Η Γένεσις
Ερμηνευτική Απόδοσης Της Γενέσεως
  m qw pogsem Her tm oqamm ja tm cm.
2 G d c m qator ja jatasjeastor, ja sjtor pmy tr bssou, ja pmela Heo pevqeto pmy to dator.
3 Ja epem Her cemghty vr ja cmeto vr.
4 Ja edem Her t vr, ti jakm ja diewqisem Her m lsom to vytr ja m lsom to sjtour.
5 Ja jkesem Her t vr lqam ja t sjtor jkese mjta. Ja cmeto spqa ja cmeto pqy, lqa la.
6 Ja epem Her cemghty steqyla m ls to dator ja sty diawyqfom m lsom dator ja dator. Ja cmeto otyr.
7 Ja pogsem Her t steqyla, ja diewqisem Her m lsom to dator, m pojty to steqelator, ja malsom to dator to pmy to steqelator.
8 Ja jkesem Her t steqyla oqamm ja edem Her, ti jakm. Ja cmeto spqa ja cmeto pqy, lqa deutqa.
9 Ja epem Her sumawhty t dyq t pojty to oqamo er sumacycm lam, ja vhty ngq. Ja cmeto otyr. Ja sumwhg t dyq t pojty to oqamo er tr sumacycr atm, ja vhg ngq.
10 Ja jkesem Her tm ngqm cm ja t sustlata tm dtym jkese hakssar. Ja edem Her, ti jakm.
11 Ja epem Her bkastgsty c botmgm wqtou speqom spqla jat cmor ja jah' loitgta, ja nkom jqpilom poiom jaqpm, o t spqla ato m at jat cmor p tr cr. Ja cmeto otyr.
12 Ja nmecjem c botmgm wqtou speqom spqla jat cmor ja jah' loitgta, ja nkom jqpilom poiom jaqpm, o t spqla ato m at jat cmor p tr cr.
13 Ja edem Her, ti jakm. Ja cmeto spqa ja cmeto pqy, lqa tqtg.
14 Ja epem Her cemghtysam vystqer m t steqelati to oqamo er vasim p tr cr, to diowyqfeim m lsom tr lqar ja m lsom tr mujtr ja stysam er sglea ja er jaiqor ja er lqar ja er miautor
15 ja stysam er vasim m t steqelati to oqamo, ste vameim p tr cr. Ja cmeto otyr.
16 Ja pogsem Her tor do vystqar tor leckour, tm vystqa tm lcam er qwr tr lqar ja tm vystqa tm kssy er qwr tr mujtr, ja tor stqar.
17 Ja heto ator Her m t steqelati to oqamo, ste vameim p tr cr
18 ja qweim tr lqar ja tr mujtr ja diawyqfeim m lsom to vytr ja m lsom to sjtour. Ja edem Her, ti jakm.
19 Ja cmeto spqa ja cmeto pqy, lqa tetqtg.
20 Ja epem Her nacacty t data qpet xuwm fysm ja peteim petlema tr cr, jat t steqyla to oqamo. Ja cmeto otyr.
21 Ja pogsem Her t jtg t lecka ja psam xuwm fym qpetm, ncace t data jat cmg atm, ja pm peteimm pteqytm jat cmor. Ja edem Her, ti jak.
22 Ja ekcgsem at Her, kcym anmeshe ja pkghmeshe ja pkgqsate t data m tar hakssair, ja t peteim pkghumshysam p tr cr.
23 Ja cmeto spqa ja cmeto pqy, lqa plptg.
24 Ja epem Her nacacty c xuwm fsam jat cmor, tetqpoda ja qpet ja hgqa tr cr jat cmor. Ja cmeto otyr.
25 Ja pogsem Her t hgqa tr cr jat cmor, ja t jtmg jat cmor atm ja pmta t qpet tr cr jat cmor atm. Ja edem Her, ti jak.
26 Ja epem Her poisylem mhqypom jat' ejma letqam ja jah' loysim, ja qwtysam tm whym tr hakssgr ja tm peteimm to oqamo ja tm jtgmm ja psgr tr cr ja pmtym tm qpetm tm qpmtym p tr cr.
27 Ja pogsem Her tm mhqypom, jat' ejma Heo pogsem atm, qsem ja hku pogsem ator.
28 Ja ekcgsem ator Her, kcym anmeshe ja pkghmeshe ja pkgqsate tm cm ja jatajuqiesate atr ja qwete tm whym tr hakssgr ja tm peteimm to oqamo ja pmtym tm jtgmm ja psgr tr cr ja pmtym tm qpetm tm qpmtym p tr cr.
29Ja epem Her do ddyja lm pmta wqtom spqilom speqeim spqla, stim pmy psgr cr, ja pm nkom, wei m aut jaqpm spqlator spoqlou, lm stai er bqsim.
30 Ja psi tr petoimor to oqamo ja pamt qpet qpomti p tr cr, wei m aut xuwm fyr, ja pmta wqtom wkyqm er bqsim. Ja cmeto otyr.
31 Ja edem Her t pmta, sa pogse, ja do jak kam. Ja cmeto spqa ja cmeto pqy, lqa jtg.
 
Η Γένεσις
Επιστροφή στό Πρώτυπο
at' qwr peiqotkeior Her dglioqcgsem j to lgdemr t slpam, tm oqamm ja tm cm.
2 G c to qator, dialqvytor ja pqsvoqor di tm fyjm ja vutijm jslom sjotdi d pkmeto pmy p t data po tm sjpafom, t d fyopoim Pamciom Pmela vqeto pmy p t data ja peqibakkem atm.
3 Ja epem Her <m cm vr p tr cr> ja cime vr.
4 Ja edem pamtocmstgr Her t vr ti emai jakm ja sjpilom ja wqisem Her t sjtor p t vr.
5 Ja mlasem Her t vr lqam ja t sjtor mlase mjta. Ja cimem spqa ja cime pqy ja jkeisem pqtg lqa tr dgliouqcar.
6 Ja epem Her <m cm oqmior hkor tr cr letan tm dtym, po jakptoum tm pivmeim tgr ja tm mevm po ayqomtai er tm tlsvaiqam, ja m diawyqf letan tm dtym tr cr ja tm dtym to oqamo>. Ja cimem pyr Her ditane.
7 Ja dysem paqnim Her er tm oqmiom hkom ja diewqise t data, t poa sam p tr cr jty p tm oqamm, p t meq, t poa sam pmy er t mvg to oqamo.
8 Ja mlasem Her tm tlsvaiqam oqamm. Ja edem pamtocmstgr Her ti t qcom tou at to qaom ja sjpilom. Ja cimem spqa, cime pqy ja jkeisem deutqa lqa tr dgliouqcar.
9 Ja epem Her <r sumawh t dyq, t poom jakptei kjkgqom tm cm, er qislmgm peqiowm ja r vam ngq>. Ja cimem, pyr Her ditane ja lafehg kom t dyq tr cr er tr bahear peqiowr tm jeamm ja hakassm, ja vmg ngq.
10 Ja mlasem Her tm jtr tr hakssgr jtasim cm, tr d leckar peqiowr tm dtym mlase hakssar. Ja edem Her ti hkassa ja ngq emai jaka, woum tm sjopm ja tm wqgsiltgt tym.
11 Ja epem Her <r vutqsoum ja r maptuwhom er tm ngqm wkg ja podeir hlmoi, po t jhe edor p at h w t dijm tou spqla, di m diaiymfetai p tr cr> ja m sumewe ditanem Her <m vutqsoum ja m lecaksoum er tm cm jaqpovqa nukdg dmdqa, jastom p t poa h vq jat t edor tou t dijm tou spqla>.
12 Ja bcake pqclati c podg bkstgsim, wkgm ja hlmour, jhe edor p t poa ewe t spqla ato di tm diatqgsm tou. Ja jatpim vtqysam ja leckysam p tr cr jaqpovqa dmdqa, jastom p t poa veqe t spqla to edour tou, di m diaiymfetai p tr cr.
13 Edem Her ti wkg, o hlmoi ja t dmdqa, po jkuxam kgm tm pivmeiam tr ngqr, sam jak, sjpila ja wqsila. Ecimem spqa, cime pqy ja sumepkgqhg tqtg lqa tr dgliouqcar.
14 Ja epem Her <r cmoum (r vamom) er tm oqamm tr cr vyteimo stqer, di m vytfoum tm cm ja m wyqfoum tm lqam p tm mjta. Ar emai o stqer ato er sglea leteyqokocijm ja kkym vaimolmym, ja r wqgsileoum er jamomijm letabokm ja dijqisim tm powm to tour, tm leqm ja tm tm.
15 Pq pamtr d r emai ato er tm oqamm, ste m vytfoum tm cm>. Ja cimem pyr Her ditane.
16 Ja jalem Her tor do leckour stqar, tm kiom, tm leckom stqa, m qw l t vr tou kgm tm lqam. Ja tm lijqteqom stqa, tm sekmgm, m qw l t vr tgr jat tm mjta. Epsgr ditane m vamom ja o kkoi stqer to oqamo.
17 Ja hesem ator Her er t oqmiom steqyla, di m stkkoum t vr tym pmy er tm cm
18 m nousifoum tm lqam ja tm mjta ja m newyqfoum t vr p t sjtor. Ja edem pamtocmstgr Her, ti t qcom tou at to jakm, wqsilom ja sjpilom.
19 Ecimem spqa, cime pqy ja sumepkgqhg tetqtg lqa tr dgliouqcar.
20 Ja epem Her <m bckoum t data tm hakassm xqia ja qpet ja ptgm, t poa h petom er tm tlsvaiqam letan to oqamou hkou ja tr cr>. Ja cimem tsi.
21 Ja dglioqcgsem Her t lecka jtg ja t xqia ja t qpet, t poa slvyma l tm diatacm tou bcakam t data jastom jat t edor ato jahr ja ka t edg tm ptgmm jahma jat t edor tou. Ja edem Her ti ka sam jak ja wqsila di tm sjopm, di tm poom cimam.
22 Ja ekcgsem at Her kcym <cmeshe cmila, anmeshe ja pokkapkasifeshe ja celsate t data tm hakassm. Ja t peteim psgr r pkghumhom pmy er tm cm>.
23 Ja cimem spqa ja cime pqy ja sumepkgqhg plptg lqa tr dgliouqcar.
24 Ja epem Her <r bck c fa diavqym edm, tetqpoda ja qpet ja hgqa tr ngqr, t jahma jat t edor tou>. Ja cime tsi.
25 Ja dglioqcgsem Her t hgqa tr cr jat t edg atm, ja t jtmg jat t edg atm ja ka t qpet tr cr jat t edg atm. Ja edem Her ti emai jak, sjpila ja wqsila.
26 Em sumewe Tqiadijr Her epe jah' autm <r dgliouqcsylem tqa tm mhqypom, slvyma l tm dijm lar ejma, ja m w tm dumattgta m lois l lr. Ato, mdqar ja cumaja, r emai qwomter ja jqioi tm whym tr hakssgr, tm ptgmm to oqamo, tm jtgmm ja kgr tr cr ja kym sa qpoum pmy er tm pivmeiam tr cr>.
27 Ja pqclati peiqotkeior Her dglioqcgse tm mhqypom, tm poom pqojise l dij tou waqajtgqistij cmyqslata, ste m emai l at ejm to Heo. Edglioqcgsem p' qwr mdqa ja cumaja.
28 Ja ekcgsem ator Her kcym <anmeshe ja pkghmeshe, celsate kgm tm cm ja cemte jqioi atr sr ddy tm dmalim m eshe jqioi ja nousiasta tm whym tr hakssgr ja tm ptgmm to oqamo, kym tm jtgmm ja kgr tr cr ja kym sa, r qpet, sqomtai pmy er tm pivmeiam tr cr>.
29 Ja m sumewe epem Her <do wy dsei p tm juqitgt sar ja er nupgqtgsm sar ka t edg to wqtou, t poa woum m autor spqlata ja emai pkylma er kjkgqom tm cm, ja jhe dmdqom, t poom vqei jaqpm pqr tqovm sar ja spqla pqr pokkapkasiaslm ja diaimism tou. Oka at, wqta tr cr ja jaqpo tm dmdqym, h emai er diatqovm sar.
30 Sr ddy psgr juqitgta p kym tm hgqym tr cr, p kym tm ptgmm to oqamo ja p kym tm qpetm, po sqomtai er tm cm er kar atr tr fsar pqneir ddy psgr r tqovm t wkyqm wqtom tr cr>. Ja cimem pyr Her ditane.
31 Ja peheqgsem pamtocmstgr Her ka sa dglioqcgse, ja edem ti t pmta sam naiqetijr jak, t jahma l tm sjopm ja tm wqgsiltgt tou. Ja cimem spqa, cime pqy ja sumepkgqhg jtg lqa tr dgliouqcar.