ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
Πρωτότυπο Κείμενο : Ἀντιγραφὴ μὲ Πληκτρολόγηση σὲ Πολυτονικὴ Μορφὴ ἐκ τῆς Παλαιᾶς καὶ Καινῆς Διαθήκης Τῶν Εκδόσεων ἡ Αδελφότης Θεολόγων ἡ <ΖΩΗ>. 
Ἡ Ἐρμηνευτικὴ Ἀπόδοσις Ι : Τῆς Παλαιᾶς Καὶ Καινῆς Διαθήκης Ὑπὸ Ιωάννου Θ. Κολιτσάρα εἶναι Τῶν Ἐκδόσεων ἡ Ἀδελφότης Θεολόγων  ἡ <ΖΩΗ>. 
Ἡ Ἐρμηνευτικὴ Ἀπόδοσις ΙΙ : Τῆς Παλαιᾶς Καὶ Καινῆς Διαθήκης Ὑπὸ Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα εἶναι Τῶν Ἐκδόσεων ἡ Ἀδελφότης ὁ <ΣΩΤΗΡ>. 
Οἱ Πολυτονικὲς Γραμματοσειρὲς εἶναι τῶν  Windows  Προεπιλεγμένη Γραμματοσειρά : Palatino Linotype
Η σελίδα χρησιμοποιῇ Layres γιὰ τὴν προβολὴ περιεχομένου, ἂν σᾶς ἐμφανίζῃ ἀναδυόμενο παράθυρο δὲν ὑπάρχῃ κανένας κίνδυνος
INSTRUCTIONS FOR READING THE BIBLE
 
Επεξηγήσεις - Explanations
Μέγεθος Κειμένου - Text Size
Μικρό Μέγεθος Γραμματοσειράς - Font Down
Μεγάλο Μέγεθος Γραμματοσειράς - Font Up
Ἀκοῦτε τό Εὐαγγέλιον - Hear the Gospel
Ἀναπαραγωγή - Play (Ἀναπαράγεται μόνο τὸ Πρωτότυπο Κείμενο)
Παύση - Pause
Μετάφραση - Translate
Μετάφραση - Translate
Με την υποστήριξη της
Κείμενα - Texts
Πρωτότυπο Κείμενο - Μία Σελίδα : Original Text - Page One
Ἑρμηνεία Ἰωάννου Κολιτσάρα - Μία Σελίδα : Interpretation John Kolitsara - One Page
Ἑρμηνεία Παναγιώτη Τρεμπέλα - Μία Σελίδα : Interpretation Panagiotis Trempelas - One Page
Πρωτότυπο Κείμενο - Ερμηνείες : Ι. Κολιτσάρα & Π. Τρεμπέλα - Μία Σελίδα : Prototype Text - Interpretations John Kolitsara & Panagiotis Trempela - One Page
Κοινωνικά Δίκτυα - Social Networks
Ἐπιλογὴ Κοινωνικῆς Δικτύωσης - Share
Ἐξορκισμοὶ + Εὐχές (Στὴν Σελίδα Τῶν Συνδέσεων)
Ἐξορκισμὸς Βασιλείου Τοῦ Μεγάλου
Ἐξορκισμὸς Ιωάννου Τοῦ Χρυσοστόμου
Ἐξορκισμὸς Καὶ Εὐχὲς Ἀγίου Κυπριανοῦ
Εὐχὴ Γρηγορίου Δεκαπολίτου
Ἄλλες Ἐπεξηγήσεις - Other Explanations
Ἐπιστροφὴ στὴν Κορυφή - Back to Top
Πατῆστε τὰ βέλη γιὰ νὰ δεῖτε τὸ ὑπόλοιπο τοῦ μενοῦ Τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης
Press the arrows to see the rest of the menu
Πατῆστε τὰ βέλη γιὰ νὰ δεῖτε τὸ ὑπόλοιπο τοῦ μενοῦ Τῶν Ἐπιστολῶν
Press the arrows to see the rest of the menu
Πατῆστε τὰ βέλη γιὰ νὰ δεῖτε τὸ ὑπόλοιπο τοῦ μενοῦ Τῶν Προφητῶν
Press the arrows to see the rest of the menu
Πατῆστε τὰ βέλη γιὰ νὰ δεῖτε τὸ ὑπόλοιπο τοῦ μενοῦ Τῶν Κεφαλαίων
Press the arrows to see the rest of the menu

Μία Μάχη Μεταξ Ορανοῦ Καὶ Γῆς
Πατῆστε τὸ κομβίο    γιὰ νὰ δεῖτε τὸ μενοῦ Τῶν Κεφαλαίων Τῶν Γεγονότων Μίας Μάχης Μεταξ Ορανοῦ Καὶ Γῆς
Πατῆστε τὸ    γιὰ νὰ κλείσετε τὸ μενοῦ Τῶν Κεφαλαίων

Ἡ Ἀνάγνωση Τῶν Ἱερῶν Κειμένων Ἔγινε Ὑπὸ Τῶν Κάτωθι Ἱερέων Καὶ Ἱεροψαλτῶν
Παλαιὰ Διαθήκη
Γένεσις
Ἔξοδος
Λευϊτικὸν
Ἀριθμοὶ
Δευτερονόμιον
Ἰησοῦς Τοῦ Ναυῆ
Κριταὶ
Ῥοὺθ
Βασιλειῶν Α'
Βασιλειῶν Β'
Βασιλειῶν Γ'
Βασιλειῶν Δ'
Παραλειπομένων Α'
Παραλειπομένων Β'
Ἔσδρας Α'
Ἔσδρας Β'
Νεεμίας
Τωβὶτ
Ἰουδὶθ
Ἐσθὴρ
Μακκαβαίων Α'
Μακκαβαίων Β'
Μακκαβαίων Γ'
Μακκαβαίων Δ'
Ψαλμοὶ
Ἰὼβ
Παροιμίαι
Ἐκκλησιαστὴς
Ἆσμα Ἀσμάτων
Σοφία Σολομῶντος
Σοφία Σειρὰχ
Προφῆται
Ἡσαΐας
Ἱερεμίας
Βαροὺχ
Θρῆνοι Ἱερεμίου
Ἐπιστολὴ Ἱερεμίου
Ἰεζεκιὴλ
Δανιὴλ
Καινὴ Διαθήκη
Τὸ Κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον : Ἱερεύς : Παναγιώτης Κούκας
Τὸ Κατὰ Μᾶρκον Εὐαγγέλιον : Ἱερεὺς
Τὸ Κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγέλιον : Ἱερεὺς
Τὸ Κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιον : Ἱερεὺς
Τὸ Κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον : Ἱερεὺς
Πράξεις Τῶν Ἀποστόλων : Ἱερεὺς : Ἀνδρέας Γεωργαντόπουλος
Ἐπιστολαὶ
Ἐπιστολὴ Πρὸς Ῥωμαίους
Ἐπιστολὴ Πρὸς Κορινθίους Α' : Ἱεροψάλτης : Κυριάκος Τζουραμάνης
Ἐπιστολὴ Πρὸς Κορινθίους Β' : Ἱεροψάλτης : Κυριάκος Τζουραμάνης
Ἐπιστολὴ Πρὸς Γαλάτας
Ἐπιστολὴ Πρὸς Ἐφεσίους
Ἐπιστολὴ Πρὸς Φιλιππισίους
Ἐπιστολὴ Πρὸς Κολασσαεὶς
Ἐπιστολὴ Πρὸς Θεσσαλονικεὶς Α'
Ἐπιστολὴ Πρὸς Θεσσαλονικεὶς Β'
Ἐπιστολὴ Πρὸς Τιμόθεον Α'
Ἐπιστολὴ Πρὸς Τιμόθεον Β'
Ἐπιστολὴ Πρὸς Τίτον
Ἐπιστολὴ Πρὸς Φιλήμονα : Ἱεροψάλτης : Γεώργιος Νικολόπουλος
Ἐπιστολὴ Πρὸς Ἑβραίους
Καθολικὴ Ἐπιστολὴ Ἰακώβου
Καθολικὴ Ἐπιστολὴ Πέτρου Α'
Καθολικὴ Ἐπιστολὴ Πέτρου Β'
Καθολικὴ Ἐπιστολὴ Ἰωάννου Α'
Καθολικὴ Ἐπιστολὴ Ἰωάννου Β'
Καθολικὴ Ἐπιστολὴ Ἰωάννου Γ'
Καθολικὴ Ἐπιστολὴ Ἰούδα
Ἀποκάλυψις Ἰωάννου : Ἱερεὺς
 Ἐπιστροφὴ στὴν Σελίδα Τῆς Ἁγίας Γραφῆς - Back to the Bible Page
Οἱ άπορίες σας στό : e-mail : koinakis@bibles.gr 

Ἐλάχιστες ἀπαιτήσεις : Internet Explorer 5.0+, Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera, Netscape Navigator 6.2 - Ἀνάλυση Ὀθόνης: 800x600 καὶ ἄνω. 

   
ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ : Holy Bibles : : http://www.bibles.gr