Πρόλογος
ν συντομίᾳ θὰ ἀναφερθῶ στὰ γεγονότα ποὺ διαδραματίστηκαν σὲ μιᾷ περίοδο ποὺ ἄρχισε περίπου στὶς ἀρχὲς τοῦ 1990 ἕως τὸ τέλος 2004 γιατὶ θέλω νὰ δείξω τοὺς λόγους διὰ τοὺς ὁποίους χρειάσθηκε νὰ φέρουν τὸ βρικόλακα (διάβολο) τὰ ἐξ οὑρανοῦ τσιράκια του γιὰ νὰ μὲ τιμωρήσει διότι κατέγραφα ὅλα αὐτὰ ποὺ θὰ διαβάσετε καὶ γιὰ νὰ μάθετε τί ἀκριβῶς ἔκαμε καὶ τί μέσα χρησιμοποίησε ἀπὸ τὸ 2005 ἕως καὶ τὸ 2018.
Ὁ βρικόλακας ὁ <δικός μου ὁ πρῶτος> ἐφιλοξενεῖτο στῆ βορεινῆ πλευρᾶ τῆς ὁδοῦ Ρόδου τῶν Πατρῶν.
Αὐτὸς ποὺ ἦρθε τὴν παραμονὴ Τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τὸ 2004 καὶ ποὺ θὰ διαβάσετε σὲ ἄλλο κεφάλαιο ἦταν ὁ μεγάλος καὶ θὰ τὸ διαπιστώσετε ἀπὸ τίς ἐνέργειες ποὺ ἔκανε καὶ ποὺ εἶχαν παγκόσμια ἀπήχηση, καὶ πλαισιώθηκε μὲ τὸν μεγάλο τοῦ οὐρανοῦ καὶ ὁ ὁποῖος προῆλθε ἀπὸ μία εἰκονικὴ ἀνατίναξη τοῦ Τοῦνελ τῆς Μάγχης, καὶ ὅτι ἔκανε στὴν προετοιμασία γιὰ νὰ κτυπήσῃ ἕνα στόχο ἦταν εἰκονικὸ ἀλλὰ οἱ συνέπειες ἦταν πραγματικές, ὁ εἰκονικός (ἐργαζόταν τῆς ρες τῆς ἡμέρας) καὶ ὁ μεγάλος ἐνσωματονῶταν μὲ τὸ σκοτάδι δηλαδὴ τὴν νύκτα.
Ὁ μεγάλος προῆλθε ἀπὸ τὴν προσήλωση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ποὺ παρακολουθοῦσε τὸ εὐρωπαϊκὸ κύπελο ποῦ πήραμε τὸ 2004 στὴν τηλεόραση τότε, δηλαδὴ ὅσοι χαζοὶ παρακολουθούσαμε τὴν ἑλληνικὴ προσπάθεια προσφέρθηκαν στὸν κάτω θεὸ γιὰ νὰ ἔλθη νας θεὸς ὁ ὁποῖος θὰ ἐπεδίωκε νὰ καθαρίσει τὸ τοπίο ὄχι μόνο ἐμένα ποὺ εἶχα γράψει ὅλα αὐτὰ ποὺ διαβάζετε ἀλλὰ καὶ νὰ ἀλλάξει τὴν ἑλληνικὴ νοοτροπία καὶ νὰ γίνῃ ὅπως ἡ εὐρωπαϊκὴ γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ ἀλωθεῖ μὲ τοὺς κουρδισμένους ὀπαδοὺς διαμορφωτὲς οἱ ὁποῖοι ἀφοῦ διαμορφώσουν ἀνδρίκελα πρότυπα καὶ τὰ προβάλλουν γιὰ παραδειγματισμὸ ἐπιτυχίας καὶ μεταλλάξουν κατὰ κάποιο τρόπο τὴν κοινωνία ἀπὸ ἐκεῖ καὶ μετὰ ὅλα εἶναι πολὺ εὔκολα γιὰ τὴν ἄλωσή της.
Γιὰ νὰ καταλάβετε πῶς δουλεύει τὸ σύστημα τῶν ἀπατεώνων ἐν ὀλίγοις θὰ σᾶς προετοιμάσω νὰ καταλάβετε τὸν τρόπο ἐκτέλεσης τῶν τιμωριῶν τῶν ἀνθρώπων ποὺ δὲν εἶναι δικοί τους ἢ δὲν κάνουν τὸ θέλημά τους (ἐκτελοῦν) ἀνθρώπους μὲ ὁποιανδήποτε τρόπο καὶ τοὺς προσφέρουν θυσία στὸν κάτω θεό τους ὁ ὁποῖος τοὺς προσφέρει πρώτη ὕλη δηλαδὴ τὴν γνωστὴ ἐνέργεια (βρῶμα) ποὺ καταστρέφει καὶ μεταλλάξη τὸν ἄνθρωπο καὶ ἐκτελεστὲς δηλαδὴ διαβόλους τριβόλους πονηρὰ πνεύματα βρικόλακες καὶ τὰ λοιπά, καὶ ὅλα αὐτὰ φιλοξενοῦνται στὰ σπίτια τῶν ἐπιγείων ὀπαδῶν καὶ στὴν συνέχεια τὰ ἐκμεταλλεύονται οἱ ἐξ οὐρανοῦ διαμορφωτὲς τῶν ἀνθρώπων ἀνάλογα τὶ θὰ ἐπιδιώξουν στὸν κάθε ἄνθρωπο, ὅλα αὐτὰ τά (ὑλικά) γιὰ τὴν διαμόρφωση τοῦ ἀνθρώπου στοὺς μὲν ἄνδρες πέφτει στὸ κεφάλι των καθὼς ἐκ τῆς δημιουργίας ὁ ἄνδρας ἔχει τὴν πρώτη θέση, τῶν δὲ γυναικῶν τὴν ἐνέργεια τὴν ρίχνουν σὲ ἕνα ἄλλο ποιὸ εὐαίσθητο σημεῖο, ὅλα αυτὰ εἶναι γραμμένα στο κεφάλαιον τῆς Μετάλλαξης.
Γνωρίζω τὴν θέση τῆς ἐπιστήμης καὶ τὸν ρόλο τῆς νδρικῆς ὀρμόνης αλλὰ ἐδ πάρχουν δύο μορφς φθορᾶς τῆς κεφαλῆς τῶν ἀνδρῶν, ἡ μία φθείρει - καταστρέφει ὅλο τὸ τριχωτὸ τῆς κεφαλῆς καὶ ἡ ἄλλη μορφῆ ἀρχίζει ἀπὸ τὸ μέτωπο καὶ σιγὰ σιγὰ πάει πρὸς τὰ πίσω.
Ἐγ θὰ προσπαθήσω στὸ κεφάλαιον τῆς Μετάλλαξης νὰ πῶ τὴν γνώμη μου καὶ καὶ θὰ παρουσιάσω πολλὰ στοιχεῖα, καὶ γιατὶ στὴν γυναῖκα συμβαίνει τὸ ἀντίθετο καὶ ἐμφανισιακὰ τουλάχιστον μένει ἀλώβητη ἐν ἀντιθέσει μὲ τὸν ἄνδρα ὁ ὁποῖος στὴν κυριολεξία τὸ ἐπάνω κεφάλι ἀλλοιώνεται - καταστρέφεται.
Ἡ ἀναφορὰ ποὺ γίνετε στὴν βαρύτητα ὅτι εἶναι αὐτὴ ποὺ προκαλεῖ τὴν καταστροφὴ στὸν νθρωπο ἔχει λογικὴ νὰ διαχωρίσει τὶ θὰ καταστρέψει;
Ἢ μπορεῖ νὰ ξεχωρίζει τὴν γυναῖκα ἀπὸ τὸν ἄνδρα;
Καὶ γιατὶ ἡ βαρύτητα στὰ ἄψυχα ἐνεργεῖ ὁλοκληρωτικὰ καὶ στὸν ἄνθρωπο ἐπιλέγει μόνο ὁρισμένες περιοχές;
Αὐτοὶ ποὺ ἐπιλέγουν τὶ θὰ καταστραφεῖ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο ἔχουν ἄλλη ἐνέργεια ποὺ τὰ προκαλοῦν αὐτὰ καὶ ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ τὴν κατευθύνουν σὲ ὅποιο σημεῖο θέλουν καὶ νὰ προκαλέσουν ὅτιδήποτε στὸν ἀνθρωπο ποὺ θέλουν νὰ διαμορφώσουν ἢ νὰ πλήξουν ἢ νὰ τοῦ δημιουργήσουν προβλήματα καὶ δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ τὴν βαρύτητα, ἂν εἶχε σχέση δὲν θὰ ἦταν ὑποχρεωμένοι οἱ ἐπάνω θεοὶ νὰ στέλνουν πεσκέσι ζωντανοὺς ἢ νεκροὺς ἀνθρώπους (τὸν τρόπο θὰ τὸ μάθετε στὴν συνέχεια) στοὺς κάτω θεοὺς γιὰ νὰ τοὺς στέλνουν τὰ μέσα ποὺ θὰ τοὺς ἐπέτρεπε νὰ προκαλέσουν τὰ προβλήματα ποὺ ἐπιβάλλουν στὸν ἄνθρωπο.
Ὅτι θὰ διαβάσετε στὴν συνέχεια εἶναι μὲ ἀποδείξεις πραγματικὲς καὶ πνευματικές, ἐγ εἶχα ἕνα πλεονέκτημα τὸ ὁποῖο μοῦ ἔχει δοθεῖ ἀπὸ ἐπάνω ἀπὸ τὸν Θεὸ Τοῦ οὐρανοῦ, μοῦ ἔδωσε τὴν δυνατότητα νὰ καταστρέφω αὐτὴν τὴν ἐνέργεια ποὺ προκαλεῖ ὅλα αυτὰ λόγω τῆς μεγάλης πίεσης ποὺ δέχτηκα, καὶ τούτο διότι συνήργησα νὰ τιμωρηθοῦν αυτοὶ ποῦ ἔριξαν τὸ ἐλικόπτερο τοῦ Ἁγίου Ὅρους καὶ νὰ πλήξουν τὴν εκκλησία τῆς Παντανάσσης, επίσης νὰ βλέπω πνευματικὰ τί ἀφοροῦσε ἐμένα κατὰ τὸν προγραμματισμὸ τῶν γεγονότων ποὺ θὰ ἐπακολουθοῦσαν καὶ πνευματικὴ προετοιμασία πρὶν ἀπὸ κάθε ἐπίθεση ἡ ὁποία ἦταν ἀπαραίτητη γιὰ νὰ αντέξω τὴν ἐπερχόμενη επίθεση ποὺ δεχόμουν ὥστε νὰ ἀποφύγω ἕνα πλῆγμα εἰς βάρος μου ἢ μία διαμόρφωση παρὰ τὴν θέλησή μου καθὼς οἱ ἐπιθέσεις ατὲς εἶναι πάρα πολὺ σκληρὲς καὶ θὰ τὸ καταλάβεται στὴν συνέχεια ὅταν θὰ δεῖτε μόνοι σας ὅτι ἡ κάθε ἐπίθεσις συνέπεπτε πάντα τὴν παραμονὴ κάποιας λειτουργείας ὥστε οἱ συνέπειες νὰ εἶναι μικρὲς καὶ ἐλεγχόμενες.
Θὰ μάθετε μὲ ποιὸ τρόπο ὁ Θεὸς καταστρέφει ὅλα αὐτὰ καὶ πῶς θὰ ἐνισχυθεῖ ἕνας ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος θὰ προσφέρει τὴν βοήθειά του γιὰ τὴν καταστροφὴ τέτοιων φαινομένων ἢ γιὰ τὴν δική του προστασία, ἡ συνδρομὴ τῶν ἀνθρώπων εἶναι ἀπαραίτητη.
Πρῶτα θὰ μάθετε μιᾶ μορφῆ ἐξουσίας τῆς δικῆ μου ποὺ προηγήθηκε προκειμένου νὰ ὑπάρχει ἐπικοινωνία μὲ τὸ ἀποκαλούμενο θεὸ καὶ ἐμοῦ παρὰ τὴν θέλησή μου.
Προκειμένου νὰ ἐξουσιασθεῖ ἕνας ἄνθρωπος πρέπει πρῶτα νά (μολυνθεῖ - ποτισθεῖ) μὲ τὴν οὐσία ποὺ ἀπορρέει ἀπὸ τὸν βρικόλακας τὸν ἀποκαλούμενο διάβολο, ἐγὼ τὸν λέω βρικόλακα καὶ νομίζω ὅτι εἶναι κατάλοιπο τῶν βρικολάκων καὶ τοῦ ονόματος ποῦ τοῦ προσδίδω διότι τὸν ἔζησα τρειάντα χρόνια εἴκοση τέσσερεις ὥρες συνεχῶς.
Αὐτὴ τὴν ἐργασία τῆς ἐξουσίας τὴν ἀνέλαβε καὶ τὴν ἐκτέλεσε γιὰ λογαριασμὸ τοῦ βρικόλακα μιᾷ ὀδοντίατρος μυημένη στὸ σατανισμὸ ποὺ πῆγα νὰ φτειάξω ἕνα δόντι, (τὸ πῶς καταστράφηκε τὸ συγκεκριμένο δόντι θὰ φανεῖ στὴν συνέχεια καθὼς καὶ πῶς καταστράφηκαν ὅλα σχεδὸν μετὰ τὴν ἐπέμβασῃ τοῦ βρικόλακα), τὸν βρικόλακα τὸν εἶχαν κρυμμένο μέσα στὸ ἰατρεῖο σὲ ἕνα ἄλλο δωμάτιο.
Τὴν ἔνεση τὴν βρώμικη γιὰ τὴν ἐξουσία μοῦ τὴν ἔκανε ἡ ὀδοντίατρος (ἀμφισβητῆτε καὶ πιστεύω ὅτι τὴν ἔκανε ὁ ἴδιος ὁ βρικόλακας παίρνωντας τὴν μορφὴ τῆς ὀδοντιάτρου καθὼς ὅταν ἄνοιγα τὰ μάτια μου ἀπὸ τὴν νύστα ποῦ μοῦ προκαλοῦσε τὰ μάτια της - του ἦταν ξω ἀπὸ τίς κόγχες τους στὴν τρίτη ἐπίσκεψη, καὶ ἐνῷ ἕως τότε δὲν ὑπῆρξε τίποτα τὸ παράξενο ἢ τὴν καβάλαγε ὅπως λέγετε καὶ ἐνεργοῦσε ἀπὸ μόνος του ὅπως ἔκανε καὶ σὲ ὅλες τὶς ἄλλες περιπτῶσεις (θὰ τὸ διαπιστώσετε καὶ ἀπὸ ἄλλες παρεμβάσεις ποὺ χρησιμοποιήθηκαν ἄνθρωποι σὲ ἄλλες φάσεις ἀναλόγων ἐργασιῶν) ἡ ἐξουσία τῆς ὀδοντιάτρου αὐτῆ τῆ σημασία εἶχε καὶ δὲν εἶναι ἡ μόνη ποὺ ἔχει αὐτὸ τὸ ρόλο, σὲ ὄλες σχεδὸν τὶς κατηγορίες τίς κοινωνίας ὑπάρχου δικοί του γι’ αὐτὴ τὴν δουλειᾷ ποὺ κάνει νὰ δηλητηριάσει τὸν ἄνθρωπο γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ τὸν ἐξουσιάσει στὴν συνέχεια).
Γιὰ τὴν μύησῃ τῆς ὀδοντιάτρου στὸν σατανισμὸ μὲ διαβεβαίωσε καὶ δημοσιογράφος ποὺ ἔδωσα τὰ στοιχεῖα της.
Οἱ βρῶμες αὐτοῦ τοῦ συστήματος εἶναι πολλὲς καὶ κάθε μία κάνει διαφορετικὴ ἐργασία, μία ὅμως εἶναι σκληρότερη ἔχει τὴν αἴσθηση νεροῦ καὶ αὐτὸ τὸ εἶδος ποὺ θὰ φᾶτε ποὺ ἔχει (μολυνθῇ) τὸ νοιώθετε νερουλὸ καὶ συρικνώνει τὰ πάντα στὸν ἄνθρωπο.
Αὐτὸ ἔχει σὰν ἀποτέλεσμα νὰ τσακίζεται ἐσωτερικὰ καὶ ἐξωτερικὰ ὁ ἄνθρωπος καὶ νὰ τὸν καταβάλει, ἂν καταφέρεται νὰ τὴν διαλύσετε καὶ ἐπειδὴ θὰ σᾶς κουράσῃ πολὺ θὰ πρέπει νὰ βρεῖτε ἀντίδοτα ἐνίσχυσης τοῦ ὀργανισμοῦ σας.
Στὴν δική μου περίπτωση ἡ ὑπόδειξης ἐξ οὐρανοῦ ἦταν ξηροὶ καρποὶ ἄψητοι, γιὰ νὰ συνέλθω τότε ἔτρωγα γύρω στὰ δύο κιλὰ τὴν ἡμέρα περίπου γιὰ ἕνα χρόνο. 
Copyright : : Ἁγία Γραφή : Holy Bibles : : https://www.bibles.gr : : koinakis@bibles.gr