Οἱ Ἐνέργειες στὸν Ὑπολογιστή
ὸ 1995 ἐγὼ δὲν εἶχα καμία σχέση μὲ τὸ ἀντικείμενο τοῦ ὑπολογιστή, τὴν ἐποχὴ αὐτὴ παρὰ ταῦτα ἀπὸ ἕνα περιοδικὸ σχετικὸ ποῦ ἔπεσε στὰ χέρια μου, ἀποφασίζω νὰ φτιάξω μόνος μου ἕνα ὑπολογιστή, χωρὶς νὰ ξέρω τίποτε τότε πάω στὴν Ἀθῆνα γιὰ νὰ πάρω τὰ ἐξαρτήματα, καθὼς ξεκινάει τὸ τραῖνο βλέπω ἕνα περίεργο ἄνθρωπο νὰ κάνῃ κάποιες ἀλλόκοτες κινήσεις καὶ μὲ ἕνα περίεργο ὕφος, καὶ ἀρχίζουν κάποιοι ἐπιβάτες τὰ ἔντονα χασμουρητά, λέω πρωῒ εἶναι θὰ νυστάζουν καὶ δὲν δίνῳ σημασία, ἐγὼ ὅμως ἔνοιωθα λίγο περίεργα τελικὰ αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος τὸν ἔχασα πλέον, ἀφοῦ πῆρα τὰ ἐξαρτήματα τὰ συναρμολόγησα, τέλος πάντων τὰ κατάφερα μετὰ ἀπὸ πολὺ κόπο ἀφοῦ δὲν ἤξερα καὶ πολλὰ πράγματα, τελικὰ ἀναγκάστηκα νὰ ζητήσω βοήθεια ἀπὸ κάποιους γνωστοὺς γιὰ νὰ μάθω πῶς θὰ τὰ γράφω γιατὶ τὴν ἐποχὴ αὐτὴν ἦταν ὁλόκληρη διαδικασία ἡ ἐγγραφὴ ἑνὸς ὑπολογιστή, καὶ ἀφοῦ μὲ βαρέθηκαν καὶ οἱ γνωστοί μου νὰ τοὺς ρωτάω κατάφερα νὰ τὸν γράψω, ἀλλὰ δὲν εἶχα ἀγοράσῃ τὴν ὀθόνη λόγῳ κεφαλαίων καὶ δὲν μποροῦσα νὰ τὸν λειτουργήσω, ἀναγκάζομαι νὰ πάω πάλι στὴν Ἀθῆνα μὲ τὸ τραῖνο, καὶ πάλι ἔγινε ἡ ἴδια διαδικασία μέσα στὸ τραῖνο, δηλαδὴ ἔντονα χασμουρητά, παίρνω τὴν ὀθόνη γυρίζω πίσω στὴν Πάτρα καὶ στὴν δοκιμὴ ἡ ὀθόνη βρέθηκε ἐλαττωματική, ἐκ νέου στὴν Ἀθῆνα γιὰ ἀντικατάσταση, ἔχοντας τὴν ὀθόνη μαζῆ μου στὸ τραῖνο, καθὼς ξεκινάει τὸ τραῖνο βλέπω πάλι τὸν περίεργο ἄνθρωπο νὰ κάνει κάτι ἀλλόκοτες κινήσεις μὲ ἕνα περίεργο ὕφος καὶ ἀρχίζουν κάποιοι ἐπιβάτες τὰ ἔντονα χασμουρητά, δὲν δίνω σημασία, ἐγὼ ὅμως ἔνοιωθα λίγο περίεργα τελικὰ αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος τὸν ἔχασα πάλι, ἀντικαθίστατε ἡ ὀθόνη καὶ τὴν ἔβαλα νὰ λειτουργήσῃ, ἀφοῦ τὴν ἐγκατέστησα καὶ κάθισα νὰ ἑξασκηθῶ στὸν ὑπολογιστή, κάτι ἄρχισε νὰ μπαίνει στὰ μάτια μου καὶ νὰ μὴ μὲ ἀφήνῃ νὰ ἀσχοληθῶ μὲ τὴν ἄνεσή μου, καὶ σὰν νὰ μὴ ἔφθανε αὐτό, τὰ μάτια μου μετὰ ἄρχιζαν νὰ κάνουν πάλι ἄλλους εἴδους κινήσεις ἐσωτερικὰ σὲ κάθε τι ποῦ ἔβλεπα μέσα στὸν χῶρο ποῦ ζοῦσα, μετὰ πρὸσεξα ὅταν εἶχε προχωρήσῃ ἀρκετὰ αὐτὴ ἡ κατάστασης ὅτι τὸ συγκεκριμένο ἀντικείμενο ποῦ κοίταζα περιβάλλετε γιὰ κάποιον διάστημα ἀπὸ ἀνάλογη βρῶμα <γίνεται ἐνεργό> μὲ ἀποτέλεσμα μόλις στὴν συνέχεια  χρησιμοποιοῦσα τὸ ἀνάλογο ἀντικείμενο νὰ μὲ ἐπηρεάζῃ, μάλιστα κάποια στιγμὴ μοῦ εἶπαν τὰ πονηρὰ πνεύματα τῶν ἐπιγείων συνεργατῶν, ὅτι αὐτὸ λεγόταν <παγκοσμιότητα> ἡ κατάστασης αὐτὴ μοῦ ἔγινε βέβαια ἀνυπόφορη καὶ ἀποφασίζω νὰ ζητήσω βοήθεια ἀπὸ ἕνα δημοσιογράφο γιὰ νὰ τοῦ ἐξιστορήσω κάποια ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τὰ περίεργα γεγονότα προκειμένου νὰ πιέσω τὰ τοπικὰ τσιράκια, νομίζοντας ὅτι αὐτὰ προκαλοῦσαν ὅλα αὐτὰ τὰ εὐτράπελα, βλέπετε ἐγὼ δὲν σταμάτησα ποτὲ νὰ προσπαθῶ νὰ ἀναδείξω αὐτὸ τὸ θεὸ ποῦ ἀντιπροσωπεύῃ μία βρῶμα ποῦ καταστρέφει τὸν ἄνθρωπο, τὸν σπρώχνει νὰ κάνει πράγματα τὰ ὁποῖα δὲν τοῦ ἀνήκουν ἢ δὲν θὰ τὰ ἔκανε μὲ κανονικὲς συνθῆκες μὲ ἕνα καὶ μόνο σκοπὸ νὰ τὸν ἐγκλωβίσῃ καὶ νὰ τὸν καταστρέψει, ἐπειδὴ εἶχα αὐτὴν τὴν ἐπιθυμία εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς νὰ ἀναδείξω αὐτὰ τὰ καραγκιοζηλίκια, ὁ Θεὸς τὸν ἄφησε νὰ μοῦ κάνει τὰ πάντα γιὰ νὰ τὰ γράψω, γι’ αὐτὸ καὶ παρεμπόδισε ὅποια ἅλλη ἀνάδειξῃ τῶν γεγονότων πρὸς τὸ παρόν.
Σήμερα 2023 ἐξακολουθοῦν ἀκόμη νὰ μὲ ἐνοχλοῦν βρωμίζοντας ὁτιδήποτε ἀγοράζω, προσπαθῶντας νὰ μοῦ ποῦν ὅτι εἶναι τοῦ θεοῦ ποῦ πρεσβεῦουν, μέσα ἀπὸ σύνολα ἀνθρώπων, ἐπιλέγουν συνήθως <βρώμικους> ἀνθρώπους γιὰ καλύτερα ἀποτελέσματα, ἡ συνέχεια θὰ σᾶς τὸ ἀποδείξῃ αὐτό.
Τὴν ἐποχὴ αὐτὴ ὅτι καὶ νὰ ἔλεγα στὸν δημοσιογράφο, θὰ ἦταν μισὴ ἀλήθεια καὶ δὲν θὰ ἐμφάνιζε τὰ γεγονότα ποῦ ἐγὼ θὰ ἤθελα ἢ ὅπως θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι, ἡ μετέπειτα ἐξέλιξης θὰ δεῖτε ὅτι μὲ δικαίωσε ἀπὸ αὐτὰ ποῦ θὰ διαβάσετε καὶ ποῦ ξευτέλισε ἕνα ὁλόκληρο συνοθύλευμα ποῦ καταστρέφει ἀπὸ καταβολῆς κόσμου τὰ πάντα ὅσον ἀφορᾶ τὸν ἄνθρωπο.
Τὴν ἐποχὴ αὐτὴ ποτὲ δὲν ἐγκατέλειψα αὐτὴ τὴν ἰδέα καὶ καθὼς ἀναγκάζομαι νὰ ταξιδέψω πάλι στὴν Ἀθῆνα μὲ τὸ τραῖνο γνωρίζομαι μὲ κάποιον δημοσιογράφο, συνταξιδεύοντας καὶ ἀνοίγετε συζήτησῃ γιὰ διάφορα θέματα ἄσχετα, μετὰ ἀρχίζῃ ὁ δημοσιογράφος νὰ χασμουριέται καὶ αὐτός, καὶ κάποιος νὰ μοῦ λέει μέσα μου: <Πάει καὶ ὁ δημοσιογράφος>, τὸ ἴδιο κόλπο χρησιμοποιήθηκε καὶ σὲ ὄλες τίς ἄλλες περιπτώσεις ποῦ εἶχα σκεφθεῖ καὶ οἱ ὁποῖες εἶχαν ἄμεση σχέση μὲ τὰ ἔργα αὐτὰ καὶ στὴν συνέχεια καὶ σὲ ἄλλες μου σκέψεις προσωπικῆς φύσεως προκειμένου νὰ δημιουργηθοῦν ἐμπόδια σὲ μένα, ἀκόμη καὶ στὴν ἀσφάλεια ποῦ πῆγα ἔγινε ἀκριβῶς ἡ ἴδια διαδικασία, τὴν στιγμὴ ποῦ ἐξιστοροῦσα τὰ φαινόμενα αὐτά, ἔτσι βέβαια νόμιζαν αὐτοὶ γιατὶ ἐγὼ θὰ ἀποδείξω ποιὸ κάτω γιατὶ ὅλα αὐτὰ εἶναι ἐπιτρεπτὰ ἀπὸ τὸν παντογνώστη Θεὸ ἀφοῦ τὸ κάθε ἕνα ἀπὸ αὐτὰ ποῦ σοῦ προκαλοῦν δὲν γίνετε τυχαῖα ἀλλὰ ἔχει τὴν σημασία του, σὲ ἐμένα ὅλα αὐτὰ τὰ κόλπα τελικὰ ἦταν ἀναπόφευκτα.
Τὴν περίοδο αὐτὴ ἀναγκάστηκα νὰ κάνω πολλὰ ταξίδια στὴν Ἀθῆνα χρησιμοποιῶντας τὸ τραῖνο, καὶ παρατηροῦσα ὅτι προσπαθοῦσαν πάντα τὴν στιγμὴ ποῦ ταξίδευα νὰ δημιουργήσουν σχετικὰ φαινόμενα διὰ μέσου τῶν χασμουρητῶν χρησιμοποιῶντας τοὺς ἐπιβάτες τοῦ τραῖνου, <μετὰ τὰ χασμουρητὰ τοῦ περίεργου ἀνθρώπου δημιούργησε μία πεντάλφα τοῦ τραίνου, καὶ κάθε φορὰ μετὰ ποῦ χρησιμοποιοῦσα τὸ τραῖνο ἀνελάμβανε ἡ πεντάλφα νὰ συνεχίσει τίς μαλακίες ἑνὸς τέτοιου θεοῦ>, καὶ ἀποφασίζω σὲ κάποιο ταξίδι νὰ πάρω μαζί μου τὴν Ἁγία Γραφῆ, καὶ ἀποφασισμένος νὰ τὴν χρησιμοποιήσω ἀκόμη καὶ ἂν ὑπῆρχαν ἄνθρωποι στὸ σημεῖο ποῦ θὰ καθόμουν καὶ νὰ τὴν διαβάσω, καὶ ἔτσι ἔγινε.
Στὸ ἄλλο ταξίδι ἀντιλαμβάνομαι ὅτι ἄρχισαν πάλι τὰ σχετικὰ κόλπα καὶ μάλιστα μοῦ ἔδειχναν τὴν δεδομένη στιγμὴ τὰ πονηρὰ πνεύματα, ἕνα κάγκελο τὸ ὁποῖο διέθετε σὰν διακόσμηση κύκλους κοντὰ στὴν Κόρινθο λέγοντάς μου, ὅτι ὁ ἕνας κύκλος θὰ κλίνει καὶ θὰ ἀνοίγει ἕνας ἄλλος, θέλοντας νὰ μοῦ τονίσουν ὅτι θὰ μὲ πίεζαν συνεχῶς, ἐγὼ δὲν εἶχα ἄλλη ἐπιλογὴ καὶ ἀρχίζω τὴν μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἀδιαφορῶντας γιὰ τὸν κόσμο, καὶ στὸ σημεῖο τῆς διαδρομῆς <Κακιᾶς σκάλας> νοιώθω στὸ δεξὶ μέρος τῆς βουβωνικῆς χῶρας κάποια ἐνόχληση ἐσωτερικὴ ὅπως καὶ τότε ποῦ εἶχε πάθει ἠλεκτροπληξία ὁ ἀδελφός μου, καὶ μιὰ μεγάλη ταραχή, ὁ πόνος ἦταν προειδοποίησης ὅτι θὰ εἰσερχόταν νέα ποσότητα βρῶμας, ἡ ὁποῖα θὰ προερχόταν ἀπὸ κάποιο κακὸ συμβάν.
Μὲ προβλημάτισε αὐτὸ τὸ γεγονὸς καὶ εὐρισκόμουν σὲ ἐγρήγορση περιμένοντας τὶ θὰ γίνῃ, καὶ πρὶν περάσῃ μῆνας <ἀκούω στὴν τηλεόραση> τὸν ἐκτροχιασμὸ τοῦ τραῖνου στὸ συγκεκριμένο σημεῖο, εὐτυχῶς χωρὶς θύματα, μάλιστα μετὰ ἀπὸ μερικὲς ἡμέρες, κάνω πάλι τὸ ἴδιο ταξίδι καὶ προσπαθοῦσα νὰ δῶ τὸ σημεῖο τοῦ ἐκτροχιασμοῦ καθὼς εἶχα στὴν μνήμη μου συγκρατήσῃ τὸ σημεῖο ποῦ εἶχα ἀντιληφθῇ τὴν διαδικασία ποῦ εἶχε προηγηθῇ, ἐκ τῶν ὑστέρων κατάλαβα ὅτι αὐτὴ ἡ ἐνέργεια ἔγινε προκειμένου νὰ μοῦ συμβῇ κάποιο ἀτύχημα, προερχόμενο στὴν προκειμένη περίπτωση ἀπὸ τὸ τραίνο, ἐξάλλου προσέξτε τοὺς συνδυασμούς, τέτοια φαινόμενα εἶχα ἀρκετὰ ἀλλὰ ἐδῶ πιστεύω ἀκλόνητα ὅτι μόνον ὁ Θεὸς ὁ πραγματικὸς ἐπιτρέπει τὸ μέγεθος ἑνὸς κακοῦ σὲ κάθε ἄνθρωπο, καὶ αὐτὸ γιατὶ ἔχει πάντα τὸν σκοπό του, ἔκτοτε τὸ τραῖνο δὲν χρησιμοποιήθηκε πλέον γιὰ σχετικὰ τεχνάσματα.
Σὲ ὅλη τὴν διάρκεια ποὺ χρησιμοποιῶ τὸν ὑπολογιστὴ μὲ βομβαρδίζουν βρῶμα μὲ κορυφαία ποσότητα ὅπως γράφω καὶ στὸ κεφάλαιον τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τὴν μεγίστη ποσότητα βρῶμας ποῦ προῆλθε ἀπὸ τὸ ἀεροπλάνο τῆς Ἰνδονησίας ποῦ <ἔπεσε>, καὶ τὸ πλοῖο μὲ τὰ παιδιὰ στὴν ἴδια περιοχὴ καὶ τὴν ἴδια περίοδο ποῦ <βούλιαξε>, τὴν βρῶμα τοῦ ἀεροπλάνου τὴν ἔριξαν στὰ μάτια, γιὰ νὰ μὴ βλέπω τὶ θὰ ἔκανα στὸν ὑπολογιστή, καὶ τὴν βρῶμα ἀπὸ τὸ καράβι ποῦ βούλιαξε στὴν πλάτη, καὶ ἡ ὁποῖα κατέβηκε στὴν ἔνωση τῆς λεκάνης, καὶ ὅποτε καθόμουν στὸν ὑπολογισὴ μὲ κτύπαγε καὶ εἰδοποιοῦσε τοὺς σκοποῦς ποῦ εἶχε κατεβάσει ὁ βρικόλακας <μία πεντάλφα πονηρῶν πνευμάτων> γιὰ νὰ παρεμποδίσῃ τὴν ὁλοκλήρωσῃ Τῆς Ἁγίας Γραφῆς.
Ὅλα αὐτὰ ποῦ διαβάζεται ὁλοκληρώθηκαν στὸ τέλος τοῦ 2023, ἡ ἐπήρεια ἦταν τέτοια ποῦ μὲ τὸ ποῦ πλησίαζα τὸν ὑπολογιστὴ στὴν θέση τοῦ γραφείου μὲ βομβάρδιζαν βρῶμα στὸ κεφάλι, γιὰ νὰ μὴν μπορῶ νὰ συγκεντρωθῶ καὶ νὰ γράψω αὐτὰ ποῦ διαβάζεται, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν μὲ ἐμπόδισε ἐμένα διότι ἔλυσα τὸ πρόβλημα κάνοντας δίκτυο καὶ ἄλαζα θέση στοὺς ὐπολογιστὲςγιὰ νὰ χάνουν τὴν ὲπαφὴ τὰ πονηρὰ πνεύματα, δουλεύοντας πότε στὸν ἕνα ὑπολογιστὴ καὶ πότε στὸν ἄλλο, ἐπίσης δὲν σταμάτησαν ποτὲ νὰ προκαλοῦν προβλήματα γιὰ τὴν ὅποια ἐργασία ἔκανα στὸν ὑπολογιστή.  
Ἐπίσης ὅλα τὰ γεγονότα ποῦ ἀναφέρω ποῦ ἔγιναν ἢ προκλήθηκαν, ὅλα εἶχαν σκοπὸ νὰ μὲ πλήξουν λόγῳ τῆς Ἁγίας Γραφῆς ποῦ ἔγραψα, καὶ τῶν ἔργων τοῦ σατανά, μὲ τίς γνωστὲς συνέπειες, καὶ γιὰ νὰ κάνετε μία σύγκρισῃ μεταξῦ Τοῦ Δημιουργοῦ Θεοῦ, καὶ τῶν ἀποκαλουμένων θεῶν ὅπως αὐτοὶ λένε ὅτι εἶναι, καὶ νὰ μάθετε ποιὸς προκαλεῖ στὸν ἄνθρωπο ὅλα τὰ κακὰ ὅπως θὰ διαπιστώσετε στὸ τέλος.

Copyright : : Ἁγία Γραφή : Holy Bibles : : https://www.bibles.gr : : koinakis@bibles.gr