Οἱ Ἐνέργειες Στὶς Ἐκκλησίες
πρακτικὴ ποῦ ἀκολούθησαν ὅπως προκύπτῃ καὶ ἀπὸ τὶς μετέπειτα ἐνέργειές τους, ἀντιδροῦσαν ἐκδικητικὰ μὲ ὅτι ἐγὼ ἀκολουθοῦσα ἢ προσπαθοῦσα νὰ πραγματοποιήσω ἢ καὶ νὰ προγραμματίσω χρησιμοποιῶντας καὶ μόνο τὴν σκέψη μου, ἔτσι καὶ ἐδῶ μόλις ἀντελήφθησαν ὅτι ἀποφάσισα νὰ χρησιμοποιήσω τὴν ἐκκλησία γιὰ τὴν βελτίωσῃ τῆς εἰκόνας τῆς δικῆς μου, ἄρχισαν ἀμέσως ἐνέργειες ἐπηρεασμοῦ καὶ μεταβολῆς τῆς προσωπικότητάς μου, χρησιμοποιῶντας τὰ λόγια τῆς ἐκκλησίας.
Τὸ ἴδιο τὸ σύστημα τοῦ βρικόλακα δὲν διαθέτει τίποτα, παρὰ μόνο τὴν βρῶμα καὶ τὴν παλαβομάρα νὰ παριστάνουν τὸν δημιουργό, ὅλα τὰ ὑπόλοιπα ποῦ χρησιμοποιεῖ προέρχονται ἀπὸ τὸν Δημιουργὸ τοῦ σύμπαντος καὶ τῶν ἀνθρῶπων, γι' αὐτὸ ὅταν στέλνετε ὀτιδήποτε στὸν ἔξω ἀπὸ ἐδῶ, ὅπως λέγετε χάριν γούστου, χρεώνεστε ἐσεῖς αὐτὸ ποῦ τοῦ προσφέρετε ἀκόμη καὶ γιὰ πλάκα - δὲν ὑπάρχει καμία πλάκα, καὶ θὰ πῶ ὅτι ἰσχύουν ὅλα τὰ λόγια καὶ οἱ πράξεις τῶν ἀνθρώπων γιὰ ὅποια αἰτία καὶ ἂν πράττονται, ἐπίσης ὅσοι ἐκτονώνεσθαι λέγοντας αὐτὴν τὴν βρωμιᾶ, σᾶς λέω ὅτι ἴδῃ εἶστε μεταλλαγμένοι, ἁπλῶς σᾶς ἀφήνει νὰ κάνετε τὸ θέλημά του, καὶ ὅταν κάνετε τὴν δουλειᾶ του, δὲν σᾶς πειράζει, σᾶς ἀφήνει νὰ τοῦ στήλετε πολλοὺς καὶ πολλά.
Κατὰ τὴν παραμονή μου μέσα στὴν ἐκκλησία, ἡ διαδικασία εἶναι ἁπλῆ, πρῶτα ἐφευρίσκουν μεθόδους ἐπηρεασμοῦ, δηλαδὴ τρόπους γιὰ νὰ σὲ γεμίσουν τὴν βρῶμα τοῦ θεοῦ ποῦ πρεσβεύουν, ὥστε νὰ τοὺς δοθεῖ ἡ δυνατότητα νὰ παρεμβαίνουν ἐπάνω σου, προκαλῶντας καὶ λέγοντάς σου, αὐτὰ ποῦ ἀφοροῦν τὴν συγκεκριμένῃ πράξῃ ποῦ ἐπιδιώκουν νὰ σοῦ ἐπιβάλουν, καὶ ἡ ὁποῖα δὲν εἶναι καθόλου χωρὶς σημασία, διότι οἱ συνέπειες ἔρχονται μετὰ ἀπὸ λίγο καὶ εἶναι κουραστικές, καὶ ἂν προέρχονται ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν βρικόλακα ποῦ συνήθως αὐτὸς παρεμβαίνῃ, ὅταν ἀποτυγχάνουν τὰ πονηρὰ πνεύματα, τὰ ὁποῖα σοῦ φορτώνει ὁ ἴδιος γιὰ νὰ σὲ σκωτίσουν ἢ νὰ σὲ προδιαθέσουν νὰ κάνεις πράξεις ποῦ τοὺς δίνει τὸ δικαίωμα νὰ σοῦ προκαλέσουν ἀκόμη καὶ ἀνήκεστο βλάβη.  
Ὅτι χρησιμοποιήθηκε τὴν πρώτη περίοδο τῆς ἐπαφῆς μου μὲ τὴν ἐκκλησία ἀφοροῦσε τὴν μετάλλαξή μου, νὰ γίνῳ ἀπὸ τὰ πονηρὰ πνεύματα σατανιστὴς γιὰ τιμωρία καὶ παρὰ τὴν θελήσή μου, διότι δὲν ἀποδεχόμουν καὶ δὲν θεωροῦσα τὸν βρικόλακά τους ὅτι εἶναι θεός, τὰ πονηρὰ τὰ ὁποῖα ἀναλαμβάνουν τὴν διαδικασία καὶ τὰ ὁποῖα τὰ βάζει ὁ βρικόλακας ποῦ τὰ ἐξουσιάζει καὶ ποῦ περνάει κατὰ τακτὰ διαστήματα γιὰ νὰ δεῖ τὸ ἔργο ποῦ ἔχουν ἐπιτελέσει, καὶ ὅταν δεῖ ὅτι τὰ πονηρὰ ἔχουν ἀποδεκατιστεῖ, σοῦ στέλνει ἄλλα, ὅταν ἡ πονηρία του αὐτή, ἔγινε γνωστὴ παρεξηγήθηκε καὶ μὲ τιμώρησε χρησιμοποιώντας τὸ <καυσαέριο, ἔτσι νόμιζα τότε> τῶν ἀποκαλουμένων ψεκαστηκῶν <ὄχι αὐτῶν ποῦ ψεκάζουν> ἀεροπλάνων, ρίχνωντας τὴν βρῶμα αὐτὴ τῶν καυσαερίων στὴν ἀναπνοή, τὸν τρόπο καὶ τὸ πῶς χρησιμοποιεῖ τὰ συγκεκριμένα ἀεροπλάνα, θὰ τὸ μάθετε μὲ ὅλα τὰ στοιχεῖα καὶ μὲ ἀποδείξεις στὸ κεφάλαιον, Ἀεροπλᾶνα καὶ Πλοῖα.
Τὸ πρῶτο μυστήριο τῆς βάπτισῃς ποῦ χρησιμοποιήθηκε συμβολικὰ μέσα στὴν ἐκκλησία, γιὰ νὰ γίνῳ σατανιστής, ὅταν ὁλοκληρώθηκε, τὴν βρῶμα ποῦ προκάλεσαν, τὴν ἔριξαν στὸν καφέ, ἐπειδὴ ἀκριβῶς τὸν χρησιμοποιεῖς καθημερινά, καὶ ἔτσι εἶσαι πάντα ὑπὸ τὴν ἐπήρειά τους, μὲ τὸ μυστήριο τῆς βάπτισῃς ξεκίνησαν τὴν διαμόρφωσή μου, καὶ ἀργότερα χρησιμοποίησαν καὶ ἄλλα μυστήρια γιὰ παρόμοιες ἐργασίες, τὰ μυστήρια τὰ χρησιμοποιοῦν συμβολικά, περισσότερο γιὰ νὰ τιμωρηθῇ ὁ ἄνθρωπος, γιατὶ πάῃ στὴν ἐκκλησία, τὸ γεγονὸς ὅμως ὅτι λαμβάνουν χῶρα μέσα στὴν ἐκκλησία, δὲν ἔχουν καμμία ἰσχύ, ἀπεναντίας οἱ συμετέχωντες διαμορφωτὲς θὰ τιμωρηθοῦν γιατὶ προσβάλουν τὰ μυστήριά της.
Καὶ ἕνα μεσημέρι Κυριακῆς ὁδηγοῦμε καὶ λέω ὁδηγοῦμε, γιατὶ ἡ ὥρα ἦταν τέτοια ποῦ δὲν εἶχε ἐκκλησία παρὰ ταῦτα μοῦ ἦρθε μία ἔντονη ἐπιθυμία νὰ πάω σὲ ἕνα μοναστῆρι τῆς περιοχῆς, κοντινὸ ποῦ γινόταν μία βάπτισῃ χωρὶς ἐγὼ νὰ τὸ γνωρίζω, καὶ κάθομαι στὸ μυστήριο, καὶ ἐκεῖ ἄρχισε μία διαδικασία ἐσωτερικὴ σὲ ἐμένα λέγοντάς μου κάποια πράγματα τὰ ὁποῖα εἶχαν ἄμεση σχέσῃ μὲ τὴν ἐξέλιξῃ τοῦ μυστηρίου, τὰ ὁποῖα δὲν μποροῦσα τότε νὰ τὰ ἐλέγξω μέσα μου, ἁπλῶς παρακολουθοῦσα τὴν διαδικασία προσπαθώντας νὰ ἐλέγξω τὴν αὐτοκυριαρχία μου μὲ μεγάλη ταραχὴ καὶ περίμενα νὰ τελειώσῃ ἡ ἐκκλησία, καὶ ἔφυγα προσπαθῶντας νὰ ἐξηγήσω τὶ ἦταν ὅλα αὐτὰ ποῦ ἔνοιωθα μέσα στὴν ἐκκλησία.
Τὸ ἴδιο ἀπόγευμα πηγαίνωντας στὴν κεντρικὴ πλατεῖα νὰ πιῶ ἕνα καφὲ καθὼς πῆγα νὰ πιῶ τὸν καφέ, μαζὶ μὲ τὸν καφὲ μπῆκε καὶ κάτι ἄλλο μέσα καὶ ἀλλοιώνεται ἡ γεύσῃ τοῦ καφὲ καὶ ἔνας κόμπος στὸ στομάχι, ἀπὸ τότε καὶ μετὰ ὁ καφὲς γιὰ μένα ἔχασε πλέον τὴν γεύσῃ του.
Παρακολουθῶντας ὅμως τὸ στομάχι μου, ἔνοιωθα ὅτι κάτι γινόταν μέσα ἐκεῖ σὰν κάποιος ἀπὸ τὸ σημεῖο αὐτὸ προσπαθοῦσε νὰ μοῦ ἐπιβάλῃ μία κατάστασῃ ἐσωτερικῇ ἀποσπῶντας με ἀπὸ τὸ κάθε τι ποῦ ἤθελα νὰ κάνῳ ἢ καὶ νὰ σκεφθῶ, εἰδικὰ ὅταν ἦμουν μέσα στὴν ἐκκλησία ἢ ὅταν διάβαζα τὴν Ἁγία Γραφή, αἰσθανόμουν νὰ γίνωται ἀλλόκοτα πράγματα.
Μετὰ ἀπὸ τὸν καφὲ σειρὰ εἶχε τὸ τσιγάρο, πάλι μέσα στην ἐκκλησία, ἐδῶ θέλω νὰ πῶ, ὅτι πρὶν ἀπὸ κάθε ἐπέμβασῃ ἐμφανιζόταν τὰ πονηρὰ πνεύματα ποῦ σὲ διαμορφώνουν καὶ σοῦ θέτουν ἐρωτήματα ἀνάλογα τὶ ἔχουν προγραμματίσει, ὅτι καὶ νὰ ἀπαντήσεις θὰ βρεῖς τὸν μπελά σου, τέτοια ἐρωτήματα χρησιμοποιήθηκαν πολλά, ἀργότερα ποῦ ἀφοροῦσαν ἄλλες μεταμορφώσεις <ἐδῶ δὲν θέλω νὰ γράψω τὶ ἀκριβῶς μὲ ρώτησαν γιατὶ ἦταν ἕνας πονηρὸς λόγος, καὶ φυσικὰ ἡ ἀπάντησῃς μοῦ ἦταν ἀρνητική> μὲ τὰ γνωστὰ ἐπακόλουθα, ἡ χρήσῃ ἑνὸς <μολυσμένου λόγου, συνεπάγεται μὲ συνέπειες ἐπάνω σου - ἐνεργεῖ σὰν μιᾷ προσωπικότητα καὶ σοῦ ἐπιβάλει ἐνοχλητικὰ ἕνα ἀποτέλεσμα ἐσωτερικὰ ἐνοχλητικό, καὶ τὸ ὁποῖον ὁ παθῶν θὰ πρέπει νὰ τὸ παρακάμψει μὲ διάφορες ἐνέργειες οἱ ὁποῖες θὰ μποροῦσαν νὰ προέρχωνται ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸν οὐρανό.
Ὅταν βρώμισαν τὸ τσιγάρο, τὸ χρησιμοποίησαν γιὰ τὴν ἀναβάθμισῃ τοῦ σατανιστή, καὶ γενικῶς ὅτι χρησιμοποιήθηκε στὴν συνέχεια ἦταν γιὰ νὰ ὁλοκληρωθῇ αὐτὸ τὸ ρεζηλίκι τῶν ἀπατεώνων, ἀργότερα ὅλα αὐτὰ τὰ ὁποῖα εἶχαν βρωμίσει, τὰ χρησιμοποιοῦσαν καὶ γιὰ ἄλλες μεταμορφώσεις. Τὰ δεσίματα τὰ ἔκαναν γιὰ ὀτιδήποτε ἔβλεπαν μέσῳ τῶν δικῶν μου ματιῶν, ποῦ γράφω ἀμέσως ποιὸ κάτω μὲ ποιὸ τρόπο τὰ ἐξουσίασαν, καὶ τὸ ἔντονο αἴσθημα τοῦ καπνίσματος ποῦ ἀναπτύχθηκε καὶ ποῦ ἀπαλλάκτικα, μὲ ἀπάλλαξαν ἀπὸ τὸν οὐρανό, ὅταν μου ζητήθηκε ἡ συνδρομή μου γιὰ τὴν καταστροφὴ τῆς πεντάλφας τοῦ σατανᾶ.
Καὶ μερικὲς μέρες ἀργότερα σὲ ἕνα σημεῖο ἑνὸς δρόμου ποῦ δὲν ὑπῆρχαν σπίτια, ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη καλοκαίρι, χωρὶς σύννεφα ὁ οὐρανὸς πεντακάθαρος, μπαίνουν στὰ μάτια μου καμιὰ δεκαριὰ ψιχάλες, ἔτσι τὶς ἔνοιωσα ἐγὼ τότε, ἀλλὰ οἱ ψιχάλες αὐτὲς δὲν ἔμειναν ἔξω ἀπὸ τὰ μάτια ἀλλὰ προχωροῦσαν μέσα στὰ μάτια, ἕως ποῦ τίς ἔχασα, δὲν μποροῦσα νὰ καταλάβω πῶς οἱ ψιχάλες μπῆκαν στὰ μάτια μου καὶ ποῦ βρέθηκαν, μιὰ καὶ δὲν ὑπῆρχαν σύννεφα, ἀργότερα κατάλαβα ὅτι δὲν μένουν στὰ μάτια αὐτὲς οἱ βρωμιές, ἀλλὰ κατεβαίνουν πολὺ χαμηλά, ὅταν ἤθελαν νὰ δοῦν ποῦ ἤμουν ἀνέβαιναν στὰ μάτια, καὶ ἄρχιζαν νὰ κάνουν διάφορες κινήσεις οἱ ὁποῖες ἀπέβλεπαν νὰ ἐνεργοποιηθοῦν διάφορα γεγονότα μὲ ἀπότερο σκοπὸ νὰ γίνουν ἐνεργά, ὥστε νὰ προκαλέσουν ἕνα ἐπιθυμητὸ ἀποτέλεσμα στὴν συνέχεια.
Ὅταν ἑξασθενήσουν ἀνεβαίνουν σιγὰ σιγὰ στὰ μάτια καὶ θὰ πρέπῃ, μὲ τὴν δικῆ σας ἐσωτερικὴ πνευματικὴ δύναμη νὰ τὰ καταστρέψετε ἐντελῶς.
Τὴν ἑπομένη τὸ πρωΐ, τὰ μάτια μου ἄρχισαν νὰ κάνουν κάποιες περίεργες κινήσεις ἀνεξέλεγκτες, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴν μπορῶ νὰ τὰ ἐλέγξω, λὲς καὶ προσπαθοῦσαν νὰ ἐπικεντρωθοῦν σὲ ἀνθρώπους ποῦ φοροῦσαν μαῦρα γυαλιά.
Τὸ καλοκαίρι ὁ περισσότερος κόσμος φοροῦσε μαῦρα γυαλιά, τὰ μάτια μου λοιπὸν ἄρχισαν νὰ γυρίζουν μόνα τους, καὶ λὲς καὶ ψάχνανε νὰ βροῦν τοὺς ἀνθρώπους ποῦ φοροῦσε μαῦρα γυαλιά, καὶ μάλιστα σὲ μερικοὺς ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς κοίταζα παρατεταμένα, αὐτὸ κράτησε ἀρκετὲς μέρες μὲ αὐτὴ τὴν ἔνταση, μετὰ ἀπὸ αὐτὸ ὅλα ἄρχισα νὰ τὰ βλέπω θαμπὰ μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴ μπορῶ νὰ κυκλοφορήσω σὰν ἄνθρωπος σωστά, αὐτή τους ἡ ἐνέργεια εἶχε καὶ ἕνα ἄλλο ἀποτέλεσμα, ὁτιδήποτε ἤθελαν νὰ παρεμποδίσουν ἢ νὰ καταστρέψουν, μοῦ ἔδιχναν τὰ μαῦρα γυαλιὰ ἑνὸς ἀνθρώπου καὶ λέγωντάς μου ὅτι, πάει καὶ αὐτό.

Στὴν ἐκκλησία εἰδικῶς μὲ τὶς εἰκόνες παρατήρησα ὅτι καθὼς κοίταζα τὴν εἰκόνα, τὰ μάτια μου ἔκαναν μία ἐσωτερικὴ κίνησῃ πρὸς τὰ κάτω, ἀργότερα κατάλαβα ὅτι ἡ κίνησῃς αὐτὴ ἀντιπροσώπευε τὴν δική μου συγκατάθεσῃ, ὅτι δηλαδὴ τὴν εἰκόνα ποῦ κοίταζα τὴν ἔστελνα μὲ τὴν κίνησῃ αὐτὴν στὴν κόλασῃ, ἐνοεῖτε ὅτι ὅλα τὰ τοῦ Θεοῦ, ἕνας σατανιστὴς δὲν τὰ θέλει, ἐξάλλου προσπαθοῦσαν νὰ ἐντοπίσουν καὶ συγκεκριμένους ἀνθρώπους μέσα στὴν ἐκκλησία, εἶχαν ἀδυναμία συγκεκριμένα στοὺς ἱερεῖς κάνοντας τὴν ἴδια κίνησῃ.
Τὰ μαῦρα γιαλιὰ ποῦ χρησιμοποιήθηκαν γιὰ πολὺ μεγάλο διάστημα, τὰ χρησιμοποιοῦσαν καὶ για νὰ <μαυρίζουν> ὅλες μου τὶς ἐργασίες ποῦ ἔκανα ἢ σκεπτόμουν νὰ κάνῳ.
Συνήθως ὅταν ἐπρόκειτο νὰ βρωμίσουν κάτι γιὰ νὰ γίνει ἐνεργό, ἔπρεπε νὰ ἔχουν κάποιο στοιχεῖο ἀπὸ αὐτό, αὐτὸ τὸ κάνουν τὰ χαμηλοῦ ἐπιπέδου πνεύματα ποῦ παριστάνοντας τοὺς θεούς, γιατὶ ἀργότερα αὐτὸ ἀντικαταστάθηκε ἀπὸ τοὺς ἰσχυροῦς, μὲ πνευματικὲς εἰκόνες καὶ μορφὲς γιὰ τὸ κάθε τι ποῦ θὰ ἐπηρέαζαν, δηλαδὴ σοῦ ἔδειχναν τὴν εἰκόνα ποῦ ἤθελαν νὰ διαμορφώσουν καὶ ἄρχιζαν μετὰ καὶ σὲ βορβαδίζουν βρῶμα γιὰ νὰ γίνῃ ἡ μετάλλαξῃς τῆς συγεκριμένης περιοχῆς ἢ ὀργάνου.
Τὸ μαῦρο τώρα τῶν ροῦχων χρησιμοποιήθηκε γιὰ νὰ παρεμβάλει ἐμπόδια μέσῳ τῶν εἰκόνων τῆς σκέψης, δηλαδὴ εἰκόνες τίς ὀποῖες εγὼ σχημάτιζα μὲ τὴν σκέψη μου μὲ τὰ δικά μου ἐνδιαφέροντα, σὲ κάθε σκέψη που ἔκανα, ἔβλεπα ἕνα μαῦρο ροῦχο, ποῦ σήμαινε ὅτι δὲν μποροῦσε νὰ πραγματοποιηθῇ.
Τὸ μηχανάκι ἦταν τὸ μόνο ποῦ δὲν εἶχαν ἀκόμη βρωμίσῃ, καὶ πρακολουθοῦσα πότε θὰ ἔκανε κάποιος κάτι νὰ τὸν ἐντοπίσω, ἀλλὰ ἐκεῖ χρησιμοποιήθηκε μιὰ ἅλλῃ νέα μέθοδος, καὶ ἔβαλαν ἕνα χαρτὶ ἐπᾶνῳ στὸ μηχανάκι, ἔτσι ἐνήργησε ἡ <γριὰ ἡ ὁποῖα τότε εἶχε ἀναλάβει τὴν διεκπεραίωσει τῶν θαυματουργικῶν ἔργων τοῦ βρικόλακα>, συγκρατήθηκα καθὼς ὑπῆρχε κόσμος, καὶ δὲν ἤθελα νὰ δώσῳ συνέχεια στὸ γεγονός, αὐτὴ ἡ καθοδήγησῃς τῶν ἐπιγείων τσιρακιῶν ἐγένετο ἀπὸ τὸν θεὸ τῶν πέντε <Μ> τοῦ οὐρανοῦ, αὐτὸν ποῦ τὸν ἀποκαλῶ, τὸν Μαλάκα τῶν Μαλάκηδων τῆς Μαλακίας τοῦ Μαλακισμοῦ καὶ τῶν Μαλακισμένων, αὐτὸ τὸ ἐπεδίωξε μόνος του νὰ τὸ γράψω, γιατὶ ἀργότερα ἐπεκτάθηκε καὶ σὲ ἄλλα ὅπως τὸ κράνος καὶ πολλὰ ἄλλα στὰ ὁποῖα χρησιμοποίησε πεντάδες παιδιῶν, γιὰ νὰ ἔχουν ἰσχὺ τὰ καραγκιοζηλίκια αὐτά, καὶ ἀργότερα χρησιμοποιήθηκαν ἀτυχήματα μὲ νεκροῦς ποῦ τὰ εἶχαν προκαλέσει οἱ ἴδιοι.
Ἕως τότε στὸ μηχανάκι δὲν συνέβαινε τίποτε καθῶς ὁδηγοῦσα, μετὰ ὅμως ἀπὸ αὐτὸ ἄρχισαν τὰ μάτια μου νὰ τρέχουν συνεχῶς δάκρυα, καὶ μιλάω γιὰ πολλὰ δάκρυα ποὺ δὲν μποροῦσα νὰ τὰ ἐλέγξω, αὐτὸ μὲ ἔβαλε σὲ σκέψεις καὶ δὲν ἔτρεχα ποτέ, ἀφενὸς καὶ ἀφετέρου πρόσεχα παντοῦ, συνέβαινε ὅμως τὸ ἑξῆς περίεργο αὐτὴν ἐποχή, ὅταν ἀνέβαινα στὸ μηχανάκι καὶ γέμιζαν δάκρυα τὰ μάτια μου, ὅταν χρειαζόταν νὰ φρενάρω, ἀντὶ νὰ πατήσω τὸ πόδι πρὸς τὰ κάτω τὸ πόδι τὸ σήκωνα πρὸς τὰ πᾶνῳ, ἢ ἄρχιζα μέσα μου νὰ βλέπω συνέχεια ἀτυχήματα, τὰ ὁποῖα εἶχαν πραγματοποιηθῆ ὅλα σὲ ἄλλα μέρη καὶ σὲ ἄλλους ἀνθρώπους, πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἔφαγα ἐγώ, τὸ ἴδιο συνέβαινε καὶ ὅταν βρώμισαν τὸ φαγητό, καὶ ποὺ ἀκολουθῇ στὴν ἐλαφρᾶ του μορφῆ ἐδῶ ἀμέσως γιατὶ γίνεται ἀνάλυσῃ ἀργότερα σὲ ἄλλο κεφάλαιο, καθὼς ἡ ἐπέκταση τῆς βρωμιᾶς ἔφθασε μέχρι καὶ τὴν καλιέργεια τῶν ἀγαθῶν, ποῦ χρησιμοποιοῦνται στὴν μαγειρική, δηλαδὴ σὲ ἕνα φαγητό, βρώμιζαν ξεχωριστὰ ὅλα τὰ ὑλικὰ ποῦ περιελάμβανε.
Τὸ καλοκαίρι στὴν θάλασσα βρώμιζαν τὸ φαγητό, διότι τὸν θεό, τὸν εἶχαν μαζῆ τους, ὅπου πήγαινα καὶ ἐνεργοῦσε μὲ τὰ χασμουρητά, <τὰ χασμουρητὰ αὐτοῦ τοῦ βρικόλακα, ἡ ἐπίδρασῃ ἦταν μεγάλη καὶ δὲν εἶναι φυσιολογικὰ ὅλα, τὰ χασμουρητὰ εἶναι τὸ μέσον ποῦ μᾶς προγραμματίζει γιὰ τίς ἐπόμενες ἐνέργειές μας, χωρὶς νὰ τὸ ἀντιληφθοῦμε, καὶ μόνο μὲ τὰ χασμουρητὰ τοῦ μεγάλου βρικόλακα τὸ ἀντιλαμβάνεστε, καὶ ὑπάρχει πλήρης ἀνάλυσῃ καὶ ἀποδείξεις στὸ κεφάλαιον τῆς Μετάλλαξης> ὅταν εἶχαν προηγηθῇ χασμουρητά, στὴν στροφὴ ἀντὶ νὰ ἀκολουθῶ τὴν διαδρομὴ τῆς στροφῆς ἔστριβα ἀντίθετα, καταλαβαίνεται γιατὶ προκαλοῦσαν τέτοια φαινόμενα, ἀργότερα ἀναπτύχθηκαν ἀκόμη περισσότερο ὅταν ἔφεραν τὸ μεγάλο τους βρικόλακα.
Τὸ φαγητὸ εἶναι τὸ μέσον ποῦ καταστρέφει τὸν ἄνθρωπο, ἐπειδὴ ὅταν τὸ βρωμίσουν μπορῇ τὴν πρώτη φορὰ νὰ σᾶς συμβῆ μεγάλη ζημιᾶ, αὐτὰ βέβαια συμβαίνουν ἀπὸ τοὺς μεγάλους θεούς, ἐδῶ θὰ κάνω μόνο μία ἀναφορᾷ, πῶς τὸ βρώμισαν.
Σὲ ἕνα σπίτι ἑνὸς πελάτου τὸν βρῆκα νὰ τρώγῃ ὄρθιος καὶ λαίμαργα, καὶ λέω <μέσα μου>, ἂν εἶναι νὰ φθάσω σὲ τέτοια χάλια γιὰ νὰ οἰκονομήσω χρήματα ἄς μοῦ λείπουν, ἀργότερα θὰ σᾶς δείξω τὴν διαχείρισῃ τῶν σκέψεων ἀπὸ τὸν ἐφευρέτη τους τὸν θεὸ ποῦ ἔρπετε ἢ σέρνετε κάτω, ἐγὼ τὸν κοροΐδευα βέβαια ὅταν τὸ κατάλαβα καὶ τὸν ἔβλεπα ἀπὸ τὸ μάτι τὸ κτυπημένο <ἀναφορὰ γιὰ τὸ μάτι τὸ κτυπημένο εἶναι στὸ κεφάλαιον τῆς Μετάλλαξης> καὶ τοῦ ἔλεγα, λόγῳ τοῦ μεγάλου σου μεγέθους δὲν μπορῇς νὰ σηκωθῇ, εἶναι αὐτὸς ποὺ ἔβαλε τίς πονηρὲς σκέψεις στὴν Εὕα γιὰ νὰ πλανηθῆ, καὶ ποῦ θεώρησε ὅτι οἱ ἰδέες αὐτὲς ἦταν δικές της, ἀποτέλεσμα ἦταν νὰ ὑποκύψῃ στίς ἰδέες αὐτές, αὐτὸ ἀκριβῶς κάνει τὸ ἐρπετὸ αὐτό, ὅταν δέχεστε τίς ἰδέες του τίς χρεώνεστε μὲ ὅλες τίς συνέπειες.
Ὅταν λοιπὸν ἄρχισα νὰ τρώγω ἄρχισα καὶ νὰ πνίγομαι πολὺ εὔκολα, καὶ ὅπως ἦταν φυσικὸ ἄρχισα νὰ προσέχω, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν τοὺς ἰκανοποίησε καὶ τὸ βράδυ ποὺ ἄρχισα νὰ διαβάζω τὴν Ἁγία Γραφῆ, φθάνοντας στὸ Κεφάλαιον ΙΓ’ στὸ Κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιον παράγραφος 26 καὶ 27 ἐκεῖ ποὺ λέει ὅτι εἰσῆλθε εἰς αὐτὸν ὁ σατανᾶς, ἄνοιξε ἡ διάνοιά μου καὶ αὐτομάτως ἄρχισε μία ἐπεξεργασία τῶν στοιχείων, τί ἦταν αὐτὸ ποὺ εἰσῆλθε καὶ πῶς τὸν ἔσπρωξε νὰ κάνει ἕνα τέτοιο διάβημα κλπ.
Ἡ δοιάνοιά μου ἄνοιξε διότι ἔπρεπε νὰ καταλάβω, μὲ ποιὸν τρόπο μπαῖνει ἡ βρῶμα στὸν ἄνθρωπο, πῶς τὸν ἐπιρεάζει, πῶς ἐνεργεῖ στὸν ἄνθρωπο, τί ἀκριβῶς τοῦ προκαλεῖ, πῶς θὰ καταστρέψει αὐτὴν τὴν ἀνωμαλία, καὶ τὸ κυριώτερο, γιατὶ τὸ ἐπέτρεψε ὁ Θεός.
Τί ἀκριβῶς γίνεται ἀκόμη μὲ τὸ φαγητό, θὰ τὰ διαβάσετε στὴν Μετάλλαξη.
Μπορεῖτε νὰ κάνετε ἕνα ἁπλὸ τέστ, γιὰ νὰ δεῖτε ἂν τὸ φαγητό σας ἔχει ἐμπλουτισθῆ μὲ τὴν βρῶμα αὐτοῦ τοῦ θεοῦ, διαβάζοντας ἕνα δύο  κεφάλαια ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφῆ, ἢ μερικὲς εὐχές, μετὰ ἀπὸ λίγο ἡ βρῶμα αὐτὴ θὰ γίνῃ νερό, καὶ θὰ σᾶς ἔρθῃ ἡ ἐπιθυμία νὰ τὴν βγάλετε, γιατὶ δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ τὸν ἄνθρωπο, ἀλλὰ οὔτε καὶ μὲ τὰ ζῶα.
Τρώγοντας μπορῆ νὰ συμβοῦν πολλὰ εὐτράπελα, ἀλλὰ ὅταν εἶσαι ἤρεμος μπορῆς νὰ ἐλέγχεις ἕνα γεγονὸς ποὺ πάντα μπρῆ νὰ συμβῆ, ἐὰν ὅμως ἐσέλθει κάτι ὅπως ἂς ποῦμε σὰν αὐτὸ τοῦ Ἰούδα, ποῦ σοῦ παραβιάζει στὴν προκειμένη περίπτωση τὴν λειτουργεία σὲ ὅτι συναπάγεται μὲ τὸ λαιμὸ καὶ δὲν προλαβαίνεις νὰ συγκρατήσεις τὴν μπουκιά, οὔτε στὸ στόμα σου, ἀλλὰ κάτι νὰ σοῦ τὴν τραβάει κάτω μὲ τὸ ἔτσι θέλω τί κάνεται, ἤ τί κάνω ἐγὼ στὴν προκειμένη περίπτωση;
Καὶ μάλιστα ὅταν ὁ λαιμός σου γεμίζει σάλια ἢ ὅταν τὰ ἀποκαλούμενα Βοῦ Τοῦ τοῦ μεγάλου ἀρχίζουν καὶ σοῦ σφίγγουν ἢ σκίζουν τὸ λαιμὸ ἢ ὅταν ἡ μπουκιά, καλάει στὸν λαιμὸ ἀπὸ ὑπερβολικὴ δόση τοῦ μεγάλου, ποῦ τσατίζεται κιόλας γιατὶ τοῦ καταστρέφεις αὐτὸ τὸ δημιουργικὸ ἔργο ποῦ ἔχει νὰ ἐπιδείξῃ ἢ ὅταν τὸ ἀμυντικό σου σύστημα τοῦ λαιμοῦ, εἶσαι ὑποχρεωμένος νὰ τὸ ἔχεις ὅταν τρῶς μονίμως στὸ ζενίθ, γιὰ νὰ ἀποφύγῃς κάποιο ἀτύχημα ποὺ πολλὲς φορὲς ἀπεφέχθη τὴν τελευταῖα στιγμὴ ἢ ποὺ πολλὲς φορὲς κομμάτια φαγητοῦ κόλαγαν μέσα μου μὲ τὴν προσθήκη βρῶμας καὶ ἔβγαιναν μόνο μὲ ἐπέμβαση ἀπὸ ἄνωθεν, καὶ τοῦτο γιὰ νὰ μὴν ὑπάρχῃ σωματικὴ ἀσθένεια, ἡ ὁποῖα θὰ ἐπιβάρυνε τὴν ἀντοχή μου, διότι χρησιμοποιεῖτε καὶ ἡ τελευταῖα σου ἐνέργεια σὲ κάποιες φάσεις ποῦ πρέπει νὰ κάνεις κάποιες ἀσκήσεις γιὰ νὰ ἁπαλαγῆς;
Τὸ παιγνίδι δὲν εἶχε σχέση μὲ ἐμένα, ἔπαιζα καμιὰ δηλωτὴ καὶ αὐτὴ σπανίως, ὥσπου μὲ εἶδε ἡ γριᾶ ποὺ περιφερότανε τότε <ἡ γριᾶ ποῦ ἀναφέρω μεταμορφώθηκε καὶ πῆρε τὴν θέση της ὁ βρικόλακας, ἐπειδὴ τὴν παρακολούθησα καὶ εἶδα ὅτι αὐτὴ μετέφερε στὰ μαγαζιὰ στόχους, τίς βρωμιὲς τοῦ βρικόλακα>, καὶ σὲ ἕνα παιγνίδι στὸ καφενεῖο ἄρχισαν οἱ παῖκτες τὰ χασμουρητά.
Ἔκτοτε ἄρχισε νὰ μοῦ γίνεται πάθος τὸ παιγνίδι, καὶ προστέθηκαν καὶ τὰ χρήματα, ἀλλὰ παίζαμε συντηρητικὰ καὶ αὐτὰ ποὺ χάναμε τότε ὅλοι ἡ παρέα ἦταν λίγα, τὸ κακὸ ἦλθε ὅταν ἐπεκτάθηκε τὸ παιγνίδι στὰ ἀποκαλούμενα φρουτάκια τῆς ἐποχῆς ἐκείνῃς, καὶ ἐνῷ ἔβλεπα ποῦ τὰ <κούρδιζε> ὁ γαμπρὸς τοῦ ἰδιοκτήτου ποῦ εἶχε τὰ φρουτάκια γιὰ νὰ βγάλουν τὰ ἔξοδά τους οἱ μαγαζάτορες ποῦ τὰ εἶχαν, ἐγὼ δὲν μποροῦσα νὰ σταματήσω τὸ παιγνίδι.
Ὁ κάθε φυσιολογικὸς ἄνθρωπος γιὰ λόγους σεβασμοῦ τῆς προσωπικότητός του, καὶ τῆς κοινῆς λογικῆς θὰ σταματοῦσε νὰ παίζῃ, γιατὶ ἦταν φανερὸ ὅτι πάντα θὰ ἔχανε, ἔτσι θὰ σκεφτόταν ὁ κάθε λογικὸς ἄνθρωπος, καὶ ἐγὼ ἔτσι σκεπτόμουν πρὶν πάω νὰ παίξω, ἀλλὰ ὅταν ἄρχιζα τὸ παιγνίδι μαστούρωνα ἀπὸ τὰ χασμουρητὰ ποῦ πραγματοποιοῦντο τὴν δεδομένη στιγμὴ τοῦ παιγνιδιοῦ, καὶ ἔχανα τὸν ἔλεγχο, ὥσπου εἶδα ὅλη τὴν διαδικασία ποὺ διαδραματιζόταν στὴν διάρκεια τοῦ παιγνιδιοῦ, ἄνθρωποι κουρδισμένοι, θαμῶνες δηλαδή, ἄρχιζαν καὶ βλαστήμαγαν γιὰ ἀσήμαντη αἰτία, αὐτὸ γίνετε, γιατὶ γιὰ νὰ φέρουν τὸν βρικόλακα πρέπῃ νὰ ὑπάρξῃ κάποια ἐνέργεια ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, ἡ βλαστήμια εἶναι μιᾷ κλασικὴ ἔκφραση, καὶ στρέφεται ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, ὁ βρικόλακας λοιπὸν μέσῳ τῶν χασμουρητῶν ἀναλαμβάνει νὰ θολώσει τὸν ἄνθρωπο στόχο, ὁ ὁποῖος δὲν θὰ μπορέσῃ νὰ φερθῇ πλέον φυσιολογικά, ἄλλωστε γιὰ ποιὸ λόγο θὰ ἔπρεπε νὰ φέρουν τὸ βρικόλακα ἂν δὲν ἔκανε κάτι σοβαρὸ σὲ ἕνα ἀνθρωπο; Ὁ βρικόλακας ποῦ ἔφερναν, εἶχε τὴν μορφῇ ἀπὸ κάποιο τσιράκι, καὶ δὲν ἔμπαινε μέσα στὸ μαγαζί, ἔμενε ἀπέξω γιὰ νὰ μὴν τὸν καταλάβω, τὸν εἶδα ἀργὰ βέβαια.
Τὸ λάθος τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ὅτι ἀποδέχτηκε τὰ χασμουρητὰ σὰν φυσιολογικὰ χωρὶς νὰ γνωρίζει τί συντελεῖτε διὰ μέσῳ αὐτῶν οὔτε γιατὶ γίνονται, ἡ δικαιολογία τοῦ ὕπνου δὲν ἔχει βάση, διότι μὲ λίγη προσοχὴ ἂν παρατηρήσεται σᾶς πιάνει ἀνεξαρτήτως ὥρας μία ἔντονη νύστα γιὰ νὰ χασμουρηθῆτε, καὶ μετὰ δὲν νυστάζεται, ὅλη ἡ μετάλλαξη τοῦ ἀνθρώπου ποῦ πραγματοποιῆται γιὰ τὴν ὁποιαδήποτε αἰτία γίνεται μέσῳ τῶν χασμουρητῶν.
Θέλω νὰ τονίσω στοὺς καταδικασμένους παῖκτες, τοὺς μαστουρωμένους ποὺ ἀκόμη δὲν γνωρίζουν τὴν πραγματικὴ αἰτία τῆς μαστοῦρας τους, πρὶν ἀρχίσουν νὰ χάνουν τὸν ἔλεγχο, θὰ βάλετε κάποιον δικό σας, γιατὶ ἐσεῖς ἀπὸ μόνοι σας δὲν μπορεῖτε νὰ σταματήσετε, νὰ σᾶς δέσουν μὲ σχοινιᾶ γιὰ νὰ μὴ παίξετε, μιλάω βέβαια γιὰ προχωρημένες καταστάσεις.
Ἐγὼ οἰκονομικὰ ἔφθασα σχεδὸν στὴν πόρτα τῆς φυλακῆς, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἐγὼ τὰ χρήματά μου τὰ ἔχασα παρὰ τὴν θέλησή μου καὶ θὰ τὸ διαπιστώσετε ποιὸ κάτω μὲ τὸ δίπλωμα, ὁ Θεὸς μὲ βοήθησε καὶ μὲ τὴν συνδρομὴ μερικῶν ἀνθρώπων τῆς ἐκκλησίας μὲ βοήθησαν νὰ πληρώσω τὰ χρέη μου, χωρὶς νὰ γνωρίζουν ὅτι ἐγὼ ἤμουν ἕτοιμος γιὰ τὴν φυλακή.
Στὴν ἡλικία τότε τῶν 42 ἐτῶν καὶ κάτι, δὲν εἶχα μηχανάκι γιατὶ ἔνοιωθα δικαιολογημένα ἐσωτερικὰ πάντα ἕνα φόβο, ἀλλὰ ἐπειδὴ δὲν μποροῦσα νὰ πάρω ἄλλο αὐτοκίνητο, βρῆκα ἕνα παλιὸ μηχανάκι ποὺ δὲν ἔτρεχε πολὺ καὶ ἀποφάσισα νὰ βγάλω δίπλωμα, εἶχα ἐξοικειωθεῖ ἀρκετὰ καὶ ἤμουν σίγουρος καὶ δὲν ἔνοιωθα καὶ κανένα φόβο γιὰ τίς ἐξετάσεις.
Ὅταν ὅμως ἄρχισε ἡ ἐξέταση τῆς πορεῖας, ἔνα χασμουρητὸ μοῦ προκάλεσε τρόμο καὶ ταραχή, αὐτὸ εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα νὰ ἐπιβραδυνθῇ ἡ ἀντίδρασή μου, καὶ ἄργησα νὰ βγάλω τὸ φλᾶς, καὶ ὅπως ἦταν ἐπόμενο μὲ κόψανε.
Γιὰ ἑπτὰ περίπου χρόνια ὁδηγοῦσα χωρὶς δίπλωμα τὸ μηχανάκι, δὲν ἔφαγα καμία κλῆσῃ καὶ ὅταν δὲν προλάβαινα νὰ δῶ κάποιο μπλόκο τῆς τροχαῖας, μπορῶ νὰ σᾶς ὑποδείξω καὶ τὰ σημεῖα στὰ ὁποῖα τρέξανε συνάδελφοι μὲ μαχανάκι, ἐννοῶ καὶ μὲ κίνδυνο τῆς ζωῆς των νὰ μὲ προειδοποιήσουν νὰ μὴν προχωρήσω.
Τὸ ἔγραψα αὐτὸ εἰδικά, διότι ὁ Θεὸς δὲν ἐμποδίζῃ ποτὲ τὸν βρικόλακα ὅταν ἐπεμβαίνει στοὺς ἀνθρώπους, μὲ τὸν ὁποιονδήποτε τρόπο γιὰ νὰ δείξει στὸ ἄνθρωπο τὴν δύναμή του, καὶ τί μπορεῖ νὰ κάνει διὰ μέσου αὐτοῦ. 
Ὅλα αὐτὰ ποῦ σᾶς ἔγραψα τὰ ἐπεξεργαζόταν τὰ τσιράκια τοῦ βρικόλακα μέσῳ τῆς ἐκκλησίας καὶ τὰ ἀναβάθμιζαν χρησιμοποιῶντας τίς, ἐνέργειες καὶ τὰ λόγια τῆς ἐκκλησίας, αὐτὸ ἔχει καὶ μία ἄλλη ἀξία, σὲ ὅλο αὐτὸ τὸ στερέωμα, ἡ προσθήκη τῆς ἐκκλησίας στὶς ἐνέργειες τῶν βρικολάκων  γενικῶς καὶ σὲ ὅτι ἀφορᾷ, Τὰ Τοῦ Θεοῦ, ἐπιδρᾶ θετικὰ γιὰ τὸν ἄνθρωπο, διότι ἐξασθενεῖ εὑργετικᾶ τὰ ἔργα τους.
Ἐδῶ θέλω νὰ σᾶς προετοιμάσω γιὰ νὰ μὴν σᾶς δημιουργοῦνται ἀμφιβολίες διότι ἀργότερα χρησιμοποιήθηκαν πολὺ σκληρὰ μέσα, ἀλλὰ ὁ Θεὸς ὅλα αὐτὰ τὰ μετέτρεπε σὲ ἐνέργεια, ἡ ὁποῖα νὲ μὲν μοῦ δημιουργοῦσε προσωρινὸ πρόβλημα μὲ τὴν ἰδιότητα ποῦ μοῦ εἶχε δώσει, ὅλη αὐτὴ ἡ ἐνέργεια καταστρεφόταν ἢ μετατρεπόταν σὲ θετικὴ ἐνέργεια ὅταν ὑπῆρχε λόγος.
Ἕνα ἄλλο ἔργο αὐτοῦ τοῦ βρικόλακα ἦταν αὐτὸ τῆς μύτης, τὴν ἐποχὴ ποῦ μοῦ μίλαγε καὶ μὲ ἀπειλοῦσε χωρὶς πάλι νὰ ξέρω ἐγὼ ὅτι εἶναι ὁ βρικόλακας καὶ τοῦ λέω: Θὰ μοῦ τρυπήσῃς τὴν μύτη, ἀμέσως πραγματοποίησε τὸ δέσιμο τῆς μύτης καὶ καρφώνετε κάτι στὴν ἀριστερὴ πλευρὰ καὶ στὴν δεξιά, ἀμέσως ἄρχισα νὰ αἰσθάνομαι μία δυσφορία στὴν ἀναπνοὴ καὶ μία δυσκολία στὸ νὰ ἀναπνέω ἀπὸ τὴν μύτη, κάποια στιγμὴ λέω νὰ κοιτάξω τί γίνεται καὶ ἔχω αὐτὰ τὰ προβλήματα, καὶ βλέπω τὸ αἱμάτωμα δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ στὴν μύτη, σημειοτέων ὅτι δὲν εἶχα ποτὲ τέτοια σημάδια στὴν μύτη, τὰ σημεῖα ποῦ ἔχει ματώσῃ φαίνεται στὴν φωτὸ ἡ ὁποία φωτὸ βγῆκε ἐντελῶς πρόσφατα καὶ τὰ γεγονότα αὐτὰ διαδραματίσθηκαν τὴν περίοδο περίπου 1995.  Φωτό-Foto 
Ἀπὸ τὴν μύτη προσπαθοῦσε κατὰ διαστήματα νὰ μὲ γεμίσῃ βρῶμα, ὅταν ἀνάσανα καὶ μάλιστα στὴν εἰσπνοὴ ποῦ πήγαινε ὅλη ἡ βρῶμα μέσα.
Τὸ αἱμάτωμα ποῦ βλέπεται στὴν φωτογραφία δημιουργεῖτε ἀπὸ τὴν βρῶμα ποῦ ρίχνῃ ὁ βρικόλακας καὶ καρφώνει μέσα στὸ σῶμα σου, ἀπὸ τὸ σημεῖο ποὺ κάρφωσε βγαίνει στὴν ἐπιδερμίδα μετὰ αἷμα καὶ εἶναι τὰ σημάδια τὰ κόκκινα ποὺ βλέπεται καὶ εἶναι πολλὰ σὲ ὅλο τὸ σῶμα μου, αὐτὰ ποῦ βλέπετε προέρχωνται μόνο ἀπὸ βρικόλακες, γιατὶ ἐδῶ τί ἔχωμε, εἴσοδος βρῶμας ἡ ὁποῖα καρφώνεται μέσα στὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, καθαρὴ παραβίασης, καὶ στὴν συνέχεια συνεχῆς μόλυνση τοῦ ἀνθρώπου ποῦ τοῦ προκαλῆ ἡ συγκεκριμένη βρῶμα, ἡ μόλυνσης αὐτῆ προκαλῆ ἕνα σωρὸ προβλήματα στὴν συνέχεια, καὶ δὲν μένῃ στὸ σημεῖο εἰσόδου, ὅχι προχωρῇ καὶ φωλιάζῃ στὴν βουβωνικῆ χῶρα καὶ δὲν εἶναι εὔκολη ἡ καταστροφῆ της, αὐτοὺς λοιπὸν ποῦ παριστάνουν τοὺς θεοὺς μὲ τέτοια βρῶμα ὑπάρχουν πτῶματα τὰ ὁποῖα τοὺς παρέχουν στήριξῃ καὶ εὐκολίες ἐπὶ τῆς γῆς γιὰ νὰ καταστρέφουν, ἐπίσης στὰ σημεῖα ποὺ βγαίνῃ τὸ αἷμα συμβολίζουν καὶ δείχνουν τὴν εἴσοδο τῆς βρῶμας ποὺ εἰσέρχεται στὴν συνέχεια μονίμως γιὰ ὅσα χρόνια διαρκεῖ αὐτὴ ἡ ἐνέργεια.
Τὸ ἐπόμενο δέσιμο ἦταν ἡ ἀναπνοή, ὅταν ἀπεφάσισε ὁ βρικόλακας νὰ μοῦ δέσῃ τὴν ἀναπνοή, ἀπὸ τὸν οὐρανό, μοῦ ἐπέβαλαν ἀσκήσεις, οἱ ὁποῖες ἀφοροῦσαν τὴν φυσικὴ λειτουργία τῆς ἀναπνοῆς σὲ διάφορες φάσεις τῆς καθημερινότητος, αὐτὸ γίνεται διότι ἡ ἀναπνοή, ὅταν τὴν ἔδεσαν ἀπὸ μόνη της καταβάλλεται, καὶ ἡ φυσική της λειτουργία καθορίζεται πλέον ἀπὸ τὸν οὑρανό, οἱ ἀσκήσεις αὐτὴν τὴν σημασία εἶχαν, νὰ καθορισθῇ ἡ ἀκριβῇς λειτουργία της, ὥστε ὁ ἄνθρωπος νὰ μὴν ὑποφέρῃ, τὸ ἴδιο ἔγινε καὶ μὲ τὴν σκάλα, ὅταν ἀνέβαινα μιᾷ σκάλᾳ, μετὰ ἀπὸ λίγο κουραζόμουν καὶ δὲν μποροῦσα νὰ τὴν ἀνέβω, καὶ μιᾷ μέρα λέω, θὰ τὴν ἀνέβω μὲ ὅποιο κόστος, ἡ προσπάθεια αὐτὴ ποῦ ἔκανα ἔδιωξε τὴν ἐνέργεια ἡ ὁποῖα μὲ ἐμπόδιζε νὰ ἀνέβαίνῳ ὁμαλά, καὶ τῶρα μία σκάλα ἕξη ὀρόφων ἀκόμη καὶ ἑπτὰ τὴν ἀνεβαίνῳ τῶρα χωρὶς στάση, αὐτὸ δὲν ἄρεσε στὰ παράσιτα τοῦ παρασίτου καὶ ἐπεδίωξαν νὰ κάνουν κάποια νέα κομπίνα γιὰ τὴν σκάλα ὥστε νὰ ἀλλάξῃ ἢ νὰ μειώσῃ τὴν ἄνεσῃ ποῦ τὴν χρησιμοποιοῦσα, στὸ σπίτι ποῦ ἔμενα τότε εἶχε σκάλες, οἱ ὀποῖες σοῦ ἔδιδαν μία τέλεια ἀνάβασῃ λόγῳ τῶν διαστάσεων τῶν σκαλοπατιῶν αὐτῶν εἰδικά, καὶ ἐκεῖ ἔγινε ἡ διαδικασία ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, γιὰ τὴν προστασία καὶ ἐνίσχυσή μου, ἡ μετέπειτα ἐνέργεια τῶν πονηρῶν ἦταν χωρὶς σημασία γιὰ μένα, τὸ προγραμματισμένο ὅμως δυστύχημα, διεπράχθη καὶ ἔγινε σὲ μία γυναῖκα χωρὶς συνέπειες, ἡ ζημιᾶ πῆγε νὰ γίνῃ καὶ σὲ μένα λόγῳ τῆς σιγουριᾶς ποῦ εἶχα, καὶ καθῶς κατέβαινα τὰ σκαλοπάτια, τὸ ἕνα πόδι γυρίζῃ ἀπὸ τὸ γόνατο 90 μοῖρες καὶ μπαίνῃ ἐμπρὸς ὰπὸ τὸ ἄλλο πόδι, τὸ πέσιμο ὅμως τῆς γυναῖκας κυριαρχοῦσε ἀκόμη μέσα μου, καὶ ἔτσι τὸ ἕνα χέρι πλέον στηριζόταν γιὰ σιγουριὰ στὴν κουπαστή, καὶ ἔτσι ἀπεφέχθη τὸ μοιραῖο.
Τὸ ἐπόμενο δέσιμο ἦταν στὰ πόδια, καθὼς πέρναγα μὲ τὸ μηχανάκι στὴν Ἀλεξίου Ὑψηλάντου λίγο πρὶν ἀπὸ τὴν Γούναρη, τὰ ἐξ οὐρανοῦ πονηρὰ μοῦ θέσανε τὸ ἐρώτημα: Νὰ μοῦ σπάσουν τὰ πόδια, ἐγὼ τρόμαξα στὴν ἰδέα αὐτή, καὶ ἀναγκαστικὰ πρόσεχα μὲ τὸ μηχανάκι, ἀλλὰ μία μικρὴ ζημιᾶ ἔγινε στὸ περπάτημα καὶ μάλιστα στὴν ὀδὸ Πατρέως καὶ Καραϊσκάκη, σὲ ἕνα κατηφορικὸ πεζοδρόμιο νέας κατασκευῆς, γλιστράω καὶ οἱ πατοῦσες ἔγιναν ἴσιες μὲ τὰ πόδια, ὅπως τὰ πόδια τῶν χορευτῶν τοῦ μπαλέτου, εὐτυχῶς δὲν ὑπῆρξαν ζημιὲς στὰ πόδια παρὰ μόνο κάτι τραβήγματα.
Ὑπῆρξε ὅμως ἐπέμβαση τὴν δεδομένη στιγμὴ ἀπὸ τὸν βρικόλακα, τὸν κάτω θεό, καὶ ἄρχισε νὰ εἰσχωρεῖ ἡ βρῶμα του ἀπὸ τὸ δεξὶ πόδι, ἐμφανισιακὰ ἀπὸ τὸ σημεῖο ποὺ εἰσχωροῦσε ἔχει πιάσῃ τὸ πόδι κάτι σὰν λέπρα, καὶ παρόλο ποὺ τὸ ἔχω τρίψῃ ἐπανειλημμένως δὲν φεύγῃ αὐτὴ ἡ βρῶμα.
Αὐτὸ ὅμως εἶχε ἄλλο σκοπὸ βέβαια, ἡ βρῶμα ποῦ συσσωρευόταν καὶ ἔμπενε ἀπὸ τὸ πόδι, φώλιαζε στὰ πόδια, καὶ ὑπάκουε ὅταν συζήταγα ἢ ἔλεγα τίς μαλακίες ποὺ ἔκανε ὁ δημιουργός της, ἀνέβαινε ἡ βρῶμα πάνω ἔφθανε στὸ κεφάλι ἢ στὰ μάτια, καὶ ἄλλοτε μοῦ προκαλοῦσε σύγχυσῃ γιὰ νὰ σταματήσω νὰ ἀναφέρομε σὲ αὐτὰ τὰ γεγονότα, καὶ ἄλωτε στὰ μάτια μου γιὰ νὰ βλέπῃ ποῦ εἶμαι ἢ μὲ ποιὸν μιλάω καὶ νὰ ἐπεμβαίνῃ, προκαλῶντας μου ἄλλα χειρότερα προβλήματα, εκ τῶν ὑστέρων κατάλαβα, ὅτι ἡ πραγματικὴ αἰτία ποῦ ἐπεχείρισε νὰ σπάσει τὰ πόδια, ἦταν γιατί κατάλαβε ὅτι θὰ ἔτρωγε κλωτσιές, ὅπως καὶ τὶς ἔφαγε, ἢ διότι ἀναφερώμουν στὰ πόδια Τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἐμφανίσθηκε στὴν Ὡραῖα Πῦλη τῆς Παντανάσσης.
Καὶ ἐκεῖ ποὺ ἔκανα βόλτα μία μέρα στὸν δρόμο μὲ τὸ μηχανάκι νάσου τὰ μωρά, πεντάλφα πονηρῶν πνευμάτων τοῦ ουρανοῦ ποὺ εἶχε κουρδίσει ὁ ἀπατεῶνας καὶ τὰ εἶχε βάλει νὰ κάνουν τὸ θεὸ τὴν περίοδο αὐτή, χωρὶς νὰ ἔχω ποτὲ ἐγὼ οὔτε σὰν σκέψη, οὔτε σὰν συζήτησῃ γιὰ τὸν θεό τους, τὰ ἀκούω νὰ μοῦ λένε: Θέλεις μοῦ λένε νὰ δείρῃς τὸ σατανᾶ; Καὶ ἀρχίζουν νὰ προκαλοῦν ἐπάνω στὰ χέρια μου κάτι ἀλλόκοτα σχέδια ἔτσι ἔνοιωθα ἐγώ, καὶ μετὰ ἀπὸ λίγο ἔνοιωθα πόνους καὶ στὰ δύο χέρια στὸ πλάϊ τῶν ποντικιῶν, αὐτὸ μὲ ἐνοχλοῦσε ἀφάνταστα διότι ἔνοιωθα τὰ χέρια μου λὲς καὶ εἶχαν στὸ σημεῖο αὐτὸ πρόκες.
Κάποια στιγμὴ λέω νὰ κοιτάξω νὰ δῶ, τί εἶναι αὐτὸ ἢ νὰ τὰ τρίψω λίγο γιὰ νὰ δῶ ἂν ἀλλάξουν συμπροφορά, καὶ τότε βλέπω τὰ κόκκινα σημάδια, δύο στὸ ἀριστερὸ χέρι μεγάλα καὶ πέντε μικρὰ στὸ δεξί. Φωτό-Foto
Οἱ πρῶτες ἐνέργειες ἦταν νὰ σταυρῶσω τὰ συγκεκριμένα σημεῖα μὲ Εὐχέλαιο, καὶ στὴν συνέχεια ἄφησα νὰ περάσῃ λίγος χρόνος γιὰ νὰ δῶ τίς μεταβολές, ὅταν εἶδα ὅτι μὲ τὸ εὐχέλαιο ἄρχισαν οἱ πόνοι μέσα νὰ συρρικνώνονται ἐπικέντρωσα ὅλη μου τὴν ψυχική μου δύναμη στὰ σημεῖα αὐτὰ καὶ τὰ μετακίνησα, σὰν νὰ ξεκόλλησαν, αὐτὸ τὸ ἔχω κάνει καὶ σὲ ἄλλες περιπτώσεις μὲ ἐπιτυχία διότι εἶχα ἀναπτύξῃ πνευματικὴ δύναμη ἰσχυρή, καὶ ἄρχισαν νὰ κατεβαίνουν σιγὰ σιγὰ ὥσπου κατέβηκαν στὰ νύχια τοῦ παραμέσου δακτύλου, καὶ περίμενα νὰ δῶ τί θὰ γίνῃ, τὸ νύχι τὸ δεξιοῦ χεριοῦ κόπηκε κατὰ μῆκος στὴν μέση, ἀκόμη εἶναι παραμορφωμένο, τὸ ἄλλο βγῆκε χωρὶς πολλὲς ἀνωμαλίες καὶ δυσκολίες.
Τὰ χέρια κατὰ διαστήματα ὅταν ἦμουν στὸ μηχανάκι τὰ αἰσθανόμουν νὰ παραλύουν, αὐτὸ γίνεται γιατὶ τὰ ἐπεξεργάζονται ἐκ νέου, τοὺς βάζουν βρῶμα τῶν βρικολάκων, μετὰ τὴν ἐκ νέου ἐπεξεργασία αἰσθάνωμε τὴν νέα βρῶμα ποῦ εἰσέρχεται νὰ κατεβαῖνει καὶ νὰ φεύγει ἀπὸ τὰ νύχια, παραμορφόνωντας και τὸ κρέας τῶν χεριῶν, ἐπίσης γίνετε καὶ γιὰ νὰ μὴ μπορῶ νὰ ἐλέγξω τὸ μηχανάκι, ἀλλὰ ἐπειδὴ εἶχα γνώσῃ μὲ τὴν πεῖρα ποὺ εἶχα ἀποκτήσῃ ἤξερα τί νὰ κάνῳ πάντα.
Δὲν μπορῶ νὰ ἀπαντήσω ἀκόμη ἂν τὸ δέσημο τῶν χεριῶν καὶ τῶν ποδιῶν ἔχει σχέση μὲ τὰ ἀντίστοιχα τοῦ Θεοῦ ποῦ ἐγὼ εἶχα τὴν τιμὴ νὰ δῶ στὴν συνέχεια, Τα πόδια ενεφανίσθησαν μέσα στὴν Παντάνασσα, ὅταν ἐκκλήθη γιὰ τὴν καταστροφὴ τῆς πεντάλφας τοῦ σατανά, καὶ τὰ χέρια, ὅταν κατέβαιναν οἱ 12 μαύροι βρικόλακες ἀπὸ τὸν οὑρανό, καὶ ἕνα Χέρι μπῆκε ἐμπρὸς καὶ σταμάτησε τὴν κάθοδο περισσοτέρων βρικολάκων, ὑπάρχῃ καὶ ἄλλο σημεῖο ποῦ ἀφορᾷ ἄλλο γεγονὸς ποὺ ἔχῃ καταγραφῆ στὴν δικαιοδοσία Τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ θὰ τὸ μάθεται στὸ τέλος τῆς προσπαθείας αὐτῆς.
Τὸ 1994 περίπου ἀπὸ τὴν περιοχὴ τοῦ ἀριστεροῦ στήθους ποῦ φαίνονται τὰ καρφώματα, ὅλα αὐτὰ ποὺ βλέπεται τὰ κόκκινα εἶναι αἷμα, ἀπὸ τὰ καρφώματα ποῦ εἶχαν προηγηθεῖ καὶ ἀπὸ ἄλλες ἐπικοινωνίες, ποῦ εἶχα μὲ τὰ πονηρὰ πνεύματα, παρὰ τὴν θέλησή μου, καὶ ποῦ μὲ εἶχε πλαισιώσῃ μὲ αὐτὰ ὁ εἰκονικὸς θεὸς τοῦ οὐρανοῦ, καὶ μοῦ μίλαγαν συνεχῶς καὶ ἀδιαλείπτως, ὅταν ἦμουν στὸ μηχανάκι, ἔτσι καὶ στὴν περιοχὴ τῆς Παραλίας Πατρῶν σὲ ἔνα τμῆμα ποῦ τὴν ἐποχὴ αὐτὴ ἀνακατασκευαζόταν ὁ δρόμος ἐρχόμενος πρὸς Πάτρα, δὲν ὑπῆρχε ἄλλο αὐτοκίνητο, στὴν ἀπέναντι πλευρᾶ κατευθυνόταν ἕνα μόνο κόκκινο αὐτοκίνητο πρὸς τὸν Πύργο, ἔφυγε ἀπὸ τὴν πορεία του ἀνέβηκε στὸ διάζωμα ἔπεσε σὲ μιᾷ κολώνα τοῦ ΟΤΕ χωρὶς καλώδια, καὶ αὐτοκίνητο καὶ κολώνα στόχευαν ἐμένα, τὸ αὐτοκίνητο τελικὰ λόγῳ βάρους ὑποθέτω ἄλλαξε πορεία, ἀλλὰ ἡ κολῶνα σημάδευε τὸ κεφάλι μου, ἀλλὰ ἀσυναίσθητα ἀναπτύσσω ταχύτητα καὶ ἡ κολῶνα περνάῃ πίσω ἀπὸ τὸ κεφάλι μου καὶ δὲν μὲ κτύπησε, τὰ σημάδια ἐπικοινωνίας φαίνονται πατῶντας.
Φωτό-Foto
Οἱ πρῶτες ἐνέργειες ἦταν νὰ σταυρῶσω τὰ συγκεκριμένα σημεῖα μὲ εὐχέλαιο, καὶ στὴν συνέχεια ἄφησα νὰ περάσῃ λίγος χρόνος γιὰ νὰ δῶ τίς μεταβολές, ὅταν εἶδα ὅτι μὲ τὸ εὐχέλαιο ἄρχισαν οἱ πόνοι μέσα νὰ συρρικνώνονται ἐπικέντρωσα ὅλη μου τὴν ψυχική μου δύναμη στὰ σημεῖα αὐτὰ καὶ τὰ μετακίνησα, σὰν νὰ ξεκόλλησαν, αὐτὸ τὸ ἔχω κάνει καὶ σὲ ἄλλες περιπτώσεις μὲ ἐπιτυχία διότι εἶχα ἀναπτύξῃ πνευματικὴ δύναμη ἰσχυρή, καὶ ἄρχισαν νὰ κατεβαίνουν σιγὰ σιγὰ ὥσπου κατέβηκαν στὰ νύχια τοῦ παραμέσου δακτύλου, καὶ περίμενα νὰ δῶ τί θὰ γίνῃ, τὸ νύχι τὸ δεξιοῦ χεριοῦ κόπηκε κατὰ μῆκος στὴν μέση, ἀκόμη εἶναι παραμορφωμένο, τὸ ἄλλο βγῆκε χωρὶς πολλὲς ἀνωμαλίες καὶ δυσκολίες.
Τὰ χέρια κατὰ διαστήματα ὅταν ἦμουν στὸ μηχανάκι τὰ αἰσθανόμουν νὰ παραλύουν, αὐτὸ γίνεται γιατὶ τὰ ἐπεξεργάζονται ἐκ νέου, τοὺς βάζουν βρῶμα τῶν βρικολάκων, μετὰ τὴν ἐκ νέου ἐπεξεργασία αἰσθάνωμε τὴν νέα βρῶμα ποῦ εἰσέρχεται νὰ κατεβαῖνει καὶ νὰ φεύγει ἀπὸ τὰ νύχια, παραμορφόνωντας και τὸ κρέας τῶν χεριῶν, ἐπίσης γίνετε καὶ γιὰ νὰ μὴ μπορῶ νὰ ἐλέγξω τὸ μηχανάκι, ἀλλὰ ἐπειδὴ εἶχα γνώσῃ μὲ τὴν πεῖρα ποὺ εἶχα ἀποκτήσῃ ἤξερα τί νὰ κάνῳ πάντα.
Δὲν μπορῶ νὰ ἀπαντήσω ἀκόμη ἂν τὸ δέσημο τῶν χεριῶν καὶ τῶν ποδιῶν ἔχει σχέση μὲ τὰ ἀντίστοιχα τοῦ Θεοῦ ποῦ ἐγὼ εἶχα τὴν τιμὴ νὰ δῶ στὴν συνέχεια, Τα πόδια ενεφανίσθησαν μέσα στην Παντάνασσα, ὅταν ἐκκλήθη γιὰ τὴν καταστροφὴ τῆς πεντάλφας τοῦ σατανά, καὶ τὰ χέρια, ὅταν κατέβαιναν οἱ 12 μαύροι βρικόλακες ἀπὸ τὸν οὑρανό, καὶ ἕνα Χέρι μπῆκε ἐμπρὸς καὶ σταμάτησε τὴν κάθοδο περισσοτέρων βρικολάκων.
Τὸ 1994 περίπου ἀπὸ τὴν περιοχὴ τοῦ ἀριστεροῦ στήθους ποῦ φαίνονται τὰ καρφώματα, ὅλα αὐτὰ ποὺ βλέπεται τὰ κόκκινα εἶναι αἷμα, ἀπὸ τὰ καρφώματα ποῦ εἶχαν προηγηθεῖ καὶ ἀπὸ ἄλλες ἐπικοινωνίες, ποῦ εἶχα μὲ τὰ πονηρὰ πνεύματα, παρὰ τὴν θέλησή μου, καὶ ποῦ μὲ εἶχε πλαισιώσῃ μὲ αὐτὰ ὁ εἰκονικὸς θεὸς τοῦ οὐρανοῦ, καὶ μοῦ μίλαγαν συνεχῶς καὶ ἀδιαλείπτως, ὅταν ἦμουν στὸ μηχανάκι, ἔτσι καὶ στην περιοχὴ τῆς Παραλίας Πατρῶν σὲ ἔνα τμῆμα ποῦ τὴν ἐποχὴ αὐτὴ ἀνακατασκευαζόταν ὁ δρόμος ἐρχόμενος πρὸς Πάτρα, δέν ὑπῆρχε ἄλλο αὐτοκίνητο, στὴν ἀπέναντι πλευρᾶ κατευθυνόταν ἕνα μόνο κόκκινο αὐτοκίνητο πρὸς τὸν Πύργο, ἔφυγε ἀπὸ τὴν πορεία του ἀνέβηκε στὸ διάζωμα ἔπεσε σὲ μιᾷ κολώνα τοῦ ΟΤΕ χωρὶς καλώδια, καὶ αὐτοκίνητο καὶ κολώνα στόχευαν ἐμένα, τὸ αὐτοκίνητο τελικὰ λόγῳ βάρους ὑποθέτω ἄλλαξε πορεία, ἀλλὰ ἡ κολῶνα σημάδευε τὸ κεφάλι μου, ἀλλὰ ἀσυναίσθητα ἀναπτύσσω ταχύτητα καὶ ἡ κολῶνα περνάῃ πίσω ἀπὸ τὸ κεφάλι μου καὶ δὲν μὲ κτύπησε, τὰ σημάδια ἐπικοινωνίας φαίνονται πατῶντας.  Φωτό-Foto
Στὸ ἴδιο σημεῖο τῆς Παραλίας Πατρῶν πολὺ ἀργότερα ὅταν ἔγινε ὁ δεύτερος σεισμός, μετὰ τὸν σεισμὸ τῶν Κυθήρων, ὑπῆρξε προειδοποίησῃς ἀπὸ τὸν οὐρανό, πρὸς ἐμένα νὰ προσέχω ἐμπρὸς ἔτσι καταλαβα τότε, ἀλλὰ ἐννοοῦσαν ὅτι δὲν ἔπρεπε νὰ τρέχω, διότι ὑπῆρχε κίνδυνος ἀτυχήματος ἐπειδὴ εἶχα προβλέψῃ τὸν σεισμὸ τῶν Κυθήρων, ποῦ εἶχε ἄμεσῃ σχέσῃ μὲ τὴν Ἐκκλησία Τῆς Παντανάσσης, καὶ ἀποκαλύπτετε καὶ ἡ ἐνέργεια Τοῦ Θεοῦ, τοῦ ὁποῖου ἡ προσπάθεια ἀπέδειξε τὴν δύναμή του, νὰ ἐλέγξῃ τὸν σεισμό, καὶ ποῦ εἶναι ὅλα αὐτὰ γραμμένα στὸ κεφάλαιο στὸ Σεισμὸ τῶν Κυθήρων.
Ὅταν ἔγινε ὁ δεύτερος σεισμός, ἐγῶ ὁδηγῶντας βρέθηκα στὸ ἴδιο σημεῖο ποῦ εἶχε γίνῃ τὸ παρ' ὀλίγον ἀτύχημα μὲ τὴν κολώνα στὴν Παραλία Πατρῶν, ἀλλὰ τὸ μηχανάκι δὲν ἔπεσε, πῆγε δίπλα στὸν δρόμο ποῦ εἶχε ἕνα αὑλάκι τότε, ὅσο ἡ ρόδα, καὶ κύλησε ὁμαλὰ καὶ μετὰ σταμάτησε.
Στὸ ἴδιο σημεῖο τελικὰ ἔγινε ἀτύχημα σοβαρό, καὶ ὑπάρχει τὸ σημάδι, καὶ τὸ γράφω αὐτὸ γιατὶ ὅταν προγραμματισθῇ κάτι ἀπὸ τὸν οὑρανό, δὲν ἀναιρεῖτε, ἀλλὰ τὸ ποιὸς θὰ δεχθῇ τὸ κόστος τὸ ρυθμίζει Ἄλλος.
Τὸ τηλέφωνο τὸ χρησιμοποιοῦσαν καὶ ἔστελναν βασικὰ δαιμόνια, καὶ ἐνίοτε πονηρὰ πνεύματα, τὰ ὁποῖα τὰ χρησιμοποιοῦσε ὁ παριστάνων τὸν θεό, καὶ ἔβλεπε τὶ ἔκανες στὸ σπίτι σου καὶ ἐνεργοῦσε ἀναλόγως, χρησιμοποιῶντας τὸ κουδούνισμα ἑνὸς λάθους συνήθως τηλεφώνου, ἀλλὰ ποῦ σκοπὸ εἶχε μόνο νὰ κτυπήσῃ, δηλαδὴ νὰ ἀκουσθῇ ὁ ἦχος.
Στὸ κινητὸ ἕως τότε δὲν ὑπῆρχε ἡ κάμερα στὴν εὐρεῖα της μορφῆ, παρὰ μόνο σὲ πολὺ ἀκριβὲς συσκευές, ὅταν ἐπεκτάθηκε ἡ χρήσῃ της καὶ καθὼς διάβαζα τὶς ἐξελίξεις πάνω στὰ κινητά, κάνῳ μία σκέψῃ καὶ λέω μέσα μου: Τώρα ποῦ θὰ μποροῦν νὰ παίρνουν καὶ τὴν μορφῆ τῶν ἀνθρώπων σὲ φωτογραφία, θὰ ἐπεκτείνουν τὶς δραστηριότητες τους, ἐννοοῦσα τὶς μαγικές τους ἀσχολίες.
Τὸ πρωῒ ποῦ πάω στὸ μαγαζί, μὲ περίμενε μεταφιεσμένος ὁ θεός, ἀπέξω πάνω σὲ ἕνα μηχανάκι, καὶ μοῦ ἔδειχνε καὶ κούναγε τὸ κινητὸ ἐπιδεικτικά, καὶ σηκώνεται καὶ φεύγῃ.
Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ ἀκούω τὴν αὐτοκτονία ὑπαλλήλου γνωστῆς ἑταιρεῖας ποῦ κατηγορεῖτο γιὰ ὑποκλοπές, καὶ ποῦ τελικὰ ὅπως ἀπεδείχθη μετὰ δὲν ἦταν αὐτοκτονία ἀλλὰ δολοφονία.
Ἀπὸ τότε καὶ μετὰ ἐνεργοποίησαν τὸ κινητὸ καὶ τὸ ἔκαναν θεό, καὶ ὅποτε τοὺς καβάλαγε, ὅταν ἐγὼ ἔλεγα τὰ καραγκιοζιλίκια ποῦ ἔκανε αὐτὸς ὁ ἀποκαλούμενος θεός, τὰ τσιράκια τὰ ἐπίγεια κατελάμβαναν τὰ σταυροδρόμια τῶν Πατρῶν, καὶ φωτογράφιζαν τοὺς περαστικοῦς, τοὺς ὁποῖους τούς <μετέτρεπε> σὲ βρῶμα ὁ θεός τους καὶ μοῦ τὴν ἔριχναν.
Ἐπίσης ὅταν ἦμουν στὴν ἐκκλησία, ἐπειδὴ δὲν τοὺς ἐπέτρεπα νὰ ἀσελγοῦν ἐπάνω μου, ἔστελνε ἕνα τσιράκι μὲ τὸ τηλέφωνο, καὶ τὸ ὁποῖον μὲ φόρτωνε βρῶμα ἢ γιὰ νὰ ἐντοπίσουν τὴν θέση ποῦ ἤμουν, γιὰ νὰ ἀρχίσουν μετὰ νὰ παριστάνουν τὸν θεό, τὸ ἴδιο ἔκανε καὶ στὸ σπίτι, καὶ σᾶς ξαναλέω, ἂν δὲν σᾶς φορτώσῃ βρῶμα, δὲν ὑφίστατε σὰν θεός, αὐτὸ ἔκαμε σὲ μένα ὁ Θεός, μοῦ ἔδειξε τὸν τρόπο νὰ καταστρέφω αὐτὴν τὴν βρῶμα, καὶ νὰ τοὺς ὑποχρεώσω νὰ διαπράξουν πολλὰ κακὰ τὰ ὁποῖα ἔδωσαν τὸ δικαίωμα στὸν Θεό, νὰ κάψῃ καὶ νὰ στείλῃ κάτω τὸν μεγάλο, ποῦ εἶχαν φέρῃ ἐδῶ, καὶ ποῦ θὰ διαβάσετε ἀλλοῦ τίς λεπτομέρειες καὶ πολλὰ ἄλλα.
Πολλὲς φορὲς ὅταν κάποιος ὕμνος μᾶς ἀρέσῃ συνοδεύομε καὶ ἐμεῖς ἀπὸ εὐχαρίστησῃ, ἔτσι καὶ ἕνα βράδυ στὴν νυκτερινὴ τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς, ἐκεῖ ποῦ σιγοντάριζα καὶ ἐγώ, μερικὰ χασμουρητὰ μὲ καθήλωσαν ἀπὸ ὅτι φαίνεται διὰ παντός;
Τὶ συνέβη, τὴν στιγμὴ ποῦ ἐσὺ ἀμέριμνος, προσπαθῇς ἐπικεντρωμένος στὴν προσπάθειά σου, εἰσέρχεται ἡ βρῶμα ἀπὸ τὸ χασμουρητό, στὶς φωνητικὲς χορδὲς καὶ τελειώνεις σὰν ψάλτης, αὐτὰ τὰ γράφω γιὰ νὰ μὴ σᾶς κοροϊδεύουν γιὰ τὰ φυσιολογικὰ χασμουρητά.
Ἡ συνεχῆς ἐπαφῆ μου μὲ τὴν ἐκκλησία ἐξόργισε ἀκόμη περισσότερο τὸν θεὸ τῆς βρῶμας, καὶ μία ἡμέρα καθὼς μπαίνω στὴν Ἐκκλησία, τὸ ἀριστερὸ μάτι ἔκανε ἕνα ἀστραπιαῖο γύρω μέσα στὴν Ἐκκλησία, λὲς καὶ συμπεριέλαβε ὅλους τοὺς ἀνθρώπους καὶ τοὺς μετέφερε στὸ δεξὶ μάτι, καὶ λεὼ τοὺς συμπεριέλαβε γιατὶ εἶχα παρατηρήσῃ ὅτι σὲ ὅλα σχεδὸν τὰ δεσίματα ποῦ ἔκαμε χρησιμοποίησε ὅσους ἀνθρώπους ὑπῆρχαν, τοὺς ὁποίους ἐγὼ ὅταν στὸ τέλος καταστρεφόταν ἐγὼ ἔβλεπα τοὺς συγκεκριμένους ἀνθρώπους.
Τὸ ἀντίδωρο, ἐγὼ τὸ θεωροῦσα σοβαρὸ στοιχεῖο τῆς ἐκκλησίας, αὐτὸ τὸ παρατήρησε ὁ μεγάλος, ὁ ὁποῖος σκάρωσε μία κομπίνα παιδικὴ ἀναλόγως τοῦ μεγέθους του μὲ ἕνα πονηρὸ πνεῦμα.
Πάω τὴν παραμονὴ τοῦ Προφήτου Ἠλία στὴν Παντάνασσα, νὰ προσκηνήσω τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας, τὴν μικρὴ εἰκόνα ποῦ εἶναι κοντὰ στὸ ἱερὸ τῆς ἐκκλησίας, μόλις προσκυνῶ βλέπω καὶ αἰσθάνομε μία κεφαλὴ γελαστὴ νὰ εισχωρῇ μέσα μου, περίμενα νὰ δῶ ἂν μὲ ἐνοχλοῦσε, ἀλλὰ ἐπειδὴ δὲν τὸ εἶδα νὰ προσπαθῇ νὰ μοῦ ἐπιβάλῃ κάτι ὅπως ἄλλα τὸ παραμέλησα.
Τὴν ἑπομένη πάω στὴν νυκτερινὴ τοῦ Προφήτου Ἠλία καὶ παίρνω τὸ ἀντίδωρο, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἦταν μεγάλο ἀνέβηκα στὸ μηχανάκι καὶ ἀκόμη ἔτρωγα, καθὼς τὸ ἔτρωγα τὸ πονηρόν, ποῦ εἶχε εἰσχωρίσῃ τὴν προηγουμένη, τὸ ἀκούω νὰ λέει: Τὸ ἀντιδωρο εἶναι ψωμί; Καὶ τότε πετάγεται ὁ μεγάλος ἀπὸ τὸν οὐρανό, καὶ μοῦ λέει: Ψωμὶ εἶναι τὸ ἀντίδωρο; Τώρα θὰ δῇς τὶ θὰ πάθῃς, ἔκτοτε τὸ ἀντίδωρο βρωμίζεται ξέρεται πῶς; Περιμένῃ κάποιος θεὸς ἢ πονηρὸν πνεῦμα, ἔξω ἀπὸ τὴν ἐκκλησία, καὶ μόλις δῇ ὅτι τρώγω τὸ ἀντίδωρο μοῦ τὸ βρωμίζουν.
Ἀργότερα προστέθηκαν καὶ ἄλλα ὅπως: Θέλεις νὰ γίνῃς Ἅγιος; Τώρα θὰ δῇς τὶ θὰ πάθῃς.
Ἐπίσης, θέλεις νὰ πάρῃς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα; Τώρα θὰ δεῖς τὶ θὰ πάθῃς.
Ἐπίσης θέλεις νὰ γίνης νέος; Τώρα θὰ δῇς τὶ θὰ πάθῃς
Κατόπιν ὑποδείξεων ἀπὸ τὸν οὐρανό, μοῦ ὑπέδειξαν νὰ γράψω γιὰ τοὺς πνιγμοῦς τῶν τεσσάρων κρητικῶν στὸν χείμαρρο, τὸ 20/02/2019 γιὰ νὰ ἁπαλύνω τὸν πόνο τῶν συγγενῶν, ὅσο γιὰ τοὺς πνιγμένους τὸν πόνο τους, τὸν ἁπαλύνει ὁ Θεός.
Ἀπὸ τότε ποῦ ὁ βρικόλακας ἄλλαξε τὴν διαδικασία τῶν ἐνεργειῶν του, δὲν μποροῦσα νὰ βλέπω τὶ προετοίμαζε καὶ δὲν ἤξερα τὶ θὰ ἐπακολουθοῦσε, καὶ ἔπρεπε νὰ περιμένω τὴν ἐξέλιξη τῶν γεγονότων ποῦ ἀφοροῦσε ἐμένα.
Οἱ πνιγμοὶ δὲν προῆλθαν ἀπὸ τὸν μεγάλο ὁ ὁποῖος εἶχε τιμωρηθῇ ἀλλὰ ἀπὸ τὸν δεύτερο στὴν τάξῃ, τὸν ἄνθρωπο διάβολο, θὰ ἔχετε καταλάβῃ ὅτι ἀντλῇ ἐνέργεια - βρῶμα ἀπὸ τὸ κάθε μακελειὸ ποῦ προκαλοῦν αὐτὸς καὶ τὰ τσιράκια του, ἐὰν δὲν εἶχε αὐτὴν τὴν ἀνάγκη τὸ πολὺ πολὺ νὰ βγάλῃ ἀπὸ τὴν μέση αὐτὸν ποῦ τοῦ μπαίνῃ ἐμπόδιο στὰ σχέδια του.
Ἔτσι καὶ ἐδῶ, μετὰ τὴν κηδεία τῶν τεσσάρων ἀνθρώπων, ἤμουν μπροστὰ στὴν πόρτα τοῦ μπάνιου, καὶ κάτω ἀπὸ τὴν πόρτα περνᾶνε τέσσερεις μαυρίλες, καὶ ἄρχισαν νὰ μὲ βομβαρδίζουν κάτι αἰχμηρὰ σὰν βελόνες τὰ ὁποῖα ἔμπαιναν μέσα μου ἀπὸ τὰ νύχια τῶν ποδιῶν, μόλις εἶδα τὴν τετράδα κατάλαβα ἀμέσως τί εἶχε συμβῇ, καὶ τὰ κατέστρεψα ἀμέσως μὲ ἕνα Εὐαγγέλιον καὶ ἕνα ἐξορκισμό, στὸ κρεββάτι ἔγινε χαλασμός, παραλίγο νὰ καθίσουν ἐπάνω, καὶ μοῦ καρφώσανε καὶ ἕνα καρφί <τὸ καρφὶ εἶναι μία συμπυκνωμένη βρῶμα, καὶ ἐπειδὴ μπαίνῃ σὲ ἕνα σημεῖο τὸ αἰσθάνεσαι σὰν νὰ σοῦ καρφώνουν μία πρόκα ἢ ἕνα καρφὶ ἢ βελόνα ἀνάλογα μὲ τὴν ποσότητα τῆς βρῶμας, αὐτὸ στὴν συνέχεια θὰ προκαλέσῃ κάποια θεϊκὰ προβλήματα στὸ κεφάλι>, ἀλλὰ τὸ ἐξουδετέρωσα ἀμέσως μὲ τὸ Εὐχέλαιο.
Τὸ μεσημέρι περνῶντας ἐμπρὸς ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γεράσιμο, μοῦ γέμισαν τὸ μάτι μου τὸ προβληματικό, μὲ τὴν βρῶμα καὶ μοῦ εὐχήθηκα δείχνοντάς μου τὰ εἰκονοστάσια, ποῦ ἔχω γράψει ἀλλοῦ ποῦ εἶναι στὸ τμῆμα τῆς ὁδοῦ ἀπέναντι τοῦ Ἁγίου Γερασίμου, καὶ μοῦ ὑπενθήμησαν τὸ ἀλοπρόσαλο δυστύχημα μὲ τὴν Πόρσε.
Ἡ συνέχεια δόθηκε στὸ Σοῦπερ Μάρκετ, μόλις φθάνω στὸ ταμεῖο ἀπὸ τὸ γεμᾶτο βρῶμα μάτι, μου λένε: Πάρε τώρα στὰ τρόφιμα καὶ τοὺς τέσσερεις πνιγμένους, <κρητικοῦς> αὐτὸ σημαίνει ὅτι τὰ συγκεκριμένα τρόφιμα βρωμίζουν.
Στὸ φαγητὸ μοῦ ἔβαλε τὴν ὑπόλοιπη βρῶμα τῶν τεσσάρων πνιγμένων, διπλώνοντας τὸ στομάχι μου καὶ βγάζοντάς την μὲ ἕνα μόνο ἐξορκισμό, σχεδὸν ἀμέσως.
Ἡ <βρῶμα> ποῦ δέχτηκα τῶν τεσσάρων κρητικῶν ἐγὼ, ἦταν οἱ ἁμαρτίες τῶν ἀνθρώπων ποῦ χάθηκαν <ὅπως ἔγινε καὶ σὲ ὅλα τὰ ἀτυχήματα ποῦ προκλήθηκαν, ἔχω γράψει ἀρκετὰ ὅχι ὅλα, γιὰ νὰ τὸν τιμωρίσῃ ὁ Θεός> καὶ γιὰ νὰ μὴ χαθοῦν οἱ ἄνθρωποι ποῦ πληρώνουν μὲ τὴν ζωῆ τους, αὐτὸ τὸ ἀναλαμβάνει Αὐτός, ποῦ ἔχει Τὴν Ζωή, καὶ ξέρετε ποιὸς τὴν ἔχει, εἶναι αὐτὸς ποῦ τὴν δίνῃ, καὶ αὐτὸς ποῦ τὴν παίρνῃ, μόνο ποῦ τὴν θέλῃ - ΚΑΘΑΡΗ - αὐτὸ κάνῳ ἐγὼ καὶ πιστεύω καὶ πολλοὶ ἄλλοι, καθαρίζομε τοὺς ἀνθρώπους – δεχόμαστε τίς ἁμαρτίες τους γιὰ νὰ μὴ τοὺς φάει τὸ σκοτάδι, μιὰ καὶ στὴν προκειμένῃ περίπτωση θυσιάζονται γιὰ μία προσπάθεια Τοῦ Θεοῦ, καὶ ποῦ ἀποφασίζει, ὁ Ἴδιος πότε θὰ φύγουν.
Ὅπως βλέπετε προκειμένου νὰ κάνουν ὅτι δήποτε δὲν διστάζουν νὰ ἀφαιροῦν ἀνθρώπινες ζωές, γι' αὐτοὺς δὲν ἔχει καμία σημασία ἢ ἀξία, ἡ ἀπειλὴ καὶ ἡ ἀναφορὰ τοῦ βρικόλακα στὴν Πόρσε πιστεύω νὰ καταλαβαίνεται τί σημαίνῃ, καὶ θὰ πρέπῃ νὰ ἔχει καὶ συμετοχή, ἐξάλλου μόνος του τὸ ἀποδεικνύῃ.
Ἐπίσης στὶς 1/4/2019 μοῦ ἐμφανίσθηκε ἔνας νέος βρικόλακας ὁ ὁποῖος φοροῦσε τὴν μάσκα τῶν ποδοσφαιριστῶν τῆς Ἀμερικῆς, καὶ ἀφοῦ ὅλη τὴν νύκτα προσπαθοῦσε νὰ μοῦ προκαλέσῃ κάποια προβλήματα, καὶ δὲν τὸ κατάφερε, τὸν εἶδα νὰ κατεβαίνῃ τέρμα κάτω στὴν γῆ, σὲ ἕνα γήπεδο ἐκεῖ γεμᾶτο κόσμο, μᾶλλον ἔχει ἀπολεσθῇ καὶ τὸ ποδόσφαιρο, καὶ μᾶλλον διοικεῖται ἀπὸ πολὺ χαμηλά.
Ἔχω τὴν ἐντύπωση ὅτι ὄσες κατηγορίες ὑπηρεσιῶν, ἀπολεσθοῦν λόγῳ ὑποθέτω τῶν ἁμαρτιῶν ποῦ συνεπάγονται ἀπὸ τὶς ἐνέργειες τῶν ἀνθρώπων, ποῦ τὰ διαχειρίζονται, θὰ κατεβαίνουν καὶ θὰ ἐλέγχονται χωρὶς νὰ τὸ καταλαβαίνει ὁ κόσμος ἀπὸ κάτω πλέον, σᾶς τὸ λέω πολὺ ἁπλᾶ, ἂν ἔχετε καταλάβῃ μὲ ποῖον τρόπο γίνετε ἡ πνευματικὴ ἐπικοινωνία ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ποῦ ἔχετε διαβάσει.
Ἡ ἐκδήλωσης τῆς φωτιᾶς τῆς Παναγίας τῶν Παρησίων, μὲ πονήρεψε λίγο καὶ παρακολουθοῦσα νὰ δῶ τὶ συμβαίνει, μοῦ ἔριξαν ἀρκετὲς βρωμιὲς στὰ πόδια καὶ ἔνοιωθα νὰ μὲ καίνε, ἀλλὰ ἐπειδὴ δὲν εἶχε θύματα δὲν κράτησαν παρὰ μόνο δύο μὲ τρεῖς ἡμέρες, καὶ κάποια στιγμὴ καθὼς πάσχιζα νὰ βγάζω τὴν βρῶμα, παράλληλα ὅταν καταλάβαινα ὅτι ὁ βρικόλακας ἦταν στὴν ὀδὸ Ρόδου, τοῦ ἔριχνα καὶ μερικὲς εἴτε μὲ τὸν Σταυρὸ εἴτε μὲ τὰ πόδια κλωτσιές, ἔτσι καὶ τὸ βράδυ αὐτὸ ὅταν τὸν εἶδα ἑξασθενημένο, τὸν ἄρχισα πολὺ δυνατά, ἀλλὰ τὸν βλέπω καὶ κάνῃ μία ἀπότομη στροφή, καὶ καρφώνετε μέσα στὴν γῆ, ἐγὼ νόμιζα ὅτι ἔφυγε καὶ ξαπλώνω ἀναπαυμένος.
Τὰ πρωῒ ἀκούω γιὰ τὸ αἱματοκύλισμα στὴν Σρὶ Λάγκα, καὶ παρακολουθοῦσα τὶ θὰ ἐπακολουθοῦσε, στὶς 23/4/2019 ἀφοῦ τὸν ἔνοιωσα νὰ περνάῃ νευριασμένος ἀπὸ τὸ δυτικὸ μπαλκόνι, καὶ πρίν μοῦ ρίξῃ στὸ δόξα πατρὶ μιὰ γερὴ δόση, μοῦ λέει: Ἄλλη φορὰ νὰ μὴ γράφεις γιὰ τὸν Θεό.
Τὴν ἑπομένη 24/4/2019 ἀντιλαμβάνομαι τὸν βρικόλακα νὰ προσπαθῇ, χρησιμοποιῶντας ἕνα ἕνα ὅλα τὰ δεσίματα ποῦ εἶχαν προηγηθῇ γιὰ νὰ μὲ ἐπηρεάσῃ, ὥστε ὅταν θὰ κατέβαινα στὴν πόλη νὰ μοῦ ἔριχναν τὴν βρῶμα ποῦ ἀπεκόμισε ἀπὸ τὸ μακελιὸ τῆς ἐκκλησίας τῆς Σρὶ Λάγκα, ἀλλὰ ἐγὼ ἕνα ἕνα τὰ ἐξουδετέρωνα, ἀλλὰ αὐτὸς τσαντίζεται καὶ μοῦ ρίχνῃ στὸ στομάχι ὅλη τὴν βρῶμα ποῦ εἶχε ἀποκομίσῃ ἀπὸ τὴν Σρι Λάγκα, ἐπειδὴ ἦταν πολὺ καὶ ἐπειδὴ προερχόταν ἀπὸ σκοτωμένους, μὲ ἔπιασε ἀμέσως διάρροια καὶ νὲ μὲν μετριάσθηκε ἡ ἐπήρεια ἀλλὰ κατάλαβα ὅτι μὲ εἶχε γεμίσῃ ἐπηρεάζοντας ἀκόμη καὶ τὴν φωνή μου.
Λόγῳ τῆς μεγάλης δόσης καὶ λόγῳ τῶν θανάτων ἡ βρῶμα ἦταν ἀρκετή, δὲν θὰ ὑποχωροῦσε μὲ μία λειτουργία.
Αὐτὸ νὰ μὴ θεωρηθῇ ὅτι ὁ Θεὸς ἐπιδιώκει τέτοια φαινόμενα, ἁπλῶς αὐτὰ εἶναι ἀναπόφεκτα λόγῳ τῆς μάχης ποῦ ἐπικρατῇ.
Καὶ λέω ὅτι αὐτὰ εἶναι πρὸς γνώσῃ τοῦ Θεοῦ, διότι καὶ τὰ δύο γεγονότα μὲ τὶς ἐκκλησίες εἶναι πράξεις ἀντεκδίκησῃς, λόγῳ τῆς τιμωρίας τοῦ μεγάλου βρικόλακα ποῦ τὸν ἔκαψε καὶ τὸν φυλάκισε ὁ Θεός, καὶ πιθανὸν νὰ ὑπάρξουν καὶ ἄλλες.
Ἐπίσης οἱ δυσαρεστημένοι μετανάστες ποῦ ἔχουν μαζευτεῖ ἐδῶ, εἶναι πολὺ εὔκολο νὰ τούς <κουρδίσουν> καὶ νὰ προκαλέσουν σχετικὰ φαινόμενα καὶ ἐδῶ, καὶ λέω νὰ τοὺς κουρδίσουν γιατὶ ὅταν ὑπάρχει ἔδαφος ὁ δεύτερος στὴν τάξῃ ποῦ τὰ προκάλεσε αὐτὰ τὰ γεγονότα τῶν ἐκκλησιῶν δὲν γνωρίζετε πόσο εὔκολο εἶναι σὲ μία νύκτα νὰ ἀπογειώσῃ ἕνα ἄνθρωπο καὶ νὰ τὸν στρέψῃ νὰ κάνει πράγματα συνήθως κατευθυνόμενα.
Ἔχετε ἀρκετὰ παραδείγματα ἀπὸ ἐδῶ, νὰ καταλάβετε τὶ θέλω νὰ πῶ καὶ πόσο εὔκολο εἶναι, ἐγὼ πιστεύω ὅτι ὁ Θεός, δὲν θὰ ἐπιτρέψῃ ἐδῶ νὰ συμβῇ παρόμοιο περιστατικὸ ἐφόσον διατηρηθεῖ ἡ κοινωνία μας <καθαρῇ>, ἔχει ἄμεση σχέση ὅταν ἐπεμβαίνει ὁ Θεός.   
Λίγο πρὶν ἀπὸ τὶς 15 Αὐγούστου ὁ τοπάρχης ἐδῶ ἔμαθε ὅτι ἀποκαλοῦσα καὶ εἶχα γράψῃ ὅτι ὀνόμαζα τὸν θεό τους ξέκολλο, καὶ ὅπως ἦταν φυσικὸ τὸν ἔφερε τὸ μεγάλο πάλι καὶ ὁ ὁποῖος συμπεριεφέρθη σὰν θηρίο, στρατοπέδευσε στὴν ὀδὸ Λοχαγοῦ Μενοῦνου, ποῦ ἦταν κοντὰ τὸ σπίτι, ἐνεργοποιήθηκαν ὅλα τὰ ζωντανὰ τῆς περιοχῆς καὶ δημιουργήθηκε τέτοια ἀναταραχὴ ἡ ὁποῖα ἀπέβλεπε νὰ μὲ καταβάλῃ, στὸ σπίτι μέσα ὅπου καθόμουν μὲ φόρτωνε βρῶμα ἀσταμάτητη, ὥσπου εἶδα τὸ πνεῦμα μου προσηλωμένο στὴν ἐκκλησία τῆς Παντανάσσης νὰ ὠρύεται ζητῶντας ἀπὸ τὸν Παντοκράτορα βοήθεια.
Τὴν ἑπομένη τὸ πρωῒ μὲ ἐνημερώνουν ἀπὸ τὸν οὐρανό, καὶ μοῦ λένε: Τὸ μεσημέρι θὰ γίνῃ ἡ ἐπέμβασῃ, πράγματι στὶς 11,30 ἐμφανίσθηκε πάνω ἀπὸ τὸν ναὸ τῆς Παντανάσσης, ἡ μορφῆ Τοῦ Παντοκράτορα, ποῦ εἶναι μέσα στὸν τροῦλο τῆς ἐκκλησίας, καὶ ὁ ὁποῖος καθάρισε τὸ τοπίο ἀπὸ ὄλες τίς συσσωρευμένες βρωμιές.
Τὴν Παρασκευὴ ἦρθε ὁ ἀπὸ κάτω βρικόλακας ὁ ὁποῖος μὲ περίμενε στὸ διπλανὸ διαμέρισμα νὰ γυρίσω ἀπὸ τὴν νυκτερινὴ ἐκκλησία Τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα, καὶ μόλις πάω νὰ ἀνοίξω τὴν πόρτα μου, ἔπεσε πάνω στην πόρτα τοῦ διαμερίσματος δίπλα ποῦ μὲ περίμενε καὶ μὲ ρώτησε: Τὶ θὰ φᾶς;
Ἐγὼ δὲν τοῦ ἀπάντησα καὶ βέβαια δὲν ἔφαγα, γιατὶ θὰ μὲ βρώμιζε, ἀλλὰ περίμενα νὰ δῶ τὶ θὰ ἔκανε, στὶς 4 ὥρα ποῦ ξύπνησα πάνω ἀπὸ τὸ κρεββάτι μου ἦταν ἡ μορφὴ Τῆς Παναγίας, αὐτὴ ἦταν ἄλλη μία μετάλλαξης θεοῦ.
Ἀποφάσισα λόγῳ τῆς πίεσης ποῦ δεχῶμουν, νὰ πηγαίνῳ τὸ ἀπόγευμα στὸν ἐσπερινὸ στὴν Μονὴ Γηροκομείου, αὐτὸ μὲ ὠφέλησε ἀρκετὰ καὶ τὴν πρώτη τοῦ μηνὸς πῆρα πρώτη φορὰ ἀπὸ ἐκεῖ Ἁγιασμό, ὅταν βγῆκα στὴν αὐλὴ τῶν κελιῶν ποῦ εἶχε γίνῃ ὅπως ἔχω γράψῃ ἀλλοῦ, ἡ διαδικασία τῶν πονηρῶν πνευμάτων γιὰ τὴν Ἐξομολόγησῃ, καὶ κατεστράφη ἀπὸ μία βροντὴ ποῦ ἔθαψε μέσα στὴν γῆ τὴν συσσωρευμένη ἐνέργεια ποῦ προκαλεῖτε ἀπὸ τέτοια συμβάντα, ἀπὸ τὸν οὐρανό, μοῦ δείχνουν τὸ κελὶ ποῦ ἦταν ἀπέναντή μου, καὶ μοῦ λένε: Περίμενε νὰ καταστραφῇ καὶ ἡ ἐναπομένουσα ἐνέργεια, καὶ μοῦ ἔκαναν οἱ ἴδιοι τὴν πνευματικὴ κίνησῃ ποῦ μοῦ εἶχαν διδάξῃ γιὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ ἀπατεῶνα τρεῖς φορές, καὶ ἀμέσως εἰσχωρεῖ μέσα στὸν Ἁγιασμὸ  μία δύναμης, καὶ αἰσθάνομαι τὸ μπουκάλι νὰ τραντάζεται, ὁ Ἁγιασμὸς ὅπου χρησιμοποιήθηκε κατέστρεψε τὰ πάντα.
Στὶς 11 Σεπτεμβρίου ἀνέβηκα στὴν Μονὴ Γηροκομείου μὲ τὰ πόδια λόγῳ ἀνανέωσης τοῦ διπλώματος, ὁ τοπάρχης μὲ ἔχασε καὶ ἔψαχνε νὰ μὲ βρῇ ἀλλὰ γιὰ νὰ βεβαιωθῇ, ἀναγκάσθηκε νὰ στρίψῃ σὲ ἕνα λοξὸ δρόμο, καὶ ἐγὼ μόλις γύρισε τὸ κεφάλι τὸν ἔφτυσα.
Ὅταν ἄρχισε ὁ ἐσπερινὸς ἐπιχείρησε καὶ ἔκανε κάποια χασμουρητὰ σὲ μερικοὺς γιὰ νὰ μὲ βρωμίσῃ ὅπως κάνουν πάντα, τότε γυρίζῃ τὸ κεφάλι μου στὴν εἰκόνα ποῦ εἶναι δεξιὰ στὴν Ὡραῖα Πῦλη, καὶ εἶναι Τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ μοῦ εἶπαν: Αὐτὸς ποῦ εἶναι ἔξω, εἶναι αὐτὸς ποῦ τοῦ ἔκοψες τὸν λαιμό, καὶ γι’ αὐτὸ τὰ κάνει αὐτά.
Ἐπίσης ἡ κλιματικὴ ἀλλαγή, προέρχεται ἀπὸ ἕνα ἐργοστάσιο δικό του καὶ γι' αὐτὸ τῶν Φῶτων ποῦ τοῦ ἔριχνες τὸν Μεγάλο Ἁγιασμὸ στοὺς δρόμους ποῦ πέρναγε, ὅταν ξαναπέρναγα ἐγὼ πάγωνα, καὶ μὲ ἔπιανε συνάχι διαρκείας, τὸ ἐργοστάσιο θὰ σοῦ ἀνακεινωθῇ στὸ μέλλον ποῦ εἶναι.   
Σᾶς ἔγραψα μερικὰ μόνο γεγονότα ποῦ διεδραματίστηκαν σὲ μία περίοδο περίπου 33 ἐτῶν, δὲν ἀναλύω γιὰ νὰ μὴ σᾶς κουράσω τί ἐπακολούθησε στὸ κάθε γεγονὸς γιατὶ νομίζω ὅτι δὲν ἔχει καὶ μεγάλη σημασία.
Ὅλα αὐτὰ καὶ ἄλλα πολλὰ τὰ χρησιμοποίησαν γιὰ νὰ παίζουν παριστάνοντας τοὺς θεούς, καὶ γιὰ να παράγουν βρῶμα, γιὰ νὰ σὲ βρωμίζουν καὶ νὰ σὲ ἐλέγχουν, ἔτσι κάνουν τὸν θεό, μὲ τρομερὸ κόστος γιὰ τὸν ἄνθρωπο σωματικὸ καὶ πνευματικό, ἢ αἰτία, γιατὶ χρησιμοποίησα τὴν Ἐκκλησία γιὰ τὴν βελτίωσή μου.

Copyright : : Ἁγία Γραφή : Holy Bibles : : https://www.bibles.gr : : koinakis@bibles.gr