Πῶς <Γαμήθηκε> ὁ Διάβολος + Σατανάς
πὸ τότε ποῦ ἐγῶ καταφερα καὶ κλώτσησα τὸν διάβολο, καὶ ἀντέδρασε καίγοντας τὸ Norman Atlantic, σᾶς ὑπενθυμίζω ὅτι δέν κάηκε γιὰ πλάκα, ἀλλὰ γιὰ νὰ φέρῃ μεγαλύτερο θεό ἢ νὰ ἀντλήσει βρῶμα γιὰ νὰ τὰ χρησιμοποιήσει, ὅπως εἶναι γραμμένο μὲ περισσότερες λεπτομέρειες σὲ ἄλλο κεφάλαιο, ἐγῶ ἄρχισα νὰ τὸν πιέζω ἀφόρητα, διότι αὐτὸ μὲ εὐχαριστοῦσε, ἐπειδὴ μὲ εἶχε ταλαιπωρήσῃ ἀφάνταστα, καὶ νὰ τοῦ ἀνταποδίδῳ χωρὶς νὰ τὸ καταλάβω τὶς πράξεις ποῦ εἶχε κάνει ἐναντίον Τοῦ Θεοῦ.
Ὁ χρόνος ποῦ εἶχε προηγηθῇ ἦταν ἀρκετὸς καὶ μοῦ ἔδωσε τὴν δυνατότητα νὰ καταλάβω καὶ νὰ μάθω ὅλα του τὰ κόλπα, καὶ τὰ τερτίπια ποῦ χρησιμοποιοῦσε γιὰ νὰ ὑπαταχθῇ ὁ ἄνθρωπος, ἡ πρακτική του ἦταν ἁπλῆ, τὸ σημεῖο ἢ τὴν περιοχὴ ἢ τὸ συναίσθημα ποῦ ἤθελε νὰ ὑποτάξῃ ἢ νὰ ἐξουσιάση, ἢ νὰ ἐπηρεάσῃ, τὸ διαμόρφωνε μὲ τὴν βρῶμα ποῦ ἔβαζε πρῶτα στὸν ἄνθρωπο, βρῶμα τὴν ἔχω ὀνομάσῃ ἐγῶ, ἐπειδὴ δέν ἔχει καμία σχέση μὲ τὸν ἄνθρωπο, ὅταν τὴν βάζῃ γιὰ νὰ σοῦ κάνῃ τὸν θεό, σοῦ προκαλῇ ἀδιαθεσία, οἱ ἴδιοι θεοὶ αὐτοὶ δεν ἔχουν καμία μορφὴ μὲ ἀνθρώπους, παρὰ μόνο αὐτὸς ποῦ κινεῖται ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους, καὶ εὶναι ἕνας ὀπαδὸς ὁ ὁποῖος εἶναι πλήρως ἐξουσιασμένος, καὶ δέν ἔχει τίποτα δικό του μέσα του, ἐὰν ἐσεῖς τοῦ καταστρέψετε ἢ ἀποβάλλετε τὴν βρῶμα του, ἔχασε τὴν ἐπαφῆ μαζῆ σας, καὶ πρέπει νὰ προσπαθήσῃ ἐκ νέου γιὰ νὰ σᾶς ἐπηρεάσῃ, καὶ ἐσεῖς ἐκ νέου πρέπει νὰ κάνετε τὴν ἴδια προσπάθεια πάλι, αὐτὴ ἡ πρακτικὴ ἀκολουθεῖτε γιὰ νὰ ἔχετε ἀποτελέσματα ἂν θέλετε νὰ ἀπαλλαγεῖτε ἀπὸ τὸν διάβολο, ἢ τὸν σατανᾶ ὅπως λέγονται, εἶναι τὸ ἴδιο πρᾶγμα, ἁπλῶς ἀλλάζει ἡ ποσότητα τῆς βρῶμας ποῦ βάζει στὸν ἄνθρωπο ὁ κάθε ἔνας ἀπὸ αὐτούς, καὶ τὰ εἶδει τῆς διαμόρφωσῃς ποῦ θὰ προκαλέσῃ στὸν ἄνθρωπο, ὁ χρόνος γιὰ τὴν ἀπαλλαγὴ τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς θεούς, εἶναι περίπου τὰ χρόνια Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Μετὰ ἀπὸ τὶς κλωτσιὲς ποῦ τοῦ ἔδωσα, τοῦ ἀνταποδόθηκαν οἱ παρακάτω πράξεις που εἶχε κάνει στὸν Θεό, καὶ ποῦ εἶναι οἱ κάτωθι: Ὁ ἀποκεφαλισμὸς Τοῦ Ἰωάννου Τοῦ Προδρόμου, ἡ Σταύρωση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὸ Ἀγκάθινο Στεφάνι, τὸ φτύσιμο, ἡ Σταύρωση Τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου κ.λ.π, καὶ εἶναι γραμμένα σὲ ἄλλα κεφάλαια.
Τὸ μόνο τὸ ὁποῖο δέν εἶχε ἀκόμη πραγματοποιηθῇ, ἦταν ἡ σεξουαλικὴ πράξῃ ποῦ καταλογίζουν στὴν Εὕα καὶ ποῦ γράφω τὴν ἄποψή μου ἀλλοῦ, ἡ αἰτία ποῦ πραγματοποιήθηκε στὸν ἄνθρωπο διάβολο πρῶτα, ἡ σεξουαλικὴ πράξῃ ἦταν ἡ Πανδήμια, τὴν περίοδο αὐτὴ οἱ ἐκκλησίες ἦταν κλειστές, καὶ τὸ μόνο μου ἀμυντικὸ ὄπλο ἦταν ὁ Λόγος Τοῦ Θεοῦ, αὐτὸν προσπάθησε νὰ τὸν διακωμῳδήσῃ, χρησιμοποιῶντας πνευματικὲς ἐρωτικὲς σκηνὲς κατὰ κόρον γιὰ ἀποπροσανατολισμό.
Πρὶν προβῷ σὲ μία τέτοια πράξῃ, ἐπειδὴ δέν μποροῦσα νὰ προβλέψω τὶς ἀντιδράσεις του, ἀποφάσισα μία ἡμέρα ποῦ μοῦ προκαλοῦσε προβλήματα νὰ τὸν πιέσω, ἄρχισα καὶ τοῦ διάβαζα τοὺς ἐξορκισμούς, ὅταν διάβαζα τοὺς ἐξορκισμοὺς ἄρχισε τὸ πνεῦμα μου νὰ ἀναζωογονεῖται, καὶ ἔβλεπα σιγὰ σιγὰ τὸ πνευματικὸ σῶμα τοῦ διαβόλου, ὅταν ἔβλεπα τὸ σῶμα του, τοῦ κατάφερνα μὲ τὸν φωτεινὸ Σταυρὸ κτυπήματα, τὰ ὁποῖα τὸν ἀποδυνάμωναν, τότε μποροῦσα καὶ κατάφερα καὶ τοῦ ἔβαλα τὸ κεφάλι του κάτω καὶ τοῦ τὸ πάτησα μὲ τὰ πόδια μου, αὐτὸ ἦταν ἕνα εἶδος τέστ, γιὰ νὰ δῶ ἂν μποροῦσα νὰ τοῦ κάνῳ αὐτὸ ποῦ εἶχα στὸ μυαλό μου, αὐτή μου ἡ προσπάθεια ἐμένα μοῦ ἀπέφερε τὴν ἀπαλλαγή μου ἀπὸ τὴν βρῶμα ποῦ μοῦ εἶχε βάλῃ νωρίτερα γιὰ νὰ μοῦ δημιουργήσῃ προβλήματα, ὄλες οἱ ἐνέργειες ὅλων αὐτῶν τῶν παρασίτων αὐτὴν τὴν ἔννοια εἶχαν, νὰ σὲ γεμίσουν βρῶμα, ὅταν σὲ γέμιζαν βρῶμα σὲ ἐξουσίαζαν, γιατὶ ἡ εἴσοδος τῆς βρῶμας στὸν ἀνθρώπινο ὀργανισμὸ αὐτὸ σοῦ προκαλεῖ, αὐτὸ ἐγὼ τὸ γνώριζα ἀπὸ προηγούμενες πράξεις ποῦ τοῦ ἔκανα, καὶ ἔτσι δέν μοῦ ἦταν δύσκολο, οἱ ἀντιδράσεις ἀπὸ τὸ πάτημα τοῦ κεφαλιοῦ του δέν ἦταν οἱ ἀναμενόμενες, ἔτσι καὶ ἐγὼ περίμενα τὴν κατάλληλη εὐκαιρία, καὶ καθὼς ἄρχισε καὶ μοῦ δημιουργοῦσε ἐρωτικὲς σκηνές, τίς ὁποῖες τίς εἶχε κάνει ἄπειρες φορές, ἀκολουθώντας τὴν συγκεκριμένῃ διαδικασία, καταφέρνω καὶ τὸν τρουλοκολιάζω, καὶ τὸν γυρίζω στὰ τέσσερα καὶ τοῦ τὴν κάνῳ, κανονικὴ σεξουαλικὴ πράξῃ, καὶ ἐννοῶ πνευματική, τὸ πνευματικὰ μὴ νομίσετε ὅτι εἶναι ἀστεῖο, ἴσως γράψω τὰ ἀποτελέσματα στὴν δικῆ μου <σεξουαλικὴ ἀναστήλωση ποῦ ἔγινε μετά> λόγῳ ἐννοεῖται τῆς προσβολῆς ποῦ ὑπέστη ὁ θεὸς αὐτός, προκάλεσε μετὰ πολλὲς σεξουαλικὲς πράξεις ἐκδίκησῃς.
Ὅταν κατάλαβε ὁ θεὸς ποῦ εἶχα τρουλοκολιάσῃ τί ἔπαθε, ἀμέσως ἦρθε στὸ σπίτι καὶ μοῦ λέει: Πῶς θὰ τὸ ἀποδείξεις αὐτό; Καὶ τοῦ ἀπαντῶ καὶ τοῦ λέω: Καὶ μόνο ποῦ ἔνοιωσες τί ἔγινε, καὶ ἦρθες ἐδῶ, τὸ ἀπέδειξες μόνος σου.
Τὴν διαδικασία τῆς πράξῃς αὐτῆς, τὴν χρησιμοποίησα στὴν συνέχεια ὅποτε μοῦ ἔβαζε βρῶμα, καὶ μόλις τοῦ τὴν ἔκανα καὶ ἔνοιωθε τὶ συνέβαινε, ἔσκαγε ἡ βρῶμα ποῦ μοῦ εἶχε βάλῃ καὶ ἔφευγε, αὐτὴ ἡ πρακτικὴ ἐφαρμόστηκε καὶ ἐφαρμόζεται ἀκόμη σὲ ὅσους προστάτες ἔφερε μετὰ γιὰ νὰ μὲ τιμωρίσῃ, καὶ ἔφερε πολλούς, καὶ οἱ ὁποῖοι δέν ξαναεμφανίστηκαν μετὰ τὴν σεξουαλικὴ πράξῃ ποῦ ὑπέστησαν, οἱ μόνοι που ἐρχόταν ἦταν ὁ σατανᾶς καὶ ὁ διάβολος, ποὺ τὸν προστάτευαν καὶ εἶχαν ἐκτεθεῖ γιατὶ ἦταν δημιούργημα δικό τους, καὶ ποῦ ἐπιχείρησαν νὰ μὲ τιμωρήσουν καὶ  παρόλο ποῦ καὶ αὐτοὶ ὑπέστησαν τὴν ἴδια πράξῃ στὴν συνέχεια, ὅταν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔλαβαν γνώσῃ τὶ συνέβαινε, ἕνα βράδυ ποῦ χρησιμοποιοῦσα τὴν ἴδια πρακτικὴ καὶ ἀμυνόμουν, εἰσέρχεται μέσα στὸ σπίτι καὶ στὸ σημεῖο ποῦ ἐκτελοῦσα τίς πράξεις, μία ἀνθρωπίνη μορφῆ, καὶ μοῦ πετάῃ ἕνα πνευματικὸ σῶμα ἀνθρώπου ποῦ ἦταν στὰ τέσσερα καὶ αὐτὸ κάτω στὸ δάπεδο, καὶ μοῦ λέει: Ἔτσι θὰ τοὺς κάνεις ὅλους.
Τὸ τί ἔπραξαν στὴν συνέχεια θὰ τὸ διαβάσετε ποιὸ κάτω ἀφοῦ πρῶτα σᾶς ἀναφέρω τὴν γυναῖκα ποῦ πλήρωσε τὸ τίμημα τῆς ἐκδίκησης τόσων θεῶν, γιὰ ἕνα ρετάλι ποῦ τὸν ἔχουν γιὰ καμουφλὰζ καὶ ἐλίσσονται, ναὶ σὲ αὐτὸν ὑπακούουν ὅσους χρησιμοποιεῖ ἐπὶ τῆς γῆς γιὰ νὰ κάνῃ τὸν θεό.
Μάϊος τοῦ 2020 ἦμουν στὸν κῆπο καὶ ἔσκαβα, γιὰ νὰ φυτέψω διάφορα φυτά, αἰσθάνωμαι  μία πνευματικὴ ὕπαρξῃς ὀλίγον ὀρατή, <κάποια πνεύματα ἰσχυρὰ ἔχουν ὄγκο καὶ τὰ ἀντιλαμβάνεσθε εὔκολα> καὶ μοῦ δείχνῃ ἐπᾶνῳ σὲ ἕνα σπίτι, καὶ μοῦ λέει: Κρυπτοκοίταζε, ἐγὼ κατάλαβα ἀπὸ τὸν τρόπο ποῦ τὸ εἶπε, ὅτι κάτι προκάλεσαν, δηλαδὴ τιμώρησε κάποιον, λέω σὲ ἕνα γνωστὸ γείτονα, ὅτι θὰ ἔχωμε ἐξελίξεις, τὸ κρυπτοκοίταζε τὸ κατάλαβα πολὺ ἀργότερα, τὸ νὰ κοιτᾶς ἀπὸ τὶς γρύλιες, ἐμπίπτῃ στὴν κρίσῃ τέτοιων θεῶν.
Ἀπὸ τὸν Μάϊο ἕως καὶ τὸν Νοέμβριο ἡ κοπέλα διαμορφωνόταν, καὶ πολλὲς φορὲς ἀκουγόταν κάτι περίεργα τσιτσιρίσματα, καὶ πεταγόταν ἡ πνευματικὴ μορφῆ, καὶ μοῦ ἔλεγε: Τὸ κάνῃ, ἐγὼ ἕως τότε τὴν κοπέλα δέν τὴν εἶχα δῇ, καὶ ἕνα ἀπόγευμα ἄκουγα μουσική, καὶ κάποια στιγμή, γυρίζω ἀριστερά, καὶ βλέπω μία κοπέλα, πίσω ἀπὸ μία μπαλκονόπορτα νὰ μὲ κοιτάζῃ, τραβιέται ἀπότομα καὶ καθὼς τραβιέται, μὲ ρωτάει καὶ μοῦ λέει: Μὲ εἶδες; Τῆς λέω ναί, ξέρῃς νὰ μιλᾶς μοῦ λέει ὅπως ἐγώ; Τὶς λέω, ναί, ἅ μοῦ λέει πρέπει νὰ τὸ πῶ στὴν μαμά μου, γιατὶ μὲ ἔχουν περάσῃ γιὰ τρελή.
Στὴν κοπέλα ἔκαναν αὐτὸ ποῦ κάνουν πάντα, ὅταν θέλουν νὰ ἐξουσιάσουν κάποιον, σὲ γεμίζουν βρῶμα γιὰ νὰ σὲ διαμορφώσουν κατὰ τὸ δοκοῦν, ἀκόμη καὶ τώρα ποῦ ἔγιναν τόσα μετὰ καὶ ποῦ θὰ τὰ διαβάσετε στὴν συνέχεια, δέν ξέρω οὔτε τὸ ὄνομά της, οὔτε ὑπῆρξε ποτὲ συνάντησῃς μαζῇ της, μάλιστα ὅταν ἀργότερα εἶδα τὶ ἐπρόκειτο νὰ τῆς σκαρώσουν, τῆς ζήτησα πνευματικὰ ὅπως μιλάγαμε, νὰ πάρῃ ὅποιον ἤθελε καὶ νὰ ἔρθῃ νὰ τῆς ἐξηγήσω, τὶ σκόπευαν νὰ τὶς προκαλέσουν, ἐξάλλου αὐτὸς ἦταν καὶ ὁ λόγος ποῦ τὴν γέμισαν βρῶμα, γιὰ νὰ τὴν καθοδηγοῦν, σὲ μένα δέν ἦρθε ποτέ.
Αὐτὴ ἡ πρακτικὴ ἐφαρμόστηκε σχεδὸν σὲ ὅλες τὶς γυναῖκες ποῦ χρησιμοποιήθηκαν ἀπὸ τὸν βρικόλακα, καὶ στὴν συνέχεια ὁ Θεὸς τίς μετέτρεψε σὲ ἀγάπες, γιὰ νὰ μὴν τὶς στρέψει ὁ βρικόλακας ἐναντίον μου, ὁ βρικόλακας στὴν συνέχεια ἐνεργοῦσε μόνος του, ἐκμεταλευόμενος κάποιες ματιές π.χ. καὶ αὐτοσχεδιάζωντας ὅτι σενάριο τὸν διευκόλυνε, τὸ ἐφάρμοζε χωρὶς ποτὲ νὰ ἐρωτηθῇς, καὶ σοῦ φόρτωνε καὶ τὴν βρῶμα ποῦ προκαλοῦσαν αὐτὲς οἱ ἐνέργειες.
Ἡ κοπέλα ἐπανῆλθε ἀρκετὲς φορὲς στὸ παράθυρο, καὶ ξεκίνησε κάποια συνομιλία γιὰ διάφορα θέματα, καὶ σιγὰ σιγὰ ἀναπτύχθηκε ἕνα ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν μουσική, γιατὶ μόνο τότε μὲ ἔβλεπε, δέν ὑπῆρχε ἄλλο σημεῖο ἐπαφῇς, ὁ ἄνθρωπος διάβολος, ποὺ ἀντιλήφθηκε τὴν ἐπικοινωνία, καὶ εἶδε ὅτι ὑπῆρχε ἐνδιαφέρον γιὰ τὰ διάφορα θέματα ποῦ κουβεντιάζαμε, ἄρχισε καὶ παρεμβαλλόταν, καὶ ἔπαιρνε ἐναλλὰξ θέση στὴν συζήτησῃ, χωρὶς νὰ τὸν ἀντιλαμβανόμαστε ἐμεῖς.
Αὐτὸς ὅμως ἄρχισε νὰ βάζῃ τὴν κοπέλα νὰ μοῦ κάνῃ νύξεις γιὰ γάμους, καὶ ἡ κοπέλα ἐπειδὴ δέν ἤξερε τότε ποιὸς τὶς ἔβαζε τὶς ἰδέες, μοῦ τὶς μετέφερε, καὶ ἄρχισε νὰ τὸ συζητᾷ μὲ τὸν πατέρα της, ὁ ὁποῖος ὅπως ἦταν ἐπόμενο ἦταν ἀρνητικός, γιατὶ ἐγὼ ἤμουν πολὺ μεγάλος στὴν ἡλικία, τὸ κόλπο τοῦ ἀπατεῶνα ἦταν νὰ ἀποδεκτὸ ἐγὼ τὴν πρότασῃ αὐτή, ὥστε νὰ ἀνοίξῃ ὁ δρόμος νὰ ἐπέμβῃ καὶ νὰ ρυθμίσῃ τὸ ἀποτέλεσμα, παρόμοια κόλπα εἶχαν διαπράξει καὶ σὲ ἄλλες περιπτώσεις, ἀνεξάρτητα ἂν ἐγὼ αἰσθανόμουν ὀτιδήποτε μὲ τὶς συγκεκριμένες γυναῖκες ποῦ χρησιμοποιήθηκαν, ἐξηγῶ ἐδῶ, ὅποτε ὁ ἀπατεῶνας χρησιμοποιοῦσε μία γυναῖκα γιὰ νὰ τὴν στρέψῃ ἐναντίον μου, κάνοντας διάφορα κόλπα γιὰ κανένα χρόνο περίπου, ὁ Θεός, σὲ ἀντιπερισπασμὸ αὐτοῦ τοῦ γεγονότος πρόσφερε Τὴν Ἀγάπη Του, ἡ ὁποῖα ἀνελάμβανε ρόλο πρωστάτου, σὲ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις ἄκουγα τὶς ὁμιλίες, ἢ τὶς προειδοποιήσεις στίς περιπτῶσεις κινδύνου, δέν προερχόταν ἀπὸ τὶς σαρκικὲς γυναῖκες, δέν εἶχαν καμία σχέση μὲ καμία γυναῖκα ἀπὸ αὐτὲς ποῦ εἶχαν χρησιμοποιηθεῖ καὶ παρίσταναν τίς ἀγάπες ἐν ἀγνοίᾳ τους, ἐξάλλου δέν μποροῦσαν νὰ ξέρουν, πότε ἐγῶ κινδύνευα.
Στὴν κοπέλα αὐτή, στὴν συνέχεια τῆς ἔβαλαν μία πνευματικὴ σαρκικὴ ἀγάπη, αὐτὴ τῇ πνευματικῇ σαρκικῇ ἀγάπῃ τὴν εἶδα σὲ μία νυκτερινὴ λειτουργεία στὸν νέο Ἱερὸ Ναὸ Τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα, τὴν περίοδο τῆς πανδημίας, νὰ ἀνεβαίνῃ ἀπὸ κάτω καὶ μέσα ἀπὸ τὴν γῆ, καὶ ἐνσωματώθηκε στὴν συγκεκριμένη κοπέλα, αὐτὴ ἡ νέα μορφῆ τῆς σαρκικῆς ἀγάπης, ἀντιπροσώπευε τὸ σέξ, ἐξάλλου αὐτὸς ἦταν καὶ ὁ λόγος ποῦ μὲ ρώταγε στὴν συνέχεια, γιατὶ δέν ἀνάβω τὸ φῶς στὴν τουαλέτα, τὴν ἐνδιάφερε τὸ μέγεθος λόγῳ τοῦ πάθους τοῦ ἐρωτικοῦ ποῦ τῆς εἶχαν ἀναπτύξῃ, ὅταν ἐνσωματώθηκε μέσα της ἡ πνευματικὴ μορφῆ ποῦ εἶχε ἔλθῃ κάτω ἀπὸ τὴν γῆ.
Πρὶν τὴν ἐμφάνιση τῆς σαρκικῆς αὐτῆς ἀγάπης, ἐγὼ δυσανασχέτησα, γιατὶ εἶχα ζητήσῃ, καὶ δέν ἤθελα νὰ συνεχιστοῦν οἱ ἀγάπες μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο, ἐπειδὴ τὶς χρησιμοποιοῦσε ὁ βρικόλακας καὶ προκαλοῦσε γεγονότα καὶ τὰ ὁποῖα μοῦ δημιουργοῦσαν προβλήματα γιὰ νὰ μὲ ἐκδικηθῇ, τότε μοῦ εἶπαν ὅτι αὐτὸ ποῦ ζητάῃ ἡ κοπέλα ἦταν τὰ γεννητικά σου ὄργανα, ὅσοι ἔχουν ὑποστῇ αὐτὴν τὴν διαδικασία, τὸ πονηρὸ πνεῦμα ποῦ τοὺς ἔχουν βάλῃ μέσα, βλέποντας τὴν ἐπιθυμία τους, τοὺς μετέφερε σὲ κοντινὲς ἀποστάσεις πνευματικὰ καὶ μποροῦσαν νά <δοῦν ὅτι τοὺς ἐνδιάφερε>.
Ἀπὸ τὸν οὐρανὸ μοῦ εἶπαν ἀργότερα ποῦ πραγματοποιήθηκαν τὰ γεγονότα ποῦ τῆς προκάλεσαν γιὰ νὰ τιμωρήσουν ἐμένα, ἐπειδὴ ἔκανα στὸν ἄνθρωπο διάβολο σεξουαλικὴ πνευματικὴ πράξῃ, καὶ ποῦ θὰ διαβάσετε ποιὸ κάτω, ἡ γυναῖκα αὐτὴ ἐπειδὴ στὴν συνέχεια ὑπέκυψε στὸν ἄνθρωπο διάβολο σεξουαλικά, ἔγιναν στὴν συνέχεια σημεῖα καὶ τέρατα, χαρακτηρίσθηκε ἀπὸ τὸν οὐρανό, σὰν γυναῖκα μὲ μαῦρο αἰδοῖο, δέν ξέρω ἂν τὸ εἶχε ἐκ γενετῆς ἢ μεταλλάχτηκε ἀπὸ τὴν ἐπέμβασῃ τῶν θεῶν, καὶ τὴν ὁποῖα ὅπως ἐξελισσόταν τὸ σενάριο ποῦ εἶχαν ἐπιβάλῃ οἱ θεοί, δέν μποροῦσα νὰ τὴν πάρῳ ἐγῶ, ἀρχικὸς σκοπὸς τῶν βρικολάκων ἦταν νὰ διαφθείρουν τὴν γυναῖκα καὶ νὰ τὴν πάρῳ μετὰ ἐγῶ, γιὰ νὰ μὲ τιμωρήσουν, ὅλα αὐτὰ ἀπαντήθηκε ἀπὸ τὸν οὐρανό, στὴν συνέχεια, ἔγιναν καὶ κάποιες ἐπιπλέον ἐνέργειες, ὥστε νὰ μὴ ἐπαναληφθοῦν σὲ μία ἅλλῃ ὑγιῆ γυναῖκα, ὅλα αὐτὰ ποῦ ἔγιναν καὶ ἀφοροῦν τὴν πρώτη σαρκικὴ ἀγάπη, τὰ πραγματοποίησε ὁ ἄνθρωπος διάβολος προσφέρωντας τὴν κοπέλα στὸν σατανᾶ, ἀφοῦ τὴν γάμησε πρῶτα αὐτός, καὶ τὴν γάμησε διότι αὐτὸς ἔδειχνε στὸν σατανᾶ, δηλαδὴ τὸ σέξ ποῦ ἐπεδίωκε ἡ γυναῖκα, καὶ ἀφοῦ τὴν εἶχε προετοιμάσῃ πρῶτα νὰ ἀποδεχθῇ ὅτι ἤθελε νὰ τῆς ἐπιβάλῃ, καὶ ὅταν τὸ κατάφερνε, ἡ συνέχεια ἦταν παιγνίδι σὲ αὐτόν, ἐξάλλου τὸ θῦμα δέν μποροῦσε ποτὲ νὰ φαντασῇ, ὅτι εἶχε νὰ κάνῃ μὲ ἕνα διάβολο ὁ ὁποῖος τὴν πούλαγε στὸν σατανᾶ, διότι αὐτὸς ἀνέλαβε μετὰ νὰ τὴν διαμορφώσῃ ὅπως θὰ παρακολουθήσετε στὴν συνέχεια.
Πρὶν ἀρχίσουν τὰ πανηγύρια μὲ τὴν κοπέλα, ποὺ θὰ χρησιμοποιοῦσε γιὰ νὰ μὲ ἐκδικηθὴ ἐπειδὴ γαμήθηκε ὁ ἄνθρωπος διάβολος, ἔφερε τὸ ἀρχηγό του ὁ ὁποῖος χρησιμοποίησε ἀρχικῶς διάφορα στάδια τῶν σεξουαλικῶν πράξεων ποῦ θὰ ἐπακολουθοῦσαν σὲ μία περιοχὴ ποῦ ἐγῶ μποροῦσα νὰ ἀκούσω τὶς ἠδονικὲς κραυγὲς τῶν γυναικῶν, διότι αὐτὸ τὸ στοιχεῖο καθόριζε σὲ ποῖα περιοχὴ θὰ δεχόμουν τὴν βρῶμα ποῦ θὰ προερχόταν ἀπὸ τὶς σεξουαλικὲς πράξεις.
Καὶ ἄρχισε πρῶτα εἰκονικὲς πράξεις σεξουαλικοῦ περιεχομένου στὰ σπίτια τὰ ὁποῖα εἶχαν προσδιορισθῇ, ἀνεξάρτητα ἂν ἐγῶ εἶχα ἢ δέν εἶχα σχέση μὲ ὅλα αὐτά, ὁ θεὸς σὲ ὅποιο σπίτι περιφερόταν, ἔβγαζε μία κραυγὴ σεξουαλική, γιὰ νὰ τὴν ἀκούσω ἐγῶ ὥστε ὅταν θὰ πραγματοποιεῖτο ἡ θεϊκὴ ἐντολὴ ἐγὼ θὰ τήν <ἔτρωγα>, αὐτὸ ἦταν προϋπόθεσης γιὰ νᾲ δεχθῶ  τὴν βρῶμα ποῦ θὰ ἔβγαζαν ἀπὸ τὰ σεξουαλικὰ κατορθώματα ποῦ θὰ πραγματοποιοῦσαν ἀργότερα γιὰ τιμωρία, συμπληρώνω ἐδῶ ὅτι στὰ σπίτια τὰ γύρῳ καὶ στὸ σπίτι τῆς κοπέλας ποῦ ἔμεναν οἱ γονεῖς της καὶ ὄχι μόνο, εἶχαν τοποθετήσει, ἕνα κόκκινο μάτι τὸ ὁποῖο προκαλοῦσε βαριὰ ὑπνηλία στοὺς ἀνθρώπους γιὰ νὰ μὴν ἀκούσουν τίς σεξουαλικὲς κραυγὲς τῆς κοπέλας καὶ τῶν ἄλλων γυναικῶν στὴν συνέχεια, καὶ τὸ μάτι αὐτὸ ὅπως καταλαβαίνετε δέν ἦταν τεχνικό, ἀλλὰ θεοῦ ποῦ τὰ ἔλεγχε ἀπὸ τὸν οὐρανό, ὁ ὁποῖος στὰ συγκεκριμένα σπίτια ἐπέμβαινε καὶ κοίμιζε τοὺς ἀνθρώπους γιὰ νὰ μὴν ἐκτεθῇ ὁ μεσάζων διάβολος ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ἄρχιζε πάντα τὴν σεξουαλικὴ διαδικασία, τὸ ἴδιο μάτι εἶχε βάλῃ καὶ σὲ μένα σὲ ἕνα σημεῖο στὸ σαλόνι, καὶ μὲ ἔβλεπε στὸ κρεββάτι, μόνο σὲ μία θέση, δέν μποροῦσε νὰ δὴ μεγαλύτερο τμῆμα, ἀλλὰ ἐγὼ τὸ εἶδα ἀμέσως γιατὶ ἦταν κόκκινο καὶ δέν μποροῦσε νὰ κρυφτῇ, γιατὶ δέν ὑπῆρχε ἄλλη ὀπτικὴ ἐπαφῆ μὲ τὸ κρεββάτι ἀπὸ τὸ σαλόνι καὶ ἀντέδρασα, ἀλλάζοντας θέση στὸ κρεββάτι.
Αὐτὴ ἦταν ἡ πρώτη φάσῃ, ἡ δεύτερη φάσῃ περιελάβανε εἰκονικὲς σεξουαλικὲς πράξεις, τὶς ὁποῖες τίς δεχόταν πνευματικὰ τὰ ὑποψήφια θύματα, καὶ ὅταν τὶς δεχόταν συμπεριφερόταν καὶ ἀντιδροῦσαν λὲς καὶ ἦταν πραγματικές, οἱ εἰκονικὲς αὐτὲς ἐνέργειες ἀπέβλεπαν στὸ νὰ γεμίσουν βρῶμα οἱ γυναῖκες ὥστε νὰ ἀποδεχθοῦν μετὰ τὴν ἀντίστοιχῃ σεξουαλικὴ πράξῃ, ὥστε νὰ μὴν ἀντιδροῦσαν, καὶ νὰ φωνάζουν ἀπὸ ἡδονὴ ὥστε νὰ τὶς ἀκούω ἐγῶ.
Πρὶν ἀρχίσουν ὅλα αὐτὰ τὰ σεξουαλικά, καὶ μετὰ τὴν ἐνσωμάτωση στὴν κοπέλα τῆς σαρκικῆς ἀγάπης ποῦ προῆλθε μέσα καὶ κάτω ἀπὸ τὴν γῆ, καὶ πρὶν ἀρχίσουν οἱ κανονικὲς ἐρωτικὲς πράξεις, μοῦ ἔδειξαν τὸ γεννητικὸ ὄργανο τῆς κοπέλας ἀνοικτό, μετὰ ἀπὸ μία ἑβδομάδα περίπου μοῦ ἔδειξαν τὴν κοπέλα μὲ τὰ πόδια ἀνοικτά, αὐτὰ τὰ κατάλαβα μετὰ ὅταν ἐπανελήφθησαν καὶ σὲ μία ἅλλη κοπέλα ἀργότερα μὲ τὰ ἴδια ἀποτελέσματα τί σήμαιναν, καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ σοβαρὰ θεϊκὰ καραγκιοζιλίκια ποῦ μαθαίνεται, ἀνέλαβε δράσῃ ὁ δημιουργός τους, ὁ σατανᾶς τους, ὁ ὁποῖος ἐκπαίδευε τὴν κοπέλα τὴν σεξουαλικὴ τέχνη, γιὰ νὰ γαμιέται ὅπως θὰ διαβάσετε ποιὸ κάτω, αὐτὸς ὁ θεὸς ποῦ ὅπως θὰ διαβάσετε στὴν μετάλλαξη, προκαλεῖ μύρια προβλήματα στὸν ἄνθρωπο γεμίζοντάς τον βρῶμα γιὰ νὰ τὸν διαμρφώσῃ, δέν γνώριζε τὶ σημαίνῃ δημιουργός, ἐπειδὴ ἐγῶ ἀποκαλοῦσα πάντα Τὸν Θεό, Δημιουργό, ἐπειδὴ ἄλλο εἶναι νὰ λέγεσαι θεὸς καὶ ἄλλο νὰ δημιουργεῖς, γιατὶ ἡ δημιουργία ἀπαιτεῖ πλήρῃ φωτισμό, καὶ ἔβαλε μία κοπέλα, νομίζω ὅτι ἦταν αὐτὴ ποῦ τὴν πήδηξαν, νὰ τῆς ἀπαντήσω τὶ ἐννοῶ ὅταν λέω δημιουργός.
Καὶ ὅταν μία Παρασκευῇ, μετὰ τὴν νυκτερινὴ ἐκκλησία καὶ καθὼς ἐπιστρέφω στὸ σπίτι μετὰ τὰ μεσάνυκτα, ἀκούω συνομιλίες στὸ μπαλκόνι τῆς κοπέλας, καὶ τὴν βλέπω μὲ ἕνα ἄνδρα καὶ κουβέντιαζαν, ἀργότερα λίγο πάνε σὲ ἕνα ἄλλο δωμάτιο καὶ ἄκουγα ὅτι τὸ ρίξανε στὸ γλέντι, ἔρχεται ἕνα πονηρὸ καὶ μοῦ λέει: Ἀπόψε ἔχουμε γλέντια, σὲ λίγο πράγματι ἡ κοπέλα ἄρχισε νὰ βγάζει ἐρωτικὲς κραυγές, οἱ ὁποῖες ἐπειδὴ ἦταν καλοκαίρι καὶ οἱ πόρτες ἦταν ἀνοικτὲς ἀκουγόντουσαν ὅλα τὰ ἐρωτικὰ ἔργα μέσα στὸ σπίτι, οἱ κραυγὲς τίς κοπέλας οἱ ὁποῖες στὴν φάσῃ αὐτῇ δέν εἶχαν μορφῇ φυσιολογικῶν ἡδονῶν ἀλλὰ κάτι σὰν ζῴου, διότι τὴν βραδιὰ αὐτὴ τὴν γαμοῦσε ὁ ἄνθρωπος διάβολος, ὁ ὁποῖος καὶ ἔδειχνε στὸν σατανᾶ τὴν ἀκριβῶς ζητοῦσε ἡ κοπέλα, τὴν ἑπομένη ἀνέλαβε ὁ σατανᾶς, καὶ οἱ φωνὲς τίς κοπέλας ἔμοιαζαν σὰν ἀπὸ τὸ ὑπερπέραν, ἡ ἐκπαίδευσῃ συνεχίστηκε καὶ τὴν ἑπομένη, καὶ νόμιζα καὶ λέω, τελείωσε ἡ ἐκπαίδευση, ἀλλὰ ἡ ἐκπαίδευση συνεχιζόταν καὶ τὴν Κυριακὴ τὸ βράδυ, καὶ τότε λέω θὰ μπῶ μέσα στὸ σπίτι καὶ ὅτι γίνῃ ἔγινε, καὶ σταυρώνω ὄλες τίς πόρτες τοῦ σπιτιοῦ μὲ τὸν φωτεινὸ Σταυρό, καὶ περιμένω μήπως φύγῃ ὁ σατανᾶς, καὶ δέν ἔβγαινε, καὶ τότε μπουκάρω μέσα καὶ τὸν βλέπω μὲ τὴν πνευματικῆ του μορφῆ ἐπάνω στὴν κοπέλα, καὶ ἀρχίζω καὶ τὸν βαράω μὲ τὸ μεγάλο σπαθὶ καὶ δέν ἔφευγε, καὶ τὸν ἀρχίζω μὲ τὸν μεγάλο Σταυρὸ τίποτα, καὶ ἀποφασίζω νὰ τοῦ κάνῳ ὅτι ἔκανε, καὶ μόλις ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἐτοιμαζόμουν νὰ πέσω ἐπάνω του τὴν ἔκανε, μετὰ ἀπὸ τὸν σατανᾶ, ἡ ὁλοκλήρωσῃς τελειώνει μὲ τοὺς μεταλλαγμένους ἐπιβήτορες καὶ ὅταν τὴν ἰκανοποιοῦσαν οἱ μεταλλαγμένοι ἐπιβήτορες, οἱ κραυγὲς ἐμοιαζαν πάλι σὰν ζῴου, ὅταν οἱ ἐπιβήτορες ἐκτελοῦν αὐτὰ τὰ ὡραῖα θεϊκὰ ἔργα καὶ ἐπειδὴ οἱ γυναῖκες φωνάζουν καὶ ἐπειδὴ ἡ πράξεις αὐτὲς διαρκοῦν πέραν τοῦ φυσιολογικοῦ, ὑπάρχουν συνεταιράκια τὰ ὁποῖα καλύπτουν τίς φωνὲς τῶν γυναικῶν μὲ μηχανὲς ποῦ κάνουν πολὺ θόρυβο καὶ μὲ συνεχεῖς βόλτες γύρω ἀπὸ τὰ σπίτια τῶν στόχων.  
Στὸ ἀπέναντι σπίτι τῆς κοπέλας ἔμεναν κάποιες κοπέλες, μία ἀπὸ αὐτὲς ὑπέστη τὴν ἴδια διαδικασία, ὄσες πείραξε ὁ διάβολος, τὶς ἄκουσα μετὰ τὴν πράξῃ νὰ βγάζουν, κάτι περίεργες φωνὲς σὰν αὐτὲς ποῦ κάνουν οἱ γυναῖκες ὅταν γεννᾶνε, μάλιστα ὅταν ἕνα βράδυ ποῦ εἶδα τὴν δεύτερη κοπέλα νὰ ἔρθη πολὺ ἀργὰ στὸ σπίτι της, καθὼς προσπάθησε να κάνῃ σέξ, δέν μποροῦσε καὶ ἄρχισε καὶ ἔκλεγε, ὅταν τὴν πῆρε χαμπάρι ὁ μεγαλύτερος σὲ δύναμη διάβολος, πῆγε κάτω ἀπὸ τὴν πολυκατοικία τῆς κοπέλας, καὶ προσπάθησε νὰ τὴν ἠρεμίσῃ, γιὰ νὰ μὴ φωνάζῃ καὶ τὴν ἀκούσουν οἱ περίοικοι, οἱ δύο κοπέλες μετὰ τὴν σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγηση, ἐδόθησαν ἡ μία στὸν ἄνθρωπο διάβολο καὶ ἡ ἄλλη στὸν ἀντιπρόσωπο τοῦ σατανᾶ ποῦ ἔμενε στὴν ὀδὸ Ρόδου, αὐτὲς ἀνῆκαν πλέον σὲ αὐτούς, μάλιστα τὴν πρώτη ποῦ ἦταν ποιὸ κοντὰ στὸ σπίτι καὶ τὴν διαχειριζόταν ὁ ἄνθρωπος διάβολος, τὴν ἔβαζε καὶ ἄνοιγε λίγο τὴν πόρτα τὴν ἀπέναντί μου καὶ τὴν ἄκουγα νὰ κάνει συνέχεια σέξ, αὐτὸ τὸ ἔκαναν διότι ἀντλοῦσαν βρῶμα ἀπὸ τὴν πραγματοποίησῃ τῶν σεξουαλικῶν πράξεων καθότι θεωροῦνται παράνομες, σύμφωνα μὲ τοὺς κανόνες τοῦ Θεοῦ, καὶ γιὰ νὰ μὲ ἐκδικηθῇ καθὼς αὐτὴν τὴν κοπέλα τὴν χρησιμοποιοῦσαν ἀκόμη σὰν ἀγάπη μου.
Καὶ ἕνα βράδυ κοιμήθηκα ἐνωρίς, διότι νόμισα ὅτι τελείωσε ἡ ἐκπαίδευσῃ, ὥσπου μία κραυγή, σὰν παραβιάσῃ μᾶλλον πρωκτοῦ, τόσο δυνατὴ φωνή, ποὺ πετάχτηκα ἐπάνω ἀπὸ τὸ κρεββάτι καὶ τοὺς εἶδα στὸ μπαλκόνι, μετὰ μπῆκαν μέσα στὸ σπίτι, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ἀκούστηκε ποικιλία φωνῶν, ἀλλὰ μία νέα κραυγὴ καὶ γαύγισμα τοῦ σκύλου, ὁ σκύλος προσδιόριζε τὴν μορφὴ τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης τῆς κοπέλας, ἡ ὁποῖα ἔγινε ἀπὸ τὸν ἄλλο θεὸ μὲ τὰ κόκκινα μάτια, τὸν ὁποῖον τὸν εἶχα δῇ καὶ μετὰ ποῦ εἶχε ἔρθη πάλι ὅταν τοῦ ἔκανα ἐγῶ ὀτιδήποτε, πήγαινε καὶ ἔπαιρνε τὴν ἐκδίκησή του ἀπὸ τὴν κοπέλα, μετὰ πέρναγαν καὶ τὰ μεταλλαγμένα ἀνθρωποειδές, τὰ ὁποῖα ὁλοκληρώνουν τὴν σεξουαλικὴ διαμόρφωση, ἐπίσης καὶ κατὰ διαστήματα καὶ ὁ ἄνθρωπος διάβολος ὅταν ἐγῶ τοῦ ἔκανα κάτι τὸ ὁποῖο τὸν πείραζε, πήγαινε στὴν κοπέλα καὶ ἔπαιρνε τὴν ἐκδίκησή του.
Τότε ἦταν ποῦ ἦρθε ὁ σατανᾶς πάνω στὴν ταράτσα τοῦ ἀπέναντι σπιτιοῦ τῆς κρεβατοκάμαράς μου καὶ μὲ ἀπειλοῦσε, καὶ τοῦ εἶπα: Ὅτι τῆς ἔκανες νὰ ὑποστῇς, καὶ ἔκανε σὲ μία ἅλλῃ γυναῖκα ποῦ ἔμενε τὸ καλοκαίρι ἐκεῖ, ὅτι εἶχε κάνει καὶ στίς ἄλλες.
Οἱ πράξεις αὐτὲς ἔγιναν γιὰ ἐκδίκηση ἐπειδὴ ὑπέστη τὴν μεγαλύτερη του  ξεφτίλα καὶ ὄχι μόνο, γιὰ μένα ποῦ τὸν εἶχα γνωρίσῃ ἀρκετὰ λέγεται διασυρμός, διότι ὅτι ἔκανε τὸ ἔκανε μὲ τὸν τρόπο ποῦ τοῦ ἀνταπέδωσα τὴν ξεφτίλα, ἕως τότε δέν εἶχε κάνει τέτοιες πράξεις, ἀλλὰ ὅταν εἶδε ὅτι ἐμένα δέν μὲ πείραζε, διότι ἐγῶ ὅταν εἶδα τὶ ἔγινε καὶ ἐπειδὴ μοῦ εἶπαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι δέν ἔπρεπε νὰ ἀσχοληθῶ μὲ αὐτὴν τὴν ὑπόθεση, δέν ἱκανοποιήθηκε ὁ ἄνθρωπος διάβολος, καὶ ἔφερε πάλι τὸν σατανᾶ, καὶ ἄρχισε νέο κύκλο ἐρωτικῶν πράξεων μὲ γυναῖκες τὶς περιοχῆς.
Οἱ νέες πράξεις ἀφοροῦσαν πλέον γυναῖκες μιᾶς περιοχῆς ἀπὸ τῆς ἐργατικὲς κατοικίες Ἐγλυκάδος καὶ ἕως τὰ Σύνορα, γύριζαν μέσῳ τῆς ὁδοῦ Λοχαγοῦ Μενούνου καὶ τερμάτιζαν στὴν ὀδὸ Πέλοπος, αὐτὲς οἱ πράξεις ἐπανελήφθησαν ἕως καὶ τὸ τέλος Ἰουλίου ποῦ τὰ γράφω, τὸν σατανᾶ ποῦ εἶχαν μαζῇ τους, ἦταν μέσα σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ τσιράκια, ὅπως συμπεριφερόταν καὶ ὅταν τὸν εἶχαν στὴν πλατεῖα Μαρούδα, καὶ περιβάλλετο ἀπὸ τὴν ὁμάδα ὑποστήριξης, καὶ ἡ ὁποῖα ὁδηγοῦσε τὸν σατανᾶ στὰ καθορισμένα σπίτια τὰ ὁποῖα εἶχε ἴδῃ τσεκάρει ὁ ἄνθρωπος διάβολος, καὶ στὰ σημεῖα αὐτὰ σταμάταγε ὁ σατανᾶς, ὁ ὁποῖος βρώμιζε τίς γυναῖκες στόχους, στίς ὁποῖες τὴν ἑπομένη ἢ μεθεπόμενη πήγαιναν οἱ μεταλλαγμένοι ἐπιβήτορες, οἱ ὁποῖοι ὑπέβαλαν τίς συγκεκριμένες γυναῖκες στὴν σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγησῃ, καὶ οἱ ὁποῖες ἐκδήλωναν τὴν ἡδονὴ στὴν ὁποῖα τοὺς ὑπέβαλαν, μὲ πολὺ δυνατὲς κραυγές, οἱ ἐρωτικὲς αὐτὲς πράξεις καὶ κραυγὲς τῶν γυναικῶν αὐτῶν,  προκαλοῦσαν μεγάλες ποσότητες βρῶμας, αὐτὸς ἦταν καὶ ὁ λόγος τῶν κραυγῶν τῶν γυναικῶν, διότι γιὰ νὰ ἔχει ἡ βρῶμα ἐπίδρασῃ σὲ μένα, ἔπρεπε νὰ ἀκούω τὴν σεξουαλικὴ πράξῃ, τὴν ὁποῖα τὴν δεχόμουν κάθε φορὰ ποῦ συνέβαιναν αὐτοῦ τοῦ εἶδους πράξεις, σκοπὸς ἦταν νὰ πληγῇ ἡ ἀντίστοιχῃ περιοχὴ ἡ δικῆ μου, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ὑποστῶ πανωλεθρία, ξέχασα ἀκόμη καὶ τὴν μορφῆ τοῦ γυναικεῖου ὀργάνου, καὶ ἀναγκάστηκα νὰ τὸ βάλῳ στὴν ἀναζήτησῃ γιὰ νὰ τὸ ξαναθυμηθῶ, τὰ ὑπόλοιπα ἐπανῆλθαν μὲ τὴν συνδρομὴ τῆς δικῆς μου σαρκικῆς ἀγάπης, καὶ ποῦ ἴσως θὰ γραφῇ σὲ ξεχωριστὸ κεφάλαιο, στὸ διάστημα ποῦ ὁ σατανᾶς ἔκανε παρέλασῃ, δηλαδὴ γέμιζε τίς γυναῖκες βρῶμα γιὰ νὰ ἀναγκαστοῦν νὰ ἀποδεχτοῦν τὴν σεξουαλικὴ πράξῃ ὅπου σταμάταγε, ἄκουγες χιλιάδες σκύλους νὰ γαυγίζουν γύρω του, νομίζω ὅτι εἶχαν συμβολικὴ σημασία, γιατὶ ἀποκλείεται νὰ ὑπῆρχαν τόσοι σκύλοι σὲ ὅλη τὴν περιοχή, ἀλλὰ συμβόλιζαν πῶς θὰ ἀντιδροῦσαν οἱ γυναῖκες μετὰ τὴν ἐκπεύδεσῃ στὴν σεξουαλική τους συμπεριφορά, πολλὲς φορὲς πάντως τὸν ἀνάγκασα καὶ σταμάταγε τὴν περιοδεία του, προβάλλοντας στὰ σημεῖα ποῦ ἄκουγα τοὺς σκύλους, τὸν Πνευματικό μου Σταυρὸ ποῦ ἦταν ὅλος φῶς, τὰ γαυγίσματα σταμάταγαν ἀμέσως, ἀλλὰ ὅπως εἶδα μετὰ ἐπανερχόταν ἀργότερα σὲ αὐτὰ τὰ σημεῖα καὶ ἐπαναλάμβαναν τὴν διαδικασία, τὸ ἴδιο ἔγινε καὶ κατὰ τὴν διάρκεια μιᾶς σεξουαλικῆς πράξῃς ποῦ ἄκουγα τίς φωνές, ἔβαζα τὸν Σταυρὸ στὴν περιοχὴ ποῦ ἄκουγα τίς ἐρωτικὲς κραυγές, καὶ σὲ λίγο σταμάταγε ἡ σεξουαλικὴ πράξῃ.
Οἱ πράξεις αὐτὲς εἶχαν ἄμεση σχέση μὲ τὴν διαπόμπευση τοῦ ἀνθρώπου διαβόλου ποῦ ὑπέστη τὸν ἐξευτελισμό, καὶ ὁ ὁποῖος ἀπέδειξε μόνος του, μὲ τίς ἐκδικητικὲς ἐνέργειες ποῦ ἔκανε, ὅτι ὑπέστη μία πράξῃ ἀτιμωτικὴ καὶ προσβλητικὴ γιὰ τὴν ἰδιότητά του, καὶ πιστεύω ὅταν διαδοθοῦν ὅλα αὐτὰ τὰ ρεζιλίκια του, θὰ τοῦ κόψουν τὸν βῆχα, τὴν ἴδια διαδικασία ὑπέστησαν καὶ ὅλοι ὅσους ἔφερε νὰ τὸν βοηθήσουν μετά, καὶ πολλοὶ δέν ἐπανῆλθαν φοβούμενοι ὅτι θὰ ξαναπάθουν τὴν ἴδια προσβολή, αὐτὸ τὸ πλεονέκτημα τὸ χρησιμοποίησα στὴν συνέχεια καὶ ἀπέβαλα τὴν βρῶμα, ὅταν ἡ βρῶμα ποῦ μοῦ εἶχαν βάλῃ ἔνοιωθε, ὅτι ἐγῶ ἔκανα σεξουαλικὴ πράξῃ, στὸν θεὸ ποῦ μοῦ εἶχε βάλῃ τὴν βρῶμα, ἔσκαγε καὶ ἔφευγε, αὐτὴν τὴν ἐνέργεια τὴν ἀντιλαμβανόταν ἀμέσως ὁ συγκεκριμένος θεός, ὅταν καταστραφῇ ἡ βρῶμα καὶ φύγῃ, ἀφήνη μία κραυγή, αὐτὰ συμβαίνουν μόνο μὲ τοὺς ἀρχηγούς, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀρκετοί, μὲ διαφορετικὰ ἀποτελέσματα καὶ  μορφὲς βρῶμας.
Στίς 21/08/22, ξημερώματα τέσσερις ἡ ὥρα τὸ πρωῒ ἄρχισε ἡ διαδικασία τῆς δεύτερης κοπέλας, πρὶν ἀρχίσῃ ἡ διαδικασία, μία ἐβδομάδα πρίν, ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι πάνῳ σὲ ἕνα δένδρο ὑπῆρχε ἕνα ἱδιότροπο φωτιστικό, τὸ ὁποῖο ἄλλαζε σενεχῶς διάστασῃ, χρησίμευε γιὰ ἐπικοινωνία μὲ πνευματικὸ τρόπο.
Κάποια στιγμὴ αἰσθάνωμαι νὰ μοῦ μιλάνε καὶ βλέπω το φῶς νὰ φωτίζῃ καὶ νὰ κινείται, μοῦ ζήτησε νὰ κάνουμε σέξ, καὶ τὶς λέω ὅτι ἐμεῖς τὴν περίοδο τῆς Παναγίας δέν κάνουμε τέτοια πράγματα, κάθε βράδυ μοῦ λέει κοιμᾶμε ἀγκαλιὰ μαζῆ σου, τὶς λέω τότε ἕλα νὰ κάνουμε ἕνα τέτοιο πνευματικό, εἶχαμε μία μικρὴ οικειότητα, πράγματι μετὰ ἀπὸ λίγο, προσγειώνετε πάνω στὴν κοιλιά μου ἕνα μαῦρο πράγμα, καὶ μοῦ δαγκῶνῃ τὸ γεννητικό ὅργανο στὸ πλάϊ, καὶ τοῦ δίνω μία καὶ πέφτῃ  ἀπὸ πάνῳ μου, καὶ βλέπω πάνω στὰ γόνατά μου, μία σκουρόχρωμη κάπα μὲ κάτι μαῦρο μέσα - διάβολος καὶ σατανᾶς, μπῆκαν σφῆνα στὴν συζήτησῃ καὶ προσπάθησαν νὰ κάνουν ζημιᾶ.
Μετὰ ἀπὸ δύο ἡμέρες, νέα ἐπικοινωνία, ἕνα φιλὶ στὸν ἀφαλό, τὴν στιγμῆ τοῦ φιλιοῦ, μοῦ γεμίζουν τὰ γεννητικὰ ὅργανα βρῶμα, λέω τέρμα.
Μετὰ τὴν ἐνσωμάτωσῃ τῆς σαρκικῆς ἀγάπης στὴ κοπέλα ποῦ προῆλθε κάτω ἀπὸ τὴν γῇ, καὶ πρὶν ἀρχίσουν οἱ κανονικὲς ἐρωτικὲς πράξεις, μοῦ ἔδειξαν τὸ γεννητικὸ ὅργανο τῆς κοπέλας ἀνοικτὸ καὶ μετὰ ἀπὸ λίγες μέρες τὰ πόδια ἀνοικτά, μάλιστα σὲ αὐτὴν μοῦ εἶπαν, δέν σὲ πειράζῃ μοῦ λέει, καὶ μετὰ ἀκολούθησε ἕνας εἰκονικὸς πόνος συνουσίας.
Ἡ διαδικασία ἄρχισε ἀκριβῶς, τέσσσερης τὸ πρωῒ, ὁ διάβολος μὲ τὴν μορφῆ πουλιοῦ, φύλαγε σκοπιά, ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι, λόγῳ εἶδικῶν συνθηκῶν τοῦ σπιτιοῦ καὶ τῆς εἰκογενείας, καὶ μέσα ἦταν ὁ εἰδικός, ὁ ὀποῖος φώρτωνε τὴν κοπέλα θεϊκὴ βρῶμα, κάνωντας ἕνα συνεχὲς σὰν ἀγκομαχητό, ὥστε ἡ κοπέλα νὰ μὴν ἀντιδράσῃ τὴν ἐπομένη ποῦ θὰ ἄρχιζε ἡ θεϊκὴ ἐκπεύδεσῃ, νὰ μὴν ὑπάρχουν ἀντιδράσεις καὶ φωνὲς πέραν ἀπὸ τὶς γνωστές, ἡ διαδικασία αὐτὴ κράτησε περίπου μισὴ ὥρα, ἔφυγε ὁ κλέπτης πρῶτα ἀπὸ μέσα, καὶ τότε μόνο γαύγισε ὁ σκῦλος, καὶ μετὰ ὁ θεὸς πουλί, ὅταν εἶχε μπῇ στὸ σκῦλο καὶ τὸν εἶπα σκυλοθεό, κατέστρεψε ὅλους τοὺς σκύλους τῆς γειτονιᾶς, καὶ τοὺς χρησιμοποιῇ ἀκόμη, ὑπάρχει καὶ ἕνα μὲ ἐνδιαφέρον στὴν κάμα σούτρα μὲ κύκνους πάνω στὴν γυναῖκα νὰ εἶναι ἐκστασιασμένη, ἀναρωτιέσαι τώρα ἐσὺ καὶ λές, ρὲ τὶ τῆς ἔβαλε καὶ χέρεται ἔτσι=βρῶμα.
23/08/22 τρίτη πρωϊνὴ εἶχε τελειώσῃ ἡ διαδικασία καὶ ὁ θεὸς πουλὶ παίρνῃ τὴν λεία του γιὰ νὰ φύγῃ, μία βρῶμα του, μοῦ πλάκωσες ὅλο τὸ στῆθος μου, τὸ πρωῒ ὁ ἄνθρωπος διάβολος εἶχε μαζέψῃ ὅλο του τὸ θηλυκὸ γένος του, καὶ τὸ ἔβαλε νὰ κάνει ὅτι κάνει σέξ, στὴν πορεία ἀντιλαμβάνωμαι τὸ νέο θῦμα νὰ προσπαθῆ νὰ τὸ <καταπιῇ>, βλέπω τὴν κοπέλα νὰ γέρνῃ πίσω τὸ κεφάλι, καὶ λέω πάει τὸ κοριτσάκι, ἀκοῦω τὴν ἀγάπη νὰ μοῦ λέει, εξορκισμοῦς γρήγορα, νομίζω ὅτι τὴν γλύτωσε, τὴν βρῶμα τὴν εβαλε στὸ τὸ στηθος, γιὰ νὰ προκαλέση πρόβλημα σὲ ἕνα πιθανὸ θάνατο της κοπέλας.  
Θὰ προσθέσω ἐδῶ καὶ κάτι τὸ ὁποῖο μὲ εἶχε προβληματίσῃ τὴν ἐποχὴ ποῦ εἶχα παντρευτῇ, λόγῳ τῆς δουλειᾶς πήγαινα σὲ διάφορες πόλεις, καὶ σὲ συζητήσεις μὲ πελάτες στὸ ἄκουσμα ὅτι εἶχα γυναῖκα Πατρινιὰ γέλαγαν, ὅταν ρώτησα τὸν λόγο, μοῦ ἔδωσαν νὰ καταλάβω ὅτι τὸ εἶχαν στὸ αἷμα τους, ἐγὼ δέν ἀσχολήθηκα πλέον, ἀλλὰ τώρα ποῦ ἔγιναν ὅλα αὐτὰ τὰ ρεζιλίκια σὲ μία ὁλόκληρη περιοχὴ καὶ εἶδα τὶ σὲξ ἔπεσε ἀπὸ τοὺς μεταλλαγμένους, ἀντιλαμβάνεσθε τὶ ἔχει συμβεῖ, βέβαια αὐτὰ ὅλα ἔγιναν γιὰ συγκεκριμένη αἰτία, ἀλλὰ πρὶν ἀπὸ αὐτὰ ὑπῆρχε ἐδῶ στὴν Πάτρα, θεὸς ὁ ὁποῖος ἐνίσχυε ὅλα αὐτὰ τὰ εὐεργετήματα, αὐτὸ τὸ ἔγραψα γιὰ νὰ ἀντισταθεῖτε οἱ ἄνδρες ποῦ ἔχετε γυναῖκες πόσο ἐκτεθειμένες εἶναι οἱ γυναῖκες στὸν ἐνισχυμένο ἐρωτισμὸ γιὰ εὐνοήτους λόγους, ὅταν τοὺς κάνουν σὲξ οἱ μεταλλαγμένοι, δέν τὸ κάνουν γιὰ νὰ τὶς ἱκανοποιήσουν, ἀλλὰ γιὰ νὰ τὶς σπρώξουν σὲ αὐτό, λέω πάλι, ὅταν ἀκοῦτε σεξουαλικὲς κραυγὲς ἀπὸ τὸ ὑπερπέραν ἢ μεγάλους ἀναστεναγμοὺς ἢ ἀκόμη καὶ ζῴων, θὰ πρέπει να προβληματισθεῖτε τὶ πρέπει νὰ κάνετε, ἐξάλλου ὅταν συντελεῖτε μία τέτοια πράξῃ ἔχῃ καὶ κάλυψῃ, παρακολουθῆστε τὴν δεδομένη στιγμὴ ὅτι θὰ ἀρχίσουν ἀρκετὰ μηχανάκια νὰ ἀναπτύσσουνε ταχύτητα, καὶ τὰ ὁποῖα ἔχουν ἐξατμίσεις ποῦ κάνουν μεγάλο θόρυβο, γι’ αὐτὸ τὸ λόγο τίς ἔχουν, ἀλλὰ ὅταν αύτὸ γίνεται μετὰ τὶς δώδεκα, κάτι δέν πάει καλά.        
Γιὰ νὰ καταφέρω ἐγῶ νὰ κάνῳ μία τέτοια ἐρωτικὴ πράξῃ, πνευματικὰ σὲ ἕνα πνευματικὸ ὄν, ὅπως ἦταν ὁ ἄνθρωπος διάβολος, ἂς εἶχε τὴν μορφὴ ἀνθρώπου, ἡ ἀνθρωπίνη του μορφὴ ἦταν ἕνα εἶδος πλάνης γιὰ νὰ ἐλίσσεται ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους <γιὰ νὰ τοὺς διαβάζει, καὶ γιὰ νὰ τὸν ἐμπιστεύονται οἱ πλανεμένοι, ἡ τρομάρα εἶναι μετά>, ἐγῶ θὰ ἔπρεπε νὰ γίνω ποιὸ ἰσχυρός, τὸ πῶς γίνεσαι ἰσχυρὸς εἶναι γραμμένο στὸν Ἐπίλογο, καὶ ὅταν ὁλοκληρωθοῦν ἀκόμη κάποιες ἐνέργειες γιὰ ὅσους θὰ ἤθελαν νὰ δοκιμάσουν τὴν τύχη τους, πρὸς τὸ παρὸν αὐτὴ ἡ διαδικασία κρατάει ὅσα τὰ χρόνια Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅταν γίνῃς ἰσχυρὸς ὑποβάλῃς τὸ πνευματικὸ ὂν σὲ ὅποια κατάστασῃ καὶ θέσῃ θέλῃς, ἔτσι ἔγινε καὶ ἐδῶ, ἐγῶ ἁπλῶς χρησιμοποίησα τὸ ἐρωτικὸ στοιχεῖο, λόγῳ τῆς παλαβομάρας ποῦ διακατεῖχε τὸν ἄνθρωπο διάβολο, χρησιμοποιῶντας τίς ἐρωτικὲς πράξεις ἐκδικητικά, καὶ γιατὶ χρησιμοποίησε τὴν γυναῖκα γιὰ τὴν τιμωρία τὴν δικῆ μου, ἐπειδὴ σεβόμουν τὴν γυναῖκα, θὰ τὸ ἐξηγήσω στὴν μετάλλαξη, καθ’ ὅλην τὴν περίοδο ἔγιναν καὶ ἄλλες ἐνέργειες ποῦ ἔφεραν καλὰ ἀποτελέσματα, ἕνα ἀπὸ αὐτὰ ἦταν καὶ αὐτὸ ποῦ ἔγινε τὴν πρώτη Φεβρουαρίου τρεῖς ἡ ὥρα τὴν νύκτα, τὴν περίοδο ποῦ εἶχα τὸ μαγαζὶ καὶ ἔφερναν τὸν σατανᾶ κάθε πρώτη τοῦ μηνός, τὴν διαδικασία ποῦ τὸν ἔφερναν τότε, εἶχα παρατηρήσῃ ὅτι τὸ θέμα ποῦ ἔβλεπα ἦταν γεγονότα ποῦ ἀφοροῦσαν τὸ μαγαζί, μετὰ τὸ κλείσιμο τοῦ μαγαζιοῦ ὑπέθεσα ὅτι αὐτὰ τουλάχιστον θὰ εἶχαν σταματήσῃ, ἀλλὰ ἐγὼ ἑξακολουθοῦσα νὰ βλέπω κατὰ διαστήματα καὶ μετὰ τὸ κλείσιμο τοῦ μαγαζιοῦ, νὰ ἔρχεται πάλι ἔνας σατανᾶς ὁ ὁποῖος ἔκανε τίς ἴδιες ἐνέργειες ποῦ ἔκανε καὶ στὸ μαγαζί, στὴν ἑπομένη διαδικασία παρακολούθησα τὴν προετοιμασία, καὶ τότε καταλαβα ὅτι ἑξακολουθοῦσε νὰ συνεχίζεται ἡ ἴδια πρακτική, αὐτὴ ἦταν ἡ αἰτία ποῦ τοῦ ἀνταπέδωσα καὶ ἐγῶ τὴν ὡραιότερη ἐρωτικὴ πράξῃ, τὴν ὥρα ποῦ μοῦ ἔφερνε τὸν σατανᾶ, καὶ τὴν πρώτη τοῦ μηνός, τότε Φεβρουαρίου 2022, τοῦ τὴν ἔκανα καὶ τὸν ἔπιασα στὸν ὕπνο, φάνηκε ὅτι τοῦ ἄρεσε καὶ ἄργησε πολὺ νὰ ἀντιδράσῃ, ἦταν ἡ καλύτερή μου σεξουαλικὴ πράξῃ, ἀνεξαρτήτως φύλου, τὴν ἑπομένη δύο Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε ἡ ἴδια πράξῃ, δέν εἶχε τὴν ἴδια ἐπιτυχία, ἀλλὰ θεωρεῖται ἐξαιρετική, τὴν ἑπομένη πρώτη τοῦ μηνὸς Μαρτίου, ἡ ἀντίδρασῃ τοῦ ἀνθρώπου διαβόλου ὑπῆρξε παιδική, κάθισε ἀπὸ ἐνωρὶς κοντὰ στὸ σπίτι μέσα σὲ ἕνα αὐτοκίνητο, καὶ μοῦ ἔβαζε στὰ γεννητικὰ ὄργανα βρωμιές, οἱ ὁποῖες σοῦ μείωναν τὴν ἐρωτικὴ ἐπιθυμία, γιὰ νὰ ἀποτρέψῃ μία νέα ἐρωτικὴ πράξῃ, αὐτὸ σᾶς τὸ γράφω γιὰ δεῖτε ὅτι τὰ καταλάβαινε ὅλα, καὶ τοῦτο διότι τὸν εἶχα ἀπειλήσει ὅτι κάθε πρώτη τοῦ μηνός, θὰ τοῦ τὴν ἔκανα γιὰ τιμωρία, ποῦ ἔφερνε τὸν σατανᾶ χρησιμοποιώντας ἀκόμη τὴν διαδικασία τοῦ μαγαζιοῦ.
Ἑντὸς τοῦ δεκαπενταυγούστου, βλέπω μεταξὺ οὐρανοῦ καὶ γῆς, τὸν βρικόλακα ποῦ ἦταν καὶ στὸν παλιατζῇ ὅπως γράφω ἀλλοῦ, νὰ κατεβαίνει πρὸς τὰ κάτω, μέχρι σὲ αὐτὸν τὸν βρικόλακα, τὸν ἐξουδετέρωνα ὅπως κτυπᾶμε τὸ χταπόδι κατὰ γῆς, ἢ τὸν κράταγα ἀπὸ τὸν λαιμὸ καὶ τὸ κεφάλι καὶ τὸν κτυπᾶς κάτω, αὐτὴ εἶναι δικῆ μου πατέντα, καὶ καταστρέφῃ ὅτι σοῦ ἔχει κάνει μέσα σου, παράλληλα τὸν ἑξασθενῆς ἀφάνταστα, ἂν καταφέρῃς καὶ τὸ ἐπαναλάβῃς λιγότερες ἀπὸ πέντε φορὲς νομίζω ὅτι τὸν τελειώνῃς, στὸν ἐπίλογο ποὺ δίδῳ πληροφορίες σχετικὲς θὰ γράψω μερικὲς ἐπὶ πλέον μεθόδους γιὰ τοὺς τολμηροῦς.
12/08/1922 γύρῳ στίς δύο μετὰ τὰ μεσάνυκτα, μοῦ ἦρθε χωρὶς νὰ ὑπάρχῃ λόγος νὰ σταυρῶσω τίς πόρτες τῆς σαρκικῆς ἀγάπης, οἱ γονεῖς της καὶ αὐτὴ ἦταν διακοπές, τὴν κοπέλα τὴν ἔφεραν ἐδῶ γιὰ κάποιο λόγο, μόλις σταυρώνω τίς πόρτες, ἄρχισε ἡ κοπέλα νὰ οὐρλιάζει, καὶ παρακολούθησα ὅτι δέν τὴν ἄφηναν νὰ βγῇ ἔξω γιὰ νὰ μὴν ἀκούγονται τὰ ξεφωνητά, νομίζω ὅτι ὑπῆρχαν ἕνα εἶδος πονηρῶν πνευμάτων στίς δύο πλευρὲς τοῦ σπιτιοῦ ποῦ θὰ μποροῦσε νὰ ζητήσῃ βοήθεια, καὶ αὐτὸ γιατὶ αὐτὸ ποῦ τῆς ἔκαναν ἦταν σοβαρό, τὴν πρόσφεραν θυσία στὸν σατανᾶ, ἐξάλλου μετὰ ἀπὸ αὐτὸ τὸ γεγονὸς ἦρθε αὐτός, καὶ ἐγὼ τὸν εἶδα περίπου στὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς ποῦ εἶχε προηγηθῇ ὁ προηγούμενος βρικόλακας, καὶ δέν ὑπάρχῃ καμία ἀμφιβολία, διότι εἶναι ὁ μόνος ποῦ ἔχει καὶ κέρατα καὶ ἐγῶ τὰ εἶδα καθαρά, μὲ τὸ ποῦ κατέβηκε στὴν γῆ, μοῦ ἔβγαλε τὸ μάτι τὸ δικό του, τὸ λέω δικό τους, γιατὶ μὲ τόση βρῶμα δέν μπορῶ νὰ καταλάβω ἀκόμη πῶς ὑπάρχῃ, πρὶν τελειώσω μὲ τὸν σατανᾶ νὰ σᾶς πῶ τὶ ἔγινε ὅταν ἡ κοπέλα οὕρλιαζε, ὅταν ἐγῶ μετὰ κατάλαβα ὅτι τὸ σταύρωμα τῶν πορτῶν ἦταν ὑπόδειξῃ ἀπὸ τὸν οὐρανό, μπῆκα μέσα στὸ σπίτι, καὶ παίρνω τὴν κοπέλα μὲ τὴν πλάτη της ἐπάνω στὸ στῆθος μου, καὶ τῆς βάζῳ τὸ Σταυρὸ στὸ στῆθος της – νέκρα, διαλύσανε τὰ πάντα, καὶ ἀπὸ τὴν κοπέλα καὶ ὅτι ἦταν μέσα στὸ σπίτι.
Ἔμενε τὸ μάτι μου, τὸ ὁποῖον ἦταν γεμᾶτο, καὶ ἔνοιωθα νὰ χάνῳ τὸν ἔλεγχό του, 15/08/1922 καὶ ὤρα 11,30 τὸ βράδυ, ἄρχισα καὶ ἔλεγα τὸ Εὐαγγέλιον Τοῦ Τυφλοῦ, τὰ τσιράκια ἦταν ἀπέναντι, στὸ τέρμα τῆς ὁδοῦ Σάμου, μέσα σὲ ἕνα ἀδιέξοδο καὶ εἶχαν μαζῆ τους τὸν σατανᾶ, τὸν ὁποῖον εἶχα φέρῃ, καὶ ἄρχισαν νὰ μοῦ ἐμφανίζουν τὴν στιγμὴ ποῦ ἔλεγα τὸ Εὐαγγέλιον, τὴν μορφῆ τοῦ σατανᾶ μαζῇ μὲ τὰ κέρατα, ἐγὼ αὐτὸ τὸ γνώριζα γιατὶ τὸ εἶχαν ἐφαρμόσῃ πολλὲς φορὲς μὲ σχετικὲς φάτσες, ἔτσι καὶ τώρα, ὅταν ἔκοβα κίνησῃ, γύριζα στὴν εἰκόνα Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ νοερὰ καὶ μὲ τὰ μάτια, καὶ τοὺς χάλαγα τὸ παιγνίδι, ὥσπου ἀναλαμβάνῃ πλέον ὁ ἀρχηγὸς τῶν κεράτων, νομίζω ὅτι δέν θὰ ξαναϋπάρξῃ τέτοιο κεντράρισμα σὲ κεφάλι μὲ κέρατα, καὶ μὲ τὸ δικό μου Σπαθί, τοῦ ἔδωσα μία ἀνάμεσα στὰ κέρατα, νομίζω ὅτι τὸν ἔκοψα μέχρι κάτω, δέν ἔμεινε στὸ μάτι τίποτα.
Τὸ θέμα κλίνει μὲ μία ἐνέργεια πνευματικῶν γυναικῶν, οἱ ὁποῖες ὅταν εἶδαν τί ἔκανα στὸν διάβολο, ἦρθαν στὸ κρεβάτι, καὶ μοῦ λένε: Διάλεξε ὅποια θέλεις γιὰ νὰ κάνῃς σέξ, καὶ ἐγὼ ἀπάντησα: Αὐτὴ ποῦ θέλω δέν εἶναι μαζῆ σας. 
Copyright : : Ἁγία Γραφή : Holy Bibles : : https://www.bibles.gr : : koinakis@bibles.gr