Πῶς <Γαμήθηκε> ὁ Διάβολος + Σατανάς
πὸ τότε ποῦ ἐγὼ κατάφερα καὶ κλώτσησα πνευματικὰ τὸν διάβολο, καὶ ἀντέδρασε καίγοντας τὸ Norman Atlantic, σᾶς ὑπενθυμίζω ὅτι κάηκε σκοπίμως, γιὰ νὰ φέρῃ μεγαλύτερο θεό ἢ νὰ ἀντλήσῃ βρῶμα γιὰ νὰ τὰ χρησιμοποιήσει, ὅπως εἶναι γραμμένο μὲ περισσότερες λεπτομέρειες σὲ ἄλλο κεφάλαιο, ἐγὼ ἄρχισα νὰ τὸν πιέζω ἀφόρητα, διότι αὐτὸ μὲ εὐχαριστοῦσε, ἐπειδὴ μὲ εἶχε ταλαιπωρήσῃ ἀφάνταστα, καὶ νὰ τοῦ ἀνταποδίδῳ χωρὶς νὰ τὸ καταλάβω τὶς πράξεις ποῦ εἶχε κάνει ἐναντίον Τοῦ Θεοῦ.
Ὁ χρόνος ποῦ εἶχε προηγηθῇ ἦταν ἀρκετὸς καὶ μοῦ ἔδωσε τὴν δυνατότητα νὰ καταλάβω καὶ νὰ μάθω ὅλα του τὰ κόλπα, καὶ τὰ τερτίπια ποῦ χρησιμοποιοῦσε γιὰ νὰ ὑπαταχθῇ ὁ ἄνθρωπος, ἡ πρακτική του ἦταν ἁπλῆ, τὸ σημεῖο ἢ τὴν περιοχὴ ἢ τὸ συναίσθημα ποῦ ἤθελε νὰ ὑποτάξῃ ἢ νὰ ἐξουσιάση, ἢ νὰ ἐπηρεάσῃ, τὸ διαμόρφωνε μὲ τὴν βρῶμα ποῦ ἔβαζε πρῶτα στὸν ἄνθρωπο, βρῶμα τὴν ἔχω ὀνομάσῃ ἐγώ, ἐπειδὴ δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ τὸν ἄνθρωπο, ὅταν τὴν βάζῃ γιὰ νὰ σοῦ κάνῃ τὸν θεό, σοῦ προκαλῇ ἀδιαθεσία, οἱ ἴδιοι θεοὶ αὐτοὶ δὲν ἔχουν καμία μορφὴ μὲ ἀνθρώπους, παρὰ μόνο αὐτὸς ποῦ κινεῖται ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους, καὶ εἶναι ἕνας ὀπαδὸς ὁ ὁποῖος εἶναι πλήρως ἐξουσιασμένος, καὶ δὲν ἔχει τίποτα δικό του μέσα του, ἐὰν ἐσεῖς τοῦ καταστρέψετε ἢ ἀποβάλλετε τὴν βρῶμα του, ἔχασε τὴν ἐπαφῆ μαζῆ σας, καὶ πρέπει νὰ προσπαθήσῃ ἐκ νέου γιὰ νὰ σᾶς ἐπηρεάσῃ, καὶ ἐσεῖς ἐκ νέου πρέπει νὰ κάνετε τὴν ἴδια προσπάθεια πάλι, αὐτὴ ἡ πρακτικὴ ἀκολουθεῖτε γιὰ νὰ ἔχετε ἀποτελέσματα ἂν θέλετε νὰ ἀπαλλαγεῖτε ἀπὸ τὸν διάβολο, ἢ τὸν σατανᾶ ὅπως λέγονται, εἶναι τὸ ἴδιο πρᾶγμα, ἁπλῶς ἀλλάζει ἡ ποσότητα τῆς βρῶμας ποῦ βάζει στὸν ἄνθρωπο ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ αὐτούς, καὶ τίς μορφὲς τῆς διαμόρφωσῃς ποῦ θὰ προκαλέσῃ στὸν ἄνθρωπο, ὁ χρόνος γιὰ τὴν ἀπαλλαγὴ τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς θεούς, εἶναι περίπου τὰ χρόνια Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡ προσπάθεια μὲ χασμουρητὰ δὲν νοεῖτε, εἶναι καταδικασμένη.

Μετὰ ἀπὸ τὶς κλωτσιὲς ποῦ τοῦ ἔδωσα, τοῦ ἀνταπέδωσα ἀκόμη τίς παρακάτω πράξεις που εἶχε κάνει στὸν Θεό, καὶ ποῦ εἶναι οἱ κάτωθι: Ὁ ἀποκεφαλισμὸς Τοῦ Ἰωάννου Τοῦ Προδρόμου, ἡ Σταύρωση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὸ Ἀγκάθινο Στεφάνι, τὸ φτύσιμο, ἡ Σταύρωση Τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου κ.λ.π, καὶ εἶναι γραμμένα σὲ ἄλλα κεφάλαια.
Τὸ μόνο τὸ ὁποῖο δὲν εἶχε ἀκόμη πραγματοποιηθῇ, ἦταν ἡ σεξουαλικὴ πράξῃ ποῦ καταλογίζουν στὴν Εὕα καὶ ποῦ γράφω τὴν ἄποψή μου ἀλλοῦ, ἡ αἰτία ποῦ πραγματοποιήθηκε στὸν ἄνθρωπο διάβολο πρῶτα, ἡ σεξουαλικὴ πράξῃ ἦταν ἡ Πανδήμια, τὴν περίοδο αὐτὴ οἱ ἐκκλησίες ἦταν κλειστές, καὶ τὸ μόνο μου ἀμυντικὸ ὄπλο ἦταν ὁ Λόγος Τοῦ Θεοῦ, αὐτὸν προσπάθησε νὰ τὸν διακωμῳδήσῃ, χρησιμοποιῶντας πνευματικὲς ἐρωτικὲς σκηνὲς κατὰ κόρον γιὰ ἀποπροσανατολισμό.
Πρὶν προβῷ σὲ μία τέτοια πράξῃ, ἐπειδὴ δὲν μποροῦσα νὰ προβλέψω τὶς ἀντιδράσεις του, ἀποφάσισα μία ἡμέρα ποῦ μοῦ προκαλοῦσε προβλήματα νὰ τὸν πιέσω, ἄρχισα καὶ τοῦ διάβαζα τοὺς ἐξορκισμούς, ὅταν διάβαζα τοὺς ἐξορκισμοὺς ἄρχισε τὸ πνεῦμα μου νὰ ἀναζωογονεῖται, καὶ ἔβλεπα σιγὰ σιγὰ τὸ πνευματικὸ σῶμα τοῦ διαβόλου, ὅταν ἔβλεπα τὸ σῶμα του, τοῦ κατάφερνα μὲ τὸν φωτεινὸ Σταυρὸ κτυπήματα, τὰ ὁποῖα τὸν ἀποδυνάμωναν, τότε μποροῦσα καὶ κατάφερα καὶ τοῦ ἔβαλα τὸ κεφάλι του κάτω καὶ τοῦ τὸ πάτησα μὲ τὰ πόδια μου, αὐτὸ ἦταν ἕνα εἶδος τέστ, γιὰ νὰ δῶ ἂν μποροῦσα νὰ τοῦ κάνῳ αὐτὸ ποῦ εἶχα στὸ μυαλό μου, αὐτή μου ἡ προσπάθεια ἐμένα μοῦ ἀπέφερε τὴν ἀπαλλαγή μου ἀπὸ τὴν βρῶμα ποῦ μοῦ εἶχε βάλῃ νωρίτερα γιὰ νὰ μοῦ δημιουργήσῃ προβλήματα, ὄλες οἱ ἐνέργειες ὅλων αὐτῶν τῶν παρασίτων αὐτὴν τὴν ἔννοια εἶχαν, νὰ σὲ γεμίσουν βρῶμα, ὅταν σὲ γέμιζαν βρῶμα σὲ ἐξουσίαζαν, γιατὶ ἡ εἴσοδος τῆς βρῶμας στὸν ἀνθρώπινο ὀργανισμὸ αὐτὸ σοῦ προκαλεῖ, αὐτὸ ἐγὼ τὸ γνώριζα ἀπὸ προηγούμενες πράξεις ποῦ τοῦ ἔκανα, καὶ ἔτσι δὲν μοῦ ἦταν δύσκολο, οἱ ἀντιδράσεις ἀπὸ τὸ πάτημα τοῦ κεφαλιοῦ του δὲν ἦταν οἱ ἀναμενόμενες, ἔτσι καὶ ἐγὼ περίμενα τὴν κατάλληλη εὐκαιρία, καὶ καθὼς ἄρχισε καὶ μοῦ δημιουργοῦσε ἐρωτικὲς σκηνές, τίς ὁποῖες τίς εἶχε κάνει ἄπειρες φορές, ἀκολουθώντας τὴν συγκεκριμένῃ διαδικασία, καταφέρνω καὶ τὸν τρουλοκολιάζω, καὶ τὸν γυρίζω στὰ τέσσερα καὶ τοῦ τὴν κάνῳ, κανονικὴ σεξουαλικὴ πράξῃ, καὶ ἐννοῶ πνευματική, τὸ πνευματικὰ μὴ νομίσετε ὅτι εἶναι ἀστεῖο, ἴσως γράψω τὰ ἀποτελέσματα στὴν δικῆ μου <σεξουαλικὴ ἀναστήλωσης ποῦ ἔγινε μετά> λόγῳ ἐννοεῖται τῆς προσβολῆς ποῦ ὑπέστη ὁ θεὸς αὐτός, προκάλεσε μετὰ πολλὲς σεξουαλικὲς πράξεις ἐκδίκησῃς μὲ πραγματικὲς σαρκικὲς γυναῖκες.
Ὅταν κατάλαβε ὁ θεὸς ποῦ εἶχα τρουλοκολιάσῃ τί ἔπαθε, ἀμέσως ἦρθε στὸ σπίτι καὶ μοῦ λέει: Πῶς θὰ τὸ ἀποδείξεις αὐτό; Καὶ τοῦ ἀπαντῶ καὶ τοῦ λέω: Καὶ μόνο ποῦ ἔνοιωσες τί ἔγινε, καὶ ἦρθες ἐδῶ, τὸ ἀπέδειξες μόνος σου.
Τὴν διαδικασία τῆς πράξῃς αὐτῆς, τὴν χρησιμοποίησα στὴν συνέχεια ὅποτε μοῦ ἔβαζε βρῶμα, καὶ μόλις τοῦ τὴν ἔκανα καὶ ἔνοιωθε τὶ συνέβαινε, ἔσκαγε ἡ βρῶμα ποῦ μοῦ εἶχε βάλῃ καὶ ἔφευγε, αὐτὴ ἡ πρακτικὴ ἐφαρμόστηκε καὶ ἐφαρμόζεται ἀκόμη σὲ ὅσους προστάτες βρικόλακες ἔφερε μετὰ γιὰ νὰ μὲ τιμωρίσῃ, καὶ ἔφερε πολλούς, καὶ οἱ ὁποῖοι δὲν ξαναεμφανίστηκαν μετὰ τὴν σεξουαλικὴ πράξῃ ποῦ ὑπέστησαν, οἱ μόνοι ποῦ ἐρχόταν ἦταν ὁ σατανᾶς καὶ ὁ διάβολος, ποὺ τὸν προστάτευαν καὶ εἶχαν ἐκτεθεῖ γιατὶ ἦταν δημιούργημα δικό τους, καὶ ποῦ ἐπιχείρησαν νὰ μὲ τιμωρήσουν καὶ  παρόλο ποῦ καὶ αὐτοὶ ὑπέστησαν τὴν ἴδια πράξῃ στὴν συνέχεια, ὅταν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔλαβαν γνώσῃ τὶ συνέβαινε, ἕνα βράδυ ποῦ χρησιμοποιοῦσα τὴν ἴδια πρακτικὴ καὶ ἀμυνόμουν καὶ μὲ τοὺς δύο, εἰσέρχεται μέσα στὸ σπίτι καὶ στὸ σημεῖο ποῦ ἐκτελοῦσα τίς πράξεις, μία ἀνθρωπίνη μορφῆ, καὶ μοῦ πετάῃ ἕνα πνευματικὸ σῶμα ἀνθρώπου ποῦ ἦταν στὰ τέσσερα καὶ αὐτὸ κάτω στὸ δάπεδο, καὶ μοῦ λέει: Ἔτσι θὰ τοὺς κάνεις ὅλους, καὶ ἔτσι θὰ τοὺς κάνουν καὶ οἱ ἀνθρώποι, ὅταν μετὰ ἀπὸ αὐτὸ πῆγα στὴν πρώτη νυκτερινῆ ποῦ ἔγινε μετὰ τὴν λήξῃ τῆς πανδημίας, καὶ καθῶς περνάῳ ἐμπρὸς ἀπὸ τὴν εἰκόνα Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὸν ἄκουσα νὰ μοῦ λέει καὶ μὲ ἕνας εἶδος χαρᾶς: Πολὺ τολμηρό, μοῦ ἔδωσε νὰ καταλάβω ὅτι θὰ ἐπακολουθοῦσαν ἐνέργειες προστασίας, ὅπως καὶ ἔγινε.
Τὸ τί ἔπραξαν στὴν συνέχεια θὰ τὸ διαβάσετε ποιὸ κάτω ἀφοῦ πρῶτα σᾶς ἀναφέρω τὴν γυναῖκα ποῦ πλήρωσε τὸ τίμημα τῆς ἐκδίκησης τόσων θεῶν, γιὰ ἕνα ρετάλι ποῦ τὸν ἔχουν γιὰ καμουφλὰζ καὶ ἐλίσσονται, ναὶ σὲ αὐτὸν ὑπακούουν ὅσους χρησιμοποιεῖ ἐπὶ τῆς γῆς γιὰ νὰ κάνῃ τὸν θεό.
Μάϊος τοῦ 2020 ἦμουν στὸν κῆπο καὶ ἔσκαβα, γιὰ νὰ φυτέψω διάφορα φυτά, αἰσθάνωμαι  μία πνευματικὴ ὕπαρξῃς ὀλίγον ὀρατή, <κάποια πνεύματα ἰσχυρὰ ἔχουν ὄγκο καὶ τὰ ἀντιλαμβάνεσθε εὔκολα> καὶ μοῦ δείχνῃ ἐπᾶνῳ σὲ ἕνα σπίτι, καὶ μοῦ λέει: Κρυπτοκοίταζε, ἐγὼ κατάλαβα ἀπὸ τὸν τρόπο ποῦ τὸ εἶπε, ὅτι κάτι προκάλεσαν, δηλαδὴ τιμώρησε κάποιον, λέω σὲ ἕνα γνωστὸ γείτονα, ὅτι θὰ ἔχωμε ἐξελίξεις, τὸ κρυπτοκοίταζε τὸ κατάλαβα πολὺ ἀργότερα, τὸ νὰ κοιτᾶς ἀπὸ τὶς γρύλιες, ἐμπίπτῃ στὴν κρίσῃ τέτοιων θεῶν, ἡ κοπέλα ποῦ ἦταν μέσα στὸ σπίτι, μᾶς κοίταζε μέσα ἀπὸ τὶς γρύλιες ποῦ σκάβαμε, γιατὶ ἡ ἠλικία της τὶς προκαλοῦσε μᾶλλον ἐρεθίσματα.

Ἀπὸ τὸν Μάϊο ἕως καὶ τὸν Νοέμβριο ἡ κοπέλα διαμορφωνόταν πνευματικά, καὶ πολλὲς φορὲς ἀκουγόταν κάτι περίεργα τσιτσιρίσματα, καὶ πεταγόταν ἡ πνευματικὴ μορφῆ, καὶ μοῦ ἔλεγε: Τὸ κάνῃ, ἐγὼ ἕως τότε τὴν κοπέλα δὲν τὴν εἶχα δῇ, καὶ ἕνα ἀπόγευμα ἄκουγα μουσικὴ στὸ σπίτι μου, καὶ κάποια στιγμή γυρίζω ἀριστερά, καὶ βλέπω μία κοπέλα, πίσω ἀπὸ μία μπαλκονόπορτα νὰ μὲ κοιτάζῃ, τραβιέται ἀπότομα καὶ καθὼς τραβιέται, μὲ ρωτάει πνευματικὰ καὶ μοῦ λέει: Μὲ εἶδες; Τῆς λέω ναί, ξέρῃς νὰ μιλᾶς μοῦ λέει ὅπως ἐγώ; Τὶς λέω, ναί, ἅ μοῦ λέει πρέπει νὰ τὸ πῶ στὴν μαμά μου, γιατὶ μὲ ἔχουν περάσῃ γιὰ τρελή.
Στὴν κοπέλα ἔκαναν αὐτὸ ποῦ κάνουν πάντα, ὅταν θέλουν νὰ ἐξουσιάσουν κάποιον, σὲ γεμίζουν βρῶμα ἀρχηγικὴ γιὰ νὰ σὲ διαμορφώσουν κατὰ τὸ δοκοῦν, ἀκόμη καὶ τώρα ποῦ ἔγιναν τόσα μετὰ καὶ ποῦ θὰ τὰ διαβάσετε στὴν συνέχεια, δὲν ξέρω οὔτε τὸ ὄνομά της, οὔτε ὑπῆρξε ποτὲ συνάντησῃς μαζῇ της, μάλιστα ὅταν ἀργότερα εἶδα τὶ ἐπρόκειτο νὰ τῆς σκαρώσουν, τῆς ζήτησα πνευματικὰ ὅπως μιλάγαμε, νὰ πάρῃ ὅποιον ἤθελε καὶ νὰ ἔρθῃ νὰ τῆς ἐξηγήσω, τὶ σκόπευαν νὰ τὶς προκαλέσουν, ἐξάλλου αὐτὸς ἦταν καὶ ὁ λόγος ποῦ τὴν γέμισαν βρῶμα, γιὰ νὰ τὴν καθοδηγοῦν, σὲ μένα δὲν ἦρθε ποτέ.
Αὐτὴ ἡ πρακτικὴ ἐφαρμόστηκε σχεδὸν σὲ ὅλες τὶς γυναῖκες ποῦ χρησιμοποιήθηκαν ἀπὸ τὸν βρικόλακα, καὶ στὴν συνέχεια ὁ Θεὸς τίς μετέτρεψε σὲ ἀγάπες, γιὰ νὰ μὴν τὶς στρέψει ὁ βρικόλακας ἐναντίον μου, ὁ βρικόλακας στὴν συνέχεια ἐνεργοῦσε μόνος του, ἐκμεταλευόμενος κάποιες ματιές π.χ. καὶ αὐτοσχεδιάζωντας ὅτι σενάριο τὸν διευκόλυνε, τὸ ἐφάρμοζε χωρὶς ποτὲ νὰ ἐρωτηθῇς, καὶ σοῦ φόρτωνε καὶ τὴν βρῶμα ποῦ προκαλοῦσαν αὐτὲς οἱ ἐνέργειες, ποῦ ὁ σκοπός τους ἦταν ἀκριβῶς αὐτός.

Ἡ κοπέλα ἐπανῆλθε ἀρκετὲς φορὲς στὸ παράθυρο, καὶ ξεκίνησε κάποια συνομιλία γιὰ διάφορα θέματα, καὶ σιγὰ σιγὰ ἀναπτύχθηκε ἕνα ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν μουσική, γιατὶ μόνο τότε μὲ ἔβλεπε, δὲν ὑπῆρχε ἄλλο σημεῖο ἐπαφῇς, ὁ ἄνθρωπος διάβολος, ποὺ ἀντιλήφθηκε τὴν ἐπικοινωνία, καὶ εἶδε ὅτι ὑπῆρχε ἐνδιαφέρον γιὰ τὰ διάφορα θέματα ποῦ κουβεντιάζαμε, ἄρχισε καὶ παρεμβαλλόταν, καὶ ἔπαιρνε ἐναλλὰξ θέση στὴν συζήτησῃ, χωρὶς νὰ τὸν ἀντιλαμβανόμαστε ἐμεῖς.
Αὐτὸς ὅμως ἄρχισε νὰ βάζῃ τὴν κοπέλα νὰ μοῦ κάνῃ νύξεις γιὰ γάμους, καὶ ἡ κοπέλα ἐπειδὴ δὲν ἤξερε τότε ποιὸς τὶς ἔβαζε τὶς ἰδέες, μοῦ τὶς μετέφερε, καὶ ἄρχισε νὰ τὸ συζητᾷ μὲ τὸν πατέρα της, ὁ ὁποῖος ὅπως ἦταν ἐπόμενο ἦταν ἀρνητικός, γιατὶ ἐγὼ ἤμουν πολὺ μεγάλος στὴν ἡλικία, τὸ κόλπο τοῦ ἀπατεῶνα ἦταν νὰ ἀποδεκτὸ ἐγὼ τὴν πρότασῃ αὐτή, ὥστε νὰ ἀνοίξῃ ὁ δρόμος νὰ ἐπέμβῃ καὶ νὰ ρυθμίσῃ τὸ ἀποτέλεσμα, παρόμοια κόλπα εἶχαν διαπράξει καὶ σὲ ἄλλες περιπτώσεις, ἀνεξάρτητα ἂν ἐγὼ αἰσθανόμουν ὀτιδήποτε μὲ τὶς συγκεκριμένες γυναῖκες ποῦ χρησιμοποιήθηκαν, ἐξηγῶ ἐδῶ, ὅποτε ὁ ἀπατεῶνας χρησιμοποιοῦσε μία γυναῖκα γιὰ νὰ τὴν στρέψῃ ἐναντίον μου, κάνοντας διάφορα κόλπα γιὰ κανένα χρόνο περίπου, ὁ Θεός, σὲ ἀντιπερισπασμὸ αὐτοῦ τοῦ γεγονότος πρόσφερε Τὴν Ἀγάπη Του, ἡ ὁποῖα ἀνελάμβανε ρόλο πρωστάτου, σὲ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις ἄκουγα τὶς ὁμιλίες, ἢ τὶς προειδοποιήσεις στίς περιπτῶσεις κινδύνου, δὲν προερχόταν ἀπὸ τὶς σαρκικὲς γυναῖκες, δὲν εἶχαν καμία σχέση μὲ καμία γυναῖκα ἀπὸ αὐτὲς ποῦ εἶχαν χρησιμοποιηθεῖ καὶ παρίσταναν τίς ἀγάπες ἐν ἀγνοίᾳ τους, ἐξάλλου δὲν μποροῦσαν νὰ ξέρουν, πότε ἐγὼ κινδύνευα.
Στὴν κοπέλα αὐτή, στὴν συνέχεια τῆς ἔβαλαν μία πνευματικὴ σαρκικὴ ἀγάπη, αὐτὴ τῇ πνευματικῇ σαρκικῇ ἀγάπῃ τὴν εἶδα σὲ μία νυκτερινὴ λειτουργεία στὸν νέο Ἱερὸ Ναὸ Τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα, τὴν περίοδο τῆς πανδημίας, νὰ ἀνεβαίνῃ ἀπὸ κάτω καὶ μέσα ἀπὸ τὴν γῆ, ἡ μορφῆ αὐτοῦ τοῦ πονηροῦ πνεύματος εἶναι μία μικρογραφία μιᾶς γυναῖκας, καὶ ἐνσωματώθηκε στὴν συγκεκριμένη κοπέλα, αὐτὴ ἡ νέα μορφῆ τῆς σαρκικῆς ἀγάπης, ἀντιπροσώπευε τὸ σέξ, ἐξάλλου αὐτὸς ἦταν καὶ ὁ λόγος ποῦ μὲ ρώταγε στὴν συνέχεια, γιατὶ δὲν ἀνάβω τὸ φῶς στὴν τουαλέτα, τὴν ἐνδιάφερε τὸ μέγεθος λόγῳ τοῦ πάθους τοῦ ἐρωτικοῦ ποῦ τῆς εἶχαν ἀναπτύξῃ, ὅταν ἐνσωματώθηκε μέσα της ἡ πνευματικὴ μορφῆ ποῦ εἶχε ἔλθῃ κάτω ἀπὸ τὴν γῆ.
Πρὶν τὴν ἐμφάνιση τῆς σαρκικῆς αὐτῆς ἀγάπης, ἐγὼ δυσανασχέτησα, γιατὶ εἶχα ζητήσῃ, καὶ δὲν ἤθελα νὰ συνεχιστοῦν οἱ ἀγάπες μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο, ἐπειδὴ τὶς χρησιμοποιοῦσε ὁ βρικόλακας καὶ προκαλοῦσε γεγονότα καὶ τὰ ὁποῖα μοῦ δημιουργοῦσαν προβλήματα γιὰ νὰ μὲ ἐκδικηθῇ, τότε μοῦ εἶπαν ὅτι αὐτὸ ποῦ ζητάῃ ἡ κοπέλα ἦταν τὰ γεννητικά σου ὄργανα, ὅσοι ἔχουν ὑποστῇ αὐτὴν τὴν διαδικασία, τὸ πονηρὸ πνεῦμα ποῦ τοὺς ἔχουν βάλῃ μέσα, βλέποντας τὴν ἐπιθυμία τους, τοὺς μετέφερε σὲ κοντινὲς ἀποστάσεις πνευματικὰ καὶ μποροῦσαν νά <δοῦν ὅτι τοὺς ἐνδιάφερε>.
Ἀπὸ τὸν οὐρανὸ μοῦ εἶπαν ἀργότερα ποῦ πραγματοποιήθηκαν τὰ γεγονότα ποῦ τῆς προκάλεσαν γιὰ νὰ τιμωρήσουν ἐμένα, ἐπειδὴ ἔκανα στὸν ἄνθρωπο διάβολο σεξουαλικὴ πνευματικὴ πράξῃ, καὶ ποῦ θὰ διαβάσετε ποιὸ κάτω, ἡ γυναῖκα αὐτὴ ἐπειδὴ στὴν συνέχεια ὑπέκυψε στὸν ἄνθρωπο διάβολο σεξουαλικά, ἔγιναν στὴν συνέχεια σημεῖα καὶ τέρατα, χαρακτηρίσθηκε ἀπὸ τὸν οὐρανό, σὰν γυναῖκα μὲ μαῦρο αἰδοῖο, δὲν ξέρω ἂν τὸ εἶχε ἐκ γενετῆς ἢ μεταλλάχτηκε ἀπὸ τὴν ἐπέμβασῃ τῶν θεῶν, καὶ τὴν ὁποῖα ὅπως ἐξελισσόταν τὸ σενάριο ποῦ εἶχαν ἐπιβάλῃ οἱ θεοί, δὲν μποροῦσα νὰ τὴν πάρῳ ἐγώ, ἀρχικὸς σκοπὸς τῶν βρικολάκων ἦταν νὰ διαφθείρουν τὴν γυναῖκα καὶ νὰ τὴν πάρῳ μετὰ ἐγώ, γιὰ νὰ μὲ τιμωρήσουν, ὅλα αὐτὰ ἀπαντήθηκε ἀπὸ τὸν οὐρανό, στὴν συνέχεια, ἔγιναν καὶ κάποιες ἐπιπλέον ἐνέργειες, ὥστε νὰ μὴ ἐπαναληφθοῦν σὲ μία ἅλλῃ ὑγιῆ γυναῖκα, ὅλα αὐτὰ ποῦ ἔγιναν καὶ ἀφοροῦν τὴν πρώτη σαρκικὴ ἀγάπη, τὰ πραγματοποίησε ὁ ἄνθρωπος διάβολος προσφέρωντας τὴν κοπέλα στὸν σατανᾶ, ἀφοῦ τὴν γάμησε πρῶτα αὐτός, καὶ τὴν γάμησε διότι αὐτὸς ἔδειχνε στὸν σατανᾶ, δηλαδὴ τὸ σέξ ποῦ ἐπεδίωκε ἡ κοπέλα, καὶ ἀφοῦ τὴν εἶχε προετοιμάσῃ πρῶτα νὰ ἀποδεχθῇ ὅτι ἤθελε νὰ τῆς ἐπιβάλῃ, καὶ ὅταν τὸ κατάφερνε, ἡ συνέχεια ἦταν παιγνίδι σὲ αὐτόν, ἐξάλλου τὸ θῦμα δὲν μποροῦσε ποτὲ νὰ φαντασθῇ, ὅτι εἶχε νὰ κάνῃ μὲ ἕνα διάβολο ὁ ὁποῖος τὴν πούλαγε στὸν σατανᾶ, διότι αὐτὸς ἀνέλαβε μετὰ νὰ τὴν διαμορφώσῃ ὅπως θὰ παρακολουθήσετε στὴν συνέχεια.
Πρὶν ἀρχίσουν τὰ πανηγύρια μὲ τὴν κοπέλα, ποὺ θὰ χρησιμοποιοῦσε γιὰ νὰ μὲ ἐκδικηθῇ ἐπειδὴ γαμήθηκε ὁ ἄνθρωπος διάβολος, ἔφερε τὸ ἀρχηγό του, ὁ ὁποῖος χρησιμοποίησε ἀρχικῶς διάφορα στάδια τῶν σεξουαλικῶν πράξεων ποῦ θὰ ἐπακολουθοῦσαν σὲ μία περιοχὴ ποῦ ἐγὼ μποροῦσα νὰ ἀκούσω τὶς ἠδονικὲς κραυγὲς τῶν γυναικῶν, διότι αὐτὸ τὸ στοιχεῖο καθόριζε σὲ ποῖα περιοχὴ θὰ δεχόμουν τὴν βρῶμα ποῦ θὰ προερχόταν ἀπὸ τὶς σεξουαλικὲς πράξεις.
Καὶ ἄρχισε πρῶτα εἰκονικὲς πράξεις σεξουαλικοῦ περιεχομένου στὰ σπίτια τὰ ὁποῖα εἶχαν προσδιορισθῇ, ἀνεξάρτητα ἂν ἐγὼ εἶχα ἢ δὲν εἶχα σχέση μὲ ὅλα αὐτά, ὁ θεὸς σὲ ὅποιο σπίτι περιφερόταν, ἔβγαζε μία κραυγὴ σεξουαλική, γιὰ νὰ τὴν ἀκούσω ἐγὼ ὥστε ὅταν θὰ πραγματοποιεῖτο ἡ θεϊκὴ ἐντολὴ ἐγὼ θὰ τήν <ἔτρωγα>, αὐτὸ ἦταν προϋπόθεσης γιὰ νᾲ δεχθῶ  τὴν βρῶμα ποῦ θὰ ἔβγαζαν ἀπὸ τὰ σεξουαλικὰ κατορθώματα ποῦ θὰ πραγματοποιοῦσαν ἀργότερα γιὰ τιμωρία, συμπληρώνω ἐδῶ ὅτι στὰ σπίτια τὰ γύρῳ καὶ στὸ σπίτι τῆς κοπέλας ποῦ ἔμεναν οἱ γονεῖς της καὶ ὄχι μόνο, εἶχαν τοποθετήσει, ἕνα κόκκινο μάτι τὸ ὁποῖο προκαλοῦσε βαριὰ ὑπνηλία στοὺς ἀνθρώπους γιὰ νὰ μὴν ἀκούσουν τίς σεξουαλικὲς κραυγὲς τῆς κοπέλας καὶ τῶν ἄλλων γυναικῶν στὴν συνέχεια, καὶ τὸ μάτι αὐτὸ ὅπως καταλαβαίνετε δὲν ἦταν τεχνικό, ἀλλὰ θεοῦ ποῦ τὰ ἔλεγχε ἀπὸ τὸν οὐρανό, ὁ ὁποῖος στὰ συγκεκριμένα σπίτια ἐπέμβαινε καὶ κοίμιζε τοὺς ἀνθρώπους γιὰ νὰ μὴν ἐκτεθῇ ὁ μεσάζων διάβολος ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ἄρχιζε πάντα τὴν σεξουαλικὴ διαδικασία, τὸ ἴδιο μάτι εἶχε βάλῃ καὶ σὲ μένα σὲ ἕνα σημεῖο στὸ σαλόνι, καὶ μὲ ἔβλεπε στὸ κρεββάτι, γιὰ νὰ παρακολουθοῦν τὶς ἀντιδράσεις μου, μόνο σὲ μία θέση, δὲν μποροῦσε νὰ δὴ μεγαλύτερο τμῆμα, ἀλλὰ ἐγὼ τὸ εἶδα ἀμέσως γιατὶ ἦταν κόκκινο καὶ δὲν μποροῦσε νὰ κρυφτῇ, γιατὶ δὲν ὑπῆρχε ἄλλη ὀπτικὴ ἐπαφῆ μὲ τὸ κρεββάτι ἀπὸ τὸ σαλόνι καὶ ἀντέδρασα, ἀλλάζοντας θέση στὸ κρεββάτι.
Αὐτὴ ἦταν ἡ πρώτη φάσῃ, ἡ δεύτερη φάσῃ περιελάβανε εἰκονικὲς σεξουαλικὲς πράξεις, τὶς ὁποῖες τίς δεχόταν πνευματικὰ τὰ ὑποψήφια θύματα, καὶ ὅταν τὶς δεχόταν συμπεριφερόταν καὶ ἀντιδροῦσαν λὲς καὶ ἦταν πραγματικές, οἱ εἰκονικὲς αὐτὲς ἐνέργειες ἀπέβλεπαν στὸ νὰ γεμίσουν βρῶμα οἱ γυναῖκες ὥστε νὰ ἀποδεχθοῦν μετὰ τὴν ἀντίστοιχῃ σεξουαλικὴ πράξῃ, ὥστε νὰ μὴν ἀντιδροῦσαν, καὶ νὰ φωνάζουν ἀπὸ ἡδονὴ ὥστε νὰ τὶς ἀκούω ἐγώ.
Πρὶν ἀρχίσουν ὅλα αὐτὰ τὰ σεξουαλικά, καὶ μετὰ τὴν ἐνσωμάτωση στὴν κοπέλα τῆς σαρκικῆς ἀγάπης ποῦ προῆλθε μέσα καὶ κάτω ἀπὸ τὴν γῆ, καὶ πρὶν ἀρχίσουν οἱ κανονικὲς ἐρωτικὲς πράξεις, μοῦ ἔδειξαν τὸ γεννητικὸ ὄργανο τῆς κοπέλας ἀνοικτό, μετὰ ἀπὸ μία ἑβδομάδα περίπου μοῦ ἔδειξαν τὴν κοπέλα μὲ τὰ πόδια ἀνοικτά, αὐτὰ τὰ κατάλαβα μετὰ ὅταν ἐπανελήφθησαν καὶ σὲ μία ἅλλη κοπέλα ἀργότερα μὲ τὰ ἴδια ἀποτελέσματα τί σήμαιναν, καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ σοβαρὰ θεϊκὰ καραγκιοζιλίκια ποῦ μαθαίνεται, ἀνέλαβε δράσῃ ὁ δημιουργός τους, ὁ σατανᾶς τους, ὁ ὁποῖος ἐκπαίδευε τὴν κοπέλα τὴν σεξουαλικὴ τέχνη, γιὰ νὰ γαμιέται ὅπως θὰ διαβάσετε ποιὸ κάτω, αὐτὸς ὁ θεὸς ποῦ ὅπως θὰ διαβάσετε στὴν μετάλλαξη, προκαλεῖ μύρια προβλήματα στὸν ἄνθρωπο γεμίζοντάς τον βρῶμα γιὰ νὰ τὸν διαμρφώσῃ, δὲν γνώριζε τὶ σημαίνῃ δημιουργός, ἐπειδὴ ἐγὼ ἀποκαλοῦσα πάντα Τὸν Θεό, Δημιουργό, ἐπειδὴ ἄλλο εἶναι νὰ λέγεσαι θεὸς καὶ ἄλλο νὰ δημιουργεῖς, γιατὶ ἡ δημιουργία ἀπαιτεῖ πλήρῃ φωτισμό, καὶ ἔβαλε μία κοπέλα, νομίζω ὅτι ἦταν αὐτὴ ποῦ τὴν πήδηξαν, νὰ τῆς ἀπαντήσω τὶ ἐννοῶ ὅταν λέω δημιουργός.
Καὶ ὅταν μία Παρασκευῇ, μετὰ τὴν νυκτερινὴ ἐκκλησία καὶ καθὼς ἐπιστρέφω στὸ σπίτι μετὰ τὰ μεσάνυκτα, ἀκούω συνομιλίες στὸ μπαλκόνι τῆς κοπέλας, καὶ τὴν βλέπω μὲ ἕνα ἄνδρα καὶ κουβέντιαζαν, ἀργότερα λίγο πάνε σὲ ἕνα ἄλλο δωμάτιο καὶ ἄκουγα ὅτι τὸ ρίξανε στὸ γλέντι, ἔρχεται ἕνα πονηρὸ καὶ μοῦ λέει: Ἀπόψε ἔχουμε γλέντια, σὲ λίγο πράγματι ἡ κοπέλα ἄρχισε νὰ βγάζει ἐρωτικὲς κραυγές, οἱ ὁποῖες ἐπειδὴ ἦταν καλοκαίρι καὶ οἱ πόρτες ἦταν ἀνοικτὲς ἀκουγόντουσαν ὅλα τὰ ἐρωτικὰ ἔργα μέσα στὸ σπίτι, οἱ κραυγὲς τίς κοπέλας οἱ ὁποῖες στὴν φάσῃ αὐτῇ δὲν εἶχαν μορφῇ φυσιολογικῶν ἡδονῶν ἀλλὰ κάτι σὰν ζῴου, διότι τὴν βραδιὰ αὐτὴ τὴν γαμοῦσε ὁ ἄνθρωπος διάβολος, ὁ ὁποῖος καὶ ἔδειχνε στὸν σατανᾶ τὴν ἀκριβῶς ζητοῦσε ἡ κοπέλα, τὴν ἑπομένη ἀνέλαβε ὁ σατανᾶς, καὶ οἱ φωνὲς τίς κοπέλας ἔμοιαζαν σὰν ἀπὸ τὸ ὑπερπέραν, ἡ ἐκπαίδευσῃ συνεχίστηκε καὶ τὴν ἑπομένη, καὶ νόμιζα καὶ λέω, τελείωσε ἡ ἐκπαίδευση, ἀλλὰ ἡ ἐκπαίδευση συνεχιζόταν καὶ τὴν Κυριακὴ τὸ βράδυ, καὶ τότε λέω θὰ μπῶ μέσα στὸ σπίτι καὶ ὅτι γίνῃ ἔγινε, καὶ σταυρώνω ὄλες τίς πόρτες τοῦ σπιτιοῦ μὲ τὸν φωτεινὸ Σταυρό, καὶ περιμένω μήπως φύγῃ ὁ σατανᾶς, καὶ δὲν ἔβγαινε, καὶ τότε μπουκάρω μέσα καὶ τὸν βλέπω μὲ τὴν πνευματικῆ του μορφῆ ἐπάνω στὴν κοπέλα, καὶ ἀρχίζω καὶ τὸν βαράω μὲ τὸ μεγάλο σπαθὶ καὶ δὲν ἔφευγε, καὶ τὸν ἀρχίζω μὲ τὸν μεγάλο Σταυρὸ τίποτα, καὶ ἀποφασίζω νὰ τοῦ κάνῳ ὅτι ἔκανε, καὶ μόλις ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἐτοιμαζόμουν νὰ πέσω ἐπάνω του τὴν ἔκανε, μετὰ ἀπὸ τὸν σατανᾶ, ἡ ὁλοκλήρωσῃς τελειώνει μὲ τοὺς μεταλλαγμένους ἐπιβήτορες καὶ ὅταν τὴν ἰκανοποιοῦσαν οἱ μεταλλαγμένοι ἐπιβήτορες, οἱ κραυγὲς ἐμοιαζαν πάλι σὰν ζῴου, ὅταν οἱ ἐπιβήτορες ἐκτελοῦν αὐτὰ τὰ ὡραῖα θεϊκὰ ἔργα καὶ ἐπειδὴ οἱ γυναῖκες φωνάζουν καὶ ἐπειδὴ ἡ πράξεις αὐτὲς διαρκοῦν πέραν τοῦ φυσιολογικοῦ, ὑπάρχουν συνεταιράκια τὰ ὁποῖα καλύπτουν τίς φωνὲς τῶν γυναικῶν μὲ μηχανὲς ποῦ κάνουν πολὺ θόρυβο καὶ μὲ συνεχεῖς βόλτες γύρω ἀπὸ τὰ σπίτια τῶν στόχων.  
Στὸ ἀπέναντι σπίτι τῆς κοπέλας ἔμεναν κάποιες κοπέλες, μία ἀπὸ αὐτὲς ὑπέστη τὴν ἴδια διαδικασία, ὄσες πείραξε ὁ διάβολος, τὶς ἄκουσα μετὰ τὴν πράξῃ νὰ βγάζουν, κάτι περίεργες φωνὲς σὰν αὐτὲς ποῦ κάνουν οἱ γυναῖκες ὅταν γεννᾶνε, μάλιστα ὅταν ἕνα βράδυ ποῦ εἶδα τὴν δεύτερη κοπέλα νὰ ἔρθη πολὺ ἀργὰ στὸ σπίτι της, καθὼς προσπάθησε να κάνῃ σέξ, δὲν μποροῦσε καὶ ἄρχισε καὶ ἔκλεγε, ὅταν τὴν πῆρε χαμπάρι ὁ μεγαλύτερος σὲ δύναμη διάβολος, πῆγε κάτω ἀπὸ τὴν πολυκατοικία τῆς κοπέλας, καὶ προσπάθησε νὰ τὴν ἠρεμίσῃ, γιὰ νὰ μὴ φωνάζῃ καὶ τὴν ἀκούσουν οἱ περίοικοι, οἱ δύο κοπέλες μετὰ τὴν σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγηση, ἐδόθησαν ἡ μία στὸν ἄνθρωπο διάβολο καὶ ἡ ἄλλη στὸν ἀντιπρόσωπο τοῦ σατανᾶ ποῦ ἔμενε στὴν ὀδὸ Ρόδου, αὐτὲς ἀνῆκαν πλέον σὲ αὐτούς, μάλιστα τὴν πρώτη ποῦ ἦταν ποιὸ κοντὰ στὸ σπίτι καὶ τὴν διαχειριζόταν ὁ ἄνθρωπος διάβολος, τὴν ἔβαζε καὶ ἄνοιγε λίγο τὴν πόρτα τὴν ἀπέναντί μου καὶ τὴν ἄκουγα νὰ κάνει συνέχεια σέξ, αὐτὸ τὸ ἔκαναν διότι ἀντλοῦσαν βρῶμα ἀπὸ τὴν πραγματοποίησῃ τῶν σεξουαλικῶν πράξεων καθότι θεωροῦνται παράνομες, σύμφωνα μὲ τοὺς κανόνες τοῦ Θεοῦ, καὶ γιὰ νὰ μὲ ἐκδικηθῇ καθὼς αὐτὴν τὴν κοπέλα τὴν χρησιμοποιοῦσαν ἀκόμη σὰν ἀγάπη μου.
Καὶ ἕνα βράδυ κοιμήθηκα ἐνωρίς, διότι νόμισα ὅτι τελείωσε ἡ ἐκπαίδευσῃ, ὥσπου μία κραυγή, σὰν παραβιάσῃ μᾶλλον πρωκτοῦ, τόσο δυνατὴ φωνή, ποὺ πετάχτηκα ἐπάνω ἀπὸ τὸ κρεββάτι καὶ τοὺς εἶδα στὸ μπαλκόνι, μετὰ μπῆκαν μέσα στὸ σπίτι, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ἀκούστηκε ποικιλία φωνῶν, ἀλλὰ μία νέα κραυγὴ καὶ γαύγισμα τοῦ σκύλου, ὁ σκύλος προσδιόριζε τὴν μορφὴ τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης τῆς κοπέλας, ἡ ὁποῖα ἔγινε ἀπὸ τὸν ἄλλο θεὸ μὲ τὰ κόκκινα μάτια, τὸν ὁποῖον τὸν εἶχα δῇ καὶ μετὰ ποῦ εἶχε ἔρθη πάλι ὅταν τοῦ ἔκανα ἐγὼ ὀτιδήποτε, πήγαινε καὶ ἔπαιρνε τὴν ἐκδίκησή του ἀπὸ τὴν κοπέλα, μετὰ πέρναγαν καὶ τὰ μεταλλαγμένα ἀνθρωποειδές, τὰ ὁποῖα ὁλοκληρώνουν τὴν σεξουαλικὴ διαμόρφωση, ἐπίσης καὶ κατὰ διαστήματα καὶ ὁ ἄνθρωπος διάβολος ὅταν ἐγὼ τοῦ ἔκανα κάτι τὸ ὁποῖο τὸν πείραζε, πήγαινε στὴν κοπέλα καὶ ἔπαιρνε τὴν σεξουαλική του ἐκδίκηση.
Τότε ἦταν ποῦ ἦρθε ὁ σατανᾶς πάνω στὴν ταράτσα τοῦ ἀπέναντι σπιτιοῦ τῆς κρεβατοκάμαράς μου καὶ μὲ ἀπειλοῦσε, καὶ τοῦ εἶπα: Ὅτι τῆς ἔκανες νὰ ὑποστῇς, καὶ ἔκανε σὲ μία ἅλλῃ γυναῖκα ποῦ ἔμενε τὸ καλοκαίρι ἐκεῖ, ὅτι εἶχε κάνει καὶ στίς ἄλλες.
Οἱ πράξεις αὐτὲς ἔγιναν γιὰ ἐκδίκησῃ ἐπειδὴ ὑπέστη τὴν μεγαλύτερη του ξεφτίλα καὶ ὄχι μόνο, γιὰ μένα ποῦ τὸν εἶχα γνωρίσῃ ἀρκετὰ λέγεται διασυρμός, διότι ὅτι ἔκανε τὸ ἔκανε μὲ τὸν τρόπο ποῦ τοῦ ἀνταπέδωσα τὴν ξεφτίλα, ἕως τότε δὲν εἶχε κάνει τέτοιες πράξεις, ἀλλὰ ὅταν εἶδε ὅτι ἐμένα δὲν μὲ πείραζε, διότι ἐγὼ ὅταν εἶδα τὶ ἔγινε καὶ ἐπειδὴ μοῦ εἶπαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι δὲν ἔπρεπε νὰ ἀσχοληθῶ μὲ αὐτὴν τὴν ὑπόθεση, δὲν ἱκανοποιήθηκε ὁ ἄνθρωπος διάβολος, καὶ ἔφερε πάλι τὸν σατανᾶ, καὶ ἄρχισε νέο κύκλο ἐρωτικῶν πράξεων μὲ γυναῖκες τὶς περιοχῆς.
Οἱ νέες πράξεις ἀφοροῦσαν πλέον γυναῖκες μιᾶς περιοχῆς ἀπὸ τῆς ἐργατικὲς κατοικίες Ἐγλυκάδος καὶ ἕως τὰ Σύνορα, γύριζαν μέσῳ τῆς ὁδοῦ Λοχαγοῦ Μενούνου καὶ τερμάτιζαν στὴν ὀδὸ Πέλοπος, αὐτὲς οἱ πράξεις ἐπανελήφθησαν ἕως καὶ τὸ τέλος Ἰουλίου ποῦ τὰ γράφω, τὸν σατανᾶ ποῦ εἶχαν μαζῇ τους, ἦταν μέσα σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ τσιράκια, ὅπως συμπεριφερόταν καὶ ὅταν τὸν εἶχαν στὴν πλατεῖα Μαρούδα, καὶ περιβάλλετο ἀπὸ τὴν ὁμάδα ὑποστήριξης, καὶ ἡ ὁποῖα ὁδηγοῦσε τὸν σατανᾶ στὰ καθορισμένα σπίτια τὰ ὁποῖα εἶχε ἴδῃ τσεκάρει ὁ ἄνθρωπος διάβολος, καὶ στὰ σημεῖα αὐτὰ σταμάταγε ὁ σατανᾶς, ὁ ὁποῖος βρώμιζε τίς γυναῖκες στόχους, στίς ὁποῖες τὴν ἑπομένη ἢ μεθεπόμενη πήγαιναν οἱ μεταλλαγμένοι ἐπιβήτορες, οἱ ὁποῖοι ὑπέβαλαν τίς συγκεκριμένες γυναῖκες στὴν σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγησῃ, καὶ οἱ ὁποῖες ἐκδήλωναν τὴν ἡδονὴ στὴν ὁποῖα τίς ὑπέβαλαν, μὲ πολὺ δυνατὲς κραυγές, οἱ ἐρωτικὲς αὐτὲς πράξεις καὶ κραυγὲς τῶν γυναικῶν αὐτῶν, προκαλοῦσαν μεγάλες ποσότητες βρῶμας, αὐτὸς ἦταν καὶ ὁ λόγος τῶν κραυγῶν τῶν γυναικῶν, διότι γιὰ νὰ ἔχει ἡ βρῶμα ἐπίδρασῃ σὲ μένα, ἔπρεπε νὰ ἀκούω τὴν σεξουαλικὴ πράξῃ, τὴν ὁποῖα τὴν δεχόμουν κάθε φορὰ ποῦ συνέβαιναν αὐτοῦ τοῦ εἶδους πράξεις, σκοπὸς ἦταν νὰ πληγῇ ἡ ἀντίστοιχῃ περιοχὴ ἡ δικῆ μου, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ὑποστῶ πανωλεθρία, ξέχασα ἀκόμη καὶ τὴν μορφῆ τοῦ γυναικεῖου ὀργάνου, καὶ ἀναγκάστηκα νὰ τὸ βάλῳ στὴν ἀναζήτησῃ γιὰ νὰ τὸ ξαναθυμηθῶ, τὰ ὑπόλοιπα ἐπανῆλθαν μὲ τὴν συνδρομὴ τῆς δικῆς μου σαρκικῆς ἀγάπης, καὶ ποῦ ἴσως θὰ γραφῇ σὲ ξεχωριστὸ κεφάλαιο, στὸ διάστημα ποῦ ὁ σατανᾶς ἔκανε παρέλασῃ, δηλαδὴ γέμιζε τίς γυναῖκες βρῶμα γιὰ νὰ ἀναγκαστοῦν νὰ ἀποδεχτοῦν τὴν σεξουαλικὴ πράξῃ ὅπου σταμάταγε, ἄκουγες χιλιάδες σκύλους νὰ γαυγίζουν γύρω του, νομίζω ὅτι εἶχαν συμβολικὴ σημασία, γιατὶ ἀποκλείεται νὰ ὑπῆρχαν τόσοι σκύλοι σὲ ὅλη τὴν περιοχή, ἀλλὰ συμβόλιζαν πῶς θὰ ἀντιδροῦσαν οἱ γυναῖκες μετὰ τὴν ἐκπαίδευσῃ στὴν σεξουαλική τους συμπεριφορά, πολλὲς φορὲς πάντως τὸν ἀνάγκασα καὶ σταμάταγε τὴν περιοδεία του, προβάλλοντας στὰ σημεῖα ποῦ ἄκουγα τοὺς σκύλους, τὸν Πνευματικό μου Σταυρὸ ποῦ ἦταν ὅλος φῶς, τὰ γαυγίσματα σταμάταγαν ἀμέσως, ἀλλὰ ὅπως εἶδα μετὰ ἐπανερχόταν ἀργότερα σὲ αὐτὰ τὰ σημεῖα καὶ ἐπαναλάμβαναν τὴν διαδικασία, τὸ ἴδιο ἔγινε καὶ κατὰ τὴν διάρκεια μιᾶς σεξουαλικῆς πράξῃς ποῦ ἄκουγα τίς φωνές, ἔβαζα τὸν Σταυρὸ στὴν περιοχὴ ποῦ ἄκουγα τίς ἐρωτικὲς κραυγές, καὶ σὲ λίγο σταμάταγε ἡ σεξουαλικὴ πράξῃ.
Οἱ πράξεις αὐτὲς εἶχαν ἄμεση σχέση μὲ τὴν διαπόμπευση τοῦ ἀνθρώπου διαβόλου ποῦ ὑπέστη τὸν ἐξευτελισμό, καὶ ὁ ὁποῖος ἀπέδειξε μόνος του, μὲ τίς ἐκδικητικὲς ἐνέργειες ποῦ ἔκανε, ὅτι ὑπέστη μία πράξῃ ἀτιμωτικὴ καὶ προσβλητικὴ γιὰ τὴν ἰδιότητά του, καὶ πιστεύω ὅταν διαδοθοῦν ὅλα αὐτὰ τὰ ρεζιλίκια του, θὰ τοῦ κόψουν τὸν βῆχα, τὴν ἴδια διαδικασία ὑπέστησαν καὶ ὅλοι ὅσους ἔφερε νὰ τὸν βοηθήσουν μετά, καὶ πολλοὶ δὲν ἐπανῆλθαν φοβούμενοι ὅτι θὰ ξαναπάθουν τὴν ἴδια προσβολή, αὐτὸ τὸ πλεονέκτημα τὸ χρησιμοποίησα στὴν συνέχεια καὶ ἀπέβαλα τὴν βρῶμα, ὅταν ἡ βρῶμα ποῦ μοῦ εἶχαν βάλῃ ἔνοιωθε, ὅτι ἐγὼ ἔκανα σεξουαλικὴ πράξῃ, στὸν θεὸ ποῦ μοῦ εἶχε βάλῃ τὴν βρῶμα, ἔσκαγε καὶ ἔφευγε, αὐτὴν τὴν ἐνέργεια τὴν ἀντιλαμβανόταν ἀμέσως ὁ συγκεκριμένος θεός, ὅταν καταστραφῇ ἡ βρῶμα καὶ φύγῃ, ἀφήνη μία κραυγή, αὐτὰ συμβαίνουν μόνο μὲ τοὺς ἀρχηγούς, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀρκετοί, μὲ διαφορετικὰ ἀποτελέσματα καὶ  μορφὲς βρῶμας.
Στίς 21/08/22, ξημερώματα τέσσερις ἡ ὥρα τὸ πρωῒ ἄρχισε ἡ διαδικασία τῆς δεύτερης κοπέλας, πρὶν ἀρχίσῃ ἡ διαδικασία, μία ἐβδομάδα πρίν, ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι πάνῳ σὲ ἕνα δένδρο ὑπῆρχε ἕνα ἱδιότροπο φωτιστικό, τὸ ὁποῖο ἄλλαζε σενεχῶς διάστασῃ, χρησίμευε γιὰ ἐπικοινωνία μὲ πνευματικὸ τρόπο.
Κάποια στιγμὴ αἰσθάνωμαι νὰ μοῦ μιλάνε καὶ βλέπω το φῶς νὰ φωτίζῃ καὶ νὰ κινείται, μοῦ ζήτησε νὰ κάνουμε σέξ, καὶ τὶς λέω ὅτι ἐμεῖς τὴν περίοδο τῆς Παναγίας δὲν κάνουμε τέτοια πράγματα, κάθε βράδυ μοῦ λέει κοιμᾶμε ἀγκαλιὰ μαζῆ σου, τὶς λέω τότε ἕλα νὰ κάνουμε ἕνα τέτοιο πνευματικό, εἶχαμε μία μικρὴ οικειότητα, πράγματι μετὰ ἀπὸ λίγο, προσγειώνετε πάνω στὴν κοιλιά μου ἕνα μαῦρο πράγμα, καὶ μοῦ δαγκῶνῃ τὸ γεννητικό ὅργανο στὸ πλάϊ, καὶ τοῦ δίνω μία καὶ πέφτῃ  ἀπὸ πάνῳ μου, καὶ βλέπω πάνω στὰ γόνατά μου, μία σκουρόχρωμη κάπα μὲ κάτι μαῦρο μέσα - διάβολος καὶ σατανᾶς, μπῆκαν σφῆνα στὴν συζήτησῃ καὶ προσπάθησαν νὰ κάνουν ζημιᾶ.
Μετὰ ἀπὸ δύο ἡμέρες, νέα ἐπικοινωνία, ἕνα φιλὶ στὸν ἀφαλό, τὴν στιγμῆ τοῦ φιλιοῦ, μοῦ γεμίζουν τὰ γεννητικὰ ὅργανα βρῶμα.
Μετὰ τὴν ἐνσωμάτωσῃ τῆς σαρκικῆς ἀγάπης στὴ δεύτερη κοπέλα ποῦ προῆλθε καὶ σὲ αὐτὴ κάτω ἀπὸ τὴν γῇ, καὶ πρὶν ἀρχίσουν οἱ κανονικὲς ἐρωτικὲς πράξεις, μοῦ ἔδειξαν τὸ γεννητικὸ ὅργανο τῆς κοπέλας ἀνοικτὸ καὶ μετὰ ἀπὸ λίγες μέρες τὰ πόδια ἀνοικτά, μάλιστα σὲ αὐτὴν μοῦ εἶπαν, δὲν σὲ πειράζῃ μοῦ λέει, καὶ μετὰ ἀκολούθησε ἕνας εἰκονικὸς πόνος συνουσίας.
Ἡ διαδικασία ἄρχισε ἀκριβῶς, τέσσερης τὸ πρωῒ, ὁ διάβολος μὲ τὴν μορφῆ πουλιοῦ, φύλαγε σκοπιά, ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι, λόγῳ εἶδικῶν συνθηκῶν τοῦ σπιτιοῦ καὶ τῆς εἰκογενείας, καὶ μέσα ἦταν ὁ εἰδικός, ὁ ὀποῖος φόρτωνε τὴν κοπέλα θεϊκὴ βρῶμα, κάνωντας ἕνα συνεχὲς σὰν ἀγκομαχητό, ὥστε ἡ κοπέλα νὰ μὴν ἀντιδράσῃ τὴν ἐπομένη ποῦ θὰ ἄρχιζε ἡ θεϊκὴ ἐκπεύδεσῃ, νὰ μὴν ὑπάρχουν ἀντιδράσεις καὶ φωνὲς πέραν ἀπὸ τὶς γνωστές, ἡ διαδικασία αὐτὴ κράτησε περίπου μισὴ ὥρα, ἔφυγε ὁ κλέπτης πρῶτα ἀπὸ μέσα, καὶ τότε μόνο γαύγισε ὁ σκῦλος, καὶ μετὰ ὁ θεὸς πουλί, ὅταν εἶχε μπῇ στὸ σκῦλο καὶ τὸν εἶπα σκυλοθεό, κατέστρεψε ὅλους τοὺς σκύλους τῆς γειτονιᾶς, καὶ τοὺς χρησιμοποιῇ ἀκόμη, ὑπάρχει καὶ ἕνα μὲ ἐνδιαφέρον στὴν κάμα σούτρα μὲ κύκνους πάνω στὴν γυναῖκα νὰ εἶναι ἐκστασιασμένη, ἀναρωτιέσαι τώρα ἐσὺ καὶ λές, ρὲ τὶ τῆς ἔβαλε ὁ κύκνος καὶ χέρεται ἔτσι - βρῶμα τοῦ θεοῦ ποῦ ἦταν μέσα.
23/08/22 τρίτη πρωϊνὴ εἶχε τελειώσῃ ἡ διαδικασία καὶ ὁ θεὸς πουλὶ παίρνῃ τὴν λεία του γιὰ νὰ φύγῃ, τὴν βρῶμα ποῦ ἀπεκόμισε ἀπὸ τὴν νυκτερινὴ ἐκπέδευση καὶ προετοιμασία τῆς κοπέλας, μοῦ τὴν ἔριξε καὶ μοῦ πλάκωσε ὅλο τὸ στῆθος μου, τὸ πρωῒ ὁ ἄνθρωπος διάβολος εἶχε μαζέψει ὅλο του τὸ θηλυκὸ γένος, καὶ τὸ ἔβαλε νὰ συμπερεφέρεται ὅτι κάνει σέξ, στὴν συνέχεια ἀντιλαμβάνωμαι τὸν βρικόλακα τοῦ οὐρανοῦ, ὁ ὁποῖος ὅπως ἐνήργησε προσπάθησε νὰ τελειώσῃ τὴν κοπέλα, εἶναι αὐτὸς ποὺ τὸν εἶδα νὰ κατεβαίνῃ ἀπὸ τὸν οὐρανὸ καὶ νὰ παίρνει τὸ ζευγάρι ποὺ αὐτοκτόνησε τὴν πρωτοχρονιὰ στὴν Κεφαλονιὰ ὅπως γράφω ἀλλοῦ, σᾶς σκιαγραφῶ ὅπως ἔβλεπα καθαρὰ καὶ πνευματικὰ τὴν σεξουαλικὴ πράξη ἐπάνω στὴν κοπέλα, ἀμφιβάλω ἂν ὑπάρχῃ τέτοιου εἴδους μορφῆς καὶ δύναμης σὲ ρυθμὸ σέξ, φανταστῆτε τὸ ρυθμὸ μιᾶς μηχανῆς ποὺ δουλεύη μὲ μεγάλη ταχύτητα καὶ βλέπεται τὴν ἐναλαγὴ τῶν ἐμβόλων της μὲ τί ταχύτητα δουλεύη, αὐτὸς ὁ σεξουαλικὸς ρυθμὸς ἐπεβλήθη σὲ μία κοπέλα εἴκοση νομίζω ἐτῶν, ὅπως ἦταν αὐτονόητο ἡ κοπέλα δὲν μποροῦσε νὰ παρακολουθήσῃ μία τέτοια κατάσταση, καὶ τὴν βλέπω νὰ γέρνῃ πίσω τὸ κεφάλι καὶ ἀρχίζῃ νὰ κρέμεται, καὶ λέω πάει τὸ κοριτσάκι, ἀκούω τὴν δικῆ μου προστάτης νὰ μοῦ λέει, ἐξορκισμοῦς γρήγορα, νομίζω ὅτι τὴν γλύτωσε, τὴν βρῶμα ποὺ εἶχε βάλῃ νωρίτερα σὲ μένα στὸ τὸ στῆθος, τὴν ἔβαλε γιὰ νὰ προκαλέσῃ πρόβλημα σὲ μένα ἀπὸ ἕνα πιθανὸ θάνατο τῆς κοπέλας, τὸν ὁποῖο καὶ θὰ μοῦ τὸν φόρτωναν πνευματικά.  

Θὰ προσθέσω ἐδῶ καὶ κάτι τὸ ὁποῖο μὲ εἶχε προβληματίσῃ τὴν ἐποχὴ ποῦ εἶχα παντρευτῇ, λόγῳ τῆς δουλειᾶς πήγαινα σὲ διάφορες πόλεις, καὶ σὲ συζητήσεις μὲ πελάτες στὸ ἄκουσμα ὅτι εἶχα γυναῖκα Πατρινιὰ γέλαγαν, ὅταν ρώτησα τὸν λόγο, μοῦ ἔδωσαν νὰ καταλάβω ὅτι τὸ εἶχαν στὸ αἷμα τους, ἐγὼ δὲν ἀσχολήθηκα πλέον, ἀλλὰ τώρα ποῦ ἔγιναν ὅλα αὐτὰ τὰ ρεζιλίκια σὲ μία ὁλόκληρη περιοχὴ καὶ εἶδα τὶ σὲξ ἔπεσε ἀπὸ τοὺς μεταλλαγμένους, ἀντιλαμβάνεσθε τὶ ἔχει συμβεῖ, βέβαια αὐτὰ ὅλα ἔγιναν γιὰ συγκεκριμένῃ αἰτία, ἀλλὰ πρὶν ἀπὸ αὐτὰ ὑπῆρχε ἐδῶ στὴν Πάτρα, θεὸς ὁ ὁποῖος ἐνίσχυε ὅλα αὐτὰ τὰ εὐεργετήματα, αὐτὸ τὸ ἔγραψα γιὰ νὰ ἀντισταθεῖτε οἱ ἄνδρες ποῦ ἔχετε γυναῖκες πόσο ἐκτεθειμένες εἶναι οἱ γυναῖκες στὸν ἐνισχυμένο ἐρωτισμὸ γιὰ εὐνοήτους λόγους, ὅταν τοὺς κάνουν σὲξ οἱ μεταλλαγμένοι, δὲν τὸ κάνουν γιὰ νὰ τὶς ἱκανοποιήσουν, ἀλλὰ γιὰ νὰ τὶς σπρώξουν σὲ αὐτό, λέω πάλι, ὅταν ἀκοῦτε σεξουαλικὲς κραυγὲς ἀπὸ τὸ ὑπερπέραν ἢ μεγάλους ἀναστεναγμοὺς ἢ ἀκόμη καὶ ζῴων, θὰ πρέπει να προβληματισθεῖτε τὶ πρέπει νὰ κάνετε, ἐξάλλου ὅταν συντελεῖτε μία τέτοια πράξῃ ἔχῃ καὶ κάλυψῃ, παρακολουθῆστε τὴν δεδομένη στιγμὴ ὅτι θὰ ἀρχίσουν ἀρκετὰ μηχανάκια νὰ ἀναπτύσσουνε ταχύτητα, καὶ τὰ ὁποῖα ἔχουν ἐξατμίσεις ποῦ κάνουν μεγάλο θόρυβο, γι’ αὐτὸ τὸ λόγο τίς ἔχουν, ἀλλὰ ὅταν αὐτὸ γίνεται μετὰ τὶς δώδεκα, κάτι δὲν πάει καλά.        
Γιὰ νὰ καταφέρω ἐγὼ νὰ κάνῳ μία τέτοια ἐρωτικὴ πράξῃ, πνευματικὰ σὲ ἕνα πνευματικὸ ὄν, ὅπως ἦταν ὁ ἄνθρωπος διάβολος, ἂς εἶχε τὴν μορφὴ ἀνθρώπου, ἡ ἀνθρωπίνη του μορφὴ ἦταν ἕνα εἶδος πλάνης γιὰ νὰ ἐλίσσεται ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους <γιὰ νὰ τοὺς διαβάζει, καὶ γιὰ νὰ τὸν ἐμπιστεύονται οἱ πλανεμένοι, ἡ τρομάρα εἶναι μετά>, ἐγὼ θὰ ἔπρεπε νὰ γίνω ποιὸ ἰσχυρός, τὸ πῶς γίνεσαι ἰσχυρὸς εἶναι γραμμένο στὸν Ἐπίλογο, καὶ ὅταν ὁλοκληρωθοῦν ἀκόμη κάποιες ἐνέργειες γιὰ ὅσους θὰ ἤθελαν νὰ δοκιμάσουν τὴν τύχη τους, πρὸς τὸ παρὸν αὐτὴ ἡ διαδικασία κρατάει ὅσα τὰ χρόνια Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅταν γίνῃς ἰσχυρὸς ὑποβάλῃς τὸ πνευματικὸ ὂν σὲ ὅποια κατάστασῃ καὶ θέσῃ θέλῃς, ἔτσι ἔγινε καὶ ἐδῶ, ἐγὼ ἁπλῶς χρησιμοποίησα τὸ ἐρωτικὸ στοιχεῖο, λόγῳ τῆς παλαβομάρας ποῦ διακατεῖχε τὸν ἄνθρωπο διάβολο, χρησιμοποιῶντας τίς ἐρωτικὲς πράξεις ἐκδικητικά, καὶ γιατὶ χρησιμοποίησε τὴν γυναῖκα γιὰ τὴν τιμωρία τὴν δικῆ μου, ἐπειδὴ σεβόμουν τὴν γυναῖκα, θὰ τὸ ἐξηγήσω στὴν μετάλλαξη, καθ’ ὅλην τὴν περίοδο ἔγιναν καὶ ἄλλες ἐνέργειες ποῦ ἔφεραν καλὰ ἀποτελέσματα, ἕνα ἀπὸ αὐτὰ ἦταν καὶ αὐτὸ ποῦ ἔγινε τὴν πρώτη Φεβρουαρίου τρεῖς ἡ ὥρα τὴν νύκτα, τὴν περίοδο ποῦ εἶχα τὸ μαγαζὶ καὶ ἔφερναν τὸν σατανᾶ κάθε πρώτη τοῦ μηνός, τὴν διαδικασία ποῦ τὸν ἔφερναν τότε, εἶχα παρατηρήσῃ ὅτι τὸ θέμα ποῦ ἔβλεπα ἦταν γεγονότα ποῦ ἀφοροῦσαν τὸ μαγαζί, μετὰ τὸ κλείσιμο τοῦ μαγαζιοῦ ὑπέθεσα ὅτι αὐτὰ τουλάχιστον θὰ εἶχαν σταματήσῃ, ἀλλὰ ἐγὼ ἑξακολουθοῦσα νὰ βλέπω κατὰ διαστήματα καὶ μετὰ τὸ κλείσιμο τοῦ μαγαζιοῦ, νὰ ἔρχεται πάλι ἔνας σατανᾶς ὁ ὁποῖος ἔκανε τίς ἴδιες ἐνέργειες ποῦ ἔκανε καὶ στὸ μαγαζί, στὴν ἑπομένη διαδικασία παρακολούθησα τὴν προετοιμασία, καὶ τότε καταλαβα ὅτι ἑξακολουθοῦσε νὰ συνεχίζεται ἡ ἴδια πρακτική, αὐτὴ ἦταν ἡ αἰτία ποῦ τοῦ ἀνταπέδωσα καὶ ἐγὼ τὴν ὡραιότερη ἐρωτικὴ πράξῃ, τὴν ὥρα ποῦ μοῦ ἔφερνε τὸν σατανᾶ, καὶ τὴν πρώτη τοῦ μηνός, τότε Φεβρουαρίου 2022, τοῦ τὴν ἔκανα καὶ τὸν ἔπιασα στὸν ὕπνο, φάνηκε ὅτι τοῦ ἄρεσε καὶ ἄργησε πολὺ νὰ ἀντιδράσῃ, ἦταν ἡ καλύτερή μου σεξουαλικὴ πράξῃ, ἀνεξαρτήτως φύλου, τὴν ἑπομένη δύο Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε ἡ ἴδια πράξῃ, δὲν εἶχε τὴν ἴδια ἐπιτυχία, ἀλλὰ θεωρεῖται ἐξαιρετική, τὴν ἑπομένη πρώτη τοῦ μηνὸς Μαρτίου, ἡ ἀντίδρασῃ τοῦ ἀνθρώπου διαβόλου ὑπῆρξε παιδική, κάθισε ἀπὸ ἐνωρὶς κοντὰ στὸ σπίτι μέσα σὲ ἕνα αὐτοκίνητο, καὶ μοῦ ἔβαζε στὰ γεννητικὰ ὄργανα βρωμιές, οἱ ὁποῖες σοῦ μείωναν τὴν ἐρωτικὴ ἐπιθυμία, γιὰ νὰ ἀποτρέψῃ μία νέα ἐρωτικὴ πράξῃ, αὐτὸ σᾶς τὸ γράφω γιὰ δεῖτε ὅτι τὰ καταλάβαινε ὅλα, καὶ τοῦτο διότι τὸν εἶχα ἀπειλήσει ὅτι κάθε πρώτη τοῦ μηνός, θὰ τοῦ τὴν ἔκανα γιὰ τιμωρία, ποῦ ἔφερνε τὸν σατανᾶ χρησιμοποιώντας ἀκόμη τὴν διαδικασία τοῦ μαγαζιοῦ.
Ἑντὸς τοῦ δεκαπενταυγούστου, βλέπω μεταξὺ οὐρανοῦ καὶ γῆς, τὸν βρικόλακα ποῦ ἦταν καὶ στὸν παλιατζῇ ὅπως γράφω ἀλλοῦ, νὰ κατεβαίνει πρὸς τὰ κάτω, μέχρι σὲ αὐτὸν τὸν βρικόλακα, τὸν ἐξουδετέρωνα ὅπως κτυπᾶμε τὸ χταπόδι κατὰ γῆς, ἢ τὸν κράταγα ἀπὸ τὸν λαιμὸ καὶ τὸ κεφάλι καὶ τὸν κτυπᾶς κάτω, αὐτὴ εἶναι δικῆ μου πατέντα, καὶ καταστρέφῃ ὅτι σοῦ ἔχει κάνει μέσα σου, παράλληλα τὸν ἑξασθενῆς ἀφάνταστα, ἂν καταφέρῃς καὶ τὸ ἐπαναλάβῃς λιγότερες ἀπὸ πέντε φορὲς νομίζω ὅτι τὸν τελειώνῃς, στὸν ἐπίλογο ποὺ δίδῳ πληροφορίες σχετικὲς θὰ γράψω μερικὲς ἐπὶ πλέον μεθόδους γιὰ τοὺς τολμηροῦς.
12/08/1922 γύρῳ στίς δύο μετὰ τὰ μεσάνυκτα, μοῦ ἦρθε χωρὶς νὰ ὑπάρχῃ λόγος νὰ σταυρῶσω τίς πόρτες τῆς σαρκικῆς ἀγάπης, οἱ γονεῖς της καὶ αὐτὴ ἦταν διακοπές, τὴν κοπέλα τὴν ἔφεραν ἐδῶ γιὰ κάποιο λόγο, μόλις σταυρώνω τίς πόρτες, ἄρχισε ἡ κοπέλα νὰ οὐρλιάζει, καὶ παρακολούθησα ὅτι δὲν τὴν ἄφηναν νὰ βγῇ ἔξω γιὰ νὰ μὴν ἀκούγονται τὰ ξεφωνητά, νομίζω ὅτι ὑπῆρχαν ἕνα εἶδος πονηρῶν πνευμάτων στίς δύο πλευρὲς τοῦ σπιτιοῦ ποῦ θὰ μποροῦσε νὰ ζητήσῃ βοήθεια, καὶ αὐτὸ γιατὶ αὐτὸ ποῦ τῆς ἔκαναν ἦταν σοβαρό, τὴν πρόσφεραν θυσία στὸν σατανᾶ, ἐξάλλου μετὰ ἀπὸ αὐτὸ τὸ γεγονὸς ἦρθε αὐτός, καὶ ἐγὼ τὸν εἶδα περίπου στὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς ποῦ εἶχε προηγηθῇ ὁ προηγούμενος βρικόλακας, καὶ δὲν ὑπάρχῃ καμία ἀμφιβολία, διότι εἶναι ὁ μόνος ποῦ ἔχει καὶ κέρατα καὶ ἐγὼ τὰ εἶδα καθαρά, μὲ τὸ ποῦ κατέβηκε στὴν γῆ, μοῦ ἔβγαλε τὸ μάτι τὸ δικό του, τὸ λέω δικό τους, γιατὶ μὲ τόση βρῶμα δὲν μπορῶ νὰ καταλάβω ἀκόμη πῶς ὑπάρχῃ, πρὶν τελειώσω μὲ τὸν σατανᾶ νὰ σᾶς πῶ τὶ ἔγινε ὅταν ἡ κοπέλα οὕρλιαζε, ὅταν ἐγὼ μετὰ κατάλαβα ὅτι τὸ σταύρωμα τῶν πορτῶν ἦταν ὑπόδειξῃ ἀπὸ τὸν οὐρανό, μπῆκα μέσα στὸ σπίτι, καὶ παίρνω τὴν κοπέλα μὲ τὴν πλάτη της ἐπάνω στὸ στῆθος μου, καὶ τῆς βάζῳ τὸ Σταυρὸ στὸ στῆθος της – νέκρα, διαλύσανε τὰ πάντα, καὶ ἀπὸ τὴν κοπέλα καὶ ὅτι ἦταν μέσα στὸ σπίτι.

Ἄλλο ἕνα τέτοιο Σταύρωμα μοῦ ὑπέδειξαν καὶ ἔκανα λίγο πρὶν ρίξουν οἱ Ἀμερικάνοι τὰ δύο  ἐξ οὐρανοῦ ὀχήματα, καὶ ποῦ ἀφοροῦσε τὸν οὐρανό, ποῦ σημαίνῃ  ὅτι κάτι προετοιμάζετο, ἐπίσης παρόμοιο Σταύρωμα ἔκανα καὶ γιὰ τὰ βουνὰ ἀμέσως μετά, καὶ πρὸς τὸ παρὸν δὲν γνωρίζω τὸν λόγο.
Ἔμενε τὸ μάτι μου, τὸ ὁποῖον ἦταν γεμᾶτο, καὶ ἔνοιωθα νὰ χάνῳ τὸν ἔλεγχό του, 15/08/1922 καὶ ὤρα 11,30 τὸ βράδυ, ἄρχισα καὶ ἔλεγα τὸ Εὐαγγέλιον Τοῦ Τυφλοῦ, τὰ τσιράκια ἦταν ἀπέναντι, στὸ τέρμα τῆς ὁδοῦ Σάμου, μέσα σὲ ἕνα ἀδιέξοδο καὶ εἶχαν μαζῆ τους τὸν σατανᾶ, τὸν ὁποῖον εἶχα φέρῃ, καὶ ἄρχισαν νὰ μοῦ ἐμφανίζουν τὴν στιγμὴ ποῦ ἔλεγα τὸ Εὐαγγέλιον, τὴν μορφῆ τοῦ σατανᾶ μαζῇ μὲ τὰ κέρατα, ἐγὼ αὐτὸ τὸ γνώριζα γιατὶ τὸ εἶχαν ἐφαρμόσῃ πολλὲς φορὲς μὲ σχετικὲς φάτσες, ἔτσι καὶ τώρα, ὅταν ἔκοβα κίνησῃ, γύριζα στὴν εἰκόνα Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ νοερὰ καὶ μὲ τὰ μάτια, καὶ τοὺς χάλαγα τὸ παιγνίδι, ὥσπου ἀναλαμβάνῃ πλέον ὁ ἀρχηγὸς τῶν κεράτων, νομίζω ὅτι δὲν θὰ ξαναϋπάρξῃ τέτοιο κεντράρισμα σὲ κεφάλι μὲ κέρατα, καὶ μὲ τὸ δικό μου Σπαθί, τοῦ ἔδωσα μία ἀνάμεσα στὰ κέρατα, νομίζω ὅτι τὸν ἔκοψα μέχρι κάτω, δὲν ἔμεινε στὸ μάτι τίποτα.
Ὁ ἄνθρωπος διάβολος ἀπὸ τότε ποῦ σταμάτησε νὰ μὲ παρακολουθῆ μὲ διαφορετικὸ αὐτοκίνητο κάθε φορᾶ, ἀρκέστηκε σὲ ἕνα αὐτοκίνητο ποῦ ὅπως διαπίστωσα δὲν ἦταν στὸ ὄνομά του, καὶ σὲ μία μεγάλη μηχανὴ μεγάλου μεγέθους εὐρωπαϊκῆς κατασκευῆς χαρακτηριστικό της τὸ ὕψος καθότι ἡ χῶρα τῆς κατασκευῆς ἔχει τέτοια κόμπλεξ, τὸ γράφω αὐτὸ γιὰ τὰ κοριτσάκια ποῦ σουλατσάριζε ἐπάνω γιὰ νὰ καταλάβουν ποιὸς ἦταν καὶ τὸν ἐμπιστευόταν, ὅταν ἐγ τὸν διέφθειρα πνευματικὰ ὅπως ἴδῃ ἔχετε διαβάσῃ, μοῦ τὴν εἶχε στημένη, καὶ ἐπειδὴ δὲν εἶχα καταφέρῃ ἕως τότε νὰ μάθω τὸ ὄνομά του, ἔγραψα σὲ ἕνα χαρτὶ τοὺς ἀριθμοῦς τῆς μηχανῆς του, καὶ τὸ εἶχα πάντα μαζῆ μου, ὥστε ἂν ἔκανε κάτι νὰ τὸ μάθῃ ἡ ἀστυνομία.
Ἐπειδὴ δὲν μποροῦσα ἔτσι καὶ ἀλλιῶς νὰ τὸν λέω μὲ ἕνα ὄνομα τὸν ἔλεγα πούστη γιὰ μεγαλύτερη ξεφτίλα, αὐτὸς μετέφερε στὸν σατανᾶ ποὺ ἔτσι καὶ ἀλλιῶς πάντα εἶχε ἐπαφή, ὅτι ἐγ ἀποκαλῶ τὸν σατανᾶ πούστη.
Καὶ δύο ἡμέρες  πρὶν τὸ ἀτύχημα βλέπω τὸ τοῦνελ τῶν Τεμπῶν ἀλλὰ ἐπειδὴ ἤμουν προκατειλημμένος μὲ τὰ τοῦνελ γενικῶς, δὲν ἔδωσα καὶ μεγάλη σημασία, τὴν ἴδια μέρα ὁ βρικόλακας ἀπὸ τὸν οὐρανὸ ένεφανίσθῃ καὶ μοῦ ζήτησε τὸν λόγο γιατὶ τὸν ἀποκαλῶ πούστη, καὶ ἐγ τοῦ ἀπάντησα: Ὅποιος ἐδῶ ἀρσενικὸς γαμιέται τὸν λέμε πούστη, ἀμέσως μου ἐμφανίζῃ ἕνα μακελειὸ μὲ παλιοσίδερα, καπνοὺς καὶ πτώματα, ὅπως τότε ποὺ στὸν ποταμὸ Λοῦρο  πνίγηκαν ὀκτὼ ἄνθρωποι, μὲ τὸ ποῦ ἄκουσα τὶς εἰδήσεις καὶ μαθαίνω γιὰ τὸ συμβᾶν ἦταν δίπλα μου, καὶ τὴν βρῶμα μοῦ τὴν ἔριξε στὰ γεννητικά μου ὄργανα, τὸ ὄνομα πούστης εἶχε εἰπωθῆ πολλὲς φορὲς καὶ σχεδὸν ἕνα χρόνο, ἡ πραγματικὴ αἰτία ἦταν ὅτι ἐγ ἔνοιωθα ἀπηλλαγμένος ἀπὸ τὴν ἐπήρειά του, τὴν βρῶμα ποὺ ἀπεκόμισαν ἀπὸ τὸ μακελιὸ τῶν Τεμπῶν, τὴν χρησιμοποίησαν γιὰ νὰ μοῦ κάνουν τὸ πρόσωπο ὅπως τοῦ Παϊσίου, ὑπάρχη ἕνα πρόσωπο ποὺ ἐγὼ γνωρίζω πολὺ καλὰ ποιὸς τοῦ τὸ προκάλεσε,
 μὲ τὴν βρῶμα ποῦ ἀποκομίζει ἀπὸ τέτοιου εἴδους ἀγαθοεργίες κάνει τὸν θεό.
Τὸ θέμα κλίνει μὲ μία ἐνέργεια πνευματικῶν γυναικῶν, οἱ ὁποῖες ὅταν εἶδαν τί ἔκανα στὸν διάβολο, ἦρθαν στὸ κρεβάτι, καὶ μοῦ λένε: Διάλεξε ὅποια θέλεις γιὰ νὰ κάνῃς σέξ, καὶ ἐγ ἀπάντησα: Αὐτὴ ποῦ θέλω δὲν εἶναι μαζῆ σας. 
Copyright : : Ἁγία Γραφή : Holy Bibles : : https://www.bibles.gr : : koinakis@bibles.gr