Ἱερός Ναός Αγίου Ανδρέα Πατρῶν
πως ἔχω γράψῃ καὶ ἀλλοῦ, ἡ ὑπαρξις τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα στὴν Πάτρα, δὲν εἶναι ἕνα τυχαῖο γεγονός, ἀλλὰ ὠφείλετε στὸ γεγονὸς ὅτι ἡ περιοχὴ κινδυνεύει, αὐτὸ σημαίνει ὅτι θὰ πρέπῃ νὰ περιβάλεται μὲ τὴν πρέπουσα τιμή, ὥστε νὰ μπορῇ νὰ ἐπικοινωνεῖ μὲ τὶς δυνάμεις Τοῦ Θεοῦ, ὅταν ὑπάρχουν λόγοι, καὶ δὲν πρέπῃ νὰ γίνετε ἐκμετάλευσῃ ἀπὸ διάφορες κατηγορίες.
Στὸν σεισμὸ τῶν Κυθήρων, εἴδατε πῶς ἐνήργησε ὁ Θεός, ὅταν ὑπῆρξε σοβαρὸς λόγος, γιὰ νὰ προστατεύσῃ τὴν ἐκκλησία τῆς Παντανάσσης ποῦ εἶχε στοχοποιθῆ.  
Στὴν πρώτη μου ἐπαφῇ μὲ τὴν νέα ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα, μὲ καθήλωσε ἡ ἀκουστικὴ τοῦ ἱεροῦ τοῦ ναοῦ, εἰς τὸν ὁποῖον τότε τίς ὦρες ποῦ δὲν εἶχε λειτουργία, ἕνα ἁπλὸ κασετόφωνο, ἔπαιζε ὕμνους, γιὰ νὰ δίδει ἕνα αἴσθημα εὐχάριστο στοὺς πιστούς, τότε νόμιζες ὅτι οἱ ὕμνοι ἀπὸ τὸ κασετόφωνο ποῦ τοὺς ἄκουγες μέσῳ τῆς ἀκουστικῆς τοῦ ἱεροῦ, ἐρχόταν σὰν ἀπὸ τὸν οὐρανὸ ἢ τὸ ὑπερπέραν, τοὺς προσέδιδε ἕνα ὑπέροχο ἠχόχρωμα τὸ ὁποῖο σὲ καθήλωνε.
Ἔτσι ἀποφάσισα νὰ βρῶ κάποιον ὑπεύθυνο νὰ διατυπώσω τὴν ἄποψή μου, δηλαδὴ μέσῳ ἑνὸς ἢ δύο ἢ καὶ τρειῶν ἠχείων, ὁ ἦχος νὰ ἀκούγετε μέσῳ τοῦ ἱεροῦ σὲ ὅλο τὸν ναό, αὐτὸ θὰ ἀνέβαζε ἢ θὰ ἔδινε καὶ μία ἅλλῃ ἐπιλογὴ αἴσθησης, στὸ ἄκουσμα τῆς λειτουργίας, ἐκτὸς τῶν κλασικῶν ἠχείων, τὰ ὁποῖα ἦταν καὶ ἀντιαισθητικὰ στὸν χῶρο.
Πῆγα ἀρκετὲς φορὲς καὶ βρῆκα κάποιον, ὁ ὁποῖος δὲν εἶχε βέβαια ἠχητικὲς γνώσεις, ἀλλὰ μοῦ ἔδωσε νὰ καταλάβω, ὅτι μία τέτοια ἐνέργεια δὲν ἦταν εὔκολη ὑπόθεση, μᾶλλον λόγῳ τῶν συνθηκῶν διοικήσεως τοῦ Ναοῦ.
Αὐτὴ ὅμως ἡ προσπάθειά μου, δὲν ἄρεσε στοὺς πονηροὺς ἀοράτους ἀπατεῶνες τοῦ βρικόλακα, ποῦ ἔχει βάλῃ καὶ παρακολουθοῦν τὸν ναόν, καὶ ὄχι μόνο τὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλους τοὺς γνωστοὺς ναούς, ποῦ δέχονται ἀρκετοὺς πιστούς, ἔτσι ὅταν βγῆκα ἀπὸ τὸ ναὸ καὶ κατέβηκα στὸν δρόμο, λίγο ἔλειψε νὰ μὲ παρασύρῃ ἕνα αὐτοκίνητο.
Ἐκεῖ στὴν γωνία τῆς πλατείας τοῦ νέου ναοῦ, τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα μὲ κτύπησε ὁ βρικόλακας μετὰ ἀπὸ λίγο, μὲ ἕνα πνευματικὸ διαστημόπλοιο, πολὺ κοντὰ πάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι, ἡ μορφῆ του ἦταν ὅπως αὐτὰ ποῦ βλέπομε σὲ διάφορες ταινίες, αὐτὸ τὸ ἔκανε ὅταν ἄρχισα νὰ πηγαίνω στὶς νυκτερινὲς λειτουργίες.

Παρόμοιο διαστημόπλοιο, εἶδα καὶ πάνω ἀπὸ τὸ σπίτι ποῦ μένῳ στὴν Ἐγλυκάδα, ἀλλὰ αὐτὸ εἶχε τὴν μορφῆ, ὅπως τὸ πιλοτήριο τῶν ἀεροπλάνων, μέσα δὲν εἶδα κάποια μορφὴ καὶ εἶχε σχῆμα κυκλικό ἐσωτερικά, αὐτὸ ἦταν τοῦ ἀποκαλούμενο θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ, ὁ ὁποῖος ἐνεργεῖ στὸ πνεῦμα, καὶ ὁ ὁποῖος παίζει, καὶ κάνει τὸν θεὸ μὲ εἰκονικὴ πραγματικότητα, σοῦ δείχνει μία ἐρωτικὴ εἰκόνα ἢ σκηνή, μὲ τὸν ὁποιοδήποτε ἄνθρωπο, καὶ στὴν χρεώνει ὅτι τὴν προκάλεσες ἐσύ, γιὰ νὰ σὲ γεμίσῃ βρῶμα, καὶ μετὰ νὰ σοῦ λέει μαλακίες, αὐτὸ τὸ κάνει διότι γιὰ νὰ σοῦ πεῖ ἢ κάνει κάτι θὰ πρέπει νὰ σοῦ γεμίσῃ τὸ κεφάλι βρῶμα ἢ γιὰ νὰ εὐρίσκεσαι πάντα ὑπὸ τὴν ἐπήρειά τους.
Ἀργότερα ἔμαθα γιὰ τίς νυκτερινὲς λειτουργίες, τοῦ Παλαιοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα, τίς ὁποῖες τίμησα συνεχῶς, καὶ ὀφείλω πολλὰ σὲ αὐτές, ὅτι αναφέρεται σε αυτό το κεφάλαιο, ἔγινε μέσα σὲ αὐτὴν τὴν ἐκκλησία, καὶ ἐπειδὴ βλέπω πάντα νὰ εἶναι σχεδὸν γεμᾶτη ἡ ἐκκλησία θὰ ἦταν λάθος νὰ σταματήσουν.
Σὲ αὐτὴν τὴν ἐκκλησία ἡ Παρθένος ποῦ εἶναι στὸ ἱερό, τοῦ νέου Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα, τὴν εἶδα νὰ μετακινεῖτε πρὸς τὸν Παλαιὸ Ναό, καὶ διαθέτοντας ἕνα τεράστιο μέγεθος, κατέστρεψε τὸν κόμπο τοῦ λαιμοῦ, ὁ κόμπος αὐτὸς εἶχε προέλθῃ ἀπὸ τὴν κάθοδο τῶν δώδεκα μαῦρων μὲ ἀνθρώπινῃ μορφὴ  ἀπὸ τὸν οὐρανό, καὶ ὁ ὁποῖος κόμπος γέμιζε, ὅτι φαγητό <βρώμικο> ἀκουμποῦσε ἐπάνω, τὸ γέμιζε σάλια, καὶ δὲν μὲ ἄφηνε νὰ καταπιῶ, καὶ ὑπῆρχε καὶ κίνδυνος πνιγμοῦ, γενικῶς προκαλοῦσε πολλὰ προβλήματα, αὐτὸ δὲν ὑφίσταται πλέον.
02-12-2020 Εἶχα καταβάλει μεγάλες προσπάθειες γιατὶ ἡ βρῶμα αὐτοῦ του θεοῦ ποὺ θὰ μάθετε σὲ λίγο μοῦ εἶχε κλείσει καὶ τὸν λαιμὸ καὶ τὴν ὁμιλία καὶ δὲν ἔλεγε νὰ ὑποχωρήσῃ, καὶ στὶς 2+15 πρωΐ, μοῦ δίδεται ὁ Σταυρὸς Τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα, ὁ ὁποῖος ἔβγαζε ἄσπρη φλόγα καὶ ἔλαμπε, καὶ τὸν βάζῳ πάνῳ στὸ στῆθος του καὶ ἔσπασαν πολλὲς βρωμιές, τὸν ἔβαλα καὶ στὸν λαιμό, ὅπως ἐπίσης καὶ στὸ στόμα, τὸ σημεῖο G τοῦ συγκεκριμένου βρικόλακα, ἀντιπροσώπευε τὸ στόμα, τὸ παραμόρφωνε δηλαδή, τὸ στόμα του ἦταν σὰν τοῦ ἱπποπόταμου, ὅταν ἐγὼ κατάφερνα καὶ ἔβλεπα μετὰ ἀπὸ τὴν ὁποιαδήποτε προσπάθεια ποὺ ἔκανα στοιχεῖο ποὺ ἀφοροῦσε τὸν ὁποιαδήποτε θεό, τελείωνε.

22-01-2020 Ἕνα video ποῦ ἔτυχε νὰ δῶ καὶ ἀφοροῦσε τὸν μαρμαρωμένο βασιλιὰ τῆς Ἁγίας Σοφίας, Τὸν Ἅγιον Ἰωάννη Βατάτζη, ἐγὼ δὲν εἶχα ποτὲ ἀσχοληθῇ μὲ τὸν μαρμαρωμένο βασιλιά, μόλις εἶδα τὸ πρόσωπό του καὶ τὴν ἀναφορὰ στὸ σπαθί Του, λέω μέσα μου, αὐτὸς εἶναι ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, ἀποκλείεται νὰ ἀντιπροσωπεύῃ κάτι διαφορετικό, τὸ μόνο ἐνεργὸ σπαθὶ εἶναι αὐτὸ Τοῦ Ἰωάννη Τοῦ Προδρόμου ποῦ τοῦ κόψανε τὸν λαιμό, καὶ ὅταν ἕνα δύσκολο βράδυ, βγῆκε ἕνα χέρι ἀπὸ τὴν εἰκόνα του ποῦ ἔχω πάνω ἀπὸ τὸ κρεββάτι μου καὶ μοῦ τὸ ἔδωσε, ἐγὼ τὸ σπαθὶ τὸ χρησιμοποίησα ἀμέσως καὶ ἀποκεφάλισα ἕνα βρικόλακα, ὁ ὁποῖος ἦταν ὁ διάβολος μὲ τὴν ἀνθρωπίνη του μορφῆ, χωρὶς νὰ τὸ γνωρίζω ἐγώ, την διαβεβαίωσῃ  αὐτήν, μοῦ τὴν ἔδωσε ἀργότερα ἡ εἰκόνα Τῆς Ἁγίας Τριάδος, ποῦ εἶναι δεξιὰ στὴν Ὡραῖα Πῦλη, Τῆς Μονῆς Γηροκομείου, ὅταν πήγαινα στὸν ἐσπερινὸ μετὰ τὴν δημοσίευσῃ τῶν κειμένων ποῦ διαβάζεται, γιατὶ εἶχε ἔλθῃ ὁ μεγάλος τους, ὁ ἀπὸ κάτω καὶ ὁ ὁποῖος προσπάθησε νὰ μὲ σκοτώσῃ στὸν ὕπνο, ἀλλὰ ὅταν ξύπνησα ἐγὼ ἀντίκρυσα τὴν μορφῆ Τῆς Παναγίας, στὴν ἄκρη στὸ κρεβάτι.
Ὅταν ἄρχισα νὰ πηγαίνω στὸν ἐσπερινὸ τῆς Μονῆς Γηροκομείου, λόγῳ τῆς πίεσης ποῦ δεχόμουν, ἦρθε καὶ ὁ ἄνθρωπος διάβολος, ἔξω ἀπὸ τὴν μονή, καὶ ἔφερε πονηρὰ πνεύματα, τὰ ὁποῖα μετὰ ἄρχισαν μέσα στὴν ἐκκλησία νὰ προκαλοῦν προβλήματα σὲ μένα, τὴν πρώτη φορὰ ποῦ ἦρθε ὁ βρικόλακας στὴν ἐκκλησία, τότε μοῦ ἐδόθη ἡ ἀπάντησῃς, καὶ εἶναι ἐπὶ λέξῃ: Αὐτὸς ποῦ εἶναι ἔξω τώρα, εἶναι ὁ διάβολος ποῦ τοῦ ἔκοψες τὸν λαιμό, αὐτὸς σοῦ τὰ κάνει ὅλα αὐτά, καὶ ἡ παγωμάρα ποῦ σοῦ προκαλῇ στὴν πλάτη, προέρχεται ἀπὸ ἕνα ἐργοστάσιο, ποῦ ἔχει φθειάξῃ καὶ προσπαθῇ, νὰ προκαλέσῃ τὴν κλιματικὴ ἀλλαγῇ, τὸ μέρος ποῦ εἶναι τὸ ἐργοστάσιο θὰ σοῦ ἀνακοινωθῇ στὸ μέλλον, αὐτὸ τὸ ἔκανε γιατὶ τοῦ ἔριχνα στὸν δρόμο ποὺ ἐρχόταν στὸ σπίτι Μεγάλο Ἁγιασμό.
24-01-2020 Στὴν νυκτερινῇ τῆς Παρασκευῆς, τὴν στιγμὴ ποῦ ἀντικρύζω καὶ προσέχω ἕνα χρυσὸ κιβώτιο μὲ ὀστᾶ μέσα, ἐμπρὸς στὴν Ὡραῖα Πύλη, καὶ ὅπως εἶδα τὸ ἔχουν πάντα ἐκεῖ στὴν νυκτερινὲς λειτουργεῖες, βγῆκε μιὰ πνευματικὴ μορφῆ, ἐγὼ δὲν γνώριζα οὔτε τίνος ἦταν τὰ ὀστᾶ αὐτά, καὶ ρώτησα μετὰ τὸ γεγονὸς ποῦ προκλήθηκε τίνος Ἁγίου ἦταν, τὴν στιγμὴ ποῦ εἶμαι ἐμπρὸς στὴν Ὡραῖα Πύλη γιὰ νὰ κοινωνήσω, βλέπω μέσα μου τὴν μορφὴ Τοῦ Ἰωάννου Βατάτζης νὰ βγαίνῃ ἀπὸ τὸ χρυσὸ κιβώτιο τῶν ὀστῶν, καὶ ἐγὼ βλέπω νὰ εἶμαι πάνω στὴν Ὡραῖα Πύλη, νὰ εἶμαι πολὺ ποιὸ ψηλὸς ἀπὸ τὸ ὕψος ποὺ εἶχα-1,70, καὶ ὁ ὀποῖος μοῦ δίδῃ ἕνα τεράστιο σπαθί, ποῦ ἔφθανε στὴν πόρτα Τῆς Ὡραῖας Πύλης, συγχρόνως ἔνοιωσα τὸ ἀνάστημά μου, νὰ ἀνυψώνεται καὶ νὰ περνᾶ τὰ δύο μέτρα, καὶ μοῦ λέγῃ: Μὲ αὐτὸ θὰ κάνεις ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα ὅτι θέλῃς, ὅλη οἱ δύναμης Τοῦ Θεοῦ εἶναι ἐδῶ, ἀρχίζη ἡ μάχη. <Πρὸς τὸ παρὸν δὲν γνωρίζω γιὰ ποῖα μάχη ἀναφέρθηκε>.

Τὸ μεγάλο σπαθὶ τὸ χρησιμοποίησα τὴν ἑπομένη τὸ βράδυ, καὶ μὲ μία τρομακτικὴ δύναμη καθάρισα ὅλον τὸν περιγυρό μου κυκλικὰ στὸ σπίτι, ὁ διάβολος τὸ εἶδε αὐτὸ γιατί διαλύθηκαν ὅλα αὐτὰ ποῦ ἔκανε στὴν περιοχή, καὶ μὲ πίεζε ἀφόρητα, καὶ μετὰ ἀπὸ λίγο προσπάθησε καὶ μὲ ρώταγε ἀπὸ τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ποῦ ἔχω στὸ γραφεῖο μου, ἂν τὰ ἔγραψα ὅλα αὐτὰ ποῦ ἀφοροῦν Τὸν Ἰωάννη.
Τὸ σπαθὶ ἀπεδείχθη θαυματουργό, ὅπου χρησιμοποιήθηκε, ἐνήργησε μὲ τὴν μορφῆ καὶ τὸν τρόπο, ποὺ εἶχε προκαλέσῃ ὁ βρικόλακας σὲ αὐτούς, νωρίτερα μέσα στὴν ἐκκλησία, εἶχα κόψῃ τὸ κεφάλι καὶ τοῦ τελευταίου ἐμποδίου, ἡ δύναμης ποῦ εἶχα ἀποκτήσῃ ἦταν τεράστια, τὸ σπαθὶ τὸ χρησιμοποιοῦσα πρὸς ὅλες τὶς κατευθύνσεις, στὴν κάθετή του μορφῆ αἰσθανόμουν ἕνα εἶδος διαμαρτυρίας, ποὺ σημαίνῃ ὅτι κάποιοι παρακολουθοῦν καὶ ἐνεργοῦν καὶ ἀπὸ κάτω, ἐξάλλου καὶ στοὺς βρικόλακες ἐδῶ ποὺ τὸ χρησιμοποίησα, τοῦς ἄκουγα νὰ ὑποφέρουν, ποῦ σημαίνῃ ὅτι πρέπῃ νὰ ἔχη τεράστια δύναμη.
Μετὰ τὰ κτυπήματα ἀπὸ τὰ ὄπλα μου καὶ ὅταν ἔβλεπα ὅτι τὸν εἶχα ἀποδυναμώσῃ τὸν ἔπιανα ἀπὸ τὰ πόδια, ὅπως εἶναι ἡ διάταξῃ τοῦ σώματος Τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα ἐπάνω στὸν σταυρό, καὶ τὸν κτύπαγα σὰν τὸ χταπόδι κάτω, τὸν ὑποχρέωνα νὰ κουβαλάει ὅτι ἀπόθεμα τοῦ εἶχε ἀπομήνῃ ἀπὸ βρικόλακες,
Μετὰ μία ἑβδομάδα, στὴν ἑπομένη νυκτερινή, 31-1-2020, τῆς Παρασκευῆς, στὸν παλαιὸ ναὸ Τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα, ἐμπρὸς στὴν Ὡραῖα Πύλη, τὴν στιγμὴ ποῦ ἔβγαιναν Τὰ Ἅγια Τῶν Ἁγίων, ἀπὸ τὴν θέση τοῦ κιβωτίου μὲ τὰ ὀστᾶ, βγαίνῃ πάλι μία πνευματικὴ μορφῆ καὶ μοῦ λέει: Ἐγὼ εἶμαι ὁ Ἰωάννης ὀ  Βατάτζης, ποῦ σοῦ ἔδωσα τὸ σπαθί, χάρις σὲ ἐσένα καὶ στὶς ἐνέργειές σου, ἐλευθερώθηκε ἡ Ἁγία Σοφία, <Δὲν ἐννοοῦσε ἀπὸ τοὺς Τούρκου, ἐννοοῦσε πνευματικὰ τώρα>.
Ἀμέσως ἄρχισα νὰ δέχωμαι πληροφορίες, γιὰ τὴν πραγματικὴ αἰτία ποῦ χάθηκε ἡ ἐκκλησία τῆς Ἁγίας Σοφίας, καὶ ἀπὸ τὸν ὑπαίτιο ποῦ τὸ προκάλεσε, καὶ γιὰ ἕνα σχέδιο τῶν περιοχῶν κατὰ μῆκος τοῦ Ἁγίου ὅρους καὶ τῆς Παναγίας Τῆς Τήνου, ὥστε νὰ χρησιμοποιηθῇ γιὰ μία μελλοντικὴ ἀπελευθέρωσῃ τῆς Ἁγίας Σοφίας.
Κάποια στιγμὴ μοῦ ἦρθε νὰ ἀσχοληθῶ μὲ τίς προφητεῖες, ποῦ ἔβλεπα σὲ Video καὶ μοῦ ἔκανε ἐντύπωση ποῦ ἔβλεπα συνεχῶς Τὸν Ἅγιο Παΐσιο καὶ τὸν Μητροπολίτη Μόρφου κ’ Νεοφύτου, καὶ ἄρχισα νὰ βλέπω μερικές, αὐτὸ ἔγινε μετὰ τὸν Ἰωάννη Βατατζῆ ποῦ εἶχα δῇ ἴδῃ, παρακολούθησα μερικές, ἀλλὰ μοῦ ἔκανε ἐντύπωση τὴν στιγμὴ ποῦ ἔβλεπα τίς ἀπόψεις τοῦ κ’ Νεοφύτου σὲ μία ἐκπομπὴ Κυπριακοῦ καναλιοῦ ΡΙΚ, μὲ θέμα: Ἡ πραγματικὴ ζωὴ εἶναι ἀλλοῦ, τότε μοῦ ἐμφανίσθηκε ὁ Παΐσιος ὁ ὁποῖος καὶ μὲ συνέτισε κιόλας, γιατὶ νωρίτερα εἶχα ἐκτραχυνθῇ λίγο, ἔχω τὴν ἐντύπωση ὅτι μᾶλλον ὁ Παΐσιος ἀναπαύεται στὸν Νεοφύτου.
Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ τὸ γεγονὸς εἶδα πρὸς τὸ πίσῳ μέρος τῆς κεφαλῆς μου, τὴν γῆ νὰ ἀνοίγῃ στὰ δύο, ἡ ἀναφορὰ ποῦ κάνῳ γιὰ τὸ πίσῳ μέρος τῆς κεφαλῆς, σημαίνῃ ὅτι εἶναι ἕνα μακρινὸ συμβάν, καὶ τὸ ὁποῖο μοῦ ἔλυσαν τὴν ἀπορία, στὶς ἐπόμενες προφητεῖες ποῦ ἔβλεπα, καὶ συγκεκριμένα σὲ αὐτὴν ποῦ ἀναφέρεται στὴν Νίκη Τῶν Δυνάμεων Τοῦ Θεοῦ, καὶ στὸ διάστημα ποῦ θὰ ἐπακολουθήσῃ ἕως ὅτου πραγματοποιηθῆ ὁ τρίτος παγκόσμιος πόλεμος.
Τὸ ἴδιο θὰ γίνῃ καὶ στὸν τρίτο παγκόσμιο, οἱ νεκροὶ θὰ εἶναι ἀμέτρητοι, διότι ἔχει ἄμεση σχέση μὲ τὸ μέγεθος τοῦ θεοῦ ποῦ θὰ προκύψῃ, καὶ θὰ τὸν ἀφήσῃ νὰ κυβερνήσῃ μερικὰ ἔτη, γιὰ νὰ πᾶνε μαζῇ του ὅσοι ὑποταχθοῦν σὲ αὐτόν.     

Τότε ἔθεσα τὸ ἐρώτημά μου στὴν εἰκόνα Τοῦ Χριστοῦ, καὶ τοῦ εἶπα: Γνωρίζω καὶ γνωρίζεται καὶ σεῖς ὅτι οἱ νεκροὶ τοῦ τρίτου παγκοσμίου πολέμου, θὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ νὰ ἔλθῃ ὁ μεγάλος βρικόλακας, γιατὶ δὲν ἀποφεύγεται;
Ἡ ἀπάντησῃ τῆς εἰκόνας ἦταν: Ὁ βρικόλακας ποῦ θὰ ἔλθῃ θὰ πάῃ νὰ ἐγκατασταθῇ στὴν Ἀμερική, ἐκεῖ ποῦ θὰ ἐγκατασταθῇ, ἡ Ἀμερικὴ θὰ κοπῇ στὰ δύο καὶ θὰ χωρισθῇ, τὸ τμῆμα ποῦ θὰ βουλιάξῃ θὰ παρασύρῃ καὶ τὸν βρικόλακα, αὐτὸ εἶναι τὸ τέλος.

Οἱ προφητεῖες ἀναφέρουν ὅτι ἡ χώρα μας, δὲν θὰ συμετάσχῃ στὸν μεγάλο πόλεμο ποῦ θὰ ἔλθῃ ἀναγκαστικά, ὁ λόγος εἶναι ἡ Ἀγάπη Τοῦ Θεοῦ, ποῦ ἀναφέρετε στὸ κεφάλαιον τοῦ ἐλικοπτέρου, τὸ βεβαιώνῃ ἀπὸ τώρα, οἱ ὑποχρεώσεις καὶ τοῦ κράτους, καὶ τῶν ἀνθρώπων, ἀπέναντι Τοῦ Θεοῦ αὐξάνωνται.
Τότε μοῦ ἐδόθη καὶ ἡ ἀπάντησῃ στὴν ἀπορία μου, γιατὶ ἡ Ἑλλάδα δὲν θὰ συμετάσχῃ στὸν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ἡ ἀπάντησῃς εἶναι γραμμένῃ στὸ κεφάλαιον, Τὸ Ἐλικόπτερο Τοῦ Ἁγίου Ὅρους, σὲ ἕνα ἐρώτημα ἐξ οὐρανοῦ ποῦ ἀναφέρεται στὴν συνύπαρξῃ τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν Τουρκία χωρὶς πόλεμο, καὶ ποῦ ἀναφέρεται, Στὴν Ἀγάπη Τοῦ Θεοῦ.
Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ καὶ καθὼς κοίταζα μία εἰκόνα τῆς Παναγίας Τῆς Τήνου ποῦ ἐμφανίσθη δὲν ξέρω πῶς στὸ σημεῖο ποῦ εὑρίσκετε ἡ νῆσος Τῆνος καὶ μου λέει: Ὅσο εἶναι ἀπὸ ἐδῶ, δυτικὰ στὸ Ἰόνιο Πέλαγος, ἄλλο τόσο θὰ μεγαλώσῃ ἡ Ἑλλάδα καὶ πρὸς ἀνατολάς, καὶ θὰ περιλαμβάνει καὶ τὰς ἑπτὰ ἐκκλησίας τῆς Ἀποκάλυψῃς, αὐτὰ σοῦ τὰ λέμε γιὰ νὰ μὴν ἀπελπίζεσαι.
09/08/2020 11:27μ.μ. Μοῦ δίδεται μία πληροφορίας: Ἄρχισε ὁ πόλεμος, αὐτὴ ἡ πληροφορία ἀφοροῦσε τὴν ἀπόφασῃ τῶν ἀνθρώπων ποῦ θὰ ἔκαναν πόλεμο ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος.
11/08/2020 4:54 μ.μ. Βλέπω πνευματικὰ στὴν θάλασσα τῶν στενῶν, τῆς περιοχῆς τῆς Ἁγίας Σοφίας, νὰ βγαίνουν ἀπὸ τὴν θάλασσα, πνευματικὰ ὄντα, μετὰ ἀπὸ λίγο ἔγινε τζαμὶ ἡ δεύτερη ἐκκλησία.
30/08/2020 8:00 μ.μ. Μοῦ δίδεται πάλι μία πληροφορίας: Ἀποφασίσθηκε μία πολεμικὴ πράξῃ ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος.
Ὁ πόλεμος ἄρχισε 28 Σεπτεμβρίου 2020, καὶ μεταφέρθηκε σὲ ἄλλη χώρα, ὁ Θεὸς δὲν ἀπέτρεψε τὸν πόλεμο, ὄχι γιατὶ δὲν μποροῦσε, ἀλλὰ γιατὶ ὁ πόλεμος αὐτὸς θὰ χρησιμοποιηθῇ γιὰ νὰ τιμωρήσει, ὅσους πρόσβαλαν τὴν ἐκκλησία Του, γιὰ ποιὸ λόγο θὰ μοῦ ἔλεγαν ὅτι: Θὰ δεῖς καὶ αὐτὴν τὴν τιμωρία, σὲ αὐτὸν ποῦ βεβήλωσε τὴν Ἐκκλησία Του, ἡ τιμωρία ποῦ ἐγὼ εἶδα τὴν γνωρίζετε, αὐτὴν ἐννοοῦν σὲ αὐτὸν ποῦ πρόσβαλε τὴν Ἁγία Σοφία.
Αὐτὸ γράφεται πρὸς γνώσῃ καὶ συμόρφωσῃ, καὶ γιὰ νὰ καταλάβεται ὅτι χρειάζεται ἀκόμη πνευματικὴ προσπάθεια, καὶ ἀποφυγὴ καὶ τοῦ κράτους κακῶν πράξεων.
Ὅταν ἐκδηλώθηκε ἡ πανδήμια στὴν Ἑλλάδα, ἐγὼ κοίταξα τὴν εἰκόνα Τοῦ Ἰησοῦ Χρηστοῦ, ὅπως κάνῳ σχεδὸν πάντα, ἡ ἀπάντησῃς ποῦ πῆρα ἦταν: Μὴ φοβοῦ, ἀμέσως μοῦ εἶπε: Στὴν Ἰταλία εἶναι τὸ ἐργοστάσιο ποῦ προκαλῇ καὶ ἀφήνῃ στὴν ἀτμόσφαιρα τὸν υἱό, γι’αυτὸ ὑπάρχουν τόσα πολλὰ θύματα ἐκεῖ, ὁ ἀέρας ποῦ φυσάει μεταφέρει μέρος τοῦ υἱοῦ στὴν Ἰσπανία, ἐγὼ ρωτάω: Ἂν ἀλλάξῃ ὁ ἀέρας καὶ ἔλθῃ πρὸς τὰ ἐδῶ, τὶ θὰ γίνῃ; Μοῦ ἀπάντησε ὅτι αὐτὸ δὲν θὰ γίνῃ, γιατὶ δὲν τὸ θέλῃ ὁ Θεός, τὸ μεσημέρι τῆς ἰδίας ἡμέρας καὶ ἐνῷ δὲν ἔβλεπα ποτὲ εἰδήσεις ἀνοίγῳ τὴν τηλεόραση, καὶ τὴν δεδομένη στιγμὴ ἔδειχνε τὰ ἀποτελέσματα τῶν Κινέζων στὴν πόλη ποῦ εἶχε πλήξῃ ὁ υἱός, καὶ τὴν στιγμὴ αὐτὴν μοῦ λέγουν: Ἂν ἦταν πανδημία δὲν θὰ περίμεναν τὰ ἀποτελέσματα τῶν Κινέζων.
Εἶναι πολὺ εὔκολο νὰ μάθετε τὶ καιρικὲς συνθῆκες ἐπικρατοῦσαν τὴν συγκεκριμένη περίοδο στὴν Ἰταλία, καὶ ἂν οἱ ἄνεμοι ἦταν πρὸς τὴν πλευρᾶ τῆς Ἰσπανίας, ἂν αὐτὸ εἶναι σίγουρο κρίνοντας ἀπὸ τὸ μέγεθος τῶν θυμάτων, ὑπάρχῃ περίπτωσῃ νὰ ἐντοπισθῇ καὶ τὸ ἐργοστάσιο.
Ἔχω γράψῃ ἀλλοῦ γιὰ τὴν κατασκευὴ ἑνὸς ἐργοστασίου ποῦ θὰ προκαλοῦσε τὴν κλιματικὴ ἀλλαγή, μετὰ τὴν γνωστοποίησή του ἀποκλείεται νὰ τὸ ὁλοκλήρωναν οἱ ὑπάλληλοι τοῦ βρικόλακα, ἴσως προτίμησαν τὴν λύσῃ μιᾶς πανδημίας, καὶ τοῦτο γιὰ νὰ ἐπιτευχθοῦν κάποιοι στόχοι, διότι μετὰ τὴν τιμωρία τοῦ μεγάλου ποῦ ἔριξε τὸ ἐλικόπτερο Τοῦ Ἁγίου Ὅρους, ποῦ βαρύνετε μὲ τὰ ἀεροπλάνα ποῦ ἀναφέρω καὶ τὰ ὁποῖα ἔχουν ἄμεση σχέση μὲ τὸ ἐλικόπτερο, μετὰ προσπάθησε νὰ γκρεμίση τὸν Ἱερὸ Ναὸ Παντανάσσης μὲ τὸν σεισμὸ τῶν Κυθήρων, καὶ ὅταν ἀπέτυχε χρησιμοποίησε τοὺς παγκόσμιους σεισμοῦς ποῦ ἀναφέρω στὸ σχετικὸ κεφάλαιο, καὶ πολλὰ ἄλλα ἀκόμη ποῦ δὲν τὰ γράφω ἐδῶ, καὶ τὰ ὁποῖα τὰ ἀντιμετώπισα ὅλα μὲ ὑπόδειξῃ ἀπὸ τὸν οὐρανό, ὁ δεύτερος στὴν τάξῃ ποῦ ἀναφέρω, καὶ ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ μεσάζων ὅλων τῶν βρικολάκων καὶ τοὺς ὁποῖους ἐξουσιάζει πλήρως καὶ κάνῃ τὸν θεό, ἀνέλαβε πλέον αὐτὸς γιὰ νὰ μὲ ἐξουδετερώσῃ, καὶ ὁ ὁποῖος ἐμπέδωσε καὶ εἶδε καθαρὰ ὅτι τὸ μέσον ποῦ τοῦ κατέστρεφε τὰ πάντα ἦταν ἡ Ἐκκλησία μὲ ὅτι συνεπάγεται, οἱ Εἰκόνες ποῦ ὅλες οἱ ἐπικοινωνίες ἔγιναν μέσῳ αὐτῶν, ὁ Λόγος Τοῦ Θεοῦ, ποῦ χρησιμοποιήθηκε τὴν περίοδο τῶν κλειστῶν ἐκκλησιῶν καὶ ὁ Σταυρός.
Δὲν τοῦ ἔμεινε λοιπὸν τίποτα ἄλλο παρὰ νὰ καταστρέψῃ ἢ νὰ κλείσῃ τὴν ἐκκλησία, τὸ πέτυχε ἐν μέρῃ μὲ τὴν πανδήμια, γιατὶ καὶ αὐτὸ τὸ λίγο ποῦ κατάφερε ἴσως κοστίσῃ στὸ μέλλον, διότι αὐτὲς οἱ ἐνέργειες χρησιμοποιοῦνται συμβολικά, ὅπως καὶ ἡ μάσκα, χρησιμοποιεῖται καὶ σὰν φίμωτρο, καταλαβαίνετε ὅτι μὲ αὐτὸ ἐπιτυγχάνῃ τὴν μὴ διαμαρτυρία τῶν ἀνθρώπων, καταλαβαίνεται τί θέλω νὰ πῶ, τὰ περνάει ὅλα χωρὶς καμία διαμαρτυρία, καὶ γιὰ ὅλα αὐτὰ ποῦ θὰ προσπαθήσῃ νὰ ἐπιτύχῃ χρησιμοποιοῦνται τὰ θύματα τῆς πανδημίας, γιὰ ὀτιδήποτε συντελεῖτε εἶναι ἀπαραίτητοι οἱ ἄνθρωποι, ζωντανοὶ ἢ νεκροί.
Τίς Εἰκόνες τίς ἔκρυψε χρησιμοποιώντας ἕνα ἄνθρωπο, ποῦ τὸν γνωρίζεται ὅλοι ἀπὸ τὶ συναισθήματα διέπετε, οἱ ἐπόμενες ἐνέργειες θὰ ἔχουν στόχο Τὸν Λόγο Τοῦ Θεοῦ καὶ τὸν Σταυρό.
Ἐδῶ θὰ κάνῳ μία παρατήρησῃ καὶ θὰ ὑπενθυμίσω τί ἔπαθε αὐτὸς ποῦ τὰ ἔβαλε μὲ τὴν ἐκκλησία Τοῦ Θεοῦ, βέβαια ἐσεῖς δὲν καταλάβετε καὶ οὔτε εἴδατε τίποτα, ἀλλὰ δὲν εἶναι ἀκριβῶς ἔτσι, οἱ τιμωρίες ἰσχύουν πάντα και πραγματοποιοῦνται.
Ὅπως ἔχω γράψῃ στὸ κεφάλαιον τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἐπειδὴ τὸν εἶχα ἀποκαλέσῃ σκυλοθεό, καὶ ἀφοῦ ἐνεργοποίησε πολλὰ φαινόμενα μὲ τοὺς σκύλους τῆς περιοχῆς, ἐγὼ δὲν μποροῦσα πλέον νὰ ἐξουδετερώσω ὅλη αὐτὴν τὴν ἐπιβάρυνσῃ ποῦ στηριζόταν στὰ γαυγίσματα τῶν σκύλων, ὅταν λέω στηριζόταν στὰ γαυγίσματα τῶν σκύλων, ἐννοῶ ὅτι εἶχαν μολύνει τοὺς σκύλους ὅπως μολύνουν τοὺς ἀνθρώπους καὶ τοὺς ἐξουσιάζουν, ἔτσι μολύνουν καὶ τοὺς σκύλους τοῦ περιγύρου τοῦ στόχου, καὶ τὰ βάζουν καὶ γαυγίζουν σὲ μία δεδομένη στιγμή, αὐτή τους ἡ πράξη προκαλῆ-παράγῃ βρῶμα, καὶ μεταφέρεται στὸν στόχο γιὰ νὰ τοῦ προκαλέσουν πρόβλημα σοβαρό.

Καὶ μία Παρασκευὴ σὲ μία νυκτερινὴ λειτουργία στὸν παλαιὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα, κάθισα ἀπέναντι ἀπὸ τὸν Σταυρό του, καὶ προσπαθοῦσα νὰ βρῶ κάποιον τρόπο νὰ ἀντιμετωπίσω αὐτὴν τὴν κατστάσῃ, καὶ ἐκεῖ ποῦ ἤμουν ἀπορροφημένος, αἰσθάνομαι νὰ πέφτῃ μία μᾶζα ἐπάνω μου, κάτι σὰν ἄνθρωπος, καὶ ἐγὼ πετάχτηκα ἐπάνω, μάλιστα πολλοὶ μὲ κοιτάζανε περίεργα γιὰ τὸν τρόπο ποῦ ἀντέδρασα, ἀλλὰ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν στιγμὴ μοῦ ἐδόθη ὁ τρόπος ἀντιμετώπισῃς τῶν σκυλοθεῶν ποῦ εἶχαν ξεσηκώσῃ τὴν γειτονιά, ὅταν πῆγα στὸ σπίτι ἐπειδὴ ἦμουν πολὺ κουρασμένος, δὲν ἔκανα καμία ἐνέργεια, ἀλλὰ τὸ πρωΐ, τοὺς κατέστρεψα ὅλους τοὺς θύλακες ποῦ εἶχαν φτιάξει γύρω γύρω ἀπὸ τὸ σπίτι, ἔκτοτε δὲν ἀκούγονται γαυγίσματα παρὰ ἐλάχιστα τὰ ὁποῖα εἶναι φυσιολογικά, μάλιστα τώρα τὸν χειμῶνα νομίζεις ὅτι δὲν ὑπάρχουν καθόλου σκύλοι.
Ἀργότερα χρησιμοποιοῦσε πάλι τοὺς σκύλους τῆς περιοχῆς ποῦ ἔμενα, Γιὰ νὰ ἐπαναφέρει τὰ δεσίματα καὶ νὰ τὰ κάνει ἐκ νέου ἐνεργά.

Ὁ ἀποκαλούμενος ἐδῶ διάβολος, εἶχε μεταμορφώσῃ καὶ σκύλους σατανάδες, τοὺς ὁποῖους τοὺς χρησιμοποιοῦσε καὶ τοὺς πήγαινε στὰ σπίτια ποῦ ἤθελε νὰ πεθάνῃ κάποιον, ἢ στὰ νοσοκομεῖα στοὺς ἀρρώστους, οἱ σκύλοι σατανάδες ἄρχιζαν καὶ γαύγιζαν ἀσταμάτητα, καὶ μὲ ἕνα τρόπο μονότονο, ὁ ὁποῖος δὲν ἄφηνε περιθώριο στὸν ἄνθρωπο νὰ συνέλθῃ, καὶ δὲν σταμάταγε παρὰ μόνο ὅταν ὁ ἄνθρωπος ὑπέκυπτε πνευματικὰ σὲ αὐτὴν τὴν διαδικασία, αὐτὴ ἡ ἐνέργεια ἐπενεργοῦσε ἐσωτερικὰ καὶ στὸ πνεῦμα τοῦ στόχου.
Ὅταν ὁ ἐδῶ θεὸς ὁ ἄνθρωπος διάβολος, εἶδε ὅτι ἐγὼ μὲ τὴν βοήθεια Τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα, κατέστρεψα τὶς πράξεις μὲ τοὺς σκύλους, χρησιμοποίησε μία παιδικὴ γιορτή, πούλησε τὰ παιδάκια τῆς γιορτῆς στὸν σατανᾶ, καὶ μετέτρεψε τὸν σκύλο τοῦ σπιτιοῦ σὲ θεό, αὐτὸ στὴν δυτικὴ μπαλκονόπορτα, σὲ δύο βδομάδες τὰ ἴδια παιδιὰ ἔκαναν τὴν ἴδια γιορτή, στὴν νότια πλευρᾶ ποῦ ἦταν ἡ ἄλλη μπαλκονόπορτα, καὶ ἄλλος ἔνας σκύλος μεταμορφώθηκε σὲ θεό, αὐτοὺς τοὺς θεοὺς τοὺς χρησιμοποιεῖ ἀκόμη καὶ τώρα καὶ ἂς ἔχουν περάσῃ δύο χρόνιᾳ, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἔχουν χάσει οἱ ἄνθρωποι τῆς περιοχῆς τὴν ἡσυχία τους, ὅταν ἔκλεινα τίς πόρτες καὶ δὲν ἀκουγόταν τὸ γαύγισμα, δὲν ὑπῆρχε καμία ἐπίδρασῃ.
Κάποια στιγμὴ τὴν στιγμὴ ποῦ κάθισα νὰ φάω καὶ τὴν στιγμὴ ποῦ ἔκανα τὸν σταυρό μου, αἰσθάνωμαι νὰ κάθεται κάποιος στὴν ἀπέναντι καρέκλα, καὶ μοῦ ἀνέλυσε πνευματικά, τὶ ἔπρεπε νὰ κάνῳ, γιὰ νὰ σπάσουν οἱ ριπὲς ποῦ προσδιόριζαν τὸ κάθε δέσιμο ὥστε νὰ μὴν ὑπάρχῃ ἐπίδρασῃ.
Ἡ ἴδια διαδικασία γίνεται καὶ μὲ τὸ μηχανάκι, καὶ σᾶς τὸ γράφω γιὰ νὰ προσέχεται, καὶ δὲν γίνεται ἀπὸ τοὺς σκυλοθεούς, ἀλλὰ ἀπὸ τὸν σκυλοθεὸ τοῦ οὐρανοῦ, μὲ μία ἁπλὴ διαδικασία, κάθεται σὲ ἕνα μέρος ἑνὸς δρόμου ποῦ πρόκειται νὰ περάσῃ ἕνας στόχος, ὁ σκυλοθεὸς μέσα στὸ αὐτοκίνητο, καὶ κοντᾶ του εὑρίσκεται μὲ ἀναμένῃ τὴν μηχανή, ἔνας καμικάζι μὲ μηχανὴ μεγάλου κυβισμοῦ, γιὰ νὰ κάνῃ μεγάλο θόρυβο, καὶ ὁ ὁποῖος εἶναι τσιράκι τοῦ σκυλοθεοῦ, ὅταν περάσῃ ὁ στόχος μὲ τὸ μηχανάκι του, ὁ καμικάζι τὸν προσπερνάει ἀμέσως μὲ μεγάλη ταχύτητα καὶ θόρυβο, τὴν δεδομένη στιγμή, ὁ σκυλοθεὸς ἐπικοινωνῇ μὲ τὸν οὐρανό, καὶ γεμίζῃ ὁ στόχος μὲ τίς ριπὲς τοῦ προσδιορισμοῦ, δηλαδὴ καμικάζι, καὶ ἢ θὰ σᾶς φάνε, ἢ θὰ σᾶς γεμίζουν θεϊκὴ βρῶμα.
Παρόμοιες διαδικασίες γίνονται καὶ σὲ πολλὲς ἄλλες φάσεις, αὐτὰ τὰ γράφω γιὰ νὰ μὴ δουλεύουν τοὺς ἀνθρώπους ἀπατεῶνες, παριστάνοντας τοὺς θεούς, καὶ δὲν ἐπαναπαυόμεθα στὸν Θεό, ὄχι γιατὶ δὲν μᾶς βοηθάει, ἀλλὰ διότι δὲν τηροῦμε ποτὲ τοὺς κανόνες του, καὶ οἱ κανόνες Του εἶναι συγκεκριμένοι, μὲ τὸ μαχανάκι δὲν τρέχωμε ποτέ.
Ὁ βρικόλακας σὲ μένα ἔκανε μόνο κακό, ὅταν ἐπρόκειτο νὰ μοῦ κάνῃ ἐπάνω μου κάποια πράξῃ, εὕρισκε ἕνα ὁμοίωμα τῆς μορφῆς ποῦ ἤθελε νὰ μὲ μεταβάλῃ ἢ νὰ μοῦ προκαλέσῃ καὶ δείχνοντάς μου τὴν μορφὴ αὐτή, προσπαθοῦσε μέσῳ αὐτῆς, νὰ μὲ διαμορφώσῃ ἢ νὰ αἰσθάνομαι ἔτσι, αὐτὸ τὸ κάνῃ γιατὶ παριστάνῃ τὸν δημιουργό.
Ἔτσι καὶ τὴν βραδυὰ αὐτὴν τῆς νυκτερινῆς λειτουργίας, πρὸς τὸ τέλος τῆς λειτουργίας, ἀνέβηκε μία γυναῖκα να προσκυνήση τις εικόνες δεξιά και αριστερά στην Ωραία Πύλη μὲ χαρακωμένο πρόσωπο, καὶ προσπάθησε νὰ τὸ στρέψει σὲ μένα ὥστε νὰ τὸ δῶ, νὰ ἀποστηθίσω τὴν εἰκόνα, καὶ στὴν συνέχεια νὰ μοῦ τὴν δείχνῃ, γιὰ νὰ μὲ παραμορφώσῃ, στὴν περιοχὴ ποῦ θέλῃ νὰ προκαλέσῃ ἀνωμαλίᾳ, στὴν συγκεκριμένῃ περίπτωσῃ, τὸ πρόσωπο, στὴν συνέχεια ὅπως ἔχει κάνῃ καὶ μὲ ἄλλα πολλὰ μέσῳ τῆς βρῶμας του, πρὶν ἀκόμη ὁ βρικόλακας ἐφαρμόσει αὐτὸ τὸ σχέδιο ἡ εἰκόνα Τοῦ Χριστοῦ ποῦ εἶναι δίπλα στὴν Ὡραῖα Πύλη, λὲς καὶ κουνήθηκε καὶ μοῦ λέει μέσα μου: Μὴ Φοβοῦ, ἐγὼ κατάλαβα ἀμέσως ὅτι κάτι θὰ ἐπακολουθοῦσε, καὶ ἔτσι ἀντέδρασα ἀμέσως καὶ ἀπετράπη ἕνα ἀκόμη γεγονός.
Τὴν ἄλλη ἑβδομάδα, πάλι στὴν νυκτερινὴ λειτουργία, ἐπανελήφθη ἡ ἴδια διαδικασία, μόνο ποῦ ἀφοροῦσε τὸ κεφάλι μου, ἐπειδὴ καὶ ἔγραψα καὶ λέω ὅτι τὸ κεφάλι τῶν ἀνδρῶν, θυσιάζετε ἀπὸ τὴν βρῶμα ποῦ δέχεται, διότι μέσῳ τῆς βρῶμας αὐτῆς, ὑποβάλουν τοὺς ἀνθρώπους σὲ μία καθοδήγησῃ πνευματική, σύμφωνα μὲ τὶς δικές τους ἐπιθυμίες, καὶ παράλληλα καταστρέφονται ὅπως βλέπετε καὶ μόνοι σας, ὅλα σχεδὸν τὰ ἀνδρικὰ κεφάλια, καὶ δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ τὴν ἀνδρικὴ ὀρμόνη ὅπως λέει ἡ ἐπιστήμη, καὶ στὸ κεφάλαιον τῆς Μετάλλαξης θὰ σᾶς παρουσιάσω ἀρκετὰ παραδείγματα.
Ὁ ἀπατεῶνας γιὰ νὰ μὲ τιμωρήσῃ, μὲ ἤθελε φαλακρό, καὶ μὲ βομβάρδιζε συνεχῶς μὲ βρωμιὲς στὸ κεφάλι, καὶ εἶχα χάσει ἀρκετὲς τρίχες ἀπὸ τὴν <δικῆ του πλευρά, τὴν δεξιά, στὴν ὁποῖα εἰσχωροῦσε ἡ βρῶμα, καὶ κατέβαινε στὴν περιοχὴ τῆς βουβωνικῆς χῶρας>.
Ὅταν ὁ ἀπατεῶνας μοῦ ἔδειχνε ἕνα φαλακρό, ὁ Θεὸς ἢ οἱ ἄγγελοι Τοῦ Θεοῦ τὸ ποιὸ σωστό, μοῦ ἔδειχναν ἕνα νεανικὸ κεφάλι μὲ πλούσια μαλλιὰ λέγοντάς μου: Ἔτσι θὰ γίνουν.
Ἔτσι καὶ τὴν βραδιὰ αὐτή, ποῦ ὁ ἀπατεῶνας ἔκανε παρέλασῃ ἀνθρώπων μὲ σημάδια φαλάκρας, τοὺς ἔστελνε νὰ προσκυνοῦν τὸν Ἅγιο Ἀνδρέα, νὰ τοὺς βλέπω ἐγὼ μιὰ καὶ ἤμουν δίπλα του, καὶ νὰ ὑποστῶ τὸ ἀποτέλεσμα ποῦ θὰ ἤθελε ὁ ἀπατεῶνας.
Ἀπὸ τὴν ἴδια εἰκόνα Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μοῦ εἶπε τὴν βραδιὰ αὐτή: Τὸν νεαρὸ ποῦ θὰ σοῦ φέρω ἐμπρός σου, αὐτὸν νὰ κοιτᾶς, σὲ λίγο ἦρθε ἔνας νεαρὸς ἐμπρός μου καὶ ἐγὼ κάθε φορὰ ποῦ ἕνας φαλακρὸς ἐρχόταν στὸν Ἅγιο Ἀνδρέα νὰ προσκυνήσῃ ἐγὼ κοίταζα τὸ κεφάλι τοῦ νεαροῦ.
Ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς μέσα στὸ σπίτι μου καὶ δίπλα μου μὲ μάτια λίγο ποιὸ σπινθηροβόλα ἀπὸ τὴν εἰκόνα μου εἶπε: Νὰ μὴν τοὺς ἀφήσεις νὰ σοῦ μειώσουν τὴν ἐπιτυχία σου.
Αὐτὸ ἔγινε διότι ἐγὼ εἶχα τὴν περίοδο αὐτὴ μία διαμάχη γενικῶς μὲ ὅλο τὸ σύστημα, μὲ τὸν τρόπο ποῦ λειτουργεῖ καὶ ἐπειδὴ μὲ κούρασε ἀπὸ τὴν συνεχεῖ προσπάθειᾳ γιὰ νὰ μὴν ἐκτεθῶ καὶ ἐπεσκιασθῇ μιὰ τέτοια ἐπιτυχία, καὶ αὐτὸς ἦταν καὶ ὁ σκοπὸς τῶν πονηρῶν νὰ μειώσουν τὴν ἐπιτυχία, ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς μὲ προστάτεψε μὲ τὴν προσπάθεια ποῦ κατέβαλε, καὶ τὴν ὁποῖα ἐγὼ τὴν κατάλαβα σχεδὸν ἀμέσως.
Ἀπὸ τὸν ἴδιο ναό, ὁ Παντοκράτορας ποῦ εἶναι στὸν τροῦλο τοῦ ναοῦ, δύο φορὲς μὲ ἐνίσχυσε σὲ αὐτὴν τὴν μάχη.
Στὸν ἴδιο ναὸ ἄφησε καὶ τὴν τελευταία τοῦ πνοὴ ὁ βρικόλακας ποῦ εἶχε μείνει στὴν ὀδὸ Ρόδου, πρὶν πάω στὴν λειτουργία τῆς Παρασκευῆς αὐτὸς ὁ βρικόλακας προσπαθοῦσε νὰ μὲ γεμίσει βρῶμα ὥστε νὰ τὴν χρησιμοποιήσῃ μέσα στὴν ἐκκλησία, γιὰ νὰ κάνῃ διάφορες σαχλαμάρες, πρὶν ἀρχίσῃ αὐτὸς ἐγὼ μὲ τὸν πνευματικὸ Σταυρό μου, τοῦ κατάφερα ἀρκετὰ κτυπήματα, ἀλλὰ τὰ κτυπήματα εἶδα ὅτι τὰ δεχόταν ἀδιαμαρτύρητα, καὶ παράλληλα ἐγὼ τὸν πίεσα πολὺ δυνατά, γιατὶ κατάλαβα ὅτι εἶχε ἀρχίσῃ νὰ ὑποχωρῇ.
Μέσα στὴν ἐκκλησία, προσπάθησε νὰ μοῦ κάνῃ χασμουρητό, ἀλλὰ ἐγὼ τὸν κτυπάω μὲ τὸν Σταυρὸ καὶ τὸν αἰσθάνομαι πολὺ χαλαρό, κατάφερα καὶ τοῦ ἔβαλα τὸν Σταυρὸ ἐπάνω του, καὶ τὸν πίεζα μὲ τὸν Σταυρὸ συνεχῶς ἐπάνω του, σὲ τρία λεπτὰ τὸν αἰσθάνομαι κατὰ γῆς. Τέλος.
Ἔχω γράψει ἀλλοῦ ὅτι ζήτησα νὰ μοῦ τὸν ἀφήσουν ἐμένα νὰ τὸν περιποιηθῶ ὅπως καὶ ἔγινε.
8-1-2020 Σὲ μία τελικὴ προσπάθεια ὅταν τελείωσε καὶ ὁ τελευταῖος σατανᾶς ποῦ εἶχε φέρῃ ὁ ἀποκαλούμενος διάβολος, καὶ τὸν χρησιμοποιοῦσε γιὰ νὰ κάνῃ τὸ θεό, μὲ τέτοιους βρικόλακες συνεργάζεται πάντα, μὲ αὐτοὺς ἐπιβάλλεται στοὺς ἀνθρώπους στόχους, τότε εἶδα τὴν πνευματικὴ μορφὴ τοῦ ἀδελφοῦ μου ποῦ τὸν ἔκαψαν μέσα στὸ σπίτι νὰ μοῦ λέει: Αὐτὸς τὸ ἔκανε <τὸν ἔκαψε>.
Τὴν  01/08/2020, ὥρα 8 τὸ πρωΐ, μόλις ξύπνησα βρέθηκα πνευματικὰ μέσα σὲ ἕνα ἀναποδογυρισμένο καράβι, μόνο ποῦ ἦταν βουλιαγμένο, καὶ εἶχε πολλὰ θύματα, τὸ σημείωσα γιατὶ πάντα τὸ κάνῳ αὐτό, γιὰ νὰ δῶ αὐτὰ ποῦ βλέπω ἂν συμβαίνουν, καὶ γιατὶ τὰ δέχωμε ἐγώ, καὶ δυστυχῶς ὅσα ἔχω δῇ ἐπαληθεύθησαν ὅλα καὶ τὰ ὁποῖα τὰ ἐδέχθη καὶ τὰ ἔφαγα, ἐδῶ τὴν περίοδο αὐτὴ εἶναι καὶ κάποιος ἄλλος ποῦ συνδράμῃ τὸν δεύτερο, παρὰ ταῦτα ὅταν ἄκουσα τὸ γεγονὸς στὴν Βηρητό, λέω δὲν μὲ ἀφορᾷ, γιατὶ δὲν ἀναφέρεται σὲ καράβι, τὸ καράβι ἀναποδογυρισμένο τὸ εἶδα τὸ ἀπόγευμα στὶς εἰδήσεις, ἀλλὰ καὶ πάλι λέω δὲν μπορῇ νὰ ἔχῃ σχέσῃ.
Τὸ βράδυ πῆγα στὴν νυκτερινὴ Τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα καὶ κοινώνησα, καὶ ὅταν πῆγα στὸ σπίτι ἔφαγα ἕνα μπισκότο, καὶ λέω νὰ πιῶ λίγο νερὸ γιατὶ θὰ πήγαινα γιὰ ὕπνο καὶ δὲν θὰ ἔπλενα τὰ δόντιά μου λόγῳ κοινωνίας, τὴν βρῶμα ἀπὸ τὸ μακελιὸ τῆς Βηρητοῦ τὴν ἔριξε τὴν στιγμὴ ποῦ ἔπινα τὸ νερό, ὅτι νεῦρα ὑπῆρχαν στὴν περιοχὴ τοῦ στόματος καὶ τοῦ λαιμοῦ, καὶ ὅτι ἄλλο ὑπῆρχε ποῦ μποροῦσε νὰ γεμίσῃ βρῶμα γέμισε, ὅλη αὐτὴ ἡ περιοχὴ πέτρωσε προσωρινά, γιὰ λίγο ἀλλὰ λόγῳ Κοινωνίας τὸ ἔσπασε σχεδὸν ἀμέσως, τὰ κατάλοιπα θὰ φύγουν σιγὰ σιγά.
Αὐτὸ τὸ ἔκανε γιὰ τιμωρία ἐκδικητικὰ γιατὶ ὅτι ἔκαμε μέσα στὴν ἐκκλησία τοῦ τὸ διέλυσα χωρὶς νὰ μπορέσῃ νὰ μοῦ ἐπιβάλῃ κάποιες πράξεις, ὅταν ἤμουν μέσα στὴν ἐκκλησία.

Στὶς 21/3/2019 στὶς τέσσερις καὶ πενήντα πέντε πρωΐ, ἕνα ἀπὸ τὰ σπάνια ὄνειρα ποῦ εἶχα δῇ ἦταν: Μία χρυσῆ ἐκκλησία ποῦ κατέβαινε ἀπὸ τὸν οὐρανό, καὶ ἐγὼ ἤμουν πλησίον τοῦ νέου ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα, μετὰ ἀπὸ αὐτὸ βρέθηκα στὸν προαύλιο χῶρο τοῦ ναοῦ, καὶ μοῦ ἐδόθη ἕνα χαρτί, ποῦ ἔλεγε, ὅτι εἶχα ἀγοράσῃ τὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα καὶ ἦταν ἰδιοκτησία μου.
09-01-2020 Στὴν νυκτερινὴ λειτουργεία τῆς Παρασκευῆς μοῦ ἐδόθη ἡ ἀπάντησῃς τοῦ ὀνείρου, ἡ ὁποῖα ἀφοροῦσε μία ἀναβάθμιση μὲ τὴν μορφῆ καὶ τὴν δύναμη τῆς Ἐκκλησίας, λόγῳ τῆς πίεσης ποῦ δεχόμουν μετὰ τὴν δημοσίευση τῶν κειμένων ποῦ διαβάζεται.

Ὅπως ἔχω ἀναφέρῃ καὶ ἀλλοῦ πρὶν ἀπὸ κάθε ἐκδήλωσῃ ἀπὸ τὸν οὐρανὸ  ἐπακολουθοῦσε σὲ μένα μία ἐνημέρωσῃ ποὺ ἀφοροῦσε τὸ ἐπερχόμενο θέμα χωρὶς ἐγὼ νὰ τὸ γνωρίζω, ἔτσι καὶ ἐδῶ στὰ καλὰ καθούμενα ἄρχισα καὶ διάβαζα τὴν Ἀποκάλυψη Τοῦ Ἰωάννου.
Τὸ εἶχα πάντα κάποια στιγμὴ νὰ ἀσχοληθῶ μαζῆ της ἔτσι ἀπὸ περιέργεια, μάλιστα ἕνα κεφάλαιο τὸ Κ’ τὸ ἐπαναλάμβανα τακτικὰ καὶ τὸ ἔλεγα στοὺς βρικόλακες τί τοῦς περίμενε, ἐκεῖ γράφῃ καὶ γιὰ τὴν Πρώτη Ἀνάσταση, ἀλλὰ ἐγὼ δὲν ἔδεινα σημασία, γιατὶ λέω δὲν ὑπάρχῃ μία τέτοια περίπτωση, μάλιστα τὴν περίοδο αὐτὴ ἔφθασε καὶ στὸ τέλος της μία ἀκόμη μετάλλαξης ποὺ εἶχε ἐπιβληθῆ ἐπάνω μου, καὶ ὅταν κατεστάφη καὶ αὐτὴ ἡ μετάλλαξης, ἡ ὁποῖα ἦταν νὰ γίνῃ τὸ πρόσωπό μου σὰν Τοῦ Παϊσίου, τότε μοῦ ἀποκάλυψαν στὴν νυκτερινὴ λειτουργία της Παρασκευὴς 07-04-2023 τὴν τιμῆς τῆς ἀναβάθμισής μου, στὴν Πρώτη Ἀνάσταση, καὶ ὅταν ἐγὼ ρώτησα γιὰ τὴν Δεύτερη Ἀνάσταση, μοῦ ἀπαντήθηκε ὅτι: Λόγῳ τῆς ἁμαρτολώτητος τοῦ ἀνθρώπου, δὲν μπορῆ νὰ γίνῃ τώρα, παρὰ μόνο μετὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ σατανᾶ.
Σᾶς μεταφέρω ἐν ὀλίγοις πῶς κατετροπόθη ὁ ἄνθρωπος διάβολος, ὁ ὁποῖος προσπάθησε νὰ μοῦ τσαλακώσῃ τὸ πρόσωπο γιὰ ἐκδίκηση ἐπειδὴ τὸν ξεφτίλησα, ὅταν πήγαινα στὶς νυκτερινὲς χρησιμοποιώντας τὴν ἐκκλησία κατάφερνα νὰ τὸν ξεφτιλίζω μὲ αὐτὰ ποὺ τοῦ ἔκανα ἂν ἤμουν σὲ μέρος ποῦ νὰ μὲ καλύπτῃ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους γιατὶ οἱ ἐνέργειες ποὺ ἔκανα ἐγὼ ἐναντίον τοῦ διαβόλου ἦταν πνευματικές, ἀλλὰ πολλὲς φορὲς ζοριζόμουν καὶ ἔπρεπε νὰ κάνω κάποιες ἐνέργειες γιὰ νὰ ἰσορροπήσω διότι αὐτὸ κουράζῃ, ὁ ἄνθρωπος διάβολος ὅταν πήγαινα στὴν ἐκκλησία ἔφευγε ἀπὸ τὸ σπίτι καὶ παρκάριζε τὸ αὐτοκίνητο γύρω ἀπὸ τὴν ἐκκλησία, τὴν βραδιὰ αὐτὴ ἐγὼ εἶδα τὸ αὐτοκίνητο ποὺ τὸ εἶχε, καὶ αὐτὸς μοῦ ἔριξε μία μικροποσότητα βρῶμας στὸν λαιμό, ὥστε ὅταν θὰ ἤμουν μέσα στὴν ἐκκλησία νὰ τοῦ ἔδιδε τὸ δικαίωμα νὰ μὲ ἐντοπίσῃ γιὰ νὰ ἐπεμβαίνῃ ἐπάνω μου προκαλώντας μου προβλήματα, ἀλλὰ ἐγὼ ἔβγαλα ἀμέσως τὴν βρῶμα ἀπὸ τὸν λαιμό, καὶ ὅταν ἤμουν μέσα στὴν ἐκκλησία μοῦ τὴν ξαναέβαλε, ἀλλὰ ἐγὼ εἶχα μαζῆ μου Ἁγιασμὸ καὶ εἴπια λίγο καὶ τὴν ἔβγαλα πάλι.
Τὴν βραδιὰ αὐτὴ λοιπὸν ἐγὼ τοῦ μετέφερα ἐπάνω του καὶ στὸ κεφάλι του μέρος τῶν ἀποσπασμάτων τῆς λειτουργείας, αὐτή μου ἡ ἐνέργεια τὸν κλόνησε καὶ ἐγὼ τὸ κατάλαβα, καὶ περίμενα τὸ Εὐαγγέλιον τὸ ὁποῖο τὴν βραδιὰ αὐτὴ ἦταν τεράστιο γιατί ἀφοροῦσε Τὴν Ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου 07-04-2023 διαλύθηκαν τὰ πάντα, τότε ἀνταμοίβεται καὶ ὁ ἄνθρωπος.
Στὴν νυκτερινὴ τῆς Παρασκευῆς στὶς 26/08/2023 ἀνέβηκε τὸ πνεῦμα μου ὅπως ἐγὼ τὸ αἰσθανόμουν πρὸς τὸν οὐρανό, καὶ ἄρχισαν νὰ μοῦ λέγουν: Ὁ Ἰωάννης Βατάτζης ἦταν ἕνας ἀξιωματικὸς τοῦ στρατοῦ, ὁ ὁποῖος χρησιμοποιήθηκε γιὰ τὴν φύλαξη τοῦ Σπαθιοῦ ποῦ σοῦ ἐδόθη.
Τὸ Σπαθὶ ἐδόθη σὲ σένα ἀπὸ Τὸν Θεό, γιὰ νὰ κάνῃς αὐτὸ ποὺ ἔκανες, δηλαδὴ τὸ κτύπημα στὸ στόμα στὸ μαῦρο φίδι, καὶ τὸ ὁποῖον ἦταν αὐτὸ ποὺ διέβαλε τὴν Εὕα, τὸ μαύρο φίδι ἀναφέρεται στὸν Ἐπίλογο.
Μόλις τελείωσε αὐτὸς ὁ Λόγος, κοιτάζοντας τὴν εἰκόνα Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποὺ εἶναι δίπλα στὴν Ὡραῖα Πύλη, μοῦ λέει: Ὁ νέος ποῦ βλέπεις ἐμπρός σου, εἶναι ἡ εἰκόνα σου τώρα, ἡ μορφὴ αὐτὴ τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ ἴδια ποὺ ὑπάρχῃ σὲ μία φωτογραφία μου νέος, ποῦ μοῦ τὴν ἔστειλε ἕνας φίλος μου ἐρασιτέχνης ζωγράφος, καὶ ποῦ ἐγὼ τοῦ ἔστειλα ἄλλη φωτογραφία τοῦ στρατοῦ νὰ μοῦ τὴν ρετουσάρῃ γιὰ μεγέθυνση.
Ἕως καὶ στὶς 22/09/2023 ἐγὼ διάβαζα ἀκόμη τὸ κεφάλαιο Κ’ τῆς Ἀποκάλυψης Ἰωάννου, τονίζωντας ἰδιαιτέρως τὶς παραγράφους ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἕως τὴν παράγραφο καὶ τὴν 3, τὸ διάβαζα ἐπιδεικτικὰ ὥστε νὰ λάβουν γνώση τί τοὺς περίμενε, μετὰ τόνιζα καὶ τὴν παράγραφο 11 ποὺ ἀναφέρεται σὲ μία νέα δημιουργία.
Καὶ ὅταν στὴν νυκτερινὴ τῆς 22/09/2023 ποὺ ἔβλεπα μόνο μία εἰκόνα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὴν θέση ποὺ ἤμουν, ποὺ εἶναι στὸν Ἄμβωνα ποὺ ἔλεγαν παλαιότερα τὸ Εὐαγγέλιο, νὰ μοῦ λέει: Τὸ Κεφάλαιο ποὺ διάβαζες τῆς Ἀποκάλυψης, καὶ ποὺ γι’ αὐτὸν τὸ λόγο τὸ διάβαζες, ἔφερε τὸ δέσιμο τοῦ σατανᾶ, σὲ λίγο θὰ μαζευτοῦν καὶ οἱ συνεργάτες του, στὴν συνέχεια μοῦ θύμισε καὶ κάτι πολὺ σημαντικὸ καὶ ποὺ ἐγὼ τὸ γνώριζα ἀλλὰ τὸ ἀμελοῦσα πάντα νὰ τὸ γράψω, ἀφοροῦσε τὴν πλάνῃ ποῦ ὑπῆρχε καὶ ἔλεγαν γιὰ τὴν Ἀνάσταση, ὅτι ἐκλάπη τὸ σῶμα Του καὶ δὲν ἀνεστήθη, ἢ τὸ φυγάδευσαν, δὲν ὑπῆρχε γιὰ μένα κανένα σῶμα, διότι ὅλος ἦταν Πνεῦμα, τὸ πνεῦμα δὲν μπορῆ νὰ κλαπῆ.
Ἐγὼ μόλις διάβασα πρώτη φορὰ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τὸ Εὐαγγέλιον Κατὰ Ἰωάννην Κεφάλαιον ΙΘ’ Παράγραφος 34. Ἀλλ' εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχη αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξε, καὶ εὐθέως ἐξῆλθεν αἷμα καὶ ὕδωρ, λέω δὲν μπορῆ νὰ ἔχει κρέας, ἐξάλλου μετὰ τὴν Ἀνάσταση, ὅταν ἐμφανιζόταν στοὺς μαθητᾶς του, ἔμπενε μέσα στὸ σπίτι μὲ κλειστὲς πόρτες.
Ἐξάλλου ὁ Ἰωάννης ἦταν ὁ μόνος ποὺ τὸ ἔγραψε, γιατί γνώριζε τὸ μυστικό,  ἐξάλλου ἦταν ὁ μόνος ποὺ ἔπεσε στὸ στῆθος Τοῦ Ἰησοῦ, ἐξάλλου σὲ αὐτὸν εἶπε ὁ Ἰησοῦς τί μέλη γενέσθαι μέσῳ τῆς Ἀποκάλυψης, θέλω νὰ πῶ ὅτι καὶ οἱ δύο Ἰωάννηδες δὲν ἦταν γήϊνοι, αὐτὸ δὲν μειῶνοι τοὺς ἄλλους Ἀποστόλους.
Ὅλα αὐτὰ ποὺ ἔγιναν εἶχαν ἕνα καὶ μόνο σκοπό, νὰ ἀνταποδοθοῦν στοὺς βρικόλακες ὅτι ἔπραξαν ἐναντίον Τοῦ Θεοῦ.
Τὰ ὄπλα ποῦ χρησιμοποιήθηκαν ἦταν: Ὁ Σταυρὸς Τοῦ Χριστοῦ, Ὁ Σταυρὸς Τοῦ Χριστοῦ μὲ Τὸ σῶμα του ἐπάνω, ὁ Σταυρὸς Τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα, τὸ Σπαθὶ Τοῦ Ἰωάννη Τοῦ Προδρόμου ποῦ τοῦ ἔκοψαν τὸ κεφάλι, καὶ τὸ μεγαλύτερο Σπαθὶ Τοῦ Μαρμαρωμένου Βασιλιᾶ, καταλαβαίνετε τί ἀκριβῶς ἔγινε; Ὅλα αὐτὰ τὰ ἀνταπέδωσα στὸν ἀνθρώπινο διάβολο, σὺν ὅτι ὑπέστη ἡ Εὕα, ποῦ εἶναι γραμμένο σὲ ἄλλο κεφάλαιο, καὶ κάποια ἄλλα μικρότερης σημασίας, ἀργότερα πρὸς τὸ τέλος τοῦ 2021, ὁ Σταυρὸς καὶ τὸ Σπαθί, ἀπέκτησαν μία λάμψη, λὲς καὶ ἔβγαζαν φῶς, ὁ Σταυρὸς δὲ ἔγινε ἕνας μεγάλος, καὶ εἶχε καὶ αὐτὸς φῶς, ὅταν θὰ διαβάσετε ἀλλοῦ πῶς ἐδίωχνα τὸν ἴδιο τὸν σατανᾶ, ποῦ ἔφεραν, γιὰ νὰ μολύνει κάποιες γυναῖκες ἐρωτικά, τὶς ὁποῖες τὶς φόρτωσαν σὲ μένα γιατί ἔκανα στὸν ἄνθρωπος διάβολος ὅτι ἔκαναν στὶς γυναῖκες, ὅλες οἱ ἧττες ποῦ ὑπέστη ὁ ἄνθρωπος διάβολος εἶναι γραμμένα σὲ ἄλλο κεφάλαιο.
Ὁ χρόνος ποὺ ἀπαιτείτε εἶναι τὰ Χρόνια Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
Copyright : : Ἁγία Γραφή : Holy Bibles : : https://www.bibles.gr : : koinakis@bibles.gr