Τὸ Ἐλικόπτερο Τοῦ Ἁγίου Ὅρους
ὴν παραμονὴ τῆς πτώσεως τοῦ ἐλικοπτέρου, ἐγὼ βυθίστηκα πνευματικὰ καὶ ἐπικεντρώθηκε τὸ πνεῦμα μου στὸν βυθὸ τῆς θάλασσας, καὶ ἔνοιωθα ὅτι ἦμουν μέσα σὲ ἕνα κλουβὶ μὲ κάποιους ἀνθρώπους, καὶ μὲ στραμμένη τὴν προσοχήν μου πρὸς βορρᾶν, μετὰ ἀπέφυγα νὰ παραμείνω σὲ αὐτὴν τὴν κατάστασῃ, γιατὶ μὲ στενοχωροῦσε καὶ προσπάθησα νὰ ἀποφύγω τὸ δημιουργηθὲν συναίσθημα, τὸ ἴδιο συναίσθημα ἔνοιωσα καὶ μὲ τὸ ἀεροπλάνο τῆς Ἰνδονησίας πρὶν πέσῃ, ὅπως καὶ σὲ κάποια ἄλλα ἀτυχήματα ποῦ θὰ διαβάσετε στὸ κεφάλαιον τῶν ἀεροπλάνων, ἐγὼ ὅποτε ἔνοιωθα ἔτσι μὲ κυρίευε φόβος καὶ τὸν ἀντιπαρερχόμουν μὲ τὸ διάβασμα τῆς Ἁγίας Γραφῆς.
Ἔτσι καὶ μὲ τὸ ἐλικόπτερο, τὸ πρωῒ τῆς 11 Σεπτεμβρίου 2004 ποῦ ἄκουσα τὶς εἰδήσεις, τὸ κάθε γεγονὸς ἐνεργοποιεῖτο, ὅταν ἄκουγα ὁπουδήποτε τὸ ὄνομα ποῦ ἀφοροῦσε τὸ κάθε ἀτύχημα, ἔτσι ἔμαθα ὅτι εἶχε πέσῃ ἕνα ἐλικόπτερο, καὶ τὸ μόνο ποῦ κάθισα καὶ ἀκουσα ἦταν ὅτι οἱ ἐπιβάτες ἀνῆκαν στὴν ἐκκλησία, σταμάτησα τὶς εἰδήσεις γιατὶ στὸ ἄκουσμα τῶν ἐπιβατῶν καρφώθηκε - εἰσχώρησε μία τεράστια ποσότητα τῆς γνωστῆς βρῶμας τοῦ βρικόλακα στὴν μόνιμη θέση τῆς δεξιᾶς πλευρᾶς τῆς βουβωνικῆς χῶρας, ὅσες φορὲς προκλήθηκαν ἀτυχήματα, τὰ ὁποῖα ἦταν στοχοποιημένα γιὰ τὴν ἐκκλησία, τὴν περίοδο αὐτή, ἡ περιοχὴ ποῦ δεχόταν τὴν προκληθεῖσα βρῶμα, εἰσχωροῦσε στὴν δεξιᾶ πλευρᾶ τῆς βουβωνικῆς χῶρας.
Ὅλα τὰ ἀτυχήματα ποῦ περιγράφω τὴν περίοδο 2004-2018, τὰ προαισθανόμουν καὶ τὰ ἔβλεπα πνευματικά, πρὶν γίνουν, ἔβλεπα καὶ τὴν διαδικασία καὶ τὶς ἐνέργειες ποῦ ἔπρεπε νὰ κάνῳ, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσω τὸ κάθε ἕνα ἀπὸ αὐτά, αὐτὰ ἔγιναν διότι μέσῳ τῶν θυμάτων ποῦ προκαλοῦσαν, ἀποκόμιζαν μία ἐνέργεια τὴν ὁποῖα οἱ θεοὶ αὐτοὶ ποῦ εἶχαν λόγους νὰ τὸ πράξουν ἐπέβαλαν - ἔπλητταν ἕνα στόχο, ἡ ἐνέργεια ποῦ προκαλοῦσαν τὰ ἀτυχήματα ἔχω ἐξηγήσῃ σὲ  ἄλλα κεφάλαια τοὺς λόγους καὶ τὴν αἰτία ποῦ  ἐγὼ δεχόμουν τίς συνέπειες.
Ὅλα αὐτὰ ποῦ περιγράφω προκάλεσαν τεράστιες ποσότητες ἐνεργεῖας-βρῶμας, τὴν ὁποῖα τὴν μοίραζαν σὲ ὅλο τὸ φάσμα μιᾶς καθημερινότητας ἑνὸς στόχου <ἐμένα ἐν προκειμένῳ> σὺν μεμονωμένα περιστατικὰ ἐκδικήσεως ὅταν αὐτὰ ποῦ ἔλεγα, ἔγραφα ἢ καὶ ἀκόμη σκεφτόμουν, τοὺς ἐνοχλοῦσαν ἢ δὲν τοὺς ἄρεσε, ἀνεξαρτήτως δικαίως ἢ ἀδίκως ἔπρεπε νὰ γίνουν.
Αὐτὴ ἡ ἐνέργεια <βρῶμα> ἂν παραμείνει μέσα σου τελειώνῃς σὲ πολὺ σύντομο χρονικὸ διάστημα, ὁ Θεὸς δὲν σταματάει ποτὲ ὅτι ἔχει προγραμματισθεῖ νὰ γίνῃ, τὶ ἔκανε ἐδῶ σὲ μένα μὲ τόσα συμβάντα ποῦ περιγράφω σὲ ἕνα τόσο μεγάλο διάστημα; Μοῦ ἔδωσε τὴν δυνατότητα καὶ τὸν τρόπο νὰ ἀποβάλω καὶ νὰ καταστρέφω αὐτὴν τὴν βρῶμα, γιὰ νὰ ἀντέξω σὲ αὐτὴν τὴν καταιγίδα συνεχῶν ἐπιθέσεων, ἐξάλλου εὐθῆς ἐξ ἀρχῆς μου τόνισαν ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ διαβάζω Τὸν Λόγο Τοῦ Θεοῦ, καὶ θὰ μοῦ ἐξηγοῦσαν στὸ τέλος τὴν αἰτία, καὶ γι' αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν λόγο ἔγιναν τόσες πολλὲς κακὲς πράξεις, οἱ ὁποῖες ὅμως εἶχαν Τὸν πλήρη ἔλεγχο Τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ φέρουν ἕνα ἀποτέλεσμα ποῦ θὰ φανῇ μὲ τὴν ἐξουδετέρωσῃ καὶ τοῦ δευτέρου βρικόλακα στὴν τάξη, καὶ ὁ ὁποῖος, ἐπειδὴ ἔλαβε γνώσῃ τί ὑπέστη ὁ μεγάλος, ἀκολουθῇ μία πρακτικὴ χρονοβόρα, στὴν ὁποῖα ἐνεργῇ σᾶν μωρὸ παιδί, κάνει πολλὲς μαλακίες μικρὲς συνεχῶς καὶ ἀσταμάτητα.
Ὄλες τὶς βρωμιὲς ποῦ εἶχα φάει μετὰ ἀπὸ κάθε μακελειό, ποῦ εἶχε προηγηθῇ δὲν τὶς εἶχα συνδυάσει ἕως τότε ποτὲ ὅτι προερχόταν ἀπὸ τὸ μακελειὸ ποῦ εἶχε προηγηθεῖ, ἔτσι καὶ ἐδῶ, στὸ ἄκουσμα τοῦ ἐλικοπτέρου μὲ ἀπασχόλησε ἡ προσπάθεια ποῦ ἔπρεπε νὰ κάνῳ γιὰ νὰ συνέρχωμαι ἀπὸ τὶς παρενέργειες τῆς βρῶμας, καὶ ἀφετέρου νὰ τὴν ἀποβάλλω γιὰ νὰ ἡσυχάσω ἔστω καὶ γιὰ λίγο.
Καὶ αὐτὸ γιατὶ ἡ πρώτη περίοδος 1900/2004 ἀντιμετώπιζα μία ἄλλη κατάσταση, μὲ ἕνα σατανά, ὁ ὁποῖος ἔκανε ἐνέργειες ποῦ ἀφοροῦσαν τὴν καθημερινότητα, καὶ τὶς ὁποῖες τὶς προσπερνοῦσα χωρὶς καμμία προσπάθεια, στὴν δεύτερη περίοδο ξεκίνησαν μὲ μία πτῶσῃ ἐλικοπτέρου, τὴν ὁποῖα ἐγὼ τὴν κατάλαβα μετὰ ἀπὸ ἕνα χρόνο, μετὰ κατάλαβα ὅτι ἡ βρῶμα ποῦ δεχῶμουν προερχόταν ἀπὸ τὸ ἐλικόπτερο ὅπως ἀναφέρω.
Αὐτὴ ἡ βρῶμα κράτησε σταθερὰ ἕνα χρόνο, καὶ μετὰ τὸν χρόνο ἄρχισε νὰ κόβεται ἀπότομα, καὶ μετὰ ἀπὸ λίγο νὰ εἰσέρχεται πάλι, ἀλλὰ μὲ μειωμένη ποσότητα, ἡ ὁποῖα ὅταν εἰσερχόταν μοῦ ἐπικέντρωνε  τὴν προσοχή μου πρὸς βορρᾶν, μετὰ ἀπὸ κάποια προσπάθεια τὴν ἔβγαζα, αὐτὸ κράτησε περίπου γύρω στοὺς δύο μὲ τρεῖς μῆνες.
Τότε κατάλαβα τὶ εἶχε συμβῇ, καὶ μὲ τὰ ὑπόλοιπα ἀτυχήματα ποῦ εἶχα ἐπιβαρυνθεῖ καὶ ποῦ βρισκόμουν συνέχεια ὑπὸ τὴν ἐπήρειά τους, καὶ κατηγόρησα κατευθεῖαν τὸν σατανᾶ καὶ τὰ τσιράκια του, ὅτι προκαλοῦν ἀτυχήματα καὶ ὅτι ἔριξαν καὶ τὸ ἐλικόπτερο, σκοτώνουν ἀνθρώπους, καθαρὰ σᾶς τὸ λέω, καὶ ἡ ἐνέργεια ποῦ προκαλεῖται ἀπὸ τὰ ἀτυχήματα τὴν ρίχνουν στὸν ἄνθρωπο ποῦ θέλουν νὰ πεθάνουν ἢ νὰ σακατέψουν, ἢ καὶ νὰ μεταλλάξουν ὅπως θὰ διαβάσεται στὸ κεφάλαιον τῆς Μετάλλαξης.   
Ἡ ἀπάντηση τοῦ σατανᾶ ὑπῆρξε ἀστραπιαία καὶ βίαιη βέβαια, διότι μία κρυφή του πτυχή, θὰ γνώριζε ὁ κόσμος, καὶ χρησιμοποίησε βροχὴ εἰκονικῆς πραγματικότητας, δηλαδὴ εἰκονικὲς ἀνθρώπινες ἐκτελέσεις μὲ ὁμοβροντία σὲ ἀριθμὸ ἀνθρώπων, μὲ ἀποτέλεσμα τεράστιες ποσότητες βρῶμας, ἀκόμη καὶ τώρα, 2023 ὅτι σοῦ κάνουν, σοῦ ἐμφανίζουν διαφόρους ἀνθρώπους, καὶ μὲ αὐτὸ σοῦ ἐπιβαρύνουν ὅτιδήποτε ἀφοροῦσε τῆς ἐργασίες ποῦ πραγματοποιοῦσες.
Τότε ἐπενέβη ἡ εἰκόνα Τοῦ Παντοκράτορα ποῦ εἶναι στὸν Ναὸ Τῆς Παντανάσσης καὶ μὲ ἔσωσε.
Ἀκόμη καὶ τώρα χρησιμοποιοῦν γιὰ ὅτιδήποτε κάνουν τὴν ἴδια τακτική, μάλιστα τοῦ εἶπα μία φορά: Ὅταν δημιουργήσεις δικοῦς σου ἀνθρώπους τότε νὰ τὰ κάνεις αὐτά.
Ὅταν κατάλαβα τὶ ἀκριβῶς εἶχα ὑποστῇ καὶ τὴν αἰτία ποῦ τὴν προκάλεσε, τότε  ἀποφασίζω νὰ πάω στὸ Ἅγιον Ὅρος, νὰ ἐνημερώσω τοὺς ὑπευθύνους ἐκεῖ ὅτι τὸ ἐλικόπτερο τὸ ἔριξαν συγκεκριμένες δυνάμεις οἱ ὁποῖες μισοῦν τὴν ἐκκλησία, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἦταν καλοκαίρι καὶ ἦταν πλῆρες δὲν μοῦ ἐπέτρεπαν τὴν εἴσοδο, ἀποφάσισα ὅμως νὰ καθυστερήσω δέκα πέντε ἡμέρες τὴν ἀναχώρησή μου γιὰ οἰκονομικοὺς λόγους, ἀλλὰ καὶ πάλι δὲν μοῦ ἐπετράπη νὰ πάω.
Μὲ ἐνημέρωσε ὅμως ἔνας σκήτης, ὁ ὁποῖος μοῦ ζήτησε νὰ τοῦ ἐπιτρέψω νὰ ἀντιγράψει κείμενα ἀπὸ τὴν σελίδα Τῆς Ἁγίας Γραφῆς, διότι στὴν Θεσσαλονίκη ὑπῆρχε τυπογραφεῖο τὸ ὁποῖον ἐκτύπωνε βιβλία τοῦ Ἁγίου ὅρους, ἐγὼ τοῦ ἐπέτρεψα φυσικὰ καὶ τοῦ ἐξιστόρησα τὸ πρόβλημα γιὰ τὸ λόγο ποῦ ἤθελα νὰ πάω στὸ Ἅγιον Ὅρος, καὶ μοῦ λέει: Ο <τάδε> ποῦ ἦταν μέσα στὸ ἐλικόπτερο μέναμε μαζὶ στὴν ἴδια σκήτη.
Μὲ ρώτησε πότε ἤθελα νὰ πάω καὶ τακτοποίησε τὸ θέμα, καὶ δώσαμε ραντεβοῦ στὸ γραφεῖο τοῦ Ἁγίου Ὅρους στὴν Θεσσαλονίκη.
Ἀρχικῶς εἶχα ἀναφέρει στὴν δουλειά μου ὅτι θὰ πήγαινα τέλος Αὐγούστου ἀλλὰ τελικὰ ἀποφάσισα νὰ πάω στὶς δέκα πέντε Σεπτεμβρίου, τὴν περίοδο αὐτὴ στὴν δουλειὰ ὅπως γράφω στὸ κεφάλαιον τῆς ἔλευσης τοῦ διαβόλου μετὰ τὴν <θέση τοῦ διευθυντή> ποῦ μοῦ εἶχαν ἐπιβάλῃ τὰ ἀνθρώπινα πονηρὰ τοῦ βρικόλακα, γιὰ νὰ μὲ φορτώνουν μὲ τὶς πράξεις τῆς ἀκολασίας τοῦ παρανόμου ζεύγους τῆς ἐταιρείας, προσφέρθηκε ὁ δημιουργηθῆς θεός <σατανάς> ποῦ προῆλθε ἀπὸ αυτὴν τὴν παράνομη σχέση, νὰ μὲ συνοδέψῃ καὶ νὰ πᾶμε μαζῇ στὸ Ἅγιον Ὅρος.
Τὸ γράφω αὐτὸ γιατὶ ὁ βρικόλακας τῆς ἐποχῆς ἐκείνης ἀντιπροσώπευε - εἶχε τὴν μορφῆ τῆς ἀγάπης τῆς λογίστριας ποῦ ἐργαζόμουν καὶ δῆτε τὶ σκάρωσε.
Καὶ πρὸς τὸ τέλος Αὐγούστου καθὼς πήγαινα στὴν Ἄκολη, γιὰ μπάνιο βρισκόμουν στὸν Ψαθόπυργο, καὶ ἀντιλαμβάνομαι ἀπὸ τὴν γνωστὴ δεξιὰ θέση τῆς βουβωνικῆς χῶρας, ποῦ εἰσχωροῦσαν ὅλες οἱ βρωμιὲς ποῦ δεχόμουν, μία φωνή, ἡ ἴδια ἡ φωνὴ τῆς λογίστριας νὰ μοῦ λέει: Ἀγάπη μου μὴ πᾶς τώρα στὸ Ἅγιον Ὅρος, περίμενε νὰ πᾶμε μαζῇ.
Ἐγὼ ὅπως εἶναι φυσικὸ σάστισα βέβαια, καὶ λέω ἀπὸ μέσα μου, ἀφοῦ γυναῖκες δὲν βάζουν ἐκεῖ πῶς θὰ πάμε μαζῇ;
Αὐτὴ ἦταν ἡ πρώτη ἀντίδραση ἡ δικῆ μου, διότι ὑπῆρχε στὴν συνομηλία πειστικότητα, μετὰ βέβαια κατάλαβα τὶ εἶχε γίνει ἀλλὰ ἐμένα μὲ προβλημάτισε ἀρκετὰ νὰ καταλάβω τὶ θὰ ἐπακολουθοῦσε.
Τελικὰ πήγαμε μαζῆ μὲ τὸν βρικόλακα, ναὶ μὲ ἀκολουθοῦσε καὶ σὲ κάποια σημεῖα προκάλεσε προβλήματα, στὸ Μπράλο στὸ τέρμα τοῦ βουνοῦ, καὶ στην περιοχὴ τῶν Τεμπῶν ποῦ σκοτώθηκε ἀπὸ κατολίσθηση ἔνας μηχανικός, στὸν Πολύγυρο νὰ ξερετε ὅσοι περνᾶτε ἀπὸ ἐκεῖ ἔχουν <μπλόκο τὰ πονηρὰ πνεύματα> καὶ νὰ προσέχετε.
Ἡ πρώτη διαδρομὴ περιελέμβανε διαμονὴ στὸ Βόλο ποῦ εἶχα ἕνα παιδικὸ φίλο.
Τὸ πρωῒ φεύγω καὶ πάω Θεσσαλονίκη καὶ μένω στὸ διαμέρισμα τοῦ Ἁγίου Ὅρους, παράλληλα ὁ σκήτης ἀφοῦ μιλήσαμε μοῦ κανόνισε ραντεβοῦ μὲ τὸν Ἐφραίμ, καὶ τὴν ἑπομένη τὸ πρωΐ, πάω στὴν Ὡραιόπολη γιὰ νὰ πάω στὸ Ἅγιον Ὅρος, στὸ λιμανάκι αἰσθάνθηκα τὴν παρουσία τῆς Ἀγάπης Τοῦ Θεοῦ νὰ μὲ ἐνημερώνῃ νὰ μὴ φοβᾶμαι, πῆγα στὴν πρώτη μονὴ καὶ μείναμε ἐκεῖ τὸ πρῶτο βράδυ.
Τὸ πρωῒ προσπάθησα ἐπανειλημμένως νὰ ἐπικοινωνήσω μὲ τὸν Ἐφραίμ, ἀλλὰ οἱ ἀπαντήσεις ποῦ ἔπαιρνα, ἦταν πάντα ἀρνητικὲς καὶ διαφορετικές, ἀπεφάσισα νὰ φύγω δυσαρεστημένος.
Πρὶν φύγω ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὅρος, γνωρίστηκα μὲ κάποιον ἀπὸ τὸ Ἀγρίνιο καὶ ἀφοῦ μιλήσαμε μοῦ λέει, ἔχω κανονίσει νὰ πάω σὲ ἕνα ποῦ ἐξομολογῇ, καὶ ἂν θέλεις ἕλα καὶ σύ, πήγαμε μαζῇ σὲ κάτι λαγκάδια ἀρκετὰ μακριά, τελικὰ τὸν βρήκαμε, καὶ ἐκεῖ τοῦ μίλησε ἀπὸ τὸ Ἀγρίνιο πρῶτα, καὶ ὅταν πῆγα ἐγώ, λίγο ποιὸ πέρα ἀπὸ ἕνα θάμνο ἐμφανίστηκε κάποιος, καὶ ὁ ἐξομολόγος κάνῃ ἕνα τεράστιο χασμουρητὸ καὶ σωριάζεται σὲ μία τάβλα ποῦ εἶχε ἐκεῖ, προσπαθῶ νὰ τοῦ μιλήσω, μόνο ποῦ δὲν μὲ ἔδιωξε, δὲν μὲ ἄφησε νὰ τοῦ πῶ τίποτα.
Τελικὰ ἀπεφάσισα νὰ μείνω ὅλο τὸν χρόνο ποῦ μοῦ ἐπέτρεπαν, πῆγα στὶς λειτουργίες καὶ σὲ τρεῖς ἡμέρες ἔγινα ὁ ἄνθρωπος ποῦ γνώριζα καὶ ἔνοιωθα σὰν νὰ ἦμουν εἴκοση ἐτῶν, ἐπανῆλθα στὴν προτέρα μου κατάσταση.
Ἐπιστρέφω πάλι στὸν Βόλο καὶ ἐκεῖ ἔμαθα τί εἶχε συμβῇ, ὁ βρικόλακας τὴν καθυστέρησῃ τὴν ἤθελε, γιὰ νὰ ὑποχρεώσῃ τὸν Ἐφραὶμ νὰ κρυφθεῖ ἢ νὰ μὴ δέχεται ὅπως εἶναι φυσικὸ τὸ κοινὸ σὲ αὐτὲς τίς περιπτώσεις, καὶ δὲν πραγματοποιήθηκε ἡ συνάντηση.
Τὸ πρόβλημα τῶν οἰκοπέδων νομίζω ποῦ εἶχε ὁ Ἐφραίμ, τὸ γνώριζε ὁ βρικόλακας καὶ τὸ χρησιμοποίησε γιὰ νὰ προκαλέσῃ προβλήματα καὶ νὰ ἀναγκάσῃ τὸν Ἐφραὶμ νὰ μὴ δέχεται, ἐγὼ δὲν ξέρω τὶ ἀκριβῶς συνέβαινε ἐν προκειμένῳ, ἀλλὰ εἶναι μία καλὴ αἰτία γιὰ προβληματισμό, γιὰ ὅσους νομίζουν ὅτι μέσα στὸ δωμάτιο τους μπορεῖ νὰ κάνουν ὅτι θέλουν, καὶ νὰ νομίζουν ὅτι δὲν τοὺς βλέπει κανείς.
Τὴν αἰτία ποῦ ἔπεσε τὸ ἐλικόπτερο τὴν ἔχω γράψῃ καὶ ἀλλοῦ, τὴν γράφω καὶ ἐδῶ, ὁ βρικόλακας ἤθελε νὰ τιμωρήσῃ τὴν ἐκκλησία, ὅπως ἤθελε νὰ γκρεμίσῃ καὶ τὴν ἐκκλησία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παντανάσσης, ἐπειδὴ ἡ ἐκκλησία τοῦ χάλαγε τὶς ἐνέργειες ποὺ ἔκανε, ἐξάλλου αὐτὸ τὸ διαπίστωσαν ἀργότερα στὴν πράξη ὅταν διαπίστωναν ὅτι ἐγὼ παρ’ ὅλα ποῦ μοῦ εἶχαν κάνει, ὅταν ἔβγαινα ἀπὸ τὴν ἐκκλησία μὲ ἔβλεπαν θυρίο, καὶ εἶναι στὸ ἀντίστοιχο κεφάλαιο γραμμένα, ἐπίσης ἡ ἀναφορὰ ποῦ κάνῳ γιὰ τὸ Πατριαρχεῖο ἔχει ἄμεση σχέση, ἀλλὰ δὲν μπόρεσα νὰ παρακολουθήσω τὴν περίοδο αὐτὴ τὶ ἀκριβῶς ἔγινε, ὅπως καὶ ὁ θάνατος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου.
Ὁ Θεὸς τιμώρησε τὸν βρικόλακα ποῦ πραγματοποίησε ὅλες αὐτὲς τὶς ἐνέργειες καὶ πράξεις ποῦ ἔχω καταγράψει καὶ ἔκανε, στὶς 11 Σεπτεμβρίου 2018, τὴν ἡμερομηνία ποῦ ἔπεσε τὸ ἐλικόπτερο, 11 Σεπτεμβρίου 2004 δέκα τέσσερα χρόνια μετά, ὅπως συμβαίνῃ καὶ στὴν Παλαιᾶ Διαθήκη, γιὰ νὰ τοῦ δείξῃ ὅτι Αὐτὸς ἔχει τὸν πρῶτο λόγο, ἐγὼ εἶχα τὴν τιμὴ νὰ παρακολουθῶ καὶ νὰ συμετάσχω καὶ νὰ ὑποδείξω ποῦ κρυβόταν ὁ βρικόλακας, ὅταν μέσα στὸ σπίτι μου - δίπλα μου, καὶ κοιτάζωντας πρὸς βορρᾶν μὲ ρωτάει: Ποῦ εἶναι; Ἐγὼ πνευματικὰ ἔδειξα τὸ σπίτι, εἶδα καὶ τὶ ἔγινε, εἶδα καὶ τὸν βρικόλακα νὰ γίνετε μαῦρος, μετὰ τὴν ἐνέργεια τοῦ ἐκτελεστῆ, δὲν ξέρω ἀκριβῶς ποιὸς ἦταν πρὸς τὸ παρόν, ἀμέσως βλέπῳ τὸν βρικόλακα νὰ κατεβαίνῃ πρὸς τὰ κάτω, γιὰ δύο ἡμέρες παρακολουθοῦσα τὴν κάθοδο τοῦ βρικόλακα, ξέρετε πῶς λέγετε αὐτὴ ἡ κάθοδος καὶ ποῦ πάει; Ἡ φυλακὴ Τοῦ Θεοῦ Τοῦ Δημιουργοῦ.
Ὁ συγκεκριμένος βρικόλακας θεωρῆτε ὁ μεγάλος, βαρύνετε, μὲ τὸ ἐλικόπτερο τοῦ Ἁγίου Ὅρους, μὲ περίπου δέκα ἀεροπλάνα ποῦ ἔριξε, τρία πλοῖα, τὶς φωτιὲς στὴν Ἰβηρικὴ Χερσόνησος, μὲ πολλοὺς πνιγμοὺς τῶν μεταναστῶν, ἀρκετὰ μικρότερα γεγονότα μὲ πολλὰ θύματα, καὶ χρησιμοποίησε ὅλους τοὺς μεγάλους σεισμοῦς τῆς περιόδου αὐτῆς, τὰ καιρικὰ φαινόμενα καὶ πολλὰ γεγονότα στὴν εὐρήτερη περιοχή, ἐκ πεῖρας γνωρίζω ὅτι ὁ τιμωρὸς πρέπει νὰ εἶναι τουλάχιστον ἱσαξίου τίτλου, ὅλα αὐτὰ τὰ θεάρεστα ἔργα, προκάλεσαν τεράστιες ποσότητες βρῶμας, τὸ ἀποτέλεσμα ὑπῆρξε πραγματικὰ θεϊκό.
Ἐδῶ ἔχει μείνῃ καὶ συνεχίζῃ τὸ θεάρεστο αὐτὸ ἔργο, ὁ δεύτερος στὴν τάξη, ἂν ἔχω καταλάβῃ καλὰ μὲ μία διαφορά, ἐγὼ τώρα δὲν ἀποβάλω μόνο τὴν βρῶμα τους, ἀλλὰ κάνῳ καὶ πολλὰ ἄλλα ἐπάνω στους βρικόλακες καὶ τὰ ὁποῖα θὰ τὰ μάθετε μετὰ τὸ τέλος, τὰ ὅπλα ποῦ ἀπέκτησα ἀπὸ αὐτήν μου τὴν προσπάθεια εἶναι: Ὁ Σταυρὸς ὁ μικρός, ὅταν μοῦ ἔσπασαν τὴν μία πλευρᾶ ἀπὸ τὴν πολὺ χρήσῃ, ἀντικατεστάθη μὲ Τὸν Σταυρὸ μὲ Τὸ Σῶμα Τοῦ Χριστοῦ, ἀργότερα πῆρα καὶ τὸν Σταυρὸ ποῦ ἦταν ὅλος Φῶς, καὶ ὁ οποῖος προκάλεσε προβλήματα ἀκόμη καὶ στὸν ἴδιο τὸν σατανὰ ὅπως θὰ διβάσεται ἀλλοῦ.
Ἐν συνεχεῖᾳ πῆρα τὸ σπαθὶ ποῦ ἔκοψαν τὸ κεφάλι Τοῦ Ἰωάννου Τοῦ Προδρόμου, καὶ μετὰ μοῦ ἐδόθη ἕνα σπαθὶ ὅσο ἦταν τὸ ὕψος μου, ἐπάνω στὴν Ὡραῖα Πύλη τοῦ Παλαιοῦ ναοῦ Τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, καὶ τὸ τελευταῖο ὅπλο μου ἦταν: Τὸ Στεφάνι Τοῦ Χριστοῦ, μὲ τὰ δύο γράμματά του μέσα, καὶ μία φωνῆ νὰ μοῦ λέει: Αὐτὸ δὲν τὸ ἔχῃ ἀποκτήσῃ κανένας ἀκόμη, τὸ στεφάνι τὸ ἔβαζα κολλάρο σὲ ὅποιον μὲ ἐνοχλοῦσε καὶ τὸν ἔβαζα μέσα στὴν ἐκκλησία καὶ πλήρωνε τὶς  πράξεις ποὺ ἔκανε ἐπάνω μου, καὶ μετὰ ἀπὸ τὴν μεγαλύτερη ταλαιπωρία ποὺ ἔχω ὑποστῇ ἀπὸ τότε ποὺ ἄρχισαν ὅλα αὐτὰ καὶ ποὺ ὀφείλω τὴν ζωῆ μου, σὲ μία γυναῖκα ἡ ὁποῖα ἐδέχθη καὶ ἀνέλαβε νυχθημερὸν νὰ μὲ παρακολουθῆ γιὰ νὰ προλάβη κακὲς ἐξελίξεις, ἀπέκτησα στὶς 7/4/2023 Τὴν Πρώτη Ἀνάσταση, στὴν νυκτερινῆ τῆς Παρασκευῆς στὸ ἱερὸ Ναὸ Τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου.

Μὲ ὅλα αὐτὰ τὰ ὅπλα κατάφερα κτυπήματα τόσα πολλὰ καὶ ἔγιναν τόσες πολλὲς ἐνέργειες ποῦ εἶναι δύσκολο νὰ μεταφερθοῦν ἐδῶ, νομίζω ὅτι θὰ εἶμαι καὶ ὁ πρῶτος ποῦ ἔχω δώσει κλωτσιὲς σὲ τέτοιους θεούς καὶ ὅχι μόνο.
Κάποια στιγμὴ ἄρχισε στὴν σκέψῃ μου νὰ κυριαρχεῖ ἡ σκέψης τοῦ Πατριαρχεῖου καὶ ὅλης τῆς περιοχῆς ποῦ περιβάλῃ, καὶ τὴν Ἁγία Σοφία, καὶ κάνοντας ὑποθετικὰ σενάρια, πῶς θὰ ἦταν ἡ χώρα μας, ἂν ἡ περιοχὴ αὐτὴ ἀνῆκε σὲ μᾶς, αὐτὴ ἡ ἐπεξεργασία τῶν σκέψεων γιὰ τὸ Πατριαρχεῖο κράτησε κάπου περίπου μία βδομάδα, καὶ μὲ ἀντιλαμβάνονται τὰ πονηρὰ τοῦ πονηροῦ καὶ μοῦ προκαλοῦν τρία χασμουρητὰ ἐσωτερικά, ὅπως αὐτὰ τῶν ἐξορκισμῶν, καὶ μένω πάλι φυτό, μὲ τὴν διαφορὰ ὅτι εἶχα περισσότερη αὐτοπεποίθηση καὶ ἄρχισα νὰ διαβάζω ἕως τὸ πρωΐ, καὶ μετὰ πῆγα ἀμέσως στὴν ἐκκλησία.
Στὶς 10/03/2007 ποῦ εὐρισκόμουν στὴν ἐκκλησία κυριαρχοῦσε ἀκόμη στὴν σκέψη μου ἡ περιοχὴ τοῦ Πατριαρχείου, καὶ αἰσθάνομαι ἐσωτερικὰ πάντα ἕνα ἐρώτημα: Ποῖα εἶναι μία δίκαιη κατανομὴ τῶν περιοχῶν ποῦ προκαλοῦν τὰ προβλήματα, μεταξὺ τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Τουρκίας ἄνευ πολέμου.
Ἐγὼ ἀπάντησα: Ὁ σημερινὸς Θεός, ὁ ὁποῖος ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη καὶ μετά, ποῦ κατήργησε τοὺς πολέμους, ὅτι κάνει τὸ κάνει μόνο μὲ τὴν Ἀγάπη Του, μπορεῖ νὰ πείσει τοὺς δύο λαοὺς νὰ ἀνταλλάξουν περιοχές, οἱ ὁποῖες θὰ προσέφεραν πλεονεκτήματα σὲ ἀμφοτέρους, τὰ κέρδη καὶ γιὰ τοὺς δύο λαοὺς θὰ εἶναι τεράστια, ἔκανα ἕνα πνευματικὸ σχέδιο τῶν νέων συνόρων, κατὰ τὴν δικῆ μου ἀντίληψη, καὶ μοῦ πῆραν τὸ σχέδιο καὶ οἱ δύο δυνάμεις, μαζῇ καὶ τὴν ταυτότητα.
Ὅταν τελείωσαν ὅλα αὐτὰ ἡ ἀπάντησης ἦταν: Ἔτσι ἀκριβῶς θὰ γίνει. Ὅταν ἐγὼ πῆγα στὸ σπίτι, σὲ ἕνα χάρτη σχημάτισα τὰ νέα σύνορα, καὶ τὰ φύλαξα, καὶ ἐννοεῖτε ὅτι δὲν μπορῶ νὰ τὰ δημοσιεύσω.
Ὁ σημερινὸς Θεός, ὁ ὁποῖος ἀπὸ τὴν Παλαιᾶ Διαθήκη καὶ μετά, ποῦ κατήργησε τοὺς πολέμους, ὅτι κάνει τὸ κάνει μόνο μὲ την Ἀγάπη Του: Αὐτὴ εἶναι ἡ φράσης κλειδί, ποῦ διαβάσατε ποιὸ πάνω, καὶ ποῦ ἐγὼ ἀπήντησα, ὅταν ξεκίνησα τὴν ἀρχῆ καὶ διάβαζα τὴν Παλαιᾶ Διαθήκη, καὶ τὸ ἔγραψα χωρὶς νὰ τὸ αἰσθάνωμαι, ὅταν ἐρωτήθη ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ εἶπα τὴν γνῶμη μου, στὸ ἐρώτημα ποῦ μοῦ ἐτέθη, γιὰ νὰ ζήσουν οἱ δύο χῶρες <Ἐλλάδα +Τουρκία> εἰρηνικά, καὶ τοῦτο γιατὶ ἐγὼ ἀναρωτιόμουν, γιὰ ποιὸ λόγο δὲν θὰ πολεμίσῃ ἡ ἐλλάδα στὸν μεγάλο πόλεμο ποῦ θὰ γίνῃ, τὴν ὁποῖα ὅπως βλέπετε προστατεύη ὁ ἴδιος ὁ Δημιουργός, γιὰ τὴν πραγματοποίησῃ αὐτῆς τῆς δωρεᾶς Του, πραγματοποιοῦνται ἀκόμη ἀρκετὲς ἐνέργειες, μέρος ὅλης αὐτῆς τῆς προσπαθείας εἶναι γραμμένῃ στὰ κείμενα ποῦ διαβάζεται ἐν συντομίᾳ, ὅταν ἄρχισαν τὴν δεύτερη περίοδο ποῦ ἦρθε ὁ σατανᾶς τὸ 2004, ἐγὼ εἶδα τμῆμα τοῦ οὐρανοῦ νὰ μετακινεῖται, ὑπάρχῃ καὶ ἕνα ἄλλο στοιχεῖο ποῦ ἐγὼ νομίζῳ ὅτι δὲν εἶναι τυχαῖο, ἡ Ἀμερικὴ μετὰ τὴν εἰσβολὴ τῶν Τούρκων στὴν Κύπρο, τοὺς πρότειναν νὰ πάρουν τὸ Καστελόριζο καὶ νὰ φύγουν ἀπὸ τὴν Κύπρο, καὶ δὲν τὸ δέκτηκαν, ἂν τὸ εἶχαν πάρῃ τώρα θὰ ἀντλοῦσαν πετρέλαιο.

Αὐτὸ σημαίνῃ ὅτι οἱ πράξεις τῶν ἀνθρώπων θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἀναλόγου συμπεριφορᾶς, διότι ὅταν οἱ ἄνθρωποι παραβαίνουν τοὺς κανόνες Του, ἀναλαμβάνῃ ὁ ἄλλος, καὶ ὅταν ἀναλαμβάνῃ ὁ ἄλλος συντελοῦνται γεγονότα ὅπως αὐτὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας, καὶ ἀναφέρομαι στὴν γνωστὴ Ἄλωση καὶ τὰ μετέπειτα γεγονότα ποῦ ἐπακολούθησαν, τέτοιο λάθος δὲν θὰ πρέπει ποτὲ νὰ ἐπαναληφθῇ, ἀλλοῦ ὑπάρχουν περισσότερες πληροφορίες περὶ αὐτοῦ, ἡ ἀπάντησης αὐτὴ μοῦ ἐδόθη ἐπειδὴ ἀναρωτιόμουν, γιὰ ποιὸ λόγο ἡ ἑλλάδα δὲν θὰ συμμετεῖχε στὸν μεγάλο πόλεμο, ὅπως ἀναφέρεται στὶς προφητεῖες.
Αὐτὰ δύο ἡμέρες πρὶν τὴν ἑορτὴ τῆς Παναγίας τὸν Αὔγουστο τοῦ 2020, μοῦ ἐξήγησαν τὴν σημασία της καὶ τὴν ἀξία της, καὶ σᾶς τὰ μεταφέρω ὅπως ἔχει εἰπωθῇ, ἀμέσως εἶδα στὴν περιοχὴ τῆς Ἁγίας Σοφίας καὶ μέσα στὴν θάλασσα νὰ βγαίνουν πνευματικὲς μορφὲς πονηρῶν πνευμάτων, μετὰ ἀπὸ αὐτὸ ἀκολούθησε ἡ δεύτερη ἐκκλησία ποῦ ἔγινε τζαμί, καὶ ἡ περίεργη συμπεριφορὰ ἀνθρώπων, αὐτὰ προκαλοῦν καὶ θὰ προκαλέσουν καὶ ἄλλα γεγονότα, αὐτὸ μὲ προβλημάτισε λίγο ἀλλὰ καθὼς βλέπω τὴν εἰκόνα Τῆς Παναγίας Τῆς Τῆνου, ἐπάνω στὸ νησί της, μοῦ λέει: Ὅσο εἶναι ἀπὸ ἐδῶ πρὸς τὴν δυτικῆ πλευρᾶ τῆς ἑλλάδος, ἄλλο τόσο θὰ μεγαλώσῃ ἡ ἑλλάδα πρὸς τὴν ἀνατολικῆ πλευρᾶ, αὐτᾶ σοῦ τὰ λέμε γιὰ νὰ μὴ ἀπογοητεύεσαι.
Μετὰ ἀπὸ αὐτό, μοῦ ἦρθε καὶ διάβαζα τὴν Ἀποκάλυψη Τοῦ Ἰωάννου, καὶ τότε μοῦ ἦρθαν στὴν σκέψη μου οἱ ἑπτὰ ἐκκλησίες ποῦ ἀναφέρωνται, δὲν εἶχα προσέξῃ ποτὲ ποῦ ἀκριβῶς ἦταν, καὶ τότε ἀνοίγῃ ἡ διάνοιά μου καὶ νοιώθω νὰ μοῦ λέγουν: Καὶ οἱ ἑπτὰ ἐκκλησίες Τῆς Ἀποκάλυψης συμπεριλαμβάνωνται στὸ νέο μέγεθος τῆς ἑλλάδος.
Μετὰ εἶδα ὅτι οἱ ἑπτὰ ἐκκλησίες ἦταν στὰ μεγέθη τῆς ἑλλάδος ποῦ μοῦ ἀποκαλύφθησα, ὅσον ἀφορᾷ τὴν ἑλλάδα, ὑπάρχῃ καὶ κάτι ἄλλο τὸ ὁποῖο τὸ εἶδα πολὺ γρήγορα: Μοῦ ἔδειξαν ἕνα φωτεινὸ πνευματικὸ στεφάνι τὸ ὁποῖο θὰ περιβάλῃ προστατευτικὰ τὴν νέα χώρα τῆς ἑλλάδος.
Τὸ ἴδιο ἔγινε καὶ μὲ τὴν ταυτότητα, σὲ ἀνύποπτο χρόνο καὶ οἱ δύο δυνάμεις μοῦ <πῆραν>, τὸ χαρακτηριστικὸ τῆς ταυτότητός μου εἶναι ὅτι ἔχει ἕνα νέο πρόσωπο καθὼς βγῆκε ὅταν εἶχα παντρευτῆ, ἀρκετὰ νέος, πρὸς τὸ παρὸν δὲν γνωρίζω μὲ βεβαιότητα τὴν αἰτία.
Μετὰ ἀπὸ αὐτὸν τὸν διάλογο ὑπῆρχε μεγάλη πίεση καὶ κάποια στιγμὴ εἶδα τὸν Πατριάρχη χωμένο μέσα στὴν γῆ ἕως τὸν λαιμό, νομίζω ὅτι ἦταν τὴν περίοδο ποῦ συμμετεῖχε σὲ μία συζήτησῃ μὲ τοὺς Δυτικοὺς γιὰ Παγκόσμια ἑκκλησία;     
Τὴν ἴδια περίοδο εἶδα καὶ τὸ Ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο σὲ ἕνα κρεββάτι, μετὰ ἀπὸ αὐτὸ καὶ σὲ περίπου ἕνα χρόνο πέθανε, ἡ γνώμη μου εἶναι ὅτι ἔχει ἀμέση σχέση μὲ τὰ διαδραματιζόμενα γιὰ τὴν Ἐκκλησία, καὶ ὅποιος ὕψωνε φωνὴ εἶχαν τὰ μέσα καὶ τὸν ἔβγαζαν ἀπὸ τὴν μέση.
Ὅταν ἄρχισαν οἱ μεγάλες συζητήσεις γιὰ τὰ νησιὰ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Τουρκίας, τότε μοῦ λέγουν ἀπὸ τὸν οὐρανό: Ἦρθε ἡ ὥρα ποῦ θὰ πραγματοποιηθοῦν ὅσα ἔγραψες γιὰ τὸ Πατριαρχεῖο, ἐγὼ νόμισα ὅτι θὰ δοθοῦν τὰ νησιὰ αὐτὰ στοὺς Τούρκους, ὅπως εἶχα στὸ σχέδιο καὶ διαμαρτυρήθηκα καὶ εἶπα: Τὴν ἐποχὴ αὐτὴ ἐγὼ  δὲν ἤξερα τὶ ἔπραττε ὁ τοῦρκος πρόεδρος, διότι δὲν εἶχα ἀσχοληθῆ μὲ τὴν πολιτική, καὶ μοῦ λέγουν πάλι: Θὰ τὰ πάρουν τώρα καὶ μετὰ θὰ τοὺς τὰ ξαναπάρουμε πάλι, καὶ λέω ἐγώ, ὅτι αὐτὸ δὲν μπορῇ νὰ γίνῃ.
Τὴν Δευτέρα 11/07/2022 ποὺ ἔβγαλε τὸν χάρτη ὁ συνεταῖρος τοῦ προέδρου τῆς Τουρκίας ποῦ ἔχει συμπεριλάβῃ καὶ τὴν Κρήτη, μοῦ τὴν ἔδωσε λίγο καὶ λέω μέσα μου, τὶ γίνεται μὲ ὅλους αὐτοὺς τοὺς χάρτες ποῦ ἐμφανίζουν καὶ ἔχουν συμπεριλάβει καὶ τὰ νησιά, ἡ ἑπομένη 12/07/2022 ἦταν ἡ ἑορτὴ Τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, καὶ ἀνοίγῃ ἡ διάνοιά μου καὶ μοῦ λέγουν ἀπὸ τὸν οὐρανό: Οἱ Τούρκοι θὰ <πάρουν> τὰ νησιὰ μόνο στοὺς χάρτες, λόγῳ τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, μεταφέρω τὴν ἄποψή του ποῦ ἀφορᾷ τὸ συγκεκριμένο κράτος, καὶ ποῦ δὲν τῆς ἔχωμε δώσῃ τὴν πρέπουσα προσοχή: Οἱ Τούρκοι θὰ καταστραφοῦν, θὰ σβήσουν ἀπὸ τὸν χάρτη, διότι εἶναι ἕνα ἔθνος τὸ ὁποῖο δὲν προέκυψε ἀπὸ τὴν εὐλογία Τοῦ Θεοῦ.
Τὸ μέλλον φαίνεται ὅτι δικαίωσε, ὅλα αὐτὰ ποῦ εἶχαν προηγηθῇ καὶ οἱ συνέπειες φαίνωνται τώρα, θὰ κάνῳ μία παρατήρησῃ ἐδῶ, ὅτι εἶδα πνευματικά, πραγματοποιήθηκαν ὅλα, ἀκόμη καὶ ἀσήμαντα δυστυχήματα.

Παγκόσμια διακυβέρνηση ζητάει ὁ Πάπας Φραγκίσκος μὲ ἀφορμὴ μεταναστευτικὸ καὶ τὴν κλιματικὴ ἀλλαγή. Πηγή: https://www.pentapostagma.gr
Πάπας πρὸς χριστιανούς: Δὲν χρειάζεται νὰ μιλάτε γιὰ τὸν Χριστό - Ἀγκαλιάστε τὶς ἄλλες θρησκεῖες. Πηγή: https://www.theonlinepress.gr
Κάλεσμα γιὰ Πανθρησκεία ἔδωσε ὁ Βαρθολομαῖος ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο. Πηγή: https://grothia.gr
Καθολικὸς Ἀρχιεπίσκοπος: Ἡ Παιδοφιλία εἶναι πνευματικὴ συνάντηση μὲ τὸν Θεό. Πηγή: https://www.tilestwra.com
Συνελήφθη ἐπίσκοπος τοῦ Βατικανοῦ γιὰ παιδικὴ πορνογραφία. Πηγή: https://www.news247.gr
Νόμιμη θρησκεία οἱ Σατανιστὲς στὴν Σουηδία.  Πηγή : https://katohika.gr
Νομίζω ὅτι ἐδὼ ὑπάρχῃ πλήρη ἐλευθερία στὸ σὲξ καὶ μᾶλλον δὲν θὰ ὑπῆρξε κανένα ἐμπόδιο διὰ τοὺς ὀπαδοὺς νὰ ἐπιβάλουν τὸν ἐπαναστάτη τους ὅπως τὸν ἀποκαλοῦν, δὲν εἶμαι σίγουρος γιατὶ δὲν ἀσχολήθηκα ἀκόμη, ἀλλὰ νομίζω ὅτι ὁ συγκεκριμένος θεός, φημίζεται γιὰ τὰ κέρατά του καὶ τὴν οὐρά του, καὶ παριστάνῃ καὶ τὸν ἐρωτύλο, ἐμφανιζόμενος σὰν τράγος μόνος του, ἀλήθεια γιατὶ τόση ἀδυναμία στὸ ζωϊκὸ βασίλειο;
Περισσότερες πληροφορίες γιὰ τὸ ζωϊκὸ βασίλειο καὶ τὸ κτηνῶδες σὲξ τοῦ τράγου στὴν Μετάλλαξῃ.
ΗΠΑ: Ἀναγνωρίστηκε ὡς ἐκκλησία ὁ ναὸς τοῦ Σατανᾶ. Πηγή: https://scripta---manent.blogspot.com
Ὅπως βλέπεται ἡ ἀναγνώριση ἄρχισε ἀπὸ δύο κράτη στὰ ὁποῖα κυριαρχοῦσε ἡ ἐλευθερία στὸ σεξ, ἡ ἐλευθερία στὸ σέξ, δίδῃ τὸ δικαίωμα σὲ ἕνα τέτοιο θεὸ νὰ ἐξουσιάσῃ τὸν ἄνθρωπο, ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἐξουσιασθῇ ἐνεργῆ ὅπως ὁ θεὸς ποῦ τὸν ἐξουσίασε, στὴν ἀρχὴ εἶναι πάντα ὡραῖα, μάλιστα ἀφήνῃ τὸν ἐξουσιασμένο νὰ τὸ εὐχαριστηθῇ, αὐτὸ ἔχει σὰν ἀποτέλεσμα ὁ ἐξουσιασμένος νὰ ὑποτάσσετε ἀκόμη περισσότερο ἕως τὸν πληρῃ ἔλεγχό του καὶ θάνατό του.

Copyright : : Ἁγία Γραφή : Holy Bibles : : https://www.bibles.gr : : koinakis@bibles.gr