Ἐπίλογος
Μάχη μεταξὺ Οὐρανοῦ καὶ Γῆς κλείνῃ μὲ μία κορυφαία ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε μέσα στὴν γῆ, καὶ λίγο πρὶν ἐκδηλωθῇ τὸ τσουνάμι, ἐγὼ εἶδα ἀνθρώπινες μορφὲς νὰ  σπρώχνουν, καὶ νὰ παρεμποδίζουν μία φλογίζουσα ἀπροσδιόριστη μορφή, νὰ βγῇ ἀπὸ μία τρῦπα, νομίζω ὅτι αὐτὸ ἐπιτεύχθη, ἀπὸ τὶς μετέπειτα ἐνέργειες ποῦ ἐπακολούθησαν, ἐξάλλου ἂν αὐτὸ κατάφερνε νὰ βγῇ στὴν ἐπιφάνεια τῆς γῆ, πιστεύω ὅτι θὰ ἐπέφερε πολλὰ δεινὰ στὴν ἀνθρωπότητα, δὲν μπορῶ πρὸς τὸ παρὸν ἐγὼ νὰ πῶ, τὶ ἀκριβῶς ἦταν καὶ τὶ θὰ προκαλοῦσε, νομίζω ὅτι κάποια στιγμὴ θὰ ἀποκαλυφθεῖ αὐτὴ ἡ ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν ἄνθρωπο.
Ὅταν ἐγὼ ἀναρωτήθηκα πολὺ ἀργότερα μέσα στὴν ἐκκλησία τῆς Μονῆς Γηροκομείου, τὶ ἦταν ἡ φλεγόμενη μορφὴ μέσα στὴν γῆ, ἡ εἰκόνα τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, ποῦ ἦταν τὴν στιγμὴ αὐτὴ ἐμπρός μου, μοῦ ἀπάντησε: Ὁ Θεὸς δὲν θὰ ἀφήσῃ ποτέ, νὰ καταστραφῇ τὸ δημιούργημά του ἀπὸ κανένα.
Ὁ ἄνθρωπος ἔχει ὑποχρέωσῃ νὰ εὐχαριστῇ πάντα τὸν Θεὸ γι’ αὐτὸ ποῦ τὸν ἁπάλλαξε, πολλὲς ἐνέργειες ποῦ ἔγιναν στὴν συνέχεια εἶχαν ἄμεση σχέση καὶ μὲ αὐτὸ τὸ γεγονός, καὶ τὸ ἐλικόπτερο τοῦ Ἁγίου Ὅρους, τὸ ὁποῖο τὸ ἔριξαν γιὰ νὰ τιμωρήσουν τὴν ἐκκλησία, ἐπειδὴ τοὺς κατέστρεφε τὰ ἔργα ποῦ ἔκανε σὲ μένα καὶ ὄχι μόνο, καὶ γιατὶ ἐγὼ μετέφερα τὰ ἀποτελέσματα ποῦ ἐπραγματοποιοῦντο μέσῳ τῆς ἐκκλησίας καὶ τὰ δημοσίευα, ὅπως καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι προσπάθησαν νὰ γκρεμίσουν τὴν ἐκκλησία τῆς Παντανάσσης, ἐπειδὴ τὴν περίοδο αὐτὴ ἔμενε ἡ Παναγία, ἡ Παρθένος τὴν περίοδο αὐτή, ἐρχώταν στὴν πόρτα τοῦ μαγαζιοῦ, κοίταζε τὸν οὐρανὸ καὶ ἔκανε τὸν σταυρό της, ὅταν ἀργότερα τὴν εἶδα στὴν ἐκκλησία μὲ τὴν μορφῇ μιᾷς γυναῖκας, ὅπως αυτῆς ποῦ ἐρχώταν στὸ μαγαζί, νὰ ἀναβλύζῃ Φῶς, τότε κατάλαβα ποιᾶ ἦταν καὶ τί ἀκριβῶς ἔκανε, αὐτὸς ἦταν καὶ ὁ λόγος ποῦ ἔφεραν τὸν σατανᾶ στὴν ἐκκλησία, αὐτὸς ἦταν καὶ ὁ λόγος ποῦ κλήθηκα καὶ ἀνέλαβα τὸ κόστος νὰ καταστραφῇ ἡ πεντάλφα τότε τοῦ σατανᾶ, γιὰ νὰ ἐξουδετερωθῆ ἡ ἐπίδρασῃ ποῦ προκαλοῦσε σὲ μένα καὶ στοὺς ἀνθρώπους τῆς ἐκκλησίας, ὅπως καὶ πολλὲς ἄλλες ἐνέργειες οἱ ὁποῖες ἀπέβλεπαν στὸ νὰ μειώσουν τὸ κῦρος τῆς ἐκκλησίας.
Ὁ Θεὸς ἀπέδειξε μὲ Τὴν Δύναμή Του, ὅτι μπορεῖ νὰ ἐλέγξει τὰ πάντα καὶ νὰ ἀποδώσει Δικαιοσύνη, ἀπόδειξῃς, ὅτι τιμώρησε τὸν μεγάλο βρικόλακα ποῦ ἐφιλοξενεῖτο στὴν ὀδὸ Ρόδου, τὴν ἡμερομηνία τῆς πτῶσεως τοῦ ἐλικοπτέρου δὲν εἶναι τυχαῖο, ἐπίσης τὸ ὅτι ὁ Θεὸς ἔλεγξε τὸ σεισμὸ τῶν Κυθήρων, ὁ ἐπόμενος στόχο, ποῦ ἦταν νὰ πέσῃ ἡ ἐκκλησία τῆς Παντανάσσης, ἔχει ἀκόμη μεγαλύτερη σημασία, καὶ ἔνας λόγος ποῦ ἡ Ἁγία Σοφία, οἰκοδομήθηκε σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ ποιὸ ἐπικίνδυνα σημεῖα τῆς γῆς, αὐτὸ τότε ἦταν γνωστὸ ὅτι κάνει σεισμοὺς μεγάλους ἡ περιοχή, τὸ ὅτι μὲ προστάτεψε ἐμένα ἀπὸ τόσους κινδύνους ποῦ μοῦ προκάλεσαν, ἀκόμη καὶ ἔνας σεισμὸς ποῦ ἔγινε ὅταν ἤμουνα μέσα στὴν ἐκκλησία τῆς Παντανάσσης, ἀπὸ τὸν οὐρανὸ ἠκούσθη: Γιὰ σένα ἔγινε, καὶ σήμαινε πλήρη προστασία, γιατὶ καὶ ὁ σεισμὸς εἶχε χρησιμοποιηθῇ σὰν αἰτία θανάτου καὶ ὄχι μόνο, καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι μπόρεσε νὰ ἐλέγχει τὸν βρικόλακα <σατανᾶ> ποῦ ἐγὼ τοῦ προκαλοῦσα ἢ καὶ τὸν προκαλοῦσα μὲ αὐτὰ ποῦ ἔκανα, καὶ τοῦ ἔλεγα προσβάλλοντάς τον, ἐρχόταν συνοδεία, ποτὲ δὲν τὸν ἄφησαν μόνο του γιατὶ αὐτὰ ποῦ τοῦ ἔλεγα, καὶ τοῦ ἔκανα ἀργότερα τὸν ἀπογείωναν, καὶ τὸ κυριότερο, πολλὲς φορὲς τῇ βρῶμα του τὴν μετέτρεπαν σὲ ὄφελος δικό μου ἐνισχύοντάς με, ἢ ἐγὼ νὰ τὴν βγάζῳ μὲ μεγαλύτερη εὐκολία.
Καὶ βέβαια τὸ ἔχω τιμή μου, διότι συμμετεῖχα σὲ αὐτὴν τὴν προσπάθεια, καὶ τὸ ὅτι κατάφερα καὶ βρῆκα τὸ σπίτι, ποῦ κρυβόταν ὁ σατανᾶς, ὅπως ἐπίσης καὶ τὸ σπίτι τοῦ ἀνθρώπου διαβόλου, μοῦ τὸ ἔδειξαν ἀπὸ τὸν οὐρανό, σχηματίζωντας ἕνα μικρὸ σταυρὸ στὴν πόρτα τῆς πολυκατοικίας τὴν στιγμὴ ποῦ πέρναγα ἀπὸ ἐκεῖ, διότι ὐπελόγισα τὴν περιοχή, τὴν περίοδο ποῦ μύησαν ἄλλη μία φητήτρια τῆς ἱατρικῆς ὅπως ἔχω γράψῃ ἀλλοῦ, καὶ ὅταν ἀργότερα ποῦ θὰ ἐτιμωρεῖτο ὁ σατανᾶς, ἐγὼ ἐρωτήθηκα: Ποῦ εἶναι τὸ σπίτι; Καὶ ἐγῶ ὑπέδειξα τὸ ἀκριβὲς σημεῖο μὲ μία πνευματικῆ κίνησῃ, καὶ μὲ μία κίνησῃ ποῦ εἶδα ὅτι ἔκανε, ὁ τιμωρὸς ποῦ ἦταν δίπλα μου, ἔκαψε τὸν  βρικόλακα, καὶ ὁ ὁποῖος βαρύνετε μὲ ὅλα τὰ γεγονότα τῆς περιόδου αὐτῆς, δηλαδὴ 2004-2018, καὶ ἔγινε ἀμέσως μαῦρος, μὲ τὴν μορφῆ ἀνθρώπου, καὶ ἐγῶ τὰ ἔβλεπα ὅλα αὐτὰ καὶ ἦμουν ξύπνιος, μεσημέρι, καὶ στὴν συνέχεια ἔβλεπα τὴν κάθοδο τοῦ βρικόλακα μέσα στὴν γῆ νὰ κατεβαίνῃ γιὰ δύο ἡμέρες πρὸς τὰ κάτω.
Αὐτὸ καὶ μόνο ἀντικατροπτίζει τὸ μέγεθος τῆς συγκεκριμένης ἀπειλῆς ποῦ ἀπεσοβήθηκε.
Τὴν περίοδο τοῦ 2004 ποῦ θὰ ἄρχιζε ἡ ποιὸ δύσκολη περίοδος, καὶ πρίν μοῦ ζητήσουν νὰ συνδράμω στὴν καταστροφὴ τῆς πεντάλφας τοῦ σατανᾶ, μοῦ ἐτέθη ἕνα ἐρώτημα, καὶ μοῦ ἔλεγε: Θὰ σὲ κτυπήσουν σὲ ἕνα εὐαίσθητο σημεῖο, ἐγῶ ἀπαντῶ καὶ λέω: Ἂν μὲ κτυπήσουν, ἐγῶ δέν μπορῶ νὰ ἀμυνθῶ.
Τὶ θέλεις; Ἀπαντῶ καὶ λέω: Νὰ παλέψω.
Μετὰ ἀπὸ αὐτὴν τὴν νοερὴ συζήτηση ἔλαβα Τὸ Ἅγιον Πνεῦμα μέσα στὴν ἐκκλησία τῆς Παντανάσσης, καὶ τὸ ὁποῖον μὲ βοήθησε καὶ καθοδήγησε σὲ ὅλες τὶς ἐνέργειες ποῦ ἀκολούθησαν <ἑπτὰ καὶ ἑπτὰ ἔτη>.
Τὸ Ἅγιον Πνεῦμα εἶχε ἐπισκιασθῇ ἀπὸ τὴν συνεχῆ βρῶμα ποῦ δεχόμουν ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα, καὶ τὸ ὁποῖον δέν χάνετε, ἁπλῶς μὲ καθοδήγησε χωρὶς ἐγὼ νὰ τὸ ἀντιλαμβάνωμαι, ἀλλὰ μποροῦσα νὰ καταλαβαίνω ὅταν μὲ καθοδηγοῦσε μὲ τίς σωστὲς ἐνέργειές του, σὲ κάθε ἐπίθεση ποῦ δεχόμουν σὲ μία 24ώρη προσπάθεια, ἕως καὶ τὴν κάθοδο τοῦ ἑνὸς βρικόλακα, αὐτὸς ἦταν καὶ ὁ λόγος ποῦ ἀποθήκευαν βρῶμα ἡ ὀποῖα προερχώταν ἀπὸ τίς πράξεις ποῦ προκαλοῦσαν, ὥστε νὰ ἐπιβάλουν σὲ μένα τὰ ἀποτελέσματα ποῦ ἐπεδίωκαν.
Τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, μετὰ τὴν καταστροφῆ τοῦ σατανᾶ, ἐνεφανίσθη ὅπως τὸ εἶχα δῇ στὴν ἀρχὴ τῶν γεγονότων, καὶ μετὰ τὴν κάθοδο τοῦ βρικόλακα μὲ τὸ νέο ἔτος δηλαδὴ τὸ 2019, ἐννοεῖται ὅτι τὸ βλέπεις στὰ εὐαίσθητα σημεῖα τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος καὶ ἀπὸ τὸ στῆθος καὶ πάνω, τὸ δικό μου τὸ ἔβλεπα σὲ ὅλο τὸ κεφάλι λόγῳ τῆς βρῶμας ποῦ δέχτηκα, καὶ βέβαια καὶ στὰ μάτια, ἐξάλλου αὐτὴ ἦταν καὶ ἡ αἰτία, ὅταν μοῦ εἶπαν ὅτι θὰ ἀσπρίσουν τὰ μαλλιά σου, καὶ αὐτὴ εἶναι καὶ ἡ αἰτία ποῦ καταστρέφετε τόσο πολὺ τὸ ἀνδρικὸ κεφάλι, διότι κατὰ τὴν δημιουργία ὁ ἄνδρας κυβερνᾷ, διαφορετικὰ δέν ἀντέχει ὁ ἄνθρωπος ὅλη αὐτὴ τῇ βρῶμα, ἡ ὁποῖα ἀποβλέπει νὰ σκοτίσῃ τὸν ἄνθρωπο ἢ νὰ τὸν σπρώχνει ὅπου θέλῃ.
Ἡ ἐξουδετέρωσῃ τοῦ ἀρχηγοῦ, καὶ μέχρι νὰ ἀναβαθμισθοῦν, οἱ νέοι ποῦ θὰ ἀνελάμβαναν ὑπηρεσία, καὶ οἱ ὁποῖοι διέφεραν σὲ ἰσχύ, ἀλλὰ μὲ ἀπασχολοῦσαν συνέχεια μὲ τῆς μικρότερης δύναμης πράξεις τους,  κατάφερα καὶ ἔγραψα πολὺ σύντομα αὐτὰ ποῦ διαβάσατε, γιατὶ μετὰ τὴν ἀναβάθμισή του, ἔμαθα ὅτι αὐτός, ὁ δεύτερος στὴν τάξῃ δέν ἦταν ἄλλος ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο διάβολο, δηλαδὴ ἕνας διάβολος μὲ τὴν μορφὴ ἑνὸς ἀνθρώπου, αὐτοῦ ἡ ἰδιότητα ἦταν, νὰ ἐλέγχει τοὺς πάντες καὶ τὰ πάντα, καὶ νὰ πλαισιώνει τοὺς ἀντιφρονοῦντες μὲ ἀναλόγου μεγέθους βρικόλακες, τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς.
Ἐγὼ ἀπὸ τότε ποῦ ἀνέλαβε ὁ ἄνθρωπος διάβολος, ἔδωσα τὸ βάρος τῶν προσπαθειῶν μου στὴν ἐξουδετέρωσή του, διότι μετὰ τὴν ἀναβάθμισή μου ποῦ γράφω σὲ ἄλλα κεφάλαια, καὶ στην ἀπόκτησῃ τοῦ μεγάλου πλέον Σπαθιοῦ ποῦ ἀπέκτησα, καθὼς καὶ τὴν ἐνίσχυσης τοῦ Πνεύματός μου, κατάφερα νὰ προκαλέσω πολλὰ προβλήματα καὶ τὸν διασυρμὸ στὸν ἄνθρωπο διάβολο, καὶ ὅπως θὰ διαβάσετε στὴν συνέχεια, αὐτοῦ ποῦ τοῦ ἔκανα ἐγὼ πνευματικά, ὅτι εἶχε κάνει Τοῦ Θεοῦ, δηλαδὴ ὅτι ἔκαμαν στὴν Εὕα, ὅτι ἔκαναν Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅτι ἔκαναν τοῦ Ἰωάννου Τοῦ Προδρόμου,<Αὐτὸς μοῦ ἔδωσε τὸ πρῶτο σπαθί, ποὺ τοῦ ἔκοψαν τὸ κεφάλι, καὶ μετὰ μοῦ ἐδόθη τὸ μεγάλο Σπαθί>, ὅτι ἔκαναν τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα, καὶ διάφορα ἄλλα μικρότερης σημασίας, κλωτσιές, φτύσιμο, βρυσιές, καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ ὑπέστη ἀπὸ μένα, καὶ γνωρίζω ὅτι οἱ τιμωρίες ποῦ θὰ τοῦ ἐπιβληθοῦν, ἔχουν ἄμεση σχέση μὲ αὐτὰ ποῦ τοῦ κατάφερα ἐγώ, ὅποτε μὲ τὰ κτυπήματά μου τοῦ προκαλοῦσα πρόβλημα, ἔφερνε τον σατανὰ γιὰ νὰ τὸν ἀναστήσῃ, ὅλα αὐτὰ εἶναι γραμμένα ἀλλοῦ.
Τοὺς σκύλος τοὺς χρησιμοποιεῖ ἀκόμη συνήθως τὴν νύκτα, καὶ ἐπειδὴ τὸ παρατράβηξε, ἀπέκτησε καὶ τὸ ὄνομα τοῦ σκυλοθεοῦ.
Τὸ ἄλλο ὄνομα καὶ τίτλου ποῦ τοῦ ἔχω δώσῃ εἶναι ἡ πεντάλφα τῆς μαλακίας, ἡ ὁποῖα ἀποτελεῖτε ἀπὸ τὰ πέντε -Μ- ποῦ ἔχουν σχέση μὲ τὸν μαλακισμό, καὶ ποῦ εἶναι εὔκολο νὰ τὰ βρῆτε, τοῦ τὰ ἔχω πῇ καὶ τὰ γνωρίζῃ.
Ἐπειδὴ θέλουν νὰ μοιάσουν Τοῦ Θεοῦ ἀντιγράφουν ὅλες τὶς ἐνέργειές του σὲ μικρογραφία, καὶ καταφέρανε μετὰ ἀπὸ τόσα χρόνια ὔπαρξῃς, τὰ ἔργα τους νὰ διαλύωνται σὲ ἑπτὰ χρόνια, ὅσες οἱ ἡμέρες τῆς Δημιουργίας Τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ἐπειδὴ εἶναι δύο θεοὶ ὑπολογίστε σὺν ἑπτά.    
Σὲ μένα τὴν πρώτη περίοδο κράτησε ἑπτὰ ἔτη τοῦ ἑνὸς καὶ ἑπτὰ ἔτη τοῦ ἄλλου 1900-2004.
Τὴν δεύτερη περίοδο κράτησε ἄλλα ἑπτὰ καὶ ἑπτὰ ἔτη ἤτοι 2004/2005 - 2018/2019, καὶ τώρα εὑρισκόμεθα στὸν ἄνθρωπο διάβολο, ποῦ εἶναι ὁ ἐνδιάμεσος κρίκος μεταξὺ οὐρανοῦ καὶ γῆς.
Πιστεύω πῶς ὅπως ἔφυγε ἀπὸ τὸν οὐρανὸ ἡττημένος, πολὺ σύντομα θὰ φύγῃ καὶ ἀπὸ τὴν γῆ.
Τὴν περίοδο αὐτή που ὁ ἄνθρωπος ἐλέγχεται ἀπὸ βρικόλακες, δέν μπορεῖτε φυσιολογικά, νά φᾶτε, νὰ κοιμηθεῖτε, νὰ κάνετε τὴν ζωῆ σας, θὰ ξεχάσετέ τί ἐστὶ γυναῖκα, διότι ὅλη σας ἡ ὕπαρξῃς θὰ πρέπει νὰ εἶναι στὸ Μάξιμου, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσετε τὶς συνεχεῖς ἐπιθέσεις, καὶ γιατὶ θὰ αἰσθάνεστε σὰν νὰ εὑρίσκεσθε σὲ σαρκικῆ μυωπία, σὰν μία μαστούρα ποῦ ἐπισκιάζῃ τὴν φυσιολογικῆ συμπεριφορὰ καὶ οἱ λειτουργεῖες σας ὑπολειτουργοῦν.
Ἐπίσης θὰ πρέπει νὰ ξερετε ὅτι, τὴν περίοδο ποῦ σᾶς βορβαδίζουν βρῶμα, ἐπειδὴ συμπεριλαμβάνει καὶ τὰ γεννητικὰ ὄργανα, καὶ ἂν ὑπάρξῃ κόντρα θὰ δεχθῆτε ἐνεξέλεκτη βρῶμα, αὐτὸ θὰ ἔχει ἕνα μειονέκτημα ὅσο διαρκῇ ἡ βρῶμα, θὰ χάνεται τὸν ἀνδρισμό σας, σᾶς μένῃ μόνο ἡ ὑπομονή, ἢ νὰ βγάζετε τὴν βρῶμα ἐσεῖς.
Ἀναρωτιόμουν μεγάλο διάστημα μὲ ποιὸ τρόπο εἰσέρχετε ἡ βρῶμα μέσα στὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, βέβαια δὲν εἶναι ὁ μαναδικός, ἀλλὰ ὅταν εἶδα τὰ σημάδια ποῦ βλέπετε στὶς φωτογραφίες, παρακολουθοῦσα κάθε φορὰ ποῦ ἔνοιωθα ὅτι μοῦ τρύπαγαν τὸ σῶμα στὴν περιοχὴ τοῦ στήθους ἢ στὴν περιοχὴ τῆς μέσης καὶ ἡ βρῶμα εἰσχωροῦσε μέσα μου, σημάδευα τὸ σημεῖο ποῦ ἔνοιωθα τὸν πόνο, ἀργότερα ἔβγαινε τὸ αἷμα, τὸ αἷμα ὁμοιάζῃ σὰν τὶς γνωστὲς ἐλιές, ἀλλὰ δεν εἶναι, διότι ἂν προσέξετε θὰ παρατηρήσετε ὅτι μὲ τὸν καιρὸ ἀρχίζουν ἀπὸ τὴν περιοχὴ αὐτὴ τὰ παλιὰ αἵματα ποῦ προσδιορίζουν τὸ σημεῖο εἰσόδου τῆς βρῶμας, ἀποκόπτονται καὶ σιγὰ σιγὰ ψάχνουν νὰ βροῦν σημεῖα ἐξόδου πρὸς τὰ κάτω σηνήθως, αὐτὸ βέβαια εἶναι ἕνας τρόπος, ὑπάρχουν καὶ ἄλλοι, ἀλλὰ αὐτὸ ποῦ σημαδεύῃ θὰ τὸν ἀναδείξω, τὰ σημάδια ποῦ βλέπετε ἔγιναν ὅλα στὸ κρεβάτι καὶ στὸν ὐπολογιστή, καὶ μάλιστα πολλὰ ὅταν κοιμώμουνα, δέν μπορῶ νὰ πῶ τώρα μὲ βεβαιότητα τὸ αἷμα ποῦ βγαίνει ἂν ἐναι δικό μου ἢ τῶν θυμάτων, διότι αὐτὸ μόνο μὲ ἐξέταση μπορῆ νὰ διαγνωσθῇ.
Ἡ προσπάθεια νὰ σοῦ καρφώσουν τὴν βρῶμα ἔχει ἕνα μειονέκτημα σὲ αὐτὰ τὰ παράσητα ποῦ κάνουν τὸν θεό, κουράζωνται, καὶ ὅταν κουράζωνται ἀρχίζουν καὶ ζορίζονται, καὶ ὅταν ζορίζονται θὰ τὰ ἀκούσετε νὰ ἀγκομαχοῦν, ἔχουν χάσει μεγάλο μέρος ἀπὸ τὴν δύναμή τους, νὰ ξέρεται ὅτι εἶσθε κοντὰ στὸ τέλος.  Φωτό-Foto
Ὁ χρόνος εἶναι τεράστιος γιὰ τὰ χρονικὰ ὅρια τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἀπαιτοῦνται, ὅσα τὰ χρόνια Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ ὁ Θεὸς τὸ γνωρίζει αὐτό, καὶ ὅτι στερηθεῖτε σᾶς τὸ ἀνταποδίδει πάντα καὶ μὲ τὸ παραπάνω μετὰ τὴν προσπάθειά σας.
Σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο ἐγὼ ἀντιδροῦσα πάντα, γιατὶ ἔβλεπα τὸν δικό μου ὁρίζοντα νὰ μικραίνῃ, καὶ αὐτὸ μὲ ἀπογοήτευε, ὥσπου μοῦ τὴν εἶπε μία ἡμέρα καὶ μοῦ τόνισε: Ἐγὼ δίνῳ τῇ Ζωῇ καὶ Ἐγὼ τὴν ὁρίζω ὅπως θέλω.
Θὰ σᾶς δείξω καὶ ὑπενθυμίσω γιὰ ὅσους ἀποφασίζουν νὰ παλέψουν ὅτι χωρὶς τὴν συνδρομὴ τῆς ἐκκλησίας, καὶ τὴν συμμετοχή της, δὲν μπορεῖτε νὰ κάνετε ἀπολύτως τίποτα, θὰ σταθῶ στὸ πρῶτο δέσιμο ποῦ χρησιμοποιήθηκε συμβολικὰ τὸ μυστήριον τῆς Βάπτισης, γιὰ νὰ μὲ διαμορφώσουν ἢ μεταλλάξουν σὲ σατανᾶ παρὰ τὴν θέλησή μου, οἱ συνέπειες γιὰ μένα ὑπῆρξαν μικρές, καὶ στὴν συνέχεια κατεστράφη αὐτὸ ποῦ θὰ ἤθελαν νὰ ἐπιτύχουν, ὅτι ἄλλο ἐπιχειρήθηκε μέσα στὴν ἐκκλησία κατεστράφη, αὐτὸς εἶναι ἄλλος ἔνας ρόλος τῆς ἐκκλησίας, τὸ διάβασμα τῆς Ἁγίας Γραφῆς δέν πρέπει νὰ σταματάει ποτὲ ἡμέρα καὶ νύκτα, τουλάχιστον ὅσο διαρκεῖ ἡ προσπάθεια καὶ ὄχι ἕνα κεφάλαιο καὶ δύο, ἀπὸ πέντε καὶ πάνω θὰ μπορεῖτε νὰ πεῖτε ὅτι κάτι ἔγινε, παροσέξτε ὅτι μετὰ τὴν Ἀνάσταση Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἕνα Βιβλίο μᾶς δίχνῃ, Τὴν Καινὴ Διαθήκη, Τὸν Λόγο Του, μὲ Αὐτὸν θὰ ἐπιτύχετε τὰ πάντα, μετὰ θὰ διαβάζετε ὅποτε θὰ ἀντιληφθεῖτε ὅτι σᾶς <ἐνοχλοῦν>, τὸν Κυπριανό, ἀπὸ Τὴν Ἀκολουθία Τῆς Λιτῆς, καὶ ἕως καὶ τὴν Εὐχὴ Εἰς Βασκανίαν.
Γιὰ ὅσοι ἀπὸ σᾶς ἔχετε προηγούμενα μὲ τοὺς βρικόλακες καὶ θέλετε νὰ τούς <τιμωρήσετε> ἔχετε πολλὲς πιθανότητες νὰ ἐπιτύχετε πολλὰ καὶ καλὰ ἀποτελέσματα, ἂν δέν εἶστε παντρεμένοι, ἂν δέν σᾶς ἐκβιάζουν μὲ τίποτα παιδιά, ἂν καταφέρεται καὶ καταργήσετε τὸν φόβο, ὁ ὁποῖος προέρχεται ἀπὸ τὴν βρῶμα του, ποὺ σημαίνει ὅτι πρέπει νὰ μάθετε νὴ τὴν ἀποβάλετε, ὅπως καὶ χασμουρητό, ἀγῶνας μὲ χασμουρητὰ δέν γίνεται, εἶναι κοροϊδία καὶ καλὰ θὰ κάνετε νὰ μὴ προσπαθήσετε καθόλου, τὸ χασμουρητὸ θὰ συμβάλῃ μόνο ὅταν χρησιμοποιηθῇ γιὰ νὰ φέρῃ ἀντίθετο ἀποτέλεσμα, ὅπως ἔγινε σὲ μένα κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ἐξορκισμῶν, ἡ μισῂ προσπάθεια στὸ ἀποτέλεσμα τὸ θετικὸ ἐπετεύχθη μὲ τὸ διάβασμα τῶν ἐξορκισμῶν, τὸ μόνο δύσκολο χασμουρητὸ εὶναι τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ σατανᾶ, ὅλα τὰ ἄλλα καταργοῦνται, καὶ πάλι ὅταν μάθετε τὶ προηγεῖται τοῦ χασμουρητοῦ θὰ τὸ καταφέρετε σιγὰ σιγά, εἶναι τὸ μόνο δύσκολο ἀπὸ τὴν προσπάθεια καὶ ποιὸ ὀδυνηρὸ νὰ τὸ ἀποβάλουμε, βέβαια ἀναπληρώνῃ τὸ κενὸ αὐτὸ χρησιμοποιώντας τὸν πλησίον.
Ἡ προετοιμασία εἶναι μία καὶ μόνη, ὅταν θὰ ἀποφασίσετε νὰ παλέψετε χρησιμοποιώντας καὶ τὴν ἐκκλησία, θὰ φᾶτε πρῶτα τὴν Παλαιᾶ Διαθήκη, ὄχι ὅπως τὴν διαβάζουν οἱ ἱστορικοί, γιατὶ ἐκεῖ εἶναι ὅλα τὰ ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα ποῦ θὰ σᾶς ἐμψυχώσουν καὶ θὰ ἀποδείξουν ὅτι ἔχει σχέση μὲ τὸν Ἰησοῦ Χριστό, δέν θὰ τὰ καταλάβετε ἀμέσως, θὰ σᾶς ἐμφανίζονται ὅταν ὑπάρχει λόγος, διότι δέν πρέπει νὰ ὑπάρχουν ἀμφιβολίες, καὶ μετὰ ὁ Λόγος, ἡ Καινὴ Διαθήκη δέν πρέπῃ νὰ σταματήσῃ ποτέ, καὶ τοῦτο διότι αὐτὸς ὁ Λόγος θὰ σᾶς ἐνδυναμώνει συνεχῶς, ἐπίσης θὰ σᾶς διώχνει τὴν βρῶμα, ἡ ὁποῖα θὰ σᾶς προκαλεῖ ὅλα τὰ προβλήματα, μετὰ ἀρχίζῃ ἡ συμβολὴ καὶ ἡ συμμετοχὴ στὰ τῆς ἐκκλησίας, καὶ τοῦτο διότι ἡ κοινωνία δέν πρέπει νὰ λίπῃ ποτέ, ἐπίσης τὸ ὄφελος ἀπὸ τὶς νυκτερινὲς λειτουργίες εἶναι μεγάλο καὶ ὠφέλιμο.
Τὰ ὅπλα γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσετε τοὺς βρικόλακες, δὲν τὰ μοιράζουν ὅπως τὸν ἄρτο, ἀλλὰ τὰ ἀποκτᾶς ἀπὸ τὶς προσπάθειες ποῦ καταβάλεις, ἀπὸ τὸ στραπάτσο ποῦ θὰ σὲ ὑποβάλλουν οἱ βρικόλακες, οἱ ὁποῖοι σὲ χρησιμοποιοῦν καὶ παίζουν, θὰ τὰ ἀποκτήσεις, καὶ ὅταν πάρῃς τὸ πρῶτο σου ὄπλο, τὸν Σταυρό, θὰ ἀρχίσῃς νὰ βαρᾶς ἐμπρός σου καὶ πρὸς τὰ κάτω, διότι ἀπὸ κάτω ἐπηρεάζει τοὺς ἀνθρώπους πρῶτα, ὅταν σὲ πλαισιώσῃ μὲ κάποιον ἀπὸ τοὺς θεοὺς νὰ σὲ ἀπασχολῇ ποιὸ ἔντονα, μέχρι νὰ καταλάβῃς ποῦ τὴν κάνῃ, ἀρχίζεις προσεκτικὰ καὶ βαρᾶς γύρω γύρω μέχρι νὰ καταλάβῃς ποῦ διαφοροποιεῖτε τὸ κτύπημα, εἶναι τὸ ποιὸ δύσκολο σημεῖο τῆς προσπαθείας, ἐκτὸς καὶ ἂν σᾶς ὑποδείξουν ἀπὸ τὸν οὐρανὸ τὸ σημεῖο ἢ τὸ σπίτι ποῦ τὴν κάνῃ, ὅταν ἐντοπίσῃς περίπου τὸ σημεῖο τοῦ ὁρίζοντα ἀπὸ ὅπου σὲ ἐπηρεάζουν ἢ τὸ σπίτι, θὰ βαρᾶς στὸ ψαχνό, ἐξάλλου θὰ καταλάβῃς ὅτι κτυπᾶς κάτι σὰν νὰ εἶναι λίγο συμπαγές, θὰ νοιώθης δηλαδὴ ὅτι ὁ Σταυρός σου κάτι βαράει, ὅταν φθάσῃς ἐκεῖ θὰ τὰ δίνεις ὅλα γιὰ νὰ ἔχεις ἀποτέλεσμα, γιατὶ ὅταν τοὺς βαρᾶς μὲ τὸν Σταυρὸ μειώνεται ἡ δύναμής του, καὶ τότε ἀρχίζεις σιγά – σιγὰ νὰ ἐπιβάλεις τὶς δικές σου ἐπιθυμίες, ἀργότερα ἐπάνω στὸν ἀποκαλούμενο θεό, πάρτε μία ἰδέα ἀπὸ τὸ τρουλοκόλιασμα ποὺ τοὺς ἔκανα ἐγώ, δέν γλύτωσε κανένας, βέβαια ἐγὼ τὸ τράβηξα ἀρκετὰ γιατὶ δέν μὲ ἄφηναν νὰ κοιτάξω οὔτε γυναῖκα, πόσο μᾶλλον νὰ πάω, ὅταν ἀρχίζετε καὶ ἀνεβαίνετε ἀποκτᾶτε μεγαλύτερα ὅπλα διότι οἱ ἀπαιτήσεις αὐξάνωνται.     
Ὅταν ἀποκτήσετε ἰσχυρὸ Σταυρὸ καὶ αἰσθάνεσθε δυνατοί, καὶ ὅταν καταφέρεται καὶ βλέπεται μέρος τοῦ σώματος τῶν βρικολάκων, θὰ τὸ πιάνεται τὸ σῶμα ἀπὸ τὰ πόδια ἢ τὸ κεφάλι, καὶ θὰ τὸ κτυπᾶτε κάτω σὰν χταπόδι, μὲ τὸν καιρὸ θὰ προσπαθήσετε νὰ τοῦ βάλετε Τὸν Σταυρὸ ἐπάνω στὸ σῶμα του, καὶ θὰ ἀρχίσετε νὰ τὸν βαρᾶτε κάτω, δέν μπορεῖτε νὰ κάνετε πολλὰ τέτοια κτυπήματα, πρῶτα αὐτὸς ἔχει ὑποστῇ πανωλεθρία, καὶ ἂν ἀκόμη σηκωθῇ καὶ ἔχετε δύναμη θὰ ἐπαναλάβετε τὴν ἴδια διαδικασία, εἶναι τὸ τέλος τοῦ βρικόλακα, ἁπλῶς χρειάζεται ἀρκετὴ αὐτοσυγκέρωσῃ καὶ δύναμη, ἀλλὰ ἀξίζῃ πραγματικὰ τὸν κόπο.
Αὐτὲς οἱ ἐνέργειες πραγματοποιοῦνται μὲ τὸ ἐνισχυμένο μας πνευματικὸ σῶμα, ἡ προσπάθεια ποῦ καταβάλουμε ἀποβλέπῃ στὴν ἐνίσχυσῃ τοῦ πνεύματός μας.
Ὅταν διάβαζα τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ ἄνοιξε ἡ διάνοιά μου στὸ Κεφάλαιον ΙΓ παράγραφος 27 ποῦ ἀναφέρει πῶς εἰσῆλθε ὁ σατανᾶς στὸν Ἰούδα, ἐγὼ ἀνέλυα μέσα μου ὅλη τὴν ἔννοια τῆς συγκεκριμένης φράσῃς γιὰ νὰ μπορῶ νὰ τὴν ἐνοῶ καλύτερα, δηλαδὴ φαγητὸ μπουκιά, εἴσοδος βρῶμας σατανᾶ, μετάλλαξῃ τοῦ Ἰούδα, πράξῃ τοῦ Ἰούδα, μετάνοια τοῦ Ἰούδα καὶ σπάσιμο τοῦ στομάχου ἀπὸ τὴν συγκινησιακὴ φόρτιση, λόγῳ τῆς πίεσης ποῦ ὑπέστη ἀπὸ τὴν βρῶμα, τὴν ὁποῖα δὲν μποροῦσε νὰ ἀποβάλῃ τότε.
Αὐτὴ τῇ διαδικασίᾳ ἐγὼ τὴν ἐπαναλάμβανα τὴν ἀρχὴ ποῦ διάβαζα σὲ παραγράφους ποῦ ἤθελα νὰ ἐμβαθύνω τὸ νόημα τους, ἀργότερα ἐπεκτάθηκε σὲ ὅλο τὸ κείμενο.
Αὐτὸ ἔχει ἕνα πλεονέκτημα ὅτι σᾶς ἀπασχολεῖ περισσότερο τὴν σκέψῃ σας καὶ ἐπικεντρώνεστε μόνο στὸν Λόγο ὁ ὁποῖος εἶναι εὐεργετικός, παράλληλα ὁ ἐγκέφαλος ἀρχίζει καὶ ἐργάζεται περισσότερο αὐξάνοντας τὸν ρυθμό του, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀντιστέκεσθε μὲ περισσότερη εὐκολία στὴν πίεση ποῦ ἀσκοῦν οἱ βρικόλακες ἐπάνω μας.
Τοὺς ἐξορκισμοὺς ἡ γνώμη μου εἶναι ὅταν τοὺς διαβάζετε γιὰ δικῆ σας ὠφέλεια, δὲν νομίζω ὅτι θὰ πρέπει νὰ ἀπαγορεύονται, εἴδατε τί προηγήθηκε σὲ μένα γιὰ τὴν προστασία μου, ἂν ἐσεῖς δέν αἰσθάνεστε δυνατοὶ μπορεῖτε νὰ τοὺς ἀποφύγετε, ἀλλὰ πιστεύω ὅτι ἡ ζημιᾶ ποῦ γίνετε ἀπὸ τὶς ἐνέργειες ποῦ σᾶς προκαλοῦν ἀξίζει τὴν προσπάθεια.
Μὲ τοὺς ξορκισμοὺς γνωρίζεται τὶ ἔγινε ἀπὸ τὰ προηγούμενα κεφάλαια, ἐδῶ θὰ προσπαθήσω νὰ σᾶς δείξω τὶ ἔκανε ὁ Θεὸς ὅταν μετέτρεψε, μετάλλαξε τὴν πράξῃ καὶ τῶν πονηρῶν πνευμάτων καὶ ἀντὶ νὰ τραυματισθῶ ἐγῶ ἐστράφη ἐναντίον των, αὐτὴ ἡ ἐνέργεια Τοῦ Θεοῦ ἐπιβεβαιώνῃ τὴν Παντοδυναμία Του καὶ τὴν Δύναμή Του.
Ὅτι μοῦ ἐδόθη ὅταν μὲ κάλεσαν γιὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ σατανᾶ τὸ 2005, τὸ ἐντόπισαν τὰ πονηρὰ πνεύματα τὸ 2018, λίγο πρὶν τὴν κάθοδο τοῦ μεγάλου, καὶ ἐνῷ προσπάθησαν νὰ καταστρέψουν τὶς ἐνέργειες ποῦ ἔκανα ἐγώ, δέν τὰ κατάφεραν.
Καὶ νὰ γιατὶ πρέπῃ νὰ νικήσεται τὸ σατανᾶ ὅπως διατυπώνεται στὸ Video ποῦ μπορῆται νὰ δεῖτε καὶ νὰ ἀκούσεται πατῶντας ἐδῶ τὴν ἄποψη τοῦ Πατέρα Ἐλπίδιου ποῦ μὲ ἕνα ἑξαιρετικὸ λόγο ἀποδίδῃ μὲ ἁπλᾶ λόγια, πῶς προῆλθε τὸ κακὸ στὸν κόσμο.
Ὅτι θὰ μάθετε ἀπέξω θὰ τὸ ἐπαναλαμβάνετε ἀπὸ μέσα σας ὅπου βρεθεῖτε καὶ ὅπου σταθεῖτε, διότι ὁ βρικόλακας ὅταν ἀντιληφθεῖ ὅτι τὸν ἐμποδίζετε στὸ σπίτι θὰ σᾶς τὴν κάνῃ ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι.
Ὁ βρικόλακας ὅταν ἀντιληφθεῖ ὅτι ἀπὸ μέσα σας λέτε τὸν λόγο Τοῦ Θεοῦ, τὴν στιγμὴ ποῦ θὰ τὸν λέτε θὰ προσπαθήσῃ μὲ ἕνα χασμουρητὸ νὰ σᾶς προκαλέσῃ μία ἔντονη ἐπιτάχυνσῃ τῆς σκέψη σας γιὰ νὰ σᾶς κουράσει, νὰ μὴ παρασυρθεῖτε ἀλλὰ σιγὰ σιγὰ νὰ ἐλέγξετε τὴν ψυχικῆς κατάσταση.
Ὅτι ἔκαμε σὲ ἐμένα τὸ ἔκανε χρησιμοποιῶντας τὸ χασμουρητό, καὶ σπίτια καὶ ἄνθρωποι ποῦ τοὺς χρησιμοποίησε πέθαναν ἢ καταστράφηκαν, ἐπίσης προκλήθηκαν πολλὰ θανατηφόρα δυστυχήματα μὲ ὅλα τὰ μέσα.
Τὸν Ἁγιασμὸ θὰ τὸ χρησιμοποιεῖται καθημερινὰ καὶ ὄχι μόνο μέσα στὸ σπίτι, ἀλλὰ καὶ ἕνα τετράγωνο γύρω ἀπὸ τὸ σπίτι, οἱ μεγάλοι δέν ἔρχονται κοντὰ στὸ σπίτι, ἀπὸ μεγάλη ἀποστάσῃ σᾶς ἐπηρεάζουν καὶ ἀπὸ ἐκεῖ σᾶς προκαλοῦν τὰ προβλήματα, ἡ δύναμης τοῦ Ἁγιασμοῦ εἶναι μεγάλη, καὶ στὸν σεισμὸ τῶν Κυθήρων καὶ στὸν δεύτερο σεισμὸ ποῦ τραυματίστηκε ἡ ἐκκλησία μὲ ἔστειλαν καὶ ἔριξα Ἁγιασμὸ στὴν Ἄκολη καὶ στὰ Νιφορέϊκα, ὅταν μάθεται καὶ καταλαβαίνεται πότε σᾶς βάζῃ βρῶμα μέσα σας, στὸ στομάχι συνήθως θὰ πείνεται Ἁγιασμὸ καὶ θὰ ἀκολουθεῖ διάβασμα.  
Τὸ Εὐχέλαιον θὰ τὸ χρησιμοποιεῖται καθημερινά, ὅπου αἰσθάνεστε φόβο, τρόμο σὲ κάποιες φάσεις ταχυκαρδίες ἢ ταχυπαλμίες, μπορεῖτε νὰ κάνετε ἕνα εἶδος τέστ, γιὰ νὰ δεῖτε στὴν πράξῃ τὶ σᾶς συμβαίνει, καὶ ἂν ἔχουν σχέση μὲ τὴν βρῶμα, τὸ Εὐχέλαιο ἐνεργεῖ πολὺ ποιὸ γρήγορα καὶ ποιὸ ἀποτελεσματικά, ἂν τὸ συνοδεύετε καὶ μὲ τὸν Λόγο Τοῦ Θεοῦ, μὴ ξεχνᾶτε ὅτι μὲ τὸν Λόγο Τοῦ Θεοῦ ἀποκτᾷ ἰδιότητες ὠφέλιμες γιὰ τὸν ἄνθρωπο, τὸ ἐνδυναμώνετε περισσότερο, τὸ Εὐχέλαιο ἐνισχύεται ἀκόμη περισσότερο ὅταν τὸ  βάζεται καὶ πηγαίνετε στὴν ἐκκλησία, ἐπίσης ὅταν βάζεται εὐχέλαιο στὸ σπίτι σας θὰ τὸ βάζεται στὰ κράσπεδα τοῦ πατώματος στὸ πλάϊ, ἐκεῖ <βόσκουν> ὅλα τὰ ἐρπετά.
Δὲν σκεπτόμεθα πότε πονηρὰ ὀτιδήποτε, αὐτὸ τοὺς δίνει τὸ δικαίωμα καὶ θὰ σᾶς βάλουν σὲ πολλὲς δοκιμασίες προκειμένου νὰ σᾶς πιέσουν, δὲν λέμε ποτὲ καὶ σὲ κανένα ἀπὸ τὰ δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ τὸ γνωστὸ λόγο <αἱ στὸν ἔξω ἀπὸ ἐδώ> ἀτόπημα, θὰ στραφεῖ ἐναντίον σας, μὲ τέτοιες μορφὲς ἀνθρώπων καὶ λέξεων κυβερνάει συνήθως, ὅταν λέμε τὴν φράσῃ αὐτή, αὐτὸς ποῦ τὴν λέει ἔχει ἴδη ὑποστῆ  μία μορφὴ μετάλλαξῃς, καὶ ὅσο κάνεται τὴν δουλειᾶ του δὲν σᾶς πειράζει, ὅταν καταλάβεται ὅτι αὐτὸ ποῦ λέτε εἶναι κακὸ καὶ προσπαθήσεται νὰ τὸ κόψεται θὰ σᾶς πιέσῃ.
Ἀπὸ ἕνα κράτος ὁ Χριστὸς ἔχει φύγει, ὁ τρόπος ζωῆς των καὶ ἡ ἀποδοχὴ ἀπαγορευμένων θεῶν δὲν συμβιβάζονται.
Ἡ νομιμοποίησῃς τέτοιων θεῶν ἀπὸ τὰ κράτη θὰ δώσει τὸ δικαίωμα στοὺς ὀπαδοὺς νὰ μολύνουν στελέχη, τὰ στελέχη θὰ γίνουν ἄβουλα ὄργανα στὰ χέρια των, ὁ κίνδυνος νὰ τοὺς ἀποσπάσουν μυστικὰ ἢ κωδικοὺς κ.λ.π εἶναι παιγνίδι σὲ ἀνεπτυγμένα πρόσωπα πνευματικὰ καὶ δὲν ἀναγνωρίζονται.
Ἐξ αἰτίας τῶν τεσσάρων πνιγμῶν τῆς Κρήτης τὴν περίοδο 20/02/2019 ποῦ ἔγιναν σὲ ἕνα χείμαρο, μὲ παρότρυναν ἀπὸ τὸν οὐρανὸ νὰ γράψω τοὺς λόγους διὰ τοὺς ὁποίους συμβαίνουν κάποια ἀτυχήματα, τὰ ὁποῖα προκαλοῦν πόνο καὶ θλίψη καὶ μοῦ ἐξήγησαν: Ἡ βρῶμα ποῦ δέχτηκες, εἶναι οἱ ἁμαρτίες τῶν ἀνθρώπων ποῦ χάθηκαν χωρὶς νὰ τὸ ἐπιδιώκουν, <ὅπως ἔγινε καὶ σὲ ὅλα τὰ ἀτυχήματα ποῦ προκλήθηκαν, ἔχω γράψει ἀρκετά, ὄχι ὅλα, γιὰ νὰ τὸν βάλῃ ὁ Θεὸς στὸ χέρι>, καὶ γιὰ νὰ μὴ χαθοῦν οἱ ἄνθρωποι ποῦ χρησιμοποιήθηκαν σὲ αὐτὴν τὴν προσπάθεια, αὐτὸ τὸ ἀναλαμβάνει Αὐτὸς ποῦ ἔχει Τήν Ζωή, εἶναι αὐτὸς ποῦ τὴν δίνῃ, καὶ αὐτὸς ποῦ τὴν παίρνῃ, μόνο ποῦ τὴν Ζωὴ τῶν ἀνθρώπων τὴν θέλει - ΚΑΘΑΡΗ - αὐτὸ κάνῳ ἐγὼ καὶ πιστεύω καὶ πολλοὶ ἄλλοι, καθαρίζομε τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες τους, ἀναλαμβάνωμε δηλαδὴ τὴν τιμωρία ποῦ ἀναλογῇ στὶς συγκεκριμένες πράξεις αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων, γιὰ νὰ μὴ τοὺς φάει τὸ σκοτάδι, μιὰ καὶ στὴν προκειμένῃ περίπτωση θυσιάζονται γιὰ μία προσπάθεια Τοῦ Θεοῦ, καὶ ποῦ ἀποφασίζει ὁ Ἴδιος ὁ Θεὸς πότε θὰ φύγουν.
Ὅτι ἀφορᾷ τοὺς πνιγμοῦς τῶν τεσσάρων κρητικῶν στὸν χείμαρρο, γιὰ νὰ ἁπαλύνῳ τὸν πόνο τῶν συγγενῶν, τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ για ὅλα θύματα αὐτῆς μάχης που προκλήθηκαν στὰ 33 χρόνια ποῦ διήρκησε, ὄσο γιὰ αὐτοὺς ποῦ θυσιάστηκαν, τὸν πόνο τους τὸν ἁπαλύνει ὁ Θεός.
Σᾶς ἔγραψα μερικὰ μόνο γεγονότα ποῦ διεδραματίστηκαν σὲ μία περίοδο περίπου 33 ἐτῶν, δὲν ἀναλύω γιὰ νὰ μὴ σᾶς κουράσω τὶ ἐπακολούθησε στὸ κάθε γεγονὸς γιατὶ νομίζω ὅτι δὲν ἔχει καὶ μεγάλη σημασία γιὰ σᾶς.
Μὲ ἐνδιαφέρῃ νὰ καταλάβεται κάποια πράγματα ποῦ εἶναι ἀπαραίτητα γιὰ τὸ καλὸ ὅλων μας, διότι ὁ ἔνας ἐπιρεάζῃ τὸν ἄλλο καὶ ἀντίστροφα.
Καὶ νὰ θυμάστε πάντα μία μεγάλη κουβέντα ποῦ ἦλθε λίγο πρὶν τὴν <ἐκτέλεση> τοῦ βρικόλακα ἀπὸ τὸν Οὐρανό: Ὁ Οὐρανὸς Δέν Χάνει Ποτέ.
Copyright : : Ἁγία Γραφή : Holy Bibles : : https://www.bibles.gr : : koinakis@bibles.gr