Ἡ Συμβολὴ τῆς Ὀδοντιάτρου + οἱ Μάγοι
λα ἄρχισαν ὅταν μία ἡμέρα ἦρθε στὸ μαγαζὶ ποὺ εἶχα τότε στὴν ὀδό <Πανταννάσης 79 στὴν Πάτρα> μία γυναῖκα ἡ ὁποία φαινόταν πολὺ συνεσταλμένη, καὶ ἡ ὁποῖα ἤθελε νὰ ἀγοράσει κάποια ἠλεκτρικὴ συσκευή.
Στὴν συζήτηση ποὺ ἔγινε διαπιστώθηκε ὅτι ἦταν ἀπὸ τὴν γειτονιὰ καὶ μάλιστα ὀδοντίατρος τὸ ἐπάγγελμα, ρυθμίσθηκε ἕνα ραντεβοῦ προκειμένου νὰ θεραπευθεῖ ἕνα χαλασμένο δόντι, ἀκολούθησε ἐπίσκεψη στὸ ἰατρεῖο, ρύθμιση πλαισίου τῶν ἐργασιῶν καὶ καθορισμός, ἔναρξης τῶν ἐργασιῶν γιὰ τὴν ἐπιδιόρθωση τοῦ ἐλατωματικοῦ δοντιοῦ.
Τὸ δεύτερο ραντεβοῦ προέβλεπε τὸν καθαρισμὸ τῶν δοντιῶν ὅπως καὶ ἔγινε καὶ καθορισμὸς νέου ραντεβοῦ.
Ἐνδιαμέσως τοῦ νέου ραντεβοῦ ποῦ επακολούθησε, ἦρθε ἡ ὀδοντίατρος στὸ μαγαζὶ λέγοντάς μου: Τὸ ραντεβοῦ ἀναβάλλεται καὶ ρυθμίζεται νέον, μόλις μπῆκε στὸ μαγαζὶ μὲ πιάνει ἕνα ἀλλόκοτο συναίσθημα, κάτι σὰν μία πολὺ ἔντονη συμπάθεια, ἦταν πολὺ ἔντονο τὸ συναίσθημα καὶ μάλιστα μοῦ ἔκαμε ἐντύπωση γιατὶ στὶς προηγούμενες συναντήσεις δὲν ὑπῆρξε τίποτα σχετικό.
Προσπαθώντας νὰ διώξω αὐτὸ τὸ ἔντονο συναίσθημα πηγαίνω στὸ ραντεβοῦ γιὰ τὴν ἐπισκευὴ τοῦ δοντιοῦ, καὶ καθὼς ξαπλώνω στὸν καναπὲ μὲ πιάνει πολὺ ἔντονη νύστα ὥστε νὰ μὴν μπορῶ νὰ ἀνοίξω τὰ μάτια μου, ὅταν κατάφερα νὰ ἀνοίξω τὰ μάτια μου, τὰ μάτια τίς ὀδοντιάτρου ἦταν ἔξω ἀπὸ τὶς κόγχες τους, αὐτὸ τὸ πρόβλημα μὲ εὐαισθητοποίησε καὶ τὴν λυπήθηκα κιόλας νομίζοντας ὅτι εἶχε κάποια ψυχικὴ ἀνωμαλία.
Στὸ νέο ραντεβοῦ ἡ συμπεριφορᾶ της ἔγινε ἀπότομη καὶ καθὼς μοῦ κάνει μία ἔνεση γιὰ τὴν ἀπονεύρωση τοῦ δοντιοῦ τραντάζετε ὅλη ἡ μασέλα, καὶ κάτι εἰσχώρησε καὶ κατέβηκε ἔως στὸ δεξί μέρος τῶν γενητικῶν ὀργάνων, ὅλη ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὸ δόντι μέχρι τὰ γεννητικὰ ὄργανα <τσιμεντοποιήθηκε ἔγινε σὰν πέτρα>, παραξενεύτηκα γιατὶ σὲ προηγούμενη ἔνεση δὲν εἶχε συμβεῖ αὐτὸ τὸ φαινόμενο καὶ τὴν ρώτησα τί ἔγινε, δὲν μοῦ ἔδωσε ἀπάντηση καὶ καθὼς ἔφυγα ἄρχισα νὰ νιώθω λίγο περίεργα.
Τὸ ἴδιο βράδυ καθὼς ξάπλωσα γιὰ νὰ κοιμηθῶ ἡ τσιμεντοειδεῖς περιοχὴ ἄρχισε νὰ ἐνεργοποιῆται καὶ νὰ μετατρέπεται σὰν ἀέρας, καὶ ἄρχισε νὰ μετακινεῖται μέσα στὸ σῶμα μου ἀσταμάτητα, μία τέτοια κατάσταση  δὲν σοῦ ἐπέτρεπε οὔτε νὰ ἡσυχάσῃς οὔτε νὰ κοιμηθῇς γιὰ ὅλη τὴν νύκτα.
Τὸ πρωῒ ποῦ πῆγα στὸ μαγαζὶ μοῦ αναπτύχτηκε μία ἐπιθυμία νὰ στέκομαι στὴν πόρτα τοῦ μαγαζιοῦ καὶ μὲ ἔπιανε μία μεγάλη ταραχή, αὐτὸ συνέβαινε μόνο ὅταν πέρναγε ἡ ὀδοντίατρος, καὶ χωρὶς ἐγὼ νὰ γνωρίζω πότε ἔρχεται οὔτε τὴν ἔβλεπα, καὶ αὐτὸ δὲν συνέβαινε κάθε μέρα, ἀργότερα κατάλαβα ὅτι πέρναγε ὅταν εἶχαν προκαλέσῃ σὲ μένα κάποια σατανικὴ πράξη, πέρναγε νὰ δεῖ πῶς ἔνοιωθα ἐγὼ ἀπὸ τὴν ἐπήρεια τῆς σατανικῆς της ἐνέργεια.
Μόλις πέρναγε ἔνοιωθα νὰ μὲ πιάνει ἕνα πιὸ δυνατὸ σόκ, τὸ ἴδιο συνέβαινε καὶ ὅταν πήγαινα βόλτα, ἐκεῖ ποὺ ἔκανα βόλτα μὲ ἔπιανε μία ἀλλόκοτη ταραχή, τυχαίως γυρίζω ἀπότομα πίσω μου καὶ βλέπω τὴν ὀδοντίατρο πολὺ κοντά μου, αὐτὸ συνέβη ἀκόμη δύο φορές, κατάλαβε ὅτι κάτι εἶχα καταλάβει καὶ δὲν τὴν εἶδα πλέον.
Ἡ ἐντύπωση ποὺ μοῦ δημιουργήθηκε ἦταν ὅτι ὅλα αὐτά,  μοῦ τὰ προκαλοῦσε μὲ το μηχάνημα τῶν ἀκτῖνων λέϊζερ, καθὼς τὸ ἰατρεῖο της ἦταν κοντὰ στὸ μαγαζὶ σχεδὸν ἀπέναντι, διέκοψα τὴν θεραπεία τῶν δοντιῶν διότι ὅλα αὐτὰ ποῦ μοῦ προκαλοῦσε μὲ ἔβαλαν σὲ ὑποψίες.
Μία ἐνέργεια τῆς ὀδοντιάτρου μὲ παραξένεψε ὅταν πέρναγε ἀπὸ κοντά μου ποὺ ἀφοροῦσε τὴν τσάντα ποὺ κρατοῦσε, πάντα τὴν ἄνοιγε καὶ κάτι ἀνακάτευε μέσα ὅταν μὲ ἔβλεπε, μετὰ ἀπὸ τὴν κίνηση αὐτὴ μὲ ἔπιανε ἐμένα ἔντονη ταραχὴ καὶ ἀποφασίζω μέσα μου νὰ τῆς πάρω τὴν τσάντα, κάποια στιγμὴ γιὰ νὰ δῶ τί εἶχε μέσα καὶ μὲ ἔπιανε ἐμένα ταραχή, καὶ ἀλλάζει χέρια ἡ τσάντα καὶ τὴν μετέφερε ἡ ἀδελφή της, τότε ἄρχισα νὰ ἀναριωτιέμε ὅτι κάτι συμβαίνει καὶ παρακολουθώντας τὴν ἀδελφή της μὲ ἀντιλήφθηκε καὶ ἀλλάζει ξανὰ χέρια ἡ τσάντα, καὶ τὴν μετέφερε μία νεαρὰ τὴν ὁποία τὴν εἶχα δεῖ νὰ βγαίνει ἀπὸ τὸ σπίτι τῆς ὁδοῦ Ρόδου, καὶ ἔμαθα ὅτι ἦταν ἀνηψιὰ τοῦ ἰδιοκτήτου ποῦ φιλοξενοῦσε στὸ σπίτι του τοὺς βρικόλακες, καὶ μάλιστα αὐτὴ πέρναγε ἀεράτη καὶ ἐπιδεικτικὰ μὲ τὴν τσάντα ἐμπρὸς ἀπὸ τὸ μαγαζὶ καὶ στὴν συνέχεια ἀνέβαινε στὸ ἰατρεῖο τῆς ὀδοντιάτρου.
Ἡ ἀνηψιὰ ἔκαμε στὴν συνέχεια ἕνα υἱὸ ὁ ὁποῖος ἀποτελοῦσε τὸ ἕνα πέμπτο τῆς ὁμάδας τῶν Πατρῶν ποὺ εἶχαν σακατέψει τοὺς ἀνθρώπους ποὺ πήγαιναν στὴν ἐκκλησία καὶ ὁ ὁποῖος <ἔδειχνε τὸν ἄνθρωπο στόχο  στὸν βρικόλακα τοῦ οὐρανοῦ ὁ ὁποῖος εἶναι καὶ ὁ δημιουργὸς τῆς μαλακίας τῶν ἀνθρώπων καὶ ὁ ὁποῖος ἐνεργεῖ μὲ εἰκονικὴ πραγματικότητα ἐναντίον τῶν ἀνθρώπων γιὰ νὰ τοὺς φορτώσει ἐνοχὲς καὶ βρῶμα, ἡ βρῶμα αὐτὴ εἶναι τὸ μέσον τῆς ἐπικοινωνίας μὲ τὸν ἄνθρωπο, ὅποιος καταφέρει καὶ διαλύσῃ αὐτὴν τὴν βρῶμα ἔχει ἐξουδετερώσῃ ὅλο αὐτὸ τὸ ἔκτρομα ποὺ βασανίζει τοὺς ἀνθρώπους γιὰ νὰ παριστάνει τὸν θεό.
Ὁ υἱὸς αὐτὸς λοιπὸν μοῦ εἶχε γίνει κολιτσίδα καὶ μὲ παρακολουθοῦσε γιὰ νὰ μὴ γίνουν γνωστὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ ἔχουν διαπράξει καὶ ποὺ εἶναι γραμμένα πολὺ ἀργότερα.
Τὴν τσάντα μὲ τὰ ὁμοιώματα τοῦ βρυκόλακα <αὐτὰ ποὺ εἶχαν μέσα στὴν τσάντα> ἀνέλαβε πλέον μία γριᾶ καὶ ἡ ὁποῖα εἶχε ἀναλάβῃ νὰ περνᾷ ἀπὸ τὰ μαγαζιὰ ποὺ δὲν ὑπάκουαν στοὺς κανόνες τους, καὶ τοὺς δημιουγοῦσε πολλὰ προβλήματα καὶ ὅταν τὴν παρακολούθησα μέσα στὸ λεωφορεῖο γιὰ νὰ δῶ ποὺ πάει χάθηκε μέσα ἀπὸ τὸ λεωφορεῖο, ἀργότερα ἦρθε καὶ ἔμεινε πάρα πολὺ κοντὰ στὸ μαγαζί, τῆς ἔβαλα ἕνα σταυρὸ μὲ εὐχέλαιο στὸν διάδρομο καὶ ἔμεινε ἕνα μῆνα μόνο.
Ἀργότερα τὴν μεταφορᾶ τῆς τσάντας ἀνέλαβε ἕνα τσιράκι τους, ποὺ παρακολουθοῦσε τοὺς πιστοὺς στὴν ἐκκλησία Τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων ἔμενε σχεδὸν δίπλα στὴν ἐκκλησία, τέτοια τσιράκια ἔχουν βάλει σὲ ὄλες σχεδὸν τῆς Ἐκκλησίες καὶ οἱ ὁποῖοι μεταφέρουν στὸν βρυκόλακα τίς μορφὲς τῶν ἀνθρώπων ποὺ πάνε στὴν ἐκκλησία, <ἡ μεταφορὰ γίνεται μὲ πνευματικὸ τρόπο γιὰ συντομία> ἄλλοι μεταφέρουν τὰ παιδιὰ τῶν σχολείων, ἄλλοι τὰ Πανεπιστήμια καὶ Πνευματικὰ Ἱδρύματα ἀκόμη Ὀργανισμοί, Τράπεζες, Ἐθνικοὺς δρόμους καὶ τὶς πλατεῖες ποὺ συχνάζουν συνήθως πολλοὶ ἄνθρωποι, στοὺς Πατρινοὺς ἔχουν ἐγκαταστήσῃ ἕνα βρικόλακα στὴν πλατεῖα Ὄλγας ποὺ ἐλέγχει ὅλο τὸ κέντρο τῶν Πατρῶν, ἐκεῖ τὸν ἔχουν μεταμορφώσει λόγῳ δέντρων ὡς πουλὶ γιὰ παραπλάνηση, ὁ ρόλος του ἦταν νὰ προσέχει τοὺς μαγαζάτορες, καὶ ὁ ὁποῖος ὑπάκουε στὶς ἐντολὲς τοῦ θεοῦ ποὺ ἦταν στὴν ὀδὸ Ρόδου, ὅσοι μαγαζάτορες δὲν ἔκαναν τὸ θέλημά του τοὺς κατέστρεφε μὲ τὴν συνδρομὴ τῆς γριᾶς ἡ ὁποία μετέφερε τὰ ὁμοιώματα στὰ καταστήματα τῶν στόχων.  
Το τσιράκι το οποίο μὲ παρακολουθούσε, χρησιμοποιούσε τα αυτοκίνητα τῶν εμπόρων ποῦ τοὺς ἐκβίαζε, εἶχα καταγράψει γύρω στοὺς 50 ἀριθμοὺς αυτοκινήτων ὅταν εἶχα χρόνο, καὶ τοὺς ἕχω ἀκόμη, καὶ ἄλλα τόσα τὰ ἄφησα, καὶ μία μέρα τοῦ εἶπα ὅτι, ἂν σὲ καταγγείλω στὴν ἀσφάλεια ὅτι κάθε μέρα μὲ παρακολουθῆς μὲ διαφορετικὸ αὐτοκίνητο τί θὰ τοὺς πεῖς; Ἡ ἀντίδρασή του ἦταν νὰ χρησιμοποιήσῃ πλέον ἕνα αὐτοκίνητο, αυτὸς ἀργότερα ἔμαθα ὅτι ἦταν ὁ ἐνδιάμεσος κρίκος μεταξὺ τοῦ οὑρανοῦ καὶ τῆς γῆς, εἶναι αὺτὸς ποῦ σᾶς γράφω ὅτι ὑπέστη τὸν μεγαλύτερο ἐξευτελισμό.

Ἐν ἔτῃ 2018 ἡ τσάντα μὲ τὰ ὁμοιώματα ἀντικατεστάθη μὲ βαλίτσα, καὶ ἡ μεταφορᾶ της γίνεται πλέον μὲ αὐτοκίνητο, καθὼς τὰ ὁμοιώματα τοῦ θεοῦ αὐτοῦ πολαπλασιάσθηκαν γιὰ νὰ μὲ ἐπιρεάζει συνεχῶς, καὶ τοῦτο διότι ἐγὼ εἶχα ἐξουσία καὶ ἔβγαζα τὴν βρῶμα ποὺ μοῦ μετέδιδε διὰ μέσου τῶν ὁμοιωμάτων γιὰ νὰ μὲ ἐλέγχει καλύτερα ὅπως νόμιζε, καὶ θὰ μάθεται καὶ τὴν διαδικασία τῆς ἀνανέωσης τῶν ὁμοιωμάτων ποὺ θὰ σᾶς μάθω πῶς νὰ τὰ καταστρέφετε, καὶ πῶς θὰ ἐνεργῆτε ὅταν τὰ ἀνανεώνουν γιὰ νὰ ἀποκτήσουν πάλι ἰσχύ.
Ἀλλὰ ἡ κατάσταση ἔγινε χειρότερη καὶ ἀναγκάστηκα μία μέρα καὶ ζήτησα ἀπὸ τὴν ὀδοντίατρο νὰ σταματίσει αὐτὰ τὰ κόλπα, καὶ μοῦ ἀπάντησε ὅτι θὰ καλέσει ἐνισχύσεις.
Οἱ ἐνισχύσεις τῆς ἐπιστήμονος ἦταν αὐτὲς μὲ τὴν σειρὰ ποὺ ἀκολουθοῦν, ἕνας φωτογράφος μὲ παίρνει φωτογραφία ἀπὸ τὸ μπαλκόνι τῆς ὀδοντιάτρου καὶ μάλιστα ἐγὼ εἶδα τυχαίως ὅλη τὴν σκηνὴ καὶ τὸ γράφω αὐτὸ γιατὶ μετὰ ἦρθε κάποιος καὶ μοῦ ἔφερε τὴν φωτογραφία ποὺ τράβηξαν ἀπὸ τὸ μπαλκόνι της, μᾶλον γιὰ παραπλάνηση, ἐπειδὴ εἶδα ὅλη τὴν διαδικασία ποῦ προηγήθηκε.
Μετὰ ἀπὸ δύο ἡμέρες καθὼς στεκόμουν στὴν πόρτα τοῦ μαγαζιοῦ ἀκούγωνται κάτι σὰν σφύριγμα καὶ κάτι καρφώνετει στὸ στῆθος μου καὶ μὲ ὑποχρεώνῃ νὰ μπῶ μέσα στὸ μαγαζὶ γιὰ νὰ μὴ πέσω κάτω καὶ ἐκεῖ ἀκούω ἄλλα σφυρίγματα τὰ ὁποῖα καρφώθηκαν σὲ ὅλο τὸ στῆθος καὶ ἄλλα στὴν μέσα γωνία τοῦ μαγαζιοῦ.
Ὁ πόνος στὸ στῆθος ἦταν ἀφόρητος καὶ τὸ βράδυ ἐπανελήφθη ἡ ἴδια διαδικασία στὸ κρεββάτι ὅπως καὶ στὴν περίπτωσις τῆς ἔνεσις, δηλαδὴ διαλυόταν ὅλα αὐτὰ καὶ ἁπλωνόταν σὲ ὅλο τὸ σῶμα μου.
Ἡ ἐπαφὴ τοῦ Σταυροῦ στὸ σημεῖο τοῦ τραύματος αὔξανε τὸν πόνο σὲ βάθος, ὥσπου ἕνα βράδυ ὁ Σταυρὸς ἔμεινε κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ὕπνου στὴν πλάτη, καὶ εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα ὁ πόνος νὰ μεταφερθῆ στὸ σημεῖο ἐπαφῆς τοῦ σταυροῦ, αὐτὸ αὐτομάτως μοῦ προκάλεσε ἐρωτηματικά.
Πρῶτα ἔκαμα γενικὲς ἐξετάσεις ποὺ δὲν ἐμφάνισαν κάποια ἀνεβασμένη τιμὴ καὶ ἐπειδὴ ὁ μικροβιολόγος ἦταν γνωστὸς τοῦ ἔδωσα σίαλο νὰ κάνει μία ἐξέταση, ἐπειδὴ εἶχα παρατηρίσῃ ὅτι κάτι ἔμπαινε μέσα μου καὶ μία βρῶμα κόλαγε τὸ στόμα μου καὶ μὲ δυσκόλευε στὸ νὰ καταπίνω ὀτιδήποτε ἔτρωγα καὶ στὴν συνέχεια ἄρχισαν νὰ εμφανίζονται διάφορες παρενέργειες τὶς ὁποῖες θὰ τίς μάθετε στὴν συνέχεια.
Μετὰ ἀπὸ κάποιο διάστημα 5-6 μηνῶν ὁ πόνος χάθηκε παντελῶς ἀπὸ τὸ στῆθος καὶ ἄρχισα νὰ νοιώθω λίγο πιὸ ἄνετα, τότε εἶχα ἀρχίσῃ καὶ πήγαινα στὴν ἐκκλησία στὸν ἐσπερινὸ κάθε ἀπόγευμα, ἐπίσης ἡ περιοχὴ τοῦ λαιμοῦ ποῦ εἶχε τσιμεντοποιηθῆ ἔσπασε ἀπὸ μία Κοινωνία ποῦ πῆγε μόνη της, καὶ πέρασε στὸ σημεῖο ποὺ εἶχε εἱσχωρήσει ἡ βρωμιᾶ, καὶ ἔσπασε τὴν βρῶμα καὶ ἐγὼ λίγο ἔλειψε νὰ πέσω κάτω,  καὶ τότε κατάλαβα ὅτι ὅλα αὐτὰ προερχόταν ἀπὸ τὸ βρικόλακα, μὲ τὴν συνδρομὴ τῶν ἐπιγείων τσιρακιῶν ποὺ θὰ δεῖτε εὐθεῖς ἀμέσως.
Ὅταν ὁ βρικόλακας εἶδε ὅτι καταστράφηκε ἡ ἐνέργεια τῆς ἔνεσις καὶ τοῦ στήθους ἐτοίμασε νέα ἐνέργεια ἐπάνω μου, τὴν ἐνέργεια τὴν ἔβλεπα πνευματικὰ ὅλη γιατὶ ἤμουνα ξύπνιος, καὶ τὴν παρακολουθοῦσα γιατὶ δὲν ἤξερα τὰ ἀποτελέσματά της, καὶ τὸν ἔβλεπα νὰ χαράζει διόδους δηλαδὴ κάτι σὰν ἐπικοινωνία τοῦ λαιμοῦ δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ καὶ νὰ καταλήγουν καὶ οἱ δύο δίοδοι, δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ τῶν γενητικῶν ὀργάνων, <στὴν βουβωνικῆ χῶρα> μέσα στὶς διόδους αὐτοὺς ἔριχνε ἀνθρώπους ἀφοῦ πρῶτα τοὺς σκότωνε, εἶδα καὶ δύο γνωστὲς μορφές, ἡ μία ἦταν τοῦ ἑνὸς παιδιοῦ μου καὶ ἡ ἄλλη ἐνὸς παιδιοῦ ποῦ μετέφερε τότε ἐφημερίδες μὲ τὸ μηχανάκι, τοὺς ἄλλους δὲν τοὺς γνώριζα, ἀπὸ τοὺς διόδους αὐτοὺς εἱσερχόταν ἡ βρᾶμα ὅταν ἔτρωγα καὶ κατέληγαν δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ τῶν γεννητικῶν ὁργάνων, στὸ σημεῖο τῶν γεννητικῶν ὀργάνων ποὺ κατέληγαν οἱ βρωμιὲς μέσῳ τῶν πνευματικῶν ἀγωγῶν οἱ τρίχες ἔγιναν ἀμέσως γκρίζες, πολλὲς στὴν δεξιὰ πλευρὰ καὶ λιγώτερες στὴν ἀριστερή.
Στὸ κεφάλαιον τῆς Μετάλλαξης ὑπάρχει ἀνάλυση γιὰ τὴν μεταβολὴ καὶ ἀλλαγὴ τῆς κεφαλῆς τῶν ἀνδρῶν καὶ τῶν τριχῶν.
Ἐδῶ θέλω νὰ σᾶς ἐνημερώσω γιὰ νὴ μὴ βγάζεται λάθος συμπεράσματα ὅτι ὅλες οἱ ἀναφορὲς ποὺ κάνω ὅσον ἀφορᾷ τίς πνευματικὲς μορφὲς τῆς ἐκκλησίας ποὺ ἔβλεπα, καὶ οἱ ὁποῖες προηγοῦντο πάντα πρὶν ἀπὸ κάθε ἐπίθεση εἶχαν ἄμεση σχέση ἀνάλογα μὲ τὸ μέγεθος τῆς ἐπίθεσης, καὶ εἶχαν σκοπὸ τὴν δικῆ μου ἐνίσχυση καὶ προστασίας, ὅλα αὐτὰ μετὰ τὴν συνομηλία ἐξ οὐρανοῦ ποῦ εἶναι στὸ κεφάλαιον Τοῦ Ναοῦ Τῆς Παντανάσσης.
Κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο ἔβλεπα καὶ ὄλες τὶς ἐνέργειες τοῦ ἀπατεῶνα ποὺ ἀφοροῦσαν ἐμένα καὶ προοριζόταν γιὰ μένα.
Ἕνα βράδυ καθὼς καθόμουν στὴν αὐλὴ ἄρχισε ἔνας πνευματικὸς διάλογος ποὺ ἀναφερόταν στὴν ὀδοντίατρο, λές καὶ προσπαθοῦσαν νὰ μάθουν τὶ ἀκριβῶς γνώριζα, καὶ ὅταν τελείωσε ὁ διάλογος μοῦ λένε: Ἂς πήγαινες μαζῆ της, καὶ μὲ κτύπησαν μὲ κάτι στὸ κρόταφο <τὸ κτύπημα ἦταν μία δόση βρῶμας ποὺ εἶχε ἰδιότητες ἐπικοινωνίας μὲ τὰ πονηρὰ πνεύματα, ποὺ εἶναι οἱ ἐνδιάμεσοι κρίκοι μὲ ὅτι συνεργάζεται μαζῆ τους>.
Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ τὸ κτύπημα παρετήρισα ἐσωτερικῶς ὅτι μοῦ μίλαγαν <λεπτομέρειες γιὰ τὸ πῶς σοῦ μιλάνε θὰ συναντήσετει παρακάτω μὲ ὄλες τίς λεπτομέρειες> καὶ γενικῶς προσπαθοῦσαν κάποιοι ὅπως ἔνοιωθα τότε νὰ μαθαίνουν τὸ κάθε τι γιὰ μένα ἀκόμη καὶ ποὺ ἤμουν πολὺ εὔκολα, ἐπικεντρωνόταν ὅλη ἡ σκέψη μου στὸ σημεῖο τὸ κτυπημένο, ἐρχόταν ἡ εἰκόνα τοῦ χώρου ποὺ ἦμουν καὶ αὐτὸ τοὺς ἔδιδε τὸ δικαίωμα νὰ μποροῦν νὰ μὲ βρίσκουν πολὺ εὔκολα καὶ νὰ μάθουν ἀκόμη καὶ ἂν εἶχα κουβεντιάσει κάτι ποὺ ἀφοροῦσε τὴν ὀδοντίατρο, ἐρχόταν ἡ εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου ποὺ συζητοῦσες καὶ ἄρχισε ἔνας ἐσωτερικὸς διάλογος τί ἀκριβῶς ἐλέχθη ποὺ ἀφοροῦσε τὴν ὀδοντίατρο ἀσχέτως ἂν ἡ συνομιλία ἀφοροῦσε τὴν ὀδοντίατρο ἢ ὄχι δεχόμουν  πάλι μία νέα δόση βρωμιᾶς, αὐτὸ κράταγε συνήθως γύρω στοὺς 7-8 μῆνες, ἀπὸ ὅτι κατάλαβα προσπαθοῦσαν νὰ προστατεύσουν τὴν ὀδοντίατρο διότι ἔψαχνα νὰ βρῶ στοιχεία γιὰ νὰ τὴν ἐκθέσω.
Ἡ κατάσταση ἔγινε ἀφόρητη καὶ ζήτησα τὴν συνδρομὴ ντέτεκτιβ γιὰ νὰ μάθω τί ἀκριβῶς γίνεται καὶ μοῦ συνέβαιναν ὅλα αὐτά, καὶ ὁ ὁποῖος παρόλο ποὺ προσπάθησε δέν μπόρεσε νὰ ὁλοκληρώσῃ τὴν προσπάθειά του γιατὶ ἔγινε ἀντιληπτὸς καὶ σὲ διάστημα περίπου ἕξη μηνῶν πέθανε.
Μετὰ ἀπὸ λίγο ὁ μικροβιολόγος ποὺ τοῦ εἶχα δώσῃ τὸν σίαλο ἔπαθε καρδιακὴ προσβολὴ καὶ πέθανε.
Ἐγὼ ὅλα αὐτὰ τὰ συζήταγα μὲ τοὺς γνωστοὺς καὶ ἐπειδὴ ἐθεωρήθηκαν περίεργα ἔνας γνωστὸς θεολόγος μὲ πάει σὲ ἕνα ψυχίατρο γιατὶ νόμιζε ὅτι κάτι εἶχα πάθη, στὸν ψυχίατρο εἶπα ὅτι ἐμένα ὅτι μοῦ συμβαίνει, συμβαίνει μετὰ ἀπὸ κάτι ποὺ εἰσέρχετε ἀπὸ τὸ στόμα μέσα μου, αὐτὸ μπορεῖς νὰ τὸ σταματίσῃς; Μοῦ λέει ὄχι, τοῦ λέω τότε δὲν μοῦ χρειάζεται ἡ θεραπεία σου, παρὰ ταῦτα θὰ πάρω τὰ χάπια ποὺ μοῦ συνέστησες γιὰ νὰ μὴ προσβάλω τὸν θεολόγο, ὁ θεολόγος μετὰ ἀπὸ λίγο πέθανε, πῆρα δύο χάπια  καὶ μόλις πῆρα τὸ ἕνα ἔβλεπα μία ἀνθρώπινη μορφὴ στὸ σημεῖο τῆς γωνίας τοῦ μαγαζιοῦ ποὺ εἶχα καταλάβει ὅταν εἶχαν καρφωθεῖ οἱ βρωμιὲς ἀπὸ τὸ μπαλκόνι τῆς ὀδοντιάτρου καὶ ποὺ τελεικῶς ἦταν πονηρὰ πνεύματα καὶ μὲ κοροΐδευαν γελῶντας, τὴν ἴδια μορφὴ εἶδα καὶ σὲ ἕνα νέο ψυγεῖο ποὺ ἀγόρασα σὲ ἕνα νέο σπίτι καὶ τὸ ὁποῖο ἄρχισε νὰ κτυπᾶ ὅταν ἐπρόκειτο νὰ πραγματοποιήσουν κάποια ἐργασία ἐπάνω μου, καὶ σὲ ἔνα ἀνάκλινδρο ποὺ μόλις τὸ πῆγα στὸ σπίτι ἔπεσε μία παρόμοια πνευματικὴ μορφὴ καὶ ξάπλωσε, λεπτομέρειες γιὰ τὸ ψυγεῖο εἰδικὰ σὲ ἄλλη ἀναφορὰ ποὺ θὰ γίνει ἀνάλυση γιὰ ποιὸ λόγο χρησιμοποιήθηκε.
Φίλος μου πρόεδρος μεγάλης ἑταιρείας καθὼς καθόμασταν στὸ μπαλκόνι του, καὶ γύρισε ἡ συζήτηση σὲ αὐτὰ τὰ θέματα ἄρχισε νὰ χασμουριέται πολλὲς φορές, ἦταν ὁ μόνος ποὺ ἄντεξε περισσότερο χρόνο γιατὶ ἦταν καὶ νεώτερος καὶ στὸ τέλος πέθανε.
Ἐπίσης χρησιμοποιήθηκε ὁ δικός μου λόγος ὅταν ἐγὼ ἀναφερόμουν στὰ ἔργα αὐτὰ τοῦ βρικόλακα καὶ ἐπενέβαινε ἀμέσως τιμωρώντας ἐμένα βέβαια ἐπειδὴ ἀναφερόμουν στὶς μαλακίες του.
Ἐπίσης σὲ χώρους ποὺ σύχναζα τὸν βρικόλακα τὸν εἶχαν μόνιμα ἐγκαταστήσῃ ἐκεῖ.
Ὅλα αὐτὰ ἀπέβλεπαν στὴν παρεμπόδιση τῶν ἐνεργειῶν τοῦ βρικόλακα ποὺ ἐγὼ προσπάθησα, καὶ προσπαθῶ νὰ ἀναδείξω γιατὶ ἡ γνώση θὰ βοηθήση ἕνα στόχο ποὺ πολὺ εὔκολα μπορεῖ νὰ γίνει θῦμα τους, ἐξάλλου τὰ κόλπα τους δὲν τὰ γνωρίζει κανεὶς παρὰ μόνο αὐτὸς ποὺ τὰ ὑπέστη, καὶ ποὺ χωρὶς τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ δὲν μπορεῖ κανένας νὰ γλυτώσῃ.
Μὲ τὴν ὀδοντίατρο ἔχουν ὑπάρξει καὶ ἄλλα γεγονότα τὰ ὁποῖα θὰ τὰ παρακάμψω γιατὶ υπάρχουν πολὺ ποιὸ σοβαρὰ γεγονότα ἀργότερα.   
Θὰ σταματήσω μόνο στὸ γεγονὸς ὅτι μία μορφωμένη γυναῖκα ἔχει αἱχμαλωτισθῇ σὲ τέτοια συστήματα ποὺ ἔχουν σὰν στόχο μόνο τὸ κακὸ καὶ ποὺ δυστυχῶς δὲν εἶναι ἡ μόνη, καὶ ἐπειδὴ ἔχει ἄμεση σχέση μὲ ἕνα ἀντικείμενο ποὺ ἀφορᾶ τὴν ὑγεία τῶν ἀνθρώπων θὰ ἔπρεπε νὰ ὑπάρχει μία ἀρχὴ ποὺ νὰ ἐξασφαλίζει καὶ νὰ προστατεύει τοὺς ἀσθενεῖς.
Ὅταν βρώμισε τα δικά μου δόντια ὁ βρικόλακας, καταστράφηκαν ὅλα σχεδόν, διότι η βρωμιά του μοῦ προκαλοῦσε πρῶτα ἁμόκ, καὶ στὸ ὀποῖο ἀντιδροῦσα μὲ δύναμη ὅταν ἔτρωγα ἐπάνω στὰ δόντια, αὐτὴ ἡ ἐνέργεια ἔσπαγε τὰ δόντια, διότι αὐτὸ τὸ προκαλοῦσε ἡ βρῶμα, ἡ ἠποῖα μέσῳ τῶν διόδων κατέβαινε στὴν βουβωνιῆή χῶρα καὶ τράβαγε ὅλο τὸ νευρικὸ σύστημα τοῦ λαιμοῦ καὶ τοῦ στόματος πρὸς τὰ κάτω, αὐτὰ εἶναι τὰ ἔργα αὐτῶν τῶν θεῶν, ποῦ τοὺς ἐξυπηρετοῦν ἀνθρώπινα ὅντα-βρικόλακες.

Δέν εἶναι πάντως ἡ μόνη ὀδοντίατρος, ὑπάρχουν καὶ ἄλλοι ἀλλὰ δουλεύουν γιὰ τὸν σατανὰ χωρίς νὰ τὸ ξέρουν, δηλαδὴ παρακολουθοῦν τὸν στόχο, κὶι ὅταν πάει στὸν συγκεκριμένο ὀδοντίατρο ἀφοῦ εἶναι πολὺ εὔκολο νὰ τὸ γνωρίζουν, πηγαίνῃ τὸ τσιράκι στὸν ὀδοντίατρο χρησιμοποιώντας παιδικές δικαιολογίες καὶ μόνο γιὰ νὰ δῆ τὸ θῦμα στὴν καρέκλα τοῦ γιατροῦ, τὰ ἄλλα εἶναι δουλειᾶ τοῦ μεγάλου αὐτοῦ βόθρου, τὸν λέω βόθρο γιατὶ καὶ αὐτὸς βγάζῃ βρῶμα, ἀλλά δέν κάνῃ τὸν θεό, ἔχει συνείδηση.
Στὸ κεφάλαιον τῆς ἔλευσης τοῦ βρικόλακα ὑπάρχει ἄλλη μία αναφορὰ μὲ μία φοιτήτρια τῆς Ἱατρικῆς ποῦ τὴν μύησαν στὸν σατανισμὸ γιὰ νὰ τὴν ἐλέγχουν καὶ νὰ προκαλοῦν προβλήματα στοὺς ασθενεῖς ποῦ θὰ ἐξέταζε, ἡ μυημένη καὶ ἐλεγχόμενη Ἱατρὸς ἀπὸ τὸν βρικόλακα.
Ὁ βρικόλακας ἄν δὲν σὲ ἐξουσιάσῃ μὲ τὴν βρῶμα του δὲν μπορεῖ νὰ σοῦ ἐπιβάλει καὶ πολλὰ πράγματα ἢ ἄν καταφέρει καὶ σοῦ τὰ ἐπιβάλει θὰ πρέπει νὰ κουρασθεῖ πολὺ, στὴν συνέχεια θὰ τὸ διαπιστώσετε μόνοι σας.

 
Ἡ Ἐπαφὴ μὲ τοὺς Μάγους
 
Ἡ ὕπαρξις τοῦ βρικόλακα στὴν Πάτρα εἶχε ἄμεση σχέση μὲ τὸν Ἀπόστολο Ἅγιο Ἀνδρέα, καὶ λέω εἶχε διότι μετὰ ἀπὸ πολλὲς προσπάθειες καὶ μὲ τὴν συνδρομὴ τῶν δυνάμεων τοῦ Θεοῦ αὐτὴ ἡ βρᾶμα ἔπαψε νὰ ὑφίστατε, καὶ  θὰ γνωρίσεται ὅλη τὴν προσπάθεια καθὼς καὶ τὴν κάθοδο τοῦ βρικόλακα πρὸς τὰ κάτω καὶ ποὺ μοῦ ἐδόδη ἡ δυνατότητα νὰ παρακολουθήσω νὰ συνδράμω.
Αὐτὴν τὴν ἐνέργεια τὴν πραγματοποίησε ὁ ἵδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστός, διότι αυτὸν ποῦ ἔκαψε, ὅταν θὰ διαβάσετε τὶ ἔκανε, θὰ δῆτε ὅτι ἦταν ὁ μεγαλύτερος τῶν βρικολάκων, καὶ εἶναι ἕνας λόγος ποῦ πρέπει νὰ τιμᾶται ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας, διότι οἱ δικές Του προσπάθειες καὶ τῆς Εκκλησίας Του, ἔφεραν αὐτὸ τὸ ἀποτέλεσμα.
Αὐτὸς ποῦ καθόρισε τὴν παραμονὴ Τοῦ Ἀποστόλου Ἀνρέου σὲ αὐτὴν τὴν περιοχή, σημαίνει ὅτι ὑπάρχουν σοβαροὶ λόγοι, πιθανὸν νὰ ἀπειλεῖται ἡ περιοχή.   
Τὰ γεγονότα ποῦ συνέβησαν μὲ τὴν ὀδοντίατρο μὲ ὑποχρέωσαν νὰ σταματήσω τὴν ἐπισκευῆ τῶν δοντιῶν, αὐτή μου ἡ προσπάθεια αὔξησε ἀκόμη περισσότερη τὴν προσπάθεια ποῦ κατέβαλλαν οἱ συνεργᾶτες τῆς ὀδοντιάτρου ποῦ εἶχαν ἀναλάβῃ νὰ τὴν προστατέψουν, καὶ ἐγὼ ἄρχισα ἀρχικῶς νὰ δυσκολεύωνται οἱ ἐνέργειές μου ἀπὸ τὴν ἐπιβάρυνσῃ τῆς βρῶμας ποῦ δεχόμουν.
Ἡ κατάστασης ἄρχισε νὰ γίνετε ἀπελπιστικὴ καὶ χωρὶς νὰ γνωρίζω ποὺ ὀφείλετε, καὶ σὲ αὐτὴ τὴν κατάσταση ἡ γυναῖκα μου μὲ πάει σὲ μία τοπικὴ μάγισσα, διότι ἐγὼ ἄρχισα νὰ αἰσθάνομαι σὰν φυτὸ καὶ ἡ μάγισσα, μᾶς ζήτησε κάποια πράγματα δικά μας καὶ μᾶς ἐνημέρωσε ὅτι σὲ μερικὲς ἡμέρες θὰ εἶχε τακτοποιηθῆ τὸ πρόβλημα.
Μετὰ ἀπὸ μερικὲς μέρες ἔγινε στὸ σπίτι χαλασμός, στὸ σπίτι ἡ σκεπῆ ἡ μισὴ εἶναι μὲ κεραμίδια ἡ ἄλλη μισὴ ταράτσα καὶ καθὼς εἴμαστε ξαπλωμένοι, καλοκαίρι ἀπόλυτη ἡσυχία, ἄρχισε στὰ κεραμίδια μετὰ τὰ μεσάνυκτα νὰ γίνετε χαλασμός, στὴν ταράτσα ὑπῆρχαν μερικὲς σωλῆνες νεροῦ ἐλεύθερες οἱ ὁποῖες πήγαιναν πέρα δῶθε, τὰ κεραμίδια κόντευαν νὰ φύγουν καὶ ἐγὼ λὲς καὶ ξύπνησα ἀπὸ ἕνα λήθαργο καὶ ἂς ἤμουνα ξύπνιος, περιττὸ νὰ πῶ ὅτι ἡ γυναῖκα μου ὁδηγήθηκε σὲ ψυχίατρο μετὰ ἀπὸ αὐτό, ἡ μάγισσα ποὺ εἶχαμε πάει μᾶς ἔστειλε τὸν βρικόλακα ὁ ὁποῖος μᾶς προκάλεσε μήρια προβλήματα.
Στὴν μάγισσα μὲ πῆγε γιατὶ δὲν γνωρίζαμε μὲ ποιὸ τρόπο θὰ ἀντιμετωπίζαμε μιὰ τέτοια κατάσταση, οὔτε γνωρίζαμε ὅτι ἡ ἐκκλησία μποροῦσε νὰ μᾶς δώσῃ λύση.
Ἐννοεῖται ὅτι ἔγινε χειρότερη ἡ κατάστασης, καὶ καθὼς δὲν ἔνοιωθα καλὰ πάω σὲ ἕνα ἄλλο μάγο πλέον στὴν Ἀθῆνα ὑποτίθεται γιὰ καλύτερα, μοῦ εἶπε τὰ γνωστὰ πράγματα σὲ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις περιμένοντας μήπως κάνῃ αὐτὸς κάτι γιὰ βελτίωση, ἐγὼ ἔβλεπα ὅτι δὲν μποροῦσα νὰ λειτουργήσω σὰν ἄνθρωπος.
Λίγο νωρίτερα εἶχα πάει καὶ σὲ κάποιον ἄλλο κάπου στὴν Ναύπακτο, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς τίποτα, νομίζω ὅτι μάλλον φοφήθηκαν ὅταν ἔβλεπαν ὅτι ὅλα αὐτὰ προερχόταν ἀπὸ τὸν ἀρχηγό τους, καὶ δὲν τόλμησαν νὰ κάνουν κάτι ἐναντίον τοῦ ἀρχηγοῦ.
Σὲ αὐτὴ τὴν κατάσταση μία γνωστὴ φίλη μὲ πάει σὲ μία ἅλλη μάγισσα σὲ κοντινὴ πόλη.
Ἡ γυναῖκα λοιπὸν αὐτὴ μοῦ εἶπε μετὰ ἀπὸ τὴν κάποια της προσπάθεια ποῦ δὲν γνωρίζω ἂν ἔκανε τελικὰ ἢ ἂν μὲ δούλευε καὶ αὐτή, ὅτι μετὰ ἀπὸ τὴν δικῆ της ἐνέργεια ἔπρεπε νὰ <ἀνοίξω μία Ἐκκλησία> ἐννοοῦσε νὰ κάνω μία δικῆ μου λειτουργία, αὐτὸ μὲ ἔβαλε σὲ σκέψεις πῶς αὐτὴ μάγισσα δὲν μποροῦσε νὰ καταστρέψει αὐτὰ τὰ φαινόμενα καὶ μὲ ἔστελνε παρὰ ταῦτα στὴν ἐκκλησία, προσπάθησε νὰ μοῦ πῆ ὅτι μόνο ἡ ἐκκλησία θὰ μποροῦσε νὰ μὲ βοηθήσῃ ἀλλὰ ἐγὼ δὲν μποροῦσα νὰ καταλάβω τί ἀκριβῶς ἐννοοῦσε λόγῳ ἀγνοίας, καὶ ἕνας λόγος ποὺ ἀποφάσισα νὰ τὰ γράψω ἦταν νὰ πιέσω μὲν τὸν βρικόλακα νὰ σταματήσῃ ὅλα αὐτὰ τὰ καραγκιοζηλίκια, ἀλλὰ τελικῶς εἶχαμε τὸ ἀντίθετο ἀποτέλεσμα, ἀλλὰ καὶ νὰ πάρῃ μία εἰκόνα ἕνας ἄνθρωπος ποὺ θὰ εἶχε κάποιο πρόβλημα καὶ νὰ ἀντιδράσῃ μὲ περισσότερη γνώση.
Βρίσκω ἕνα ἱερέα στὸν ὁποῖον τοῦ εἶπα ὅτι ἤθελα νὰ κάνω μία λειτουργία, δὲν μοῦ ἐπέτρεψε γιατὶ εἶχα πάει στοὺς μάγους, καὶ ἀφοῦ ἐξιστόρησα τὴν ὅλη κατάσταση σὲ διαφόρους ἱερεῖς εὑρέθη κάποιος τελικὰ ὁ ὁποῖος ἐφάνη λίγο ἐλαστικότερος καὶ μοῦ ἐπέβαλε τὴν σχετικὴ τιμωρία τὴν ὁποία καὶ ἐδέχθη προκειμένου νὰ συμμετάσχω στὰ μυστήρια τῆς ἐκκλησίας καὶ μὲ τὴν προϋπόθεση τῆς ἀποχῆς μου ἀπὸ τοὺς μάγους ὅπως καὶ ἔγινε.
Ἐγὼ ὅμως ἄρχισα σιγὰ σιγὰ νὰ πλησιάζω τὴν ἐκκλησία καὶ καθὼς εἶμαι καὶ ἐκ φύσεως ἀρκετὰ περίεργος, παρακολουθοῦσα τὸ κάθε τι ὅσον ἀφορᾷ τίς ἐσωτερικές μου μεταβολές.
Στὴν ἐκκλησία παρακολουθοῦσα ὅτι ὁ πόνος αὐτὸς ἄρχισε σιγὰ σιγὰ νὰ μαλακώνῃ δὲν ἔφευγε ἀμέσως ἀλλὰ ἐγὼ εὔρισκα ἠρεμία καὶ ὅσο περισσότερο ἤμουνα μέσα στὴν ἐκκλησία τόσο καλύτερα ἔνοιωθα, συγρόνως σὲ συζητήσεις γνωστῶν διατυμπάνιζα τὴν δύναμη τῆς ἐκκλησίας, αὐτὸ δὲν ἔμεινε ἀπαρατήρητο ἀπὸ τὰ τσιράκια ποὺ εἶχε κουρδίσει ὁ βρικόλακας καὶ χωρὶς νὰ τὸ γνωρίζω ἐγώ, τὰ τσιράκια ποῦ ἔβαζε ὁ βρικόλακας εἶχαν καὶ ἕνα ἄλλο σκοπό, παρακολουθοῦσαν τὸ κάθε τι ποῦ ἀφοροῦσε τοὺς ἀνθρώπους ποῦ ἔβλεπαν ἢ ἄκουγαν ἢ ἕνα ἄνθρωπο στόχο καὶ τὸ μετέφεραν στὸν βρικόλακα, ἡ ἐπόμενη ἐνέργεια τους ἦταν νὰ φέρουν τὸν σατανὴ στὴν ἐκκλησία Τῆς Παντανάσσης τῶν Πατρῶν, τὸ τί ἔγινε ἐκεῖ τότε εἶναι γραμμένο στὸ κεφάλαιον: Ἱερὸς Ναὸς Τῆς Παντανάσσης Πατρῶν.

Copyright : : Ἁγία Γραφή : Holy Bibles : : https://www.bibles.gr : : koinakis@bibles.gr