Ἡ Ἁγία Γραφή
ὴν ἐποχὴ τοῦ 1995 ποῦ ἀσχολήθηκα μὲ τὸν ὑπολογιστή, ἀπέκτησα μία σύνδεση στὸ ἰντερνέτ, ἡ σύνδεση μοῦ πρόσφερε τότε λίγο χῶρο, καὶ ἀποφασίζω νὰ φτιάξω μία σελίδα, δὲν μὲ ἰκανοποιοῦσε ὅμως κανένα θέμα, καὶ κάποια στιγμὴ ἀποφασίσω νὰ βάλω τιμῆς ἔνεκεν τὴν Καινὴ Διαθήκη, λόγῳ τοῦ ὅτι εἶχα ἀρχίσῃ νὰ τὴν διαβάζω, καὶ εἶχα παρατηρήσῃ κάποιες μεταβολὲς πρωτόγνωρες γιὰ μένα μέσα μου.
Ἡ πρώτη φάση περιελάμβανε τὴν Καινὴ Διαθήκη, μὲ τὸ πρωτότυπο κείμενο καὶ μονοτονικό, διότι τὴν ἐποχὴ τοῦ 1995-96 τὰ πολυτονικὰ ἦταν μία δύσκολη ὑπόθεση γιὰ τὸν ὑπολογιστή.
Καὶ καθὼς ἀρχίζω νὰ γράφω, τὸ πρῶτο βράδυ δὲν συνέβη ἡ παραμικρὴ ἀνωμαλία, τὴν ἑπομένη ἡμέρα ἀρχίζω νὰ γράφω, καὶ μετὰ ἀπὸ λίγο ἀκούω ἀκριβῶς πίσω μου, μία φωνὴ νὰ μοῦ λέει: Τὰ θέλῃ ὁ κῶλος σου, σαστισμένος γυρίζω πίσω δὲν βλέπω κανένα, δὲν δίνῳ σημασία καὶ ἑξακολουθῶ νὰ γράφω, τελειώνω τὸ γράψιμο καὶ πάω γιὰ ὕπνο, δὲν πρόλαβε νὰ μὲ πάρῃ ὁ ὕπνος καὶ ἀκούω ἔξω ἀπὸ τὸ μαγαζί <τότε ἔμενα  στὸ πατάρι τοῦ μαγαζιοῦ> κάποιες περίεργες κινήσεις, καὶ μετὰ ἀπὸ λίγο αἰσθάνομαι μία δυσφορία, καθὼς ἔνοιωθα κάποια παρουσία μέσα στὸ χῶρο νὰ γεμίζῃ σὲ ὅλο μου τὸ κορμὶ βρῶμα γιὰ νὰ μὲ ἐπηρεάσῃ, κάτι ἀλλόκοτο περίπου ὅπως καὶ τότε μὲ τὰ πολλὰ χασμουρητά.
Τὴν ἑπομένη ἡμέρα ὅταν ἄρχισα καὶ ἔγραφα, ἄρχισαν νὰ γίνονται πλέον ἀλλόκοτα πράγματα, ἀκόμη καὶ νὰ φθάνω στὸ σημεῖο νὰ μὴ βλέπω τὰ γράμματα ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη, καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ ἔνοιωθα νὰ βγαίνουν μέσα ἀπὸ τὴν ὀθόνη τοῦ ὑπολογιστή.
Αὐτὰ τὰ φαινόμενα δέν σταμάτησαν στὸν ὑπολογιστὴ ποτὲ τὴν περίοδο αὐτή, ἁπλῶς τὰ φαινόμενα δὲν εἶχαν τὴν ἔνταση ποῦ εἶχαν ἀργότερα, ἀναγκάστηκα νὰ διορθώνω τὸ κείμενο καὶ νὰ λέω μέσα μου τοὺς ἐξορκισμοῦς γιὰ νὰ μπορῶ νὰ βλέπω τὰ γράμματα.
Κάποια στιγμὴ τελείωσε τὸ πρωτότυπο κείμενο, διαμορφώνω τὴν σελίδα καὶ ἀποφασίζω νὰ τὴν στείλω στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν, ἂν τὴν ἤθελαν στὴν σελίδα τους, μοῦ ἀπάντησε κάποιος ἀρχιμανδρίτης, ὁ ὁποῖος μοῦ τόνισε ὅτι, τὸ Ἱερὸν Κείμενο γιὰ λόγους σεβασμοῦ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι πολυτονικὰ γραμμένο.
Αὐτὸ μὲ προβλημάτισε σὲ μεγάλο βαθμὸ καὶ μὲ λύπησε, γιατὶ δέν μπόρεσα ἐγὼ νὰ συλλάβω τὴν ἀξία ἑνὸς ἱεροῦ κειμένου, ἀλλὰ θὰ τὸ δικαιολογήσω, λόγῳ ἄγνοιας καὶ ἔλλειψης παιδείας, καὶ πάσχιζα νὰ βρῶ ἕνα τρόπο γιὰ νὰ τὸ μετατρέψω, γιατὶ δέν ἦταν εὔκολο νὰ τὸ ξαναγράψω σὲ πολυτονικὴ μορφὴ ἀπὸ τὴν ἀρχή, ρωτῶντας γιὰ κάποιο πρόγραμμα μοῦ ἦταν ἀδύνατο νὰ τὸ ἀγοράσω, ἀφοῦ δὲν εἶχα τόσα χρήματα, ἐγκατέλειψα τὴν προσπάθεια, ἀλλὰ στὴν σκέψη μου ὅμως ὑπῆρχε πάντα ἡ ἰδέα τοῦ πῶς νὰ τὸ μετατρέψω, καὶ ἀφοῦ ἑξάντλησα ὅτι μέσον εἶχα, ἀποφάσισα νὰ ἀσχοληθῶ ἀργότερα, καὶ ἀφοῦ θὰ προσπαθοῦσα νὰ βρῶ μία ἐναλλακτικὴ λύση.
Καὶ ἕνα μεσημέρι καθὼς περνάω ἐμπρὸς ἀπὸ τὴν ἐκκλησία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, μοῦ ἐτέθη ἕνα πνευματικὸ ἐρώτημα μέσα μου, νὰ μὲ ἐρωτᾷ: Βρῆκες τρόπο νὰ μετατρέψῃς τὸ κείμενο τῆς Ἁγίας Γραφῆς σὲ πολυτονικό; Ἐγὼ ἀπάντησα: Ὄχι, δὲν μπόρεσα νὰ βρῶ τρόπο νὰ τὸ μετατρέψω.
Μετὰ ἀπὸ πολὺ λίγες ἡμέρες ἔρχεται ἕνας καθηγητής, μόλις τὸν εἶχα γνωρίσῃ, ὁ ὁποῖος ὅμως δὲν γνώριζε τίποτε γιὰ τὸ συγκεκριμένο θέμα, καὶ μοῦ λέει: Πάω νὰ ἀγοράσω πέντε κόπιες ἑνὸς προγράμματος μετατροπῆς μονοτονικοῦ κειμένου σὲ πολυτονικό, καὶ θὰ σοῦ δώσω καὶ σένα μία κόπια.
Σὲ μία ὥρα εἶχα τὸ πρόγραμμα, καὶ ἀφοῦ τὸ ἐγκατέστησα ἄρχισα νὰ κάνῳ τὸ κείμενο πολυτονικό, καὶ μάλιστα ἔγινε καὶ πολὺ γρήγορα.
Ὁ κύριος ποῦ μου ἔφερε τὸ πρόγραμμα ἦταν ὁ πατέρας τῆς κοπέλας ποῦ χρησιμοποιήθηκε ἀργότερα γιὰ τὴν πρώτη ἀγάπη, καθηγητὴς σὲ ἕνα Λύκειο τῆς Πάτρας, κουμουνιστὴς καὶ ἄθεος, ἀλλὰ τὰ γεγονότα ποῦ ἀκολούθησαν ἄλλαξαν πολλὰ πράγματα στὴν ἰδεολογία του.
Ἡ μετατροπὴ ἔγινε ἀλλὰ μὲ πολλὰ λάθη, ἔπρεπε ἕνα ἕνα κεφάλαιο νὰ διαβάζετε καὶ νὰ διορθώνετε, καὶ ἀποφασίζω νὰ πιάσω νὰ κάνῳ τὴν διόρθωσῃ, καὶ παράλληλα νὰ γράφω ὅλα αὐτὰ ποῦ διαβάζετε, τὰ ὁποῖα γιὰ μένα ἦταν πολὺ σημαντικά, καὶ τὰ ὁποῖα εἶναι γεγονότα 33 ἐτῶν ἕως καὶ τὸ 2022.
Καὶ μόλις ἀρχίζω τὴν διόρθωσῃ, μοῦ λέει κάποιος μέσα στὸ δωμάτιο: Θὰ τὰ μεταφέρεις στὸ Ἰντερνέτ; Τώρα θὰ δεῖς τὶ θὰ πάθῃς, καὶ πράγματι τὸ ἴδιο βράδυ ἔξω ἀπὸ τὸ μαγαζὶ αἰσθάνωμαι μία ἀνακατωσοῦρα ἀπροσδιόριστη, καὶ ἀρχίζουν νὰ εἰσχωροῦν μέσα μου, οὐσίες ποῦ δέν τὶς εἶχα ἄλλη φορᾶ δεχθῇ, καὶ νὰ αἰσθάνομαι ὅτι μοῦ ἔσχιζαν τὸν λαιμό μου κάτι περίεργες σὰν ἴνες, μάλιστα πολλὰ τὰ ἔνοιωθα ὅτι πέρασαν καὶ ἀπὸ τὶς ἀμυγδαλές, πίσω καὶ ἐμπρὸς ἀπὸ τὸν λαιμό.
Ἀλλὰ ὅταν τελείωσε ἡ εἴσοδος αὐτῆς τῆς βρῶμας, οἱ ὁποῖες ἦταν μιᾶς μορφῆς Βοῦ-Τοῦ, τότε ἔνοιωσα καὶ κάποιον σχεδὸν δίπλα μου, καὶ μοῦ ἔδειξε πάντα μέσα μου τὶ νὰ κάνῳ, ἀπὸ τότε καὶ μετὰ γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσω καὶ νὰ βγάζῳ αὐτὲς τὶς βρωμιές.
Τίς βρωμιὲς αὐτὲς τὶς διαθέτει ὁ βρικόλακας, ὁ ὁποῖος ἔχει καὶ ὀπαδούς, ἀνθρώπινα ὄντα τὰ ὁποῖα τὸν ὑπηρετοῦν καὶ τὸν φιλοξενοῦν στὰ σπίτια τους γιὰ νὰ κάνει αὐτὰ τὰ καραγκιοζιλίκια.
Τὴν ἑπομένη καθὼς ἀρχίζω νὰ τρώγω, ἔνοιωσα πρώτη φορὰ τέτοια ποσότητα βρῶμας νὰ εἰσχωρῇ μέσα μου, ἀπὸ τὶς περιοχὲς ποῦ εἶχαν εἰσχωρήσει τὴν προηγουμένη ἡμέρα οἱ βρωμιὲς ποῦ μοῦ ἔσκιζαν τὸν λαιμό, καὶ παρέσυραν καὶ κομμάτια φαγητοῦ, γιατὶ μοῦ ἀναπτύχθηκε ἕνα αἴσθημα λαιμαργίας ἀνεξέλεγκτο, καὶ τὰ ὁποῖα ἀπλώθηκαν σὲ ὅλο τὸ τμῆμα ἀπὸ τὸν λαιμὸ καὶ ἕως περίπου στὰ γεννητικὰ ὄργανα, καὶ μετὰ νὰ νοιώθω πόνους στὰ σημεῖα τὰ ὁποῖα εἶχε εἰσχωρήσει τὸ φαγητό, ἀπελπισμένος ἀπὸ αὐτὴν τὴν κατάστασῃ ποῦ δὲν τὴν εἶχα ὑποστῇ ἄλλη φορὰ καὶ σὲ κακὰ χάλια νὰ νοιώθω, θυμήθηκα ἕνα μπουκαλάκι λάδι ἀπὸ τὸν Πανάγιο Τάφο ποῦ μου εἶχε φέρῃ νωρίτερα κάποια γνωστή, καὶ ἀρχίζω καὶ σταυρώνω τὰ σημεῖα ποῦ ἔνοιωθα τοὺς πόνους ἀρκετοὺς σταυρούς, καὶ καθὼς δέν εἶχα ἄλλο τρόπο, ἀρχίζῳ τὸ διάβασμα τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῶν ἐξορκισμῶν, δέν ξέρω πόση ὥρα ἀλλὰ καὶ ἀποφασισμένος νὰ μὴ σταματήσω ἂν δὲν δῶ μεταβολὴ τῆς κατάστασης αὐτῆς, καὶ πράγματι ἀργὰ τὸ βράδυ ἄρχισαν νὰ πετάγονται κάτι σὰν σάλια πηκτὰ ἔξω, μαζῇ μὲ τὰ σάλια αὐτὰ πεταγόταν καὶ τὰ κομμάτια τοῦ φαγητοῦ, ὅταν εἶδα αὐτὸ τὸ γεγονὸς θὰ τολμήσω νὰ πῶ ὅτι εὐχαρίστησα τὸν Θεὸ μὲ ὅλη μου τὴν ψυχή, καθὼς στὸ διάστημα αὐτὸ ἄρχισαν νὰ μπαίνουν διάφορες σκέψεις, τί συνέπειες θὰ ὑπῆρχαν ἂν ἔμεναν τὰ κομμάτια τοῦ φαγητοῦ καρφωμένα μέσα στὸ κορμί μου, <τὰ πηκτὰ σάλια εἶναι μία ἀπὸ τὶς βρωμιὲς ποῦ χρησιμοποιοῦν ὅταν θέλουν νὰ  σὲ πνίξουν, καὶ διότι ἡ βρῶμα ἑνὸς διαβόλου εἶναι ὅπως ἑνὸς σκύλου ποῦ ἔχῃ λυσσάξῃ, τὸ φαγητὸ γλιστράει στὸν λαιμό, καὶ δεν μπορῇς νὰ τὸ ἐλέγξεις, καὶ ἀφετέρου κομμάτια φαγητοῦ κολλάνε σὲ κάποιε περιοχές, οἱ ὁποῖες στὴν συνέχεια δέχονται τὴν βρῶμα, ἡ ὁποῖα δημιουργῇ ἐστίες μικροβίων.
Ὁ βρικόλακας ὁ ὁποῖος μὲ τὶς βρωμιὲς αὐτὲς προσπαθεῖ νὰ σὲ τιμωρήσῃ, νὰ σὲ ἐμποδίσῃ ἢ νὰ σοῦ δημιουργήσει προβλήματα προκειμένου νὰ μὴν ἐπιτήχῃς τὸν στόχο σου, μὲ τὸν Λόγο Τοῦ Θεοῦ σπᾶνε, μετατρέπονται σὲ σάλια καὶ βγαίνουν μὲ δύναμη πρὸς τὰ ἔξω, καθὼς προσπαθοῦν νὰ φύγουν παρασύρουν - σπρώχνουν πρὸς τὰ ἔξω καὶ τὰ κομμάτια τοῦ φαγητοῦ ποῦ ἔχουν παρασύρει ὅταν εἰσέρχονται, διότι εἰσέρχονται μὲ μεγάλη ὀρμὴ καὶ ταχύτητα καὶ φεύγουν μὲ μεγάλη ὀρμὴ ἐπίσης>.
Αὐτὴ ἦταν ἡ αἰτία γιὰ νὰ εἰσέρχεται χρησιμοποιώντας καὶ τὸ φαγητό, αὐτὸ εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα μετὰ τὸ φαγητὸ τὸ στομάχι μου νὰ διπλώνῃ, καὶ νὰ τὸ νοιώθω λὲς καὶ γύριζε τοῦμπα, προκειμένου αὐτὴ ἡ οὐσία νὰ μείνει μέσα στὸ στομάχι, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ μετὰ ἔνοιωθα καθαρὰ κάποιος νὰ προσπαθῇ νὰ μὲ ἐξουσιάσῃ, αὐτὸ γινόταν σὲ κάθε φαγητὸ ποῦ ἔτρωγα, καὶ παράλληλα νὰ νοιώθω νὰ μὲ τραβάει πρὸς τὰ κάτω, <αὐτὸ ποῦ σὲ τραβάει πρὸς τὰ κάτω, ὅπως βλέπετε δὲν εἶναι ἡ βαρύτητα, ἀλλὰ ἡ βρῶμα τοῦ ἀποκαλούμενου θεοῦ σατανᾶ, διαβόλου ἢ μπορεῖται νὰ τὸν ἀποκαλέσεται καὶ βόθρο> αὐτὸ εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα νὰ μὴ μπορῶ οὔτε νὰ φάω ἀλλὰ οὔτε καὶ νὰ βρῶ ἡσυχία, ἡ μόνη λύσῃ ποῦ μοῦ ἔμενε ἦταν νὰ βάλω τὸν μεγάλο σταυρὸ ποῦ εἶχα φτιάξῃ ἐπᾶνω στὸ στομάχι τουλάχιστον ὅση ὥρα ἔτρωγα, καὶ παράλληλα ἄρχισε νηστεία τακτικὴ καὶ συνεχὴς κοινωνία, τὰ πονηρὰ πνεύματα - τσιράκια ἐνοχλήθηκαν ἀπὸ τὴν παρουσία τοῦ Σταυροῦ ἐπάνω στὸ στομάχι μου, <γενικῶς αὐτὰ τὰ πονηρὰ παρεξηγοῦνται μονίμως>.
Ἡ συνέχεια ἔδειξε ὅτι τὸ νὰ ἀμύνεσαι ἐνοχλεῖ τὸν βρικόλακα, ὁ ὁποῖος σοῦ φορτώνει ἢ σοῦ ἐπιβάλει πονηρὰ πνεύματα ἢ ἀνθρώπινα σαρκικὰ ὄντα, ἐπηρεασμένα ἀπὸ τὸν βρικόλακα καὶ τὰ ὁποῖα σὲ ἐνοχλοῦν συνέχεια μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴν μπορῇς νὰ κάνεις τὴν δουλειᾶ σου σὰν ἄνθρωπος.
Ἡ προσπάθεια ποῦ κατέβαλα ἀνάγκασε τὸ σαρκικὰ πονηρὰ τοῦ βρικόλακα νὰ νοικιάσουν γκαρσονιέρα στὴν πολυκατοικία τοῦ μαγαζιοῦ, καὶ νὰ χρησιμοποιοῦν πονηρὰ πνεύματα, καὶ ἐνίοτε νὰ φέρνουν ἐναλὰξ μία τὸν διάβολο καὶ μία τὸν σατανᾶ, καὶ τὰ ὁποῖα μόλις καθόμουν στὸν ὑπολογιστή, μὲ πίεζαν μὲ συνεχῆ βρῶμα, ἡ ὁποῖα ἔμπαινε ἀπὸ τὰ μάτια, ἀπὸ τὸ κεφάλι, ἀπὸ τὴν δεξιὰ ὁμοπλάτη καὶ ἀπὸ τὸ στῆθος, καὶ ἡ ὁποῖα βρῶμα στὴν συνέχεια σοῦ ἐπέβαλε ἕνα σωρὸ ἐνοχλητικὲς ἰδέες οἱ ὁποῖες δὲν σὲ ἄφηνα στὴν συνέχεια νὰ ἐπικεντρωθῇς στὴν ἐργασία ποῦ κάνεις οὔτε νὰ ἠσυχάσῃς.
Ὅταν τὰ πονηρὰ ἀποτύγχανα ἔφερναν ἐκ νέου τὸν βρικόλακα ὁ ὁποῖος τοὺς προετοίμαζε μὲ μιὰ καινούργια θεϊκή του μαλακία, τὴν ὁποῖαν ἐφάρμοζαν τὰ συνεργαζόμενα τσιράκια ποῦ τὸν ὑπάκουαν, αὐτὸ τὸ στὺλ θεϊκοῦ μαλακισμοῦ συνεχίστηκε καὶ συνεχίζετε ἀκόμη καὶ τώρα, ἔτσι ὅποια ἐργασία ἤθελα νὰ κάνῳ στὸν ὑπολογιστή, ἀνεξάρτητα ἂν ἀφοροῦσε τὴν Ἁγία Γραφή ἢ ὀτιδήποτε ἄλλο τὸ προεπιλεγμένο στὺλ τοῦ μεγάλου αὐτοῦ θεοῦ δὲν ἄλλαζε, ἄλλαξαν ἀργότερα τὰ μεγέθη διότι ἔφεραν πολὺ ποιὸ ἐνυσχημένους θεοὺς οἱ ὁποῖοι χρησιμοποιοῦσαν πνευματικὲς τεχνικές, ποιὸ ἱσχυρὲς γιὰ τὸν ἐπιρεασμό μου ἀπὸ μεγαλύτερη ἀπόσταση, καὶ θὰ τὶς διαβάσετε στὴν συνέχεια.
Ἡ Ἁγία Γραφῆ προχώρησε μὲ πολλὰ ἐμπόδια, καὶ ὁλοκληρώθηκε μὲ τὴν μία μετάφρασῃ μὲ τὸ δικό μου στὺλ τῆς σελίδας, καὶ μὲ ὑποδείξεις ἀπὸ τὸν οὐρανὸ γιὰ τὴν μορφῆ τῶν κεντρικῶν σελίδων, καὶ οἱ ὁποῖες δὲν ἐπιτρέπετε νὰ ἀλλάξουν.
Ἔτσι ἐπιλέχτηκε καὶ τὸ ὄνομα τῆς σελίδας, καὶ ἀγοράστηκε καὶ ἕνας χῶρος, μεγαλύτερος βέβαια γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσῃ τίς ἀνάγκες τῆς σελίδας, ἡ μόνη βοήθεια ποῦ ζήτησα γιὰ τὴν κατασκευὴ τῆς σελίδας ἦταν αὐτὴ τῶν σκρὸλ τῶν μενοῦ, ὅλα τὰ ὑπόλοιπα εἶναι δικῆς μου κατασκευῆς, καὶ δὲν ξέρω καὶ καμία λέξη ἀγγλική, καὶ ἔκτοτε δόθηκε στὴν κυκλοφορία.
Πολὺ ἀργότερα ἀποφάσισα νὰ προσθέσω καὶ τὴν Παλαιᾶ Διαθήκη, σὲ κάθε ἐπέμβασῃ στὴν σελίδα τὸ συνονθύλευμα τοῦ βρικόλακα τσατιζόταν, καὶ ἄρχιζε νέες ἐπιθέσεις μὲ τὶς γνωστὲς βρωμιὲς καὶ τῶν δύο βρικολάκων, καὶ στὶς ὁποῖες ἀναφέρεται ἕνα μέρος στὸ κεφάλαιον τῆς Μετάλλαξης, ἀργότερα πρόσθεσα καὶ τὴν ἄλλη μετάφρασῃ, καὶ ἔτσι παρέμεινε ἀρκετὰ χρόνια.
Κάποια στιγμὴ ἀπεφάσισα νὰ μεταφέρω τὴν Ἁγία Γραφὴ σὲ ἕνα CD, καὶ ἦρθε ὁ ἴδιος ὁ βρικόλακας νὰ μοῦ ζητήσῃ τὸν λόγο, γιατὶ θέλω νὰ τὴν κάνῳ CD, καὶ ἄρχισε τέτοια καραγκιοζηλίκια ποῦ δέν εἶχαν προηγούμενο, ἀφήνω καὶ ἐγὼ τὸ CD καὶ ἀρχίζω νὰ μεταμορφώνω ἐκ νέου τὴν μορφῆ τῆς σελίδας, ἡ ἀνανέωση εἶχε πολλὰ προβλήματα, διότι ἄλλαξε ὅλο τὸ στὺλ τῆς σελίδας σὺν τὴν προσθήκη τῆς δεύτερης μετάφρασῃς, καὶ σὺν τὸν βρικόλακα ὁ ὁποῖος μὲ τὸ ποῦ τὸν εἰδοποιοῦσαν τὰ τσιράκια, ἐρχόταν μὲ νέες βρωμιὲς καὶ νέα τσιράκια, ἐκπαιδευμένα σὲ ἀντίστοιχῃ πίεση, ναὶ ὅταν σὲ φορτώνει μὲ τσιράκια ἔχουν εἰδικότητες, μάλιστα μοῦ εἶπε μιὰ φορᾳ, ὅτι ἔφερε ὁρκισμένα τέτοια τσιράκια γιὰ νὰ μὲ ἐξοντώσουν, τὸ ὅτι μοῦ μίλαγαν μὴ σᾶς φαίνετε περίεργο, δὲν εἶναι καμιὰ σοβαρὴ θεϊκή τους ἰδιότητα, γιὰ ὀτιδήποτε κάνουν, πρέπει πρῶτα νὰ σὲ γεμίσουν βρῶμα καὶ μετὰ σοῦ κάνουν τὸν θεό, ἢ καὶ μὲ κάποιο ἐσωτερικὸ χασμουρητὸ τὸ ὁποῖο κάνῃ τὴν ἴδια ἐργασία, ἐὰν θέλετε νὰ τὸν καταργήσετε εἶναι πολὺ εὔκολο, ὅταν τοῦ καταστρέφετε τὴν βρῶμα, δὲν μπορῇ νὰ σᾶς προκαλέσῃ τίποτα, θὰ προσπαθήσῃ νὰ ἐπεκτήνῃ τὶς ἐστίες ἐπηρεασμοῦ, ἀλλὰ ἐμεῖς δέν ὑποχωροῦμε ποτέ, ὅπου αἰσθανόμαστε ὅτι μᾶς ἐπηρεάζει ἀντιπαραθέτωμε τὸν Λόγο τοῦ Θεοῦ, θὰ προσπαθήσω νὰ γράψω κάποιες πρακτικές, γιὰ ὅσους θὰ ἤθελαν νὰ προσπαθήσουν.
Ἡ σελίδα σχεδιάσθηκε ἐκ νέου γιὰ νὰ γίνῃ ποιὸ εὐέλικτη καὶ μὲ περισσότερες πληροφορίες, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν δεύτερη μετάφραση προστέθηκε ἡ δυνατότητα νὰ ἀκούγεται τὸ Ἱερὸ Κείμενο καὶ ἀπὸ ἀνθρώπους ποῦ δυσκολεύονται νὰ διαβάσουν ἢ εἶναι ἀπασχολημένοι, ἐπίσης νὰ ὑπάρχει μία μεταγλώττισῃ γιὰ ὅλους τοὺς ἐξερευνητὲς WEB ὥστε νὰ δοθῇ ἡ δυνατότητα στὸ μέτρο τοῦ δυνατοῦ καὶ ἀπὸ ἄλλους λαοὺς νὰ μποροῦν νὰ διαβάσουν στὴν γλῶσσα τους.
Ὅλα αὐτὰ ἑξαγρίωσαν στὸν μέγιστο βαθμὸ τὸν μεγάλο βρικόλακα, ὁ ὁποῖος προσπάθησε πάλι νὰ μὲ σταματήσῃ, αὐτὴ τὴν φορὰ ἐπενέβη ὁ ἴδιος προκαλώντας δύο μεγάλα ἀτυχήματα, τὸ ἕνα εἶναι τὸ ἀεροπλάνο τῆς Ἰνδονησίας ποῦ χάθηκε, καὶ εἶχα τὰ ἴδια συμπτώματα μὲ τὸ ἐλικόπτερο τοῦ Ἁγίου Ὅρους, μόνο που δὲν εἶχα δῇ τὸ κλουβί, καὶ τὸ ἄλλο τὸ καράβι ποῦ βούλιαξε στὴν ἴδια περιοχὴ μὲ τὰ παιδιὰ ποῦ εἶχε μέσα.
Ὅταν ρίχνετε σκόπιμα ἕνα ἀεροπλάνο ἢ ὀτιδήποτε προκαλῇ θύματα, τὸ προκαλοῦν διότι συσσωρεύετε ἐνέργεια ποῦ προέρχεται ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες τῶν ἀνθρώπων - θυμάτων, αὐτὴν τὴν ἐνέργεια τὴν ἐκμεταλλεύονται θεοί, ποῦ θέλουν νὰ ἐπιβάλουν λύσεις μὲ τὸ ἔτσι θέλω, σὲ ἄλλα κεφάλαια γράφω γιὰ τὴν ἀπώλεια τῶν θυμάτων, τὶ γίνεται καὶ γιατὶ γίνωνται, μὲ ὑπόδειξῃ ἀπὸ τὸν οὐρανό.
Γιὰ σᾶς τοὺς ἀνθρώπους τῶν θυμάτων τῆς Ἰνδονησίας ποῦ πληρώσατε βαρὺ τίμημα, διότι καὶ τὸ καράβι ποῦ βούλιαξε στὴν περιοχῇ σας, μὲ τὰ παιδιὰ μέσα ἔγινε ἀπὸ τοὺς ἴδιους θεούς, θὰ καταλάβετε ποιοὶ θεοὶ τὸ προκάλεσαν, καὶ τὴν πραγματικὴ αἰτία καὶ ποῖον τιμώρησαν.
Ἡ ἐνέργεια ποῦ ἀποκομίζεται ἀπὸ τέτοιες ἐνέργειες, δημιουργῇ θεοὺς ποῦ κάνουν τὶς ἴδιες ἐνέργειες, πεθαίνουν ἀνθρώπους, σακατεύει ἀνθρώπους καὶ μεταμορφώνει ἀνδρείκελα, ἐπιστήμονες ποῦ ἐπιβάλουν τὶς ἀπόψεις τέτοιων θεῶν κ.λ.π.
Κάπου ἀλλοῦ θὰ γράψω καὶ γιὰ τὰ σχετικὰ σύμβολα ποῦ χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὴν μεταμόρφωσῃ ἢ μετάλλαξῃ.
Τὰ δικᾶ σας θύματα λαὲ τῆς Ἰνδονησίας τοῦ ἀεροπλάνου που ἔπεσε, προκάλεσαν μεγάλη ποσότητα βρῶμας, χωρὶς αὐτὸ νὰ σημαίνει ὅτι φέρουν εὐθύνη τὰ θύματα, αὐτὴ τὴν βρῶμα, μοῦ τὴν ἔριξαν στὰ μάτια μου, γιὰ νὰ σταματήσῃ ἡ ὁλοκλήρωσῃς τῆς Ἁγίας Γραφῆς.
Τὰ δικᾶ σας θύματα λαὲ τῆς Ἰνδονησίας τοῦ πλοίου ποῦ βούλιαξε, μὲ τὰ παιδιὰ μέσα, τὴν ἔριξαν στὴν πλάτη, στὴν πλάτη τὴν ἔριξαν γιατὶ κατέβηκε στὴν μέση, καὶ φώλιασε στὴν βάσῃ τῆς λεκάνης, χρησιμοποιήθηκε γιὰ νὰ ἐνημερώνει τὰ τσιράκια τοῦ βρικόλακα ποῦ μὲ παρακολουθοῦσαν, ὅταν καθόμουνα στὸν ὑπολογιστή, καὶ ἔφευγα ἢ ἐρχώμουν στὸ σπίτι, ἢ πότε ἀναφερώμουν στὰ ἔργα ποῦ προκαλοῦσαν, ἡ εἰδοποίησῃ πραγματοποιεῖτο μὲ ἕνα εἶδος κτυπήματος σὰν σφυρὶ ἐπάνω στὶς δικλίδες τῆς λεκάνης.
Τὰ συγκεκριμένα ἔργα, τῶν συγκεκριμένων θεῶν, ποὺ ἀφοροῦσαν τὴν παρεμπόδισῃ καὶ διαμόρφωσῃ τῆς Ἁγίας Γραφῆς, κράτησαν δέκα ἓξ μῆνες, ἡ Ἁγία Γραφῆ ὅμως τελείωσε.
Πατῶντας τὴν φωτογραφία τῆς ὁμοπλάτης Φωτό-Foto θὰ δεῖτε τὸ σημάδι ποῦ ἄφησε στὴν πλάτη μου, ἡ περιοχὴ ποῦ πέρναγε ἡ βρῶμα καὶ κατέβαινε στὴν δεξιᾶ πλευρᾶ τῆς βουβωνικῆς χώρας, ὅταν ἔγραφα τὴν Ἁγία Γραφή, αὐτὴ ἡ ζημιᾶ ποῦ βλέπετε προκλήθηκε ἀπὸ τὴν μόνιμη βρῶμα ποῦ δεχόμουν κάθε φορὰ ποῦ πλησίαζα τὸν ὑπολογιστή, αὐτὴν τὴν φωτογραφία τὴν ἔστειλαν – ἔδειξαν  στὸν εἰκονικὸ βρικόλακα τοῦ οὐρανοῦ, ὁ ὁποῖος ὅτι κάνει, τὸ κάνει χρησιμοποιώντας εἰκονικὲς πράξεις καὶ σκηνὲς ὅλων τῶν θεμάτων που ἔχουν σχέση μὲ τὸν ἀνθρωπο, αὐτὴν τὴν περιοχὴ λόγῳ τῆς φωτογραφίας ποῦ ἔβαλλα, τὴν ἐνεργοποίησαν ἐκ νέου καὶ βάζουν βρῶμα ὅταν θέλουν νὰ κάνουν κάποια κολπάκια, ὅπως καὶ ὅλα τὰ δεσίματα ποῦ ἔχουν χρησιμοποιηθῇ, αὐτὰ τὰ ἔκανε ὁ ἐπίγειος κρίκος τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὁ ὁποῖος ὅπως θὰ διαβάσετε σὲ ἄλλο κεφάλαιον ὑπέστη ἀπὸ ἔμενα ὅτι ἔκανε στὸν Θεό, καὶ μερικὰ ἀκόμη ἄλλα. 
Τὰ σημεῖα τὰ ὁποῖα χρησιμοποιεῖ ὁ βρικόλακας καὶ τὰ τσιράκια του γιὰ τὸν ἔλεγχο ἑνὸς ἀνθρώπου, δηλαδὴ γιὰ νὰ τὸν ἐντοπίσῃ, εἶναι, τὸ αὐτί, τὸ μάτι, ὁ λαιμός, ἡ γλῶσσα καὶ οἱ κρόταφοι, σὲ αὐτὰ τὰ σημεῖα βάζει μικρὲς ποσότητες βρῶμας, οἱ ὁποῖες ἀνάλογα τὸν ρόλο τῆς κάθε περιοχῆς βλέπει ἀκούει κ.λ.π.
Ἀργότερα ἔφεραν καὶ κάποιον δαίμονα ἢ διάβολο ἡ πονηρὸ πνεῦμα, δὲν τὸ ἔβλεπα αὐτὸ γιατὶ μᾶλλον ἦταν μικροῦ μεγέθους, καὶ τὸ ὁποῖο ἐρχόταν καὶ μοῦ ἔπιανε τὸ πόδι, καὶ ἔβλεπε τὴν θέση ποῦ καθόμουν, ἐνημέρωνε τὰ τσιράκια ποῦ διέθεταν τὴν βρῶμα, καὶ ἄρχιζαν καὶ τὴν ἔριχναν.
Ἐπίσης ἔχουν καὶ μία ἅλλῃ ἐναλλακτικὴ ἐπιλογὴ νὰ ἐλέγχουν μὲ διαβόλους, οἱ ὁποῖοι σᾶς βλέπουν ἀπὸ τὸ παράθυρο ἢ τὴν μπαλκονόπορτα.
Ἕνα ἄλλο ποῦ ἕως τώρα ποῦ γράφω ἰσχύει εἶναι αὐτὸ ποῦ προῆλθε ἀπὸ τὶς κλωτσιές, ποῦ ἔφαγε καὶ τρώει ἀκόμη ἔνας βρικόλακας, ποῦ ἦταν στὴν ὀδὸ Ρόδου, καὶ ἀναφέρετε στὸ κεφάλαιον τῶν ἀεροπλάνων καὶ τῶν πλοίων, εἶναι τὰ τσιμπήματα στὰ πόδια, καὶ ἡ βρῶμα νὰ μπαίνει ἀπὸ τὶς πατοῦσες ἐπειδὴ τὸν κλώτσαγα, ἡ βρῶμα ἀνέβαινε στὰ μάτια, καὶ ἔβλεπαν ποῦ καθόμουν καὶ ἐνεργοῦσαν ἀναλόγως, ἐγὼ βέβαια τοῦ ἔλεγα ὅτι ἐὰν ἔνας θεὸς τρώει κλωτσιὲς ἀπὸ ἕνα θνητὸ τὸ ποιὸ σωστὸ εἶναι νὰ πέσῃ στὴν θάλασσα.
Ἐπίσης ἀργότερα ἔφεραν ἕνα ἐρπετό, ἐννοῶ ὅτι εἶχαν φέρῃ τὸν ἀποκαλούμενο ὄφη, ὁ ὁποῖος ἔρπετε κάτω, αὐτὸν τὸν ἔβλεπα μὲ τὸ μάτι τὸ κτυπημένο μόνο, λεπτομέρειες στὸ κεφάλαιον τῆς ἔλευσις τοῦ διαβόλου.
Τὸν ἄλλο βρικόλακα ποῦ ἦταν στὴν ὀδὸ Ρόδου τοῦ ἔκοψα τὸν λαιμὸ ἀπὸ ἕνα πνευματικὸ σπαθὶ ποῦ μου ἔδωσε ὁ Πρόδρομος ἀπὸ τὴν εἰκόνα τὴν δικῆ μου, ἐγὼ τὸν Ἰωάννην Τὸν Πρόδρομο εὐθεῖς ἐξ ἀρχῆς τὸν αἰσθανόμουν μὲ πολλὴ ἀγάπη γιατὶ μὲ συγκίνησε ὁ τρόπος τοῦ θανάτου του, νὰ πάῃ ἀπὸ ἕνα ξέκολο ποῦ τὸ εἶχε κουρδίσῃ ὁ βρικόλακας γιὰ νὰ ἀναγκάσῃ τὸ τσιράκι, του ξέροντας τὴν διαστροφῆ του, ποῦ μᾶλλον τοῦ εἶχε ἀναπτύξῃ ὁ ἴδιος γιὰ νὰ τὸν ἔχει στὰ χέρι του, νὰ φάει τὸν Πρόδρομο, ἦταν λίγο βαρύ, καὶ ἔτσι ἕνα βράδυ ποῦ ὑπῆρχε πίεση ἔλεγα στὸν Ἰωάννη ὅτι: Ρίξατε στὴν θάλασσα τότε τὰ δαιμόνια, καὶ ἀντὶ νὰ τὰ καταστρέψετε τὰ δροσίσατε, καὶ νὰ τώρα μᾶς δουλεύουν.
Ὁ Ἰωάννης ἀπὸ τὴν εἰκόνα ποῦ ἔχω στὸ σπίτι, τὸν βλέπω καὶ σηκώνει τὸ χέρι καὶ μοῦ δίνῃ τὸ σπαθὶ ποῦ τοῦ εἶχαν κόψει τὸν λαιμό, μὲ αὐτὸ μπῆκα μέσα στὸ σπίτι πνευματικὰ τοῦ βρικόλακα, καὶ τοῦ ἔκοψα τὸν λαιμό, αὐτὸς ἀντέδρασε καὶ μοῦ ἔκαναν τὸν δικό μου λαιμό, λὲς καὶ ἦταν στημένη πετσέτα, ἀλλὰ εὐτυχῶς τὸν ἐπανέφερα πολὺ σύντομα γιατὶ εἶχα ἐντοπίσει τὰ σημεῖα τὰ ὁποῖα εἶχε εἰσχωρήσῃ ἡ βρῶμα καὶ τὴν ἐξουδετέρωσα ἀμέσως, γιὰ νὰ μαθαίνετε, ἡ βρῶμα ποῦ τσαλάκωσε τὸν λαιμό μου, ἦταν κρυμμένη στὸ στομάχι, ὅσο τρῶς κρύβεται – σκεπάζεται - ἀφομοιώνετε καὶ σιγὰ σιγὰ ἐνσωματώνεται καὶ δέν αἰσθάνεσαι μὲ τὸν καιρὸ τίποτα, ἀλλὰ λειτουργεῖ κάθε φορᾷ ποῦ τρῶμε καὶ τραβάει τὸν λαιμὸ πρὸς τὰ κάτω, ἔτσι συμβαίνει γιὰ τὸν λαιμὸ ποῦ φαίνεται, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλα τὰ θεϊκὰ ἔργα τοῦ μεγάλου, τῶν τσιρακιῶν, ἡ βρῶμα σταματάει ποιὸ πάνω ἀναλόγως, ὅταν καταστρέψετε τὴν βρῶμα ἡ ὁποῖα σᾶς προκαλεῖ τὴν ὅποια ἀνωμαλία, ἡ περιοχὴ ἡ πληγεῖσα ἐπανέρχεται ἀμέσως σχεδὸν στὴν προτέρα της κατάστασῃ.  
Τὰ σημεῖα τὰ ὁποῖα σᾶς μεταμορφώνουν ἢ σᾶς ταλαιπωροῦν ἢ σᾶς βασανίζουν ἢ σᾶς κάνουν τὸν θεὸ μέσα στὸ σπίτι σας εἶναι, τὸ κρεββάτι, ἡ πολυθρόνα ἢ καναπές, ἡ τηλεόραση, ὁ νεροχύτης ἢ ἡ κουζίνα γενικῶς λόγῳ φαγητοῦ καὶ τὸ μπάνιο, τὸ ὁποῖο περιλαμβάνει ὄλες τις ἐργασίες ποῦ πραγματοποιοῦνται σὲ αὐτὸν τὸν χῶρο μὲ τὴν μεγαλύτερη σωματικὴ φθορᾷ, καθὼς χρησιμοποιεῖται ἀντίστροφα ἀπὸ τὸν ρόλο του.
Ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι, τὸ αὐτοκίνητο ἢ μηχανάκι, μία συνάντησῃ καὶ τὸ πρόχειρο φαγητὸ τοῦ δρόμου.   
Ἐπίσης τὰ περισσότερα δυστυχήματα ποῦ προκλήθηκαν χρησιμοποιήθηκαν γιὰ τὴν παρεμπόδισῃ τῆς Ἁγίας Γραφῆς, καὶ τὰ ὁποῖα μοῦ προκαλέσαν τὸ μεγαλύτερο κόστος, ἐπίσης ἀρκετὰ ἔγιναν γιὰ τὰ γεγονότα ποῦ ἔγραψα καὶ ἀναφέρονται ὡς, Μία Μάχη Μεταξὺ Οὐρανοῦ Καὶ Γῆς, αὐτὰ ἀφοροῦν ἐμένα, ἐπίσης ὁ τίτλος τῶν γεγονότων που διαβάζετε, προῆλθε ἀπὸ τὸν οὐρανό, κάποια στιγμὴ εἰπώθηκε ἀπὸ τὸν οὐρανό: Ὅλος ὁ οὐρανὸς εἶναι μαζῆ σου.
Ἐπίσης μετὰ ἀπὸ αὐτὸ ὅταν ἐγὼ προσπαθοῦσα νὰ ἐξηγήσω τὸ ὄνομα Πέτρος καὶ τὴν σημασία του, τότε ἠκούσθη ἀπὸ τὸν οὐρανὸ καὶ αὐτὸ ποῦ ἀφορᾷ τὴν πολυτονικὴ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα: Ἐὰν ὁ Θεός, σοῦ ἔστειλε τὸ πρόγραμμα γιὰ νὰ γράφεις πολυτονικά, ἐσεῖς γιατὶ καταστρέφετε τὴν γλῶσσα σας; <Ἐγὼ ἔγραφα πάντα πολυτονικά, ἄρα δὲν ἀφορᾷ ἐμένα> 
Copyright : : Ἁγία Γραφή : Holy Bibles : : https://www.bibles.gr : : koinakis@bibles.gr