Ἡ Μετάλλαξης~Α
ετάλλαξης: Μετάλλαξῃ ἐδῶ ἐνοοῦμε, τὴν ἀλλαγὴ ποῦ ὑφίσταται ὁ ἄνθρωπος ψυχῆ τε καὶ σώματι, ἀπὸ τὴν καθημερινὴ ἐπέμβασῃ τῶν βρικολάκων, <σατανὰς, διάβολος, δαίμονες, πονηρὰ πνεύματα, δαιμόνια κ.λ.π>, μὲ διάφορες οὑσίες <βρῶμα> διαδικασίες καὶ πρακτικὲς ποῦ ἐφαρμόζωνται χωρὶς τὴν θέλησῃ τοῦ ἀνθρώπου, προκειμένου νὰ πραγματοποιήσουν τὴν μεταμόρφωσή του.
Ἡ οὑσία ἢ ἡ πρώτη ὕλη ποῦ χρησιμοποιῆται γιὰ τὴν διαμόρφωσῃ τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι οἱ ἁμαρτίες των, οἱ ὁποῖες μεταφέρωνται ἀπὸ ἄνθρωπο σὲ ἄνθρωπο, καὶ οἱ πρακτικὲς ποῦ ἐφαρμόζωνται, προκειμένου νὰ ἀποκτηθοῦν οἱ ἁμαρτίες των.
Ἡ ἀποκαλούμενη φυσιολογικὴ πρακτικὴ εἶναι τὰ χασμουρητά, ποιὸ κάτω ὑπάρχουν ὅλα τὰ στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα θὰ ἀποδείξουν ὅλες τὶς διαδικασίες, ἔπονται οἱ θάνατοι, ὄχι οἱ φυσιολογικοί, ἀλλὰ αὐτοὶ ποῦ τοὺς προκαλοῦν μὲ ἐπιστημονικὲς πατέντες, γιὰ νὰ μὴν ἐκτεθοῦν στοὺς ἀνθρώπους.
Τὰ γεγονότα ποῦ ἀναφέρῳ ἀπὸ τὴν περίοδο τοῦ ἐλικοπτέρου τοῦ Ἁγίου ὅρους τὸ 2004 καὶ ἔως τὸ 2018 ποῦ κάηκε ἀπὸ Τὸν Θεό, αὐτὸς ποῦ τὰ προκάλεσε, ἔγιναν γι'αὐτὸν τὸν σκοπό.
Ἡ αἰτία ποῦ μοῦ προκάλεσε τὴν ἐπιθυμία νὰ γράψω γιὰ τὶς μεταβολές ποῦ ἔβλεπα ὅτι προκαλοῦσαν ὅλα αὐτά, ἦταν ἡ προσπάθεια ποῦ κατέβαλλαν νὰ μὲ διαμορφώσουν ἢ μεταμορφώσουν σὲ σατανιστή, γιὰ νὰ μὲ ἐκδικηθοῦν, ἐπειδὴ κατάλαβαν καὶ εἶδαν ὅτι ἔνοιωθα ἀποστροφὴ γιὰ τὸν βρικόλακά τους.
Ὁ τίτλος καὶ τὸ ὅνομα Μετάλλαξης, ἦλθε ἀπὸ τὸν οὑρανό, νὰ ξέρεται ὅτι, γιὰ ὅτιδήποτε ἀναρωτηθῆτε ποῦ ἀφορᾷ τὸν οὑρανό, θὰ σᾶς δοθοῦν ἀπαντήσεις.
Πρίν τὴν διαμόρφωσῃ τοῦ σατανιστή, ποῦ γράφω σὲ ἄλλο κεφάλαιο, προηγήθηκε μία ἄλλη μετάλλαξη στὴν παιδική μου ἡληκία, ἡ πρώτη μου ἐπαφή, καὶ ἡ πρώτη ἀνωμαλία μὲ τοὺς βρικόλακες, ἔγινε στὴν ἡλικία τῶν δέκα ἐτῶν περίπου, καὶ εἰσῆλθε χρησιμοποιῶντας τὰ μακαρόνια, τὰ μακαρόνια ποὺ ἔχουν μολυνθῆ ἀπὸ τὸν μεγάλο βρικόλακα δέν κατέβαιναν κάτω, διότι κολλᾶνε στὸν λαιμὸ ἀπὸ τὴν βρῶμα του, καὶ ἀποκτοῦν μία διαφορετικὴ γεύση, καὶ ἐπειδὴ δέν μποροῦσα νὰ τὰ φάω, ἔφαγα ξύλο, καὶ μετὰ τὸ ξύλο κρύφθηκα κάτω ἀπὸ τὸ κρεβάτι τρία μερόνυχτα, μετὰ ἄρχισαν τὰ μακαρόνια νὰ διαμαρτύρωνται, καὶ ἔκανα ἐμετό, ὁ ἐμετὸς ἔβγαλε σκώληκες σὰν τὰ μακαρόνια, ἀργότερα κατάλαβα μὲ τὰ γεγονότα ποῦ σᾶς περιγράφω, τί ἀκριβῶς ἦταν αὐτὴ ἡ βρῶμα ποῦ προκάλεσε ἕνα τέτοιο φαινόμενο ἐνεργό, καὶ δεχόταν πάντα βρῶμα, ἡ ὁποῖα φώλιαζε στὴν δεξιὰ πλευρὰ τῆς βουβωνικῆς χώρας, ἔβλεπα ὅτι κάτι διαδρατιζώταν ἀπὸ αὐτὴν τὴν περιοχή, ἀλλὰ δέν μποροῦσα νὰ προσδιορίσω ἀπ’ ἀκριβῶς τί συνέβαινε, τὸ κατάλαβα ἀργότερα ὅταν ἄρχισα νὰ δέχομαι τεράστιες ποσότητες βρῶμας, οἱ σκώληκες βγαίνουν τὴν πρώτη φορὰ ποῦ ἀντιδρᾶ ὁ ὀργανισμὸς σὲ αὐτὴν τὴν βρῶμα, ποῦ δὲν ἔχει σχέση μὲ τὸν ἄνθρωπο, ἀργότερα τὸ διαπίστωσα σὲ ἄλλους ἀνθρώπους ποῦ βρώμαγε ἡ ἀναπνοή τους, σὲ αὐτοὺς ἡ βρῶμα προερχόταν ἀπὸ τὸν δεύτερο βρικόλακα, μέχρι νὰ ἐνσωματωθῆ ἡ βρῶμα, ἡ ἀναπνοὴ βρωμάει καὶ τὰ μάτια ἀλλάζουν χρῶμα.
Ἡ βρῶμα ὅπως θὰ διαπιστώσετε καὶ ἀφοῦ διαβάσετε αὐτὰ τὰ κείμενα, φεύγῃ μόνο μὲ τὴν ἐκκλησία, τὴν κοινωνία καὶ τὸν Λόγο Τοῦ Θεοῦ.
Ὁ σατανὰς ὁ ὁποῖος θέλῃ νὰ μοιάσῃ τοῦ δημιουργοῦ, ἀσελγεῖ ἐπάνω σὲ ἕνα ἔτοιμο δημιούργημα, τὸν ἄνθρωπο, τὸ ὁποῖο εἶναι τέλειο κατὰ τὴν δημιουργία του, καὶ βορβαδίζωντάς τον συνεχῶς βρῶμα, τὸν παραμορφώνει, καὶ στὸ τέλος τὸν καταστρέφει.

Μετὰ ἀπὸ τὴν εἴσοδο τῆς βρῶμας, τὴν περίοδο αὐτή, ὑπῆρχε ἕνα εἶδος ἐξουσίας ἐπάνω σὲ μένα, καὶ πέρναγα ἀρκετὰ συχνὰ ἀπὸ μία περιοχὴ χωρὶς νὰ ὑπάρχῃ κάποιος λόγος, καθὼς πέρναγα ἀπὸ τὴν συγκεκριμένη περιοχή, αἰσθανόμουν τὸ δεξὶ μάτι νὰ δέχεται ριπές, οἱ ὁποῖες εἰσχωροῦσαν μέσα στὸ μάτι, καὶ μετὰ ἄρχισε νὰ μειώνεται τὸ φῶς, ὁ γιατρὸς ποῦ πῆγα μετὰ ἀποφάνθηκε ὑψηλὴ μυωπία, τὴν ἐποχὴ αὐτὴ δὲν ὑπῆρχε θεραπεία.
Ὅλα αὐτὰ τὰ εἶδα πρόσφατα ποῦ δημοσίευσα τὰ κείμενα ποῦ διαβάσατε, καὶ ἐπειδὴ ἔγραψα ποιὸς τὸ προκαλῆ, καὶ γιὰ ποιὸ λόγο, μοῦ ἀπέδειξαν τί ἦταν οἱ ριπὲς ποῦ εἰσερχόταν στὸ μάτι, βορβαδίζωντας τὸ μάτι συνεχῶς μὲ τέτοιες ριπές, μόνο ποῦ τώρα οἱ ριπὲς αὐτὲς καταστρεφόταν μετὰ τὴν ὑπόδειξη ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, οἱ ριπὲς ἦταν μία δέσμη ὑγροποιημένης βρῶμας τοῦ σατανᾶ, ὅπως ἡ βροχὴ σταγονιδίων ποῦ βγαίνουν μὲ ἕνα φτάρνισμα, μόνο ποῦ ἔμπαιναν στὸ μάτι μὲ μεγάλη ταχύτητα καὶ δύναμη, καὶ κατέληγαν στὴν βουβωνικῆ χῶρα, ἀπὸ ἐκεῖ ἐπέβαλαν στὸ μάτι στὴν συνέχεια, μία πίεση ἡ ὁποῖα καταπονοῦσε τὸ μάτι, καὶ τοῦ παραβίαζε τὸ σημεῖο ποῦ ἐστιάζῃ καὶ βλέπῃ.
Στὴν περιοχὴ ποῦ συνέβαινε αὐτὸ τὸ γεγονός, ὁ ἀδελφός μου ἀργότερα  ἔκτισε μία ἐκκλησία ἀνεξήγητα, καὶ ὅταν ἀργότερα πῆγα στὴν Ἀθήνα νὰ τακτοποιήσω τὸ μάτι, ἡ ἀνθρωπίνῃ μορφῆ τοῦ βρικόλακα μὲ περίμενε στὴν σκάλα τοῦ ἰατρείου, παρὰ ταῦτα βελτιώθηκε ἀρκετὰ  ἡ ὅρασης μετὰ τὴν ἐπέμβαση, ἀλλὰ ὅταν ἐπέστρεψα στὴν Πάτρα, μοῦ ἔριξαν μία δέσμη στὸ μάτι, καὶ ὁ φακὸς χάθηκε-μετατοπίσθηκε.

Ἀντιπαραθέτῳ τὶς κλασικὲς δικαιολογίες ποῦ προβάλουμε συνήθως γιὰ νὰ δικαιολογήσομε τὰ χασμουρητά, κατ’ ἀρχή, ὅταν πρόκειται νὰ ὑποστεῖτε τὴν διαδικασία ἑνὸς σοβαροῦ χασμουρητοῦ, τὸ ὁποῖο θὰ σᾶς ἐπιβάλει κάποιες πράξεις νὰ πραγματοποιήσετε, δὲν γίνετε ἔτσι ἁπλᾶ, πρῶτα σᾶς ποτίζουν βρῶμα, μὲ ὅτι τρόπο τοὺς διευκολύνει, ἢ θὰ σᾶς προκαλέσουν νύστα, εἶναι τὸ ἴδιο πρᾶγμα, καὶ ὅταν μαστουρώσετε, τότε θὰ ἐπιβληθοῦν τὰ χασμουρητά, γιὰ νὰ ἐνεργήσουν σὰν θέοι, ἐσεῖς ἂν θέλετε καὶ σᾶς ἐνδιαφέρει, ἔχετε μία ἐπιλογή, νὰ διώξετε τὴν βρῶμα, καὶ θὰ διώχνετε τὴν βρῶμα ὄσες φορὲς καὶ ἂν σᾶς τὴν ξαναβάλουν, δίπλα εἶναι ἡ δικές μου ἀπόψεις.
Χασμουριέμαι γιατὶ νυστάζω ἢ γιατὶ εἶμαι κουρασμένος ἢ κ.λ.π: Ἐγὼ σᾶς λέω τὸ χασμουρητό, ὅτι σᾶς καθορίζει τὸ πῶς θὰ κοιμηθεῖτε, τὸ πῶς θὰ κάνετε σέξ, τὸ πῶς θὰ περάσῃ ἡ βραδιά σας μεταξὺ ἑνὸς ἀνδρογύνου, ἂν ἦταν τοῦ ὕπνου θὰ ἔπρεπε νὰ ἐπαναλαμβάνεται τουλάχιστον κάθε μέρα τὸ χασμουρητό, ἀφοῦ κοιμώμαστε κάθε μέρα.
Τὸ πρωῒ λέμε συνήθως, δὲν κοιμήθηκα καλά: Ἐγὼ σᾶς λέω ὅτι σᾶς ἔχει ἴδει καθορίσει τὸ πλαίσιο τῶν ἐργασιῶν τῆς ἡμέρας σας, μὲ ποιοῦς θὰ τσακωθεῖτε, τὶ θὰ γνωρίσετε, ἕνα μεγάλο ποσοστὸ τοῦ πληθυσμοῦ ζοῦν συμπεριφέρονται καὶ σκέπτονται καὶ ἐνεργοῦν σὰν καὶ τὸν βρικόλακα, ὅταν θέλει νὰ σᾶς ὑποδείξει κάτι γιὰ νὰ σᾶς στριμώξει, θὰ σᾶς στείλει ἕνα τέτοιο.
Ὅταν ἀνοίγετε τὸ στόμα σας, γιὰ νὰ χασμουρηθῆτε, ἀποδέχεσθε νὰ σᾶς βάλει τὴν βρῶμα του ὁ βρικόλακας, καὶ σὰν ἀπατεῶνας ποῦ εἶναι δέν σᾶς ρωτάει, τὸ ἐκλαμβάνει καὶ τὸ θεωρεῖ ὅτι τοῦ λέτε ἐσεῖς, τὶς συνέπειες τὶς γνωρίζετε.
Ὅταν θὰ γνωρίσετε ἕνα σύντροφο θὰ ἐλέγξει τὶς σκέψεις σας γιὰ νὰ δεῖ πῶς βλέπετε τὴν σχέση σας, ἂν οἱ σκέψεις σας δέν συμβαδίζουν μὲ τίς δικές του, ἐτοιμαστεῖτε γιὰ ἄλλη σύντροφο ἢ παλέψετε γιὰ νὰ τὴν κερδίσετε, μέσα ἀπὸ τὴν βρῶμα τῶν χασμουρητῶν, διότι τὰ χασμουρητὰ αὐτὸ κάνουν, σοῦ καθορίζουν τὴν συμπεριφορά σου, ἀνάλογα τὶ θέλει νὰ ἐπιτύχῃ.
Ὅταν περνάμε ἀπὸ μία ἐκκλησία συνήθως μὲ τὴν σκέψη μας, ζητᾶμε κάποια βοήθεια, τὴν στιγμὴ ἀκριβῶς ποῦ κάνουμε αὐτὴν τὴν σκέψη, μὲ ἕνα χασμουρητὸ δικό μας ἢ τοῦ πλησίον, θὰ μᾶς προκαλέσῃ μία παρὰ φύσῃ αὔξησῃ τῆς σκέψης, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μᾶς κουράσῃ.
Θὰ φέρω καὶ ἕνα ἄλλο παράδειγμα γιὰ νὰ δεῖτε ὅτι δέν ἔχει καμία σχέση, εἰδικὰ γιὰ τὸν ὕπνο, ὅταν πεινᾶμε ἐπιδιώκουμε νὰ φᾶμε, ὅταν ἔχωμε ἐρωτικὴ ἐπιθυμία προσπαθοῦμε νὰ βροῦμε τρόπο ἐκτόνωσης, καὶ ὅταν νυστάζωμε πρέπει νὰ κοιμηθοῦμε, ἄρα τὸ χασμουρητὸ χρησιμοποιεῖται, διότι ἢ ἤμαστε κουρασμένοι ἢ γιατὶ δὲν ἔχωμε ἄλλη ἀσχολία, ὁ βρικόλακας ποῦ προκαλῇ τὸ χασμουρητό, μᾶς θέλει χαλαροῦς, διότι αὐτὸ τὸν διευκολύνῃ, καὶ ὅταν τὸ κάνωμε μὲ μεγάλη εὐχαρίστησῃ ἔχει καὶ καλύτερα ἀποτελέσματα, ἐγὼ ἐπειδὴ δέν τὸν εἶχα ποτὲ ἀποδεχθῇ γιὰ θεό, ὅταν διάβαζα τὴν Ἁγία Γραφή, συνήθως διάβαζα συγκεκριμένα κεφάλαια, στὰ ὁποῖα ἀναφερόταν μέσα καὶ ἡ λέξης πατέρας, προσπαθοῦσε πολλὲς φορές, εἰδικὰ τὴν νύκτα ποῦ ἤμουν ξαπλωμένος, καὶ δὲν μποροῦσα νὰ ἀντιδράσω ὅπως ἤθελα, νὰ μοῦ κάνῃ χασμουρητό, ἀκριβῶς τὴν στιγμὴ ποῦ θὰ ἔλεγα τὴν λέξη πατέρας, ἤθελε νὰ μοῦ δώσῃ νὰ καταλάβω ὅτι ἦταν αὐτὸς ὁ πατέρας, ὅπως βλέπετε ἂν δέν εἶχε σχέση αὐτή του ἡ ἐνέργεια μὲ τὴν θεότητά του δέν θὰ χρησιμοποιοῦσε χασμουρητό.
Ὅλα αὐτὰ ὁ ἄνθρωπος τὰ ἀποδέχτηκε σὰν φυσιολογικὰ καὶ δέν καταβάλῃ καμία προσπάθεια.
Ἕνας ἠλικιωμένος χασμουριέται σπανίως, διότι ἔχῃ διαμορφωθῇ, ἐνῷ οἱ νέοι ποῦ πρέπει νὰ μποῦν στὸ ἐρωτικὸ παιγνίδι διὰ μέσου τῶν χασμουρητῶν, ὑποβάλλονται σὲ συνεχῆ πίεση, ὄχι γιατὶ ἔχουν πρόβλημα νὰ κάνουν σέξ, ἀλλὰ γιατὶ πρέπει νὰ μποῦν δυναμικά, ὥστε αὐτὸ νὰ παρασύρει ἀμφοτέρους, ἐνυσχίεται σεξουαλικὰ ὁ ἄνθρωπος παρὰ τὴν θέλησή του, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ τὸν σπρώχνει συνεχῶς νὰ ἐπιζητῇ τὸ σέξ, τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι νὰ χάνεται ὁ ἔλεγχος, ὅταν χάνεται ὁ ἔλεγχος ἔχετε πιθανὸν χαθῇ καὶ ἐσεῖς ἢ κάποιοι ἀπὸ σᾶς, αὐτὸ θὰ δώσει τὴν δυνατότητα στοὺς θεοὺς νὰ ἐξουσιάσουν τοὺς ἀνθρώπους ποῦ ἔχουν στοχοποιήσει, αὐτὸ συμβαίνει σχεδὸν πάντα στὸ σέξ πρὶν τὸν γάμο, ἢ τὸ - παράνομο σέξ μέσα στὸν γάμο, τότε ἔχουν δικαίωμα οἱ δυνάμεις αὐτές, στοὺς παντρεμένους νὰ ἀποκτοῦν δικαίωμα ὅταν ὑπάρχουν παράνομες πράξεις.
Μερικὲς ἀπορίες ὅσον ἀφορᾷ τὰ χασμουρητὰ τοῦ ὕπνου, λογικὰ θὰ ἔπρεπε πάντα πρὶν πάμε γιὰ ὕπνο νὰ χασμουριόμαστε, ἀφοῦ εἶναι τοῦ ὕπνου καὶ ἀφοῦ νυστάζωμαι, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν συμβαίνει παρὰ μόνο ἀνὰ τακτὰ διαστήματα καὶ μάλιστα πολλὲς φορὲς εἶναι καὶ περισσότερα τοῦ ἑνός, καὶ ὄχι πάντα πρὶν τὸν ὕπνο, καὶ ὄχι κάθε βράδυ, ἄρα κάτι συμβαίνει, τὰ χασμουρητὰ ἔχουν κάποια ἰσχὺ γιὰ κάποιες ἡμέρες, γιὰ νὰ ἀναθερμανθοῦν πάλι πρέπει νὰ ξαναγίνουν, ἄρα δὲν ἀφοροῦν τὸν ὕπνο ἀλλὰ ἄλλες ἐνέργειες, ἡ νύκτα μὲ τὸν ὕπνο μᾶς χαλαρώνει, ἡ χαλάρωσης εἶναι σύμμαχος μιᾶς μετάλλαξῃς στὰ χέρια τῶν θεῶν, ἢ ἀπατεώνων ποῦ μᾶς χρησιμοποιοῦν γιὰ νὰ παίζουν καταστρέφοντάς μας μὲ τίς βρωμιές τους.
Μερικὰ γεγονότα ποῦ προκλήθηκαν μὲ τὴν χρήσῃ τοῦ χασμουρητοῦ.
Τὰ ταμεῖα ὅλων τῶν ὑπηρεσιῶν χρησιμοποιήθηκαν λόγῳ τοῦ ὅτι συναλλάσσονται μὲ χρήματα ποῦ τὰ θεωρεῖ δικά του, ἀρχικῶς χρησιμοποίησε τὸ κλασικὸ χασμουρητό, ἀλλὰ ἐπειδὴ μερικὲς φορὲς τοῦ ἔλεγα καὶ δυνατὰ καὶ μέσα μου ἅτε γαμ…… σου, τὸ ἄλλαξε καὶ τὸ ἔκανε σὰν βαριεστημένο - ἀπογοητευμένο, συμβολίζοντας οἰκονομικὴ στενότητα, ἐξάλλου αὐτὸς ἦταν καὶ ὁ λόγος τῶν χασμουρητῶν ποῦ ἔκανε, ὅπως βλέπετε τὰ πάντα καθορίζονται μὲ τά <φυσιολογικὰ χασμουρητά> νομίζω ὅτι εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀπάτη ποῦ ἔχει ἐπιβληθῇ καὶ ἀποδεχθῇ ὁ ἄνθρωπος, καὶ τὰ ὁποῖα δέν τὰ προσέχει καθόλου κανένας, καὶ ὑποκύπτει σὲ ὅτι τοῦ ἐπιβάλλουν οἱ ἀποκαλούμενοι θεοί.
Τὰ σημεῖα ποῦ εἰσέρχεται ἡ βρῶμα, κρόταφοι, μέτωπο, τρίχες, στῆθος καὶ λαιμός, καταστρέφωνται ἢ φθείρωνται πολὺ ποιὸ ἐνωρὶς ἀπὸ τὶς ἄλλες περιοχές.
Τὸ δυστύχημα τοῦ τραῖνου στὴν Κακιᾶ σκάλα προῆλθε ἀπὸ τὰ πονηρὰ πνεύματα ποῦ εἶχε βάλει ὁ βρικόλακας - δημιουργός τους, μὲ τὰ χασμουρητὰ ποῦ προκάλεσε, καὶ ποῦ σᾶς ἀναφέρω σὲ ἄλλο κεφάλαιο ὅταν πήγαινα στὴν Ἀθῆνα, τὰ χασμουρητὰ αὐτὰ ἔγιναν σὲ συγκεκριμένους ἀνθρώπους, τοὺς ἐπέλεγε, αὐτὸ σημαίνει ὅτι κάτι τοὺς ἔπερνε καὶ στὴν συνέχεια κάτι ἄλλο ἔβαζε σὲ αὐτούς, αὐτὸ ποῦ τοὺς ἔπαιρνε τὸ ἔριχνε σὲ μένα, καὶ χρησιμοποιοῦσε τὸ φαγητὸ γιὰ νὰ εἰσέλθῃ μέσα μου, ὥστε νὰ μοῦ προκαλέσῃ πρόβλημα καὶ νὰ αἰσθάνομαι δυσφορία, ὅταν ἐγὼ τὸ ἔβγαζα εἶχε τὴν μορφὴ ἑνὸς ἄσπρου φλέματος πηκτοῦ, αὐτὸ ἂν τὸ ἀφήσετε μέσα σας ἀρχίζει καὶ ἀναπτύσσετε, καὶ θὰ σᾶς ἐλέγχει πλήρως. 
Τὸ διαζύγιο τὸ δικό μου προκλήθηκε μὲ χασμουρητὰ ὅλης τῆς οἰκογένειας, καὶ εἶναι γραμμένο σὲ ἄλλο κεφάλαιο, ἐπίσης ὑπάρχουν καὶ ἄλλες ἐνέργειες ποῦ ἔχουν πραγματοποιηθῇ ὅπως θὰ διαβάσεται στὰ ἄλλα κεφάλαια.
Τὸ ξέκολο ποῦ κούρδισε ὁ ἀπατεῶνας γιὰ νὰ ἀποκεφαλίσῃ τὸν Ἰωάννην τὸν Πρόδρομο τὸ γνωρίζεται, ἐπέλεξε μία πολὺ ὡραῖα γυναῖκα, τὴν μαστούρωσε μὲ τὴν βρῶμα του, τὴν ἀπογείωσε γιὰ νὰ παρασύρῃ τὸ τσιράκι του, γνωρίζοντας τὶς ἀδυναμίες του, ἐξάλλου καὶ οἱ ἀδυναμίες τοῦ τσιρακιοῦ του, κόλπα δικᾶ του ἦταν.
Προκάλεσε μία μεταλλάξῃ μιᾶς γυναῖκας, γιὰ νὰ προκαλέσῃ μιὰ ἀνωμαλία, παρενέβη στὴν ὅποια πνευματικὴ ἰσοροπία της, τὴν τόνωσε γιὰ νὰ ἐπιτύχῃ ἕνα στόχο, αὐτὸ τὸ κόλπο τὸ χρησιμοποιῇ ἀκόμη καὶ σήμερα.
Αὐτὲς οἱ μικρὲς παρεμβάσεις λέγονται μεταλλάξεις τοῦ ἀνθρώπου, καὶ πράτωνται μόνο μὲ τὴν χρήσῃ τῆς βρῶμας, αὐτὸ εἶναι ἀπάτη καὶ παρέμβαση στὸν ἄνθρωπο ἀπὸ ἀπατεῶνες, ἡ κατάργησῃ ἢ ἡ ἐξουδετέρωσῃ τῆς βρῶμας καταργῇ αὐτὲς τίς παρεμβάσεις.
Ἡ κατάργησῃς τῆς βρῶμας ἐξουδετερώνει τοὺς βρικόλακες, καὶ ἐδῶ ἀρχίζει ἡ μεγάλη ἀπάτη, λόγῳ τῶν μεγεθῶν των, εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ σὲ βομβαρδίζουν συνεχῶς βρῶμα καὶ πονηρὰ πνεύματα γὰ νὰ σὲ ἐλέγχουν, χασμουρητὰ δέν μποροῦν νὰ κάνουν συνέχεια, γιατὶ ὁ ἄνθρωπος δέν πρέπει νὰ καταλάβῃ, ὅτι πραγματοποιοῦνται γιὰ κάποιο σκοπό, καὶ τότε χρησιμοποιοῦνται εἴδη ἢ ἀντικείμενα συχνῆς χρήσης, δηλαδὴ ἔνας βρικόλακας βρωμίζει τὰ μέσα αὐτὰ ποῦ ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος σὲ συχνῆ ἐπαφῆ, καὶ αὐτὰ ἀναλαμβάνουν νὰ ἐπηρεάζουν τὸν ἄνθρωπο, ἀναλόγως τῆς ἀντίστασῃς τοῦ ἀνθρώπου μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν πράγματα καὶ στοιχεῖα τὰ ὁποῖα εἶναι ἀσύλληπτα στὴν ἀνθρωπίνη διάνοια.
Τὸ ἴδιο γίνεται καὶ στὴν κοινωνία τῶν κρατῶν, μόνο ποῦ ἐκεῖ ἐπειδὴ ἐπιβάλλονται παγκοσμίως, χρησιμοποιοῦνται παγκόσμια γεγονότα, παράδειγμα ἡ πανδήμια, ἡ πρόσφατη καὶ ποῦ ἀκόμη δέν ἔχει ὁλοκληρωθῇ καὶ δέν ἠμπορῇ νὰ βγῇ θετικὸ συμπέρασμα, ἐμένα μοῦ προκαλῇ ἀπορία τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ πανδήμια περίμενε τὰ ἀποτελέσματα τῆς Κίνας, γιὰ νὰ ἀπλωθῇ παγκοσμίως καὶ τόσο γρήγορα, τὸ γεγονὸς ὅτι αὐτὸς ποῦ προσβάλετε αἰσθάνεται νὰ τὸν τραβάει πρὸς τὰ κάτω, τὸ κατορθώνουν μόνο οἱ βρικόλακες, τὸ σῆμα τοῦ υἱοῦ, εἶναι τὸ σῆμα τοῦ βρικόλακα, τὸ ὁποῖο τὸ κολλάει σὲ κάποιο σημεῖο ἢ σὲ κάποια συσκευή, ἢ καὶ πάνω στὸν ἀνθρωπο, καὶ μέσῳ αὐτοῦ μὲ ἔλεγχε, καὶ μὲ παρακολουθοῦσε, τὸ γεγονὸς ὅτι ἕνα πανάκι προστατεύει τὸν ἀνθρωπο, τὶ νὰ πῇς, ἂν ἀπὸ ἕνα πανάκι ἑξαρτᾶτε ἡ ὑγεία μας ἢ ἡ κοινωνία μας ἡ βιομηχανία κ.λ.π. ἐγὼ θὰ ἔβαζα στὸ στόμα μου ἕνα φίλτρο μόνιμο κατὰ κάποιο τρόπο, καὶ θὰ εἶχα γλυτώσῃ ἀπὸ παντοῦ, ἀλλὰ μάσκα : Στουμοῦχι <Κρητικὴ ὀνομασία> κάλυμμα τοῦ στόματος τῶν ζῴων ἀπὸ μέταλλο, τὸ ἔβαζαν στὸ στόμα σὲ κάποια ζῷα γιὰ νὰ ἐπιτευχθῇ κάποιος σκοπός.
Τὸ κεφάλαιον τῆς Μεταλλάξῃς βελτιώθηκε καὶ τελείωσε στὶς 14/09/2022 τὸ μεσημέρι, καὶ ἔφυγα νὰ ἀγοράσω κάποια πράγματα, στὸν δρόμο ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἐνημερώθηκα ὅτι: Ἡ ὑφασμάτινη μάσκα θὰ χρησιμοποιηθῇ γιὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ χασμουρητοῦ, ἡ ἀναφορὰ ποῦ κάνῳ γιὰ τὰ χασμουρητά, ἀποδεικνύῃ τὴν ἀπάτη ποῦ χρησιμοποιεῖτε γιὰ τὸν ἐγκλωβισμὸ τοῦ ἀνθρώπου, καὶ δὲν τὰ ἔχω γράψει ὅλα, τὸ δικό μου χασμουρητὸ ἐγὼ κατάφερα καὶ τὸ κατήργησα, ἀλλὰ ὅταν χρησιμοποιεῖται ὁ πλησίον, αὐτὸ λέγεται ἀπάτη.
Ὑπάρχουν καὶ οἱ μεγάλες μεταλλάξεις οἱ ὁποῖες χρησιμοποιοῦνται στοὺς κατευθηνόμενους διαμορφωτὲς τῆς κοινωνίας, καὶ ναὶ ἔχουν γεμίσει τὸν κόσμο, αὐτοὶ δέν ὑπακούουν πλέον στὸ ἐγῶ τους, ἀλλὰ στὴν βρῶμα ποῦ προῆλθε ἡ μεταμόρφωσή τους, σὲ αὐτοὺς ἀπευθύνονται τὰ πνευματικὰ διαστημόπλοια ποῦ ἐμφανίζωνται στὶς περιοχὲς ποῦ θὰ ἐπιβάλουν τὶς ἀπόψεις τους.
Τὸ ποσοστὸ τῆς κοινωνίας ποῦ συμμετέχει συνειδητὰ ἢ χωρὶς νὰ τὸ καταλαβαίνει στὴν ἐξυπηρέτηση τοῦ βρικόλακα εἶναι τεράστιο, μέσῳ αὐτῶν ἢ μὲ αὐτοὺς καὶ μέσῳ τῶν χασμουρητῶν, ἐπιβάλει καὶ μολύνει τοὺς ἀνθρώπους, αὐτὸ τὸ κάνει γιατὶ ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ θέλουν νὰ τοὺς ἐλέγχουν, ἕνα παιδὶ ποῦ γεννιέται δέν εἶναι βεβαρημένο μὲ ἁμαρτίες, καὶ ὅμως τὸ χασμουρητὸ τὸ κάνει μέσῳ τῆς μητέρας του ἢ σὲ ὅποιον εἶναι μολυσμένος καὶ δεῖ τὸ παιδί, ἐξάλλου γνωρίζουν, ἴδῃ ὅτι ἡ μητέρα τοῦ παιδιοῦ θὰ γεννήσῃ, τὸ χασμουρητὸ τὸ ἐπιδιώκουν ἀμέσως, διότι τοὺς δίνει τὸ δικαίωμα νὰ ἐλέγξουν τὸ παιδί, ἐπίσης ἡ ἐπαφὴ τοῦ παιδιοῦ μὲ τὴν βρῶμα, θὰ τὸ προετοιμάσῃ νὰ τὴν θεωρῇ φυσιολογικὴ καὶ νὰ μὴν κάνει καμία προσπάθεια νὰ τὴν ἀποβάλει, καὶ ἔτσι ἡ βρῶμα θὰ τὸ κάνῃ μὲ τὸν καιρὸ ὑποχήρειό του.
Ἡ πρώτη διαμόρφωση τοῦ ανθρώπων, ἀφορᾶ τὴν σεξουαλικὴ παιδεία ποῦ τοῦ ἔπιβάλλουν, ὅχι γιατὶ ὁ ἄνθρωπος δέν ξέρει τί θὰ κάνῃ, ἀλλὰ γιατὶ θέλουν νὰ καθορίζουν τίς πράξεις τῶν ἀνθρώπων ποῦ τοῦς ἐπιβάλλουν, διότι αὐτή τους ἡ ἐνέργεια ἀποβλέπει στὸ νὰ ἐνισχύει τίς πράξεις των, ὥστε νὰ παραβιάζουν τίς φυσιολογικὲς λειτουργείες καὶ ὄχι μόνο, ἡ ἐπόμενη μεγάλη μετάλλαξη, μετὰ τὸ τέλος τῆς σεξουαλικῆς περιόδου, ἀφορᾷ τὴν διαμόρφωσῃ τῆς ὑπόλοιπης ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὁποῖα ἔχει ἄμεση σχέση μὲ τὰ πεπραγμένα τῆς σεξουαλικῆς περιόδου.
Τὸ σέξ εἶναι τὸ μέσον, ποῦ ὁ ἄνθρωπος ὑπογράφη τὴν θανατική του καταδίκη ἐν ἀγνοίᾳ του, πρὶν φθάσῃ στὸ σέξ ὅλη ἡ προσπάθεια τῶν βρικολάκων ἀποβλέπη, νὰ ἐνισχύσῃ τὸν ἄνθρωπο νὰ τὴν πέσῃ βιαίως, καὶ ὅπως εἶναι καὶ πρωτάρης τὰ δίνει ὅλα, τὴν στιγμὴ τῆς ἡδονῆς οἱ περισσότεροι-ρες ἔχουν ἀπωλέσῃ τὸν ἔλεγχο, αὐτὸ εἶναι τὸ κρίσιμο σημεῖο, καὶ ἐκεῖ ἀποβλέπη καὶ ἡ προετοιμασία ποῦ προηγεῖται, εἰσέρχεται ἡ μεγάλη βρῶμα ἡ ὁποῖα καθορίζῃ καὶ τὴν μετέπειτα ἐξέλιξη, λόγῳ τοῦ ὅτι ἡ προετοιμασία γίνεται βάναυσα ἢ βίαια στὸν ἄνθρωπο, σὲ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις, χρησιμοποιῆται ἡ πρὸς τὰ κάτω σύνδεση τοῦ ἀνθρώπου, σοῦ ἐμφανίζουν μία τεράστια σὲ βάθος μαύρη τρύπα μέσα στὴν γῆ, ὅπως μία ποῦ γράφω ἀλλοῦ, ποῦ μου ἔκαναν στὸ μάτι, σὲ πολλές γυναῖκες μοῦ ἔδειχνα τὰ γενητικά τους ὅργανα, νὰ ἔχουν αὐτὴν τὴν μορφή.
Μετὰ τὴν περίοδο τῆς ὁλοκλήρωσης τοῦ σέξ, ἔρχεται ἡ ἀμοιβὴ τῶν πράξεων, πρῶτα χάνεται ἡ λάμψης τοῦ σώματος, οἱ κρόταφοι μὲ τὶς τρίχες καὶ σιγὰ σιγὰ ἡ σωματικὴ κατάρρευσης  μὲ τὴν τιμωρία τῶν γηρατειῶν, ὅταν ἀρχίσει ἡ περίοδος τῶν γηρατειῶν ὑπάρχει αὐξημένη πίεση χασμουρητῶν, καὶ ὅταν διαμορφώσουν τὸν ἄνθρωπος στὸν δρόμο χωρὶς ἐπιστροφή, τὰ χασμουρητὰ δέν ἔχουν λόγο ὕπαρξης, ἔχουν ὁλοκληρώσει ἀκόμη μία περίοδο μετάλλαξης, ἢ τὴν τελευταία ματάλλαξη.
Ἐνδιαμέσως ὑπάρχουν ἄλλες μικρότερες τέτοιες ἐνέργειες ἀλλὰ ἔχουν ἄλλο σκοπό, περισσότερο ἀποβλέπουν νὰ σπρώξουν τὸν ἄνθρωπο σὲ πράξεις ἐνοχοποιητικές.

Ἀντιπαραθέτῳ μερικὲς μορφὲς ἐπηρεασμοῦ ποῦ χρησιμοποιοῦνται κατὰ κόρον καὶ δέν τοὺς προσέχωμαι, ὁ ἐκφοβισμὸς χρησιμοποιεῖτε στὰ παιδιά, προκαλῶντας τεράστια προβλήματα, ἀκολουθῇ ἡ τηλεόραση κ.λ.π.
Ἐκφοβισμός - Bullying, ἐγὼ θὰ ἀναφερθῶ μόνο στὸν φόβο, ποῦ προκαλεῖτε ἀπὸ τὶς μορφὲς πίεσης, ποῦ δέχεται ἕνας ἄνθρωπος, ἡ γνώμη μου εἶναι ὅτι ἕνας φυσιολογικὸς ἄνθρωπος δέν μπορῆ μέσα του νὰ τρομάζη - φοβᾶται - πανικοβάλλεται, ἀπὸ τὴν ὅποια συμπεριφορὰ ὁποιοδήποτε, ἕνας ποῦ συμπεριφέρεται μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἐναντίον τοῦ συνανθρώπου του σημαίνει ὅτι εἶναι <ἐλαττωματικός - ἀσυνείδητος κ.τ.λ> δέν μπορῆ νὰ μὴ καταλαβαίνῃ ὅτι αὐτὸ ποῦ κάνῃ, προκαλῆ ἕνα πρόβλημα, γιατὶ ἀποκλείετε νὰ μὴ ἔχει δεχθῇ καὶ αὐτὸς μία παρόμοια κατάσταση, ἄρα οἱ λόγοι ποῦ συμβαίνουν σὲ αὐτὴν τὴν ἔκταση ἀποβλέπουν νὰ ἐξασθενήσουν τὴν ψυχικὴ ἀντίσταση τῶν θητῶν, καὶ νὰ γίνουν στὰ χέρια ἐπιτηδείων μία μορφὴ πιονιῶν, ἔχω γράψη ἀλλοῦ ὅτι τὰ σχολεῖα εἰδικὰ ἐλέγχονται ὅλα, διότι ἀπὸ τὰ σχολεῖα ἀντλοῦν νέα πρόσωπα γιὰ μία περαιτέρῳ συνέχεια, εἶναι παιγνίδι σὲ αὐτὲς τὶς δυνάμεις νὰ ἐξαγριώσουν ἕνα παιδί, καὶ νὰ τὸ στρέψουν ἐναντίον τοῦ ἄλλου, καὶ ἐννοεῖτε ὅτι αὐτὸ ἔχει ἀμέση σχέση μὲ τὴν ψυχικὴ συμπεριφορὰ τοῦ κάθε παιδιοῦ ἢ ἀνθρώπου ποῦ θὰ χρησιμοποιηθῆ γιὰ τὸν στόχο αὐτό.
Ἀλλὰ ἡ πράξη αὐτὴ ὑπακούει σὲ μορφὲς τῶν λόγων τῶν ἐπιτιθεμένων, ὁ παθητικὸς δέχεται μὲ τὸν λόγο, μία δόση βρῶμας ἀπὸ τὸν ἐπιτιθέμενο, ὁ ὁποῖος δέν τὸ ἀντιλαμβάνεται γιατὶ τοῦ τὸ ἔχουν ἐπιβάλει ἄλλοι, ἀκριβῶς γιὰ νὰ πλήξῃ ἄλλον, ἡ βρῶμα ἡ ὁποῖα εἰσέρχεται μέσα στὸν ἄνθρωπο, τοῦ προκαλῆ φόβο, διότι αὐτὸς ὁ φόβος θὰ τὸν ὑποτάξῃ, θὰ τὸν τρομάξῃ, θὰ τὸν ἐξασθενήσῃ, καὶ θὰ τοῦ μειώσῃ τὶς ἀντιστάσεις του, ὥστε νὰ ὁδηγηθῆ ἀνεξαρτήτως χρονικῆς περιόδου σὲ ἕνα γεγονὸς καλὸ ἢ κακό.<Αὐτὴ εἶναι ἡ δικῆ μου ἄποψη γιὰ τὸν ἐκβοβισμό - Bullying>
Ὅταν δέχεται τὸ πνεῦμα Τοῦ Θεοῦ ποῦ εἶναι στὸν ἄνθρωπο, τὴν ἐνέργεια τοῦ κακοῦ τρομάζη, διότι δέν ἔχη σχέση μὲ τὸν θάνατο ποῦ θὰ τοῦ προκαλέσῃ.
Ὁ ἄνθρωπος ποῦ προκαλῆ τὸ πρόβλημα στὸν συνάνθρωπό του, ἔχει κυριευθῆ ἀπὸ κακὸ πνεῦμα, τὸ κακὸ πνεῦμα ἐπιβάλη στὸν ἄνθρωπο, νὰ πράξει αὐτὲς τὶς πράξεις. <Αὐτὴ εἶναι ἡ ἑρμηνεία τοῦ οὐρανοῦ γιὰ τὸν ἐκφοβισμό - Bullying,  καὶ μοῦ ἐδόθη ἕνα μήνα μετὰ τὴν δικῆ μου ἄποψη, μέσα στὸν παλαιὸ ἱερὸ ναὸ Τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα, στὴν νυκτερινῆ τῆς Παρασκευῆς>. 
Τὸ παιδὶ τοῦ κρητικοῦ ποῦ τὸ σκότωσαν στὰ Ἰωάννινα, εἶναι μία τέτοια κατάσταση ποῦ ἐπεβλήθη, χρησιμοποιώντας μάλον χαμηλῆς ὑποστάθμης παιδιά, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ λυγίσουν τόσο τὸ παιδί, ὅσο χρειαζόταν γιὰ νὰ τὸ ἐλέγξουν οἱ ἐκτελεστές ὥστε νὰ τοὺς δώσῃ τὸ δικαίωμα νὰ τοῦ προκαλέσουν τὸν θάνατο ποῦ ἤθελαν, ὥστε κανεὶς νὰ μὴ καταλάβη ὅτι θυσιάστηκε, πιστεύεται ὅτι ἕνα παιδὶ τὸ ὁποῖο θὰ ἀποφάσιζε νὰ αὐτοκτονήση, ὅπως νομίζω ἔχει γραφῆ, θὰ ἔβλεπε νὰ τρέχουν τὰ αἵματα, θὰ αἰσθανόταν τὶς παρενέργειες μιᾶς τέτοιας πράξης καὶ θὰ καθόταν νὰ πεθάνη;  
Τὰ δόντια τὰ δικά μου χάλασαν ὅλα ἀπὸ μία μορφὴ Bullying ποῦ χρησιμοποίησε ὁ βρικόλακας, ἐκμεταλευόμενος τὸν πόνο τῶν δοντιῶν, ποῦ προερχόταν ἀπὸ δικῆς του μορφῆς <βελόνες> οἱ ὁποῖες προκαλοῦσαν μὲ τὴν εἴσοδό τους στὰ οὖλα στιγμιαῖο πόνο, κάθε φορᾶ ποῦ προκαλοῦσε ἕνα πόνο, ἔπιανε τὰ δόντια ἀμόκ, καὶ τὰ πίεζα μὲ μεγάλη δύναμη, χωρὶς νὰ ἀντιλαμβάνωμαι ὅτι ἡ πίεσης αὐτὴ θὰ προκαλοῦσε κάποιο πρόβλημα, μετὰ ἀπὸ αὐτὴν τὴν φάση εἰσχωροῦσε ἡ νερουλὴ βρωμιὰ καὶ τράβαγε τὸ δόντια καὶ τὰ οὖλα πρὸς τὰ κάτω, καὶ ὄχι ἡ βαρύτητα ὅπως λέγεται, αὐτὴ ἡ βρῶμα εἶναι ποῦ τραβάει ὅλο το νευρικὸ σύστημα πρὸς τὰ κάτω, ὅταν ἐπέρχωνται οἱ τιμωρίες ἀπὸ τὴν περίοδο τοῦ σέξ, καὶ στὸ τέλος τὸ καταβάλη ἐὰν δέν τὴν ἐξουδετερώσεται, τὴν ἐποχὴ αὐτὴ δέν ἤξερα πῶς νὰ ἀντιμετωπίσω ὅλα αὐτὰ γιατί δέν γνώριζα τὸν τρόπο ποῦ οἱ δυνάμεις αὐτὲς προκαλοῦσαν τὰ προβλήματα καὶ δέν μπόρεσα νὰ ἀμυνθῶ, ἔτσι σιγὰ σιγὰ ἄρχισαν τὰ δόντια νὰ ἀποδυναμώνονται καὶ νὰ βγαίνουν.
Κάποια δόντια ἐπικοινωνοῦν μὲ τοὺς δύο κεντρικοὺς ἀδένας ποῦ ξεκινοῦν ἀπὸ τὸ στόμα καὶ καταλήγουν κάπου στὴν περιοχὴ λίγο ποιὸ πάνω ἀπὸ τὴν βουβωνικῆ χώρα, ἂν παρατηρήσετε θὰ δεῖτε μὲ τὸν καιρὸ οἱ ἀδένες αὐτοὶ συρρικνώνονται καὶ προεξέχουν, αὐτὸ συμβαίνει καὶ σὲ μένα σὲ μεγάλη ἔκταση μετὰ ἀπὸ κάθε φαγητὸ βρώμικο, χωρὶς διάβασμα τὸ ἐξουδετερώνω ἐλέγχοντας πνευματικὰ τὸν κάθε ἀδένα καὶ ἐξουδετερώνω τὴν βρῶμα ποῦ τοὺς συρρικνώνει.

Οἱ κακὲς πράξεις ποῦ πράττονται σὲ ἕνα ἁμαρτωλὸ κράτος, τὸ καθιστοῦν εὐάλωτο σὲ ἕνα κίνδυνο, σὲ ἕνα ὑγιὲς κράτος ὁ Θεὸς μπορῆ νὰ ἀποτρέψῃ κάποιο κακό, ἡ ἀναφορὰ ποῦ κάνω στὸ σεισμὸ τῶν Κυθήρων τὸ ἀποδεικνύῃ αὐτό, ἡ ἀλλοίωση τῆς κοινωνίας τῆς δικῆς μας, ποῦ γνωρίζω μὲ προσμίξεις τῆς Εὐρωπαϊκῆς ἀνάπτυξης, θὰ τῆς προκαλέσῃ δεινὰ στὸ μέλλον.
Τὰ γεγονότα ποῦ πράττονται στὶς δυτικὲς ἐκκλησίες μὲ ἔργα μικρῶν ἀρσενικῶν, καὶ μὲ δηλώσεις ὑπευθύνων ποῦ προσπαθοῦν νὰ ξεπλύνουν τὶς πράξεις αὐτές, χρησιμοποιώντας τὸν Θεό, καὶ χωρὶς νὰ διευκρινίζουν ποιὸ θεὸ ἐνοοῦν, κανονικὰ ὁ Θεὸς γιὰ νὰ ξεχωρίζει ἀπὸ τοὺς ἄλλους αὐτοαποκαλούμενους θεούς, θὰ ἔπρεπε νὰ λέγεται : Μόνο Δημιουργός, διότι μόνο αὐτὸς ἔχει αὐτὴν τὴν ἰδιότητα, καὶ τὸ ἀπέδειξε τουλάχιστον σὲ μένα ὅταν μὲ τὸ τεράστιο χέρι Του, παρεμπόδισε – σταμάτησε – καθόρισε τὴν κάθοδο περισσοτέρων ἀπὸ δώδεκα βρικολάκων, ποῦ σημαίνει ὅτι Αὐτὸς καθορίζει τὰ Πάντα.
Οἱ κακὲς πράξεις τῶν ἀνθρώπων στρέφωνται ἐναντίον των, ὅπου πράτονται τέτοια ἔργα εἶναι ἴδῃ ἐκεῖ ὁ σατανᾶς, ποῦ ἐπιβάλει ὅλα αὐτά, διότι αὐτὰ εἶναι τὰ τεκμήρια ποῦ θὰ ἀντιπαραθέσῃ στὸν Θεὸ γιὰ νὰ πάρει τὶς ἐκκλησίες, ἴδῃ οἱ δηλώσεις αὐτὲς εἶναι μία ὡραιοποίησῃς γιὰ περισσοτέρη ἀποδοχή, καὶ στὸ τέλος θὰ γίνῃ καὶ αὐτὸ φυσιολογικό, ὅπως τὰ χασμουρητά, καὶ θὰ τὸ ἀποδεχτοῦμε σὰν ἀναγκαῖο κακό, μόνο ποῦ θὰ στραφῆ ἐναντίον ὅλων μας.
Ἡ ἐκκλησία γιὰ τὸ σατανᾶ, εἶναι κόκκινο πανί, θέλω νὰ πῶ ὅτι μισεῖ τὸ κάθε τι ποῦ ἀφορᾶ τὰ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὰ Τοῦ Θεοῦ, καὶ εἴδατε τί ἔκαμε ὅταν ἐγὼ δήλωσα δημοσίως καὶ γραπτῶς ὅτι ὀφείλω τὴν ζωή μου στὴν ἐκκλησία.
Ὑπάρχουν ὁμάδες οἱ ὁποῖες κατευθύνονται ἀπὸ τὰ πονηρὰ πνεύματα, τὰ ὁποῖα στέλνουν στὰ σπίτια ποῦ θέλουν νὰ πλήξουν αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους, καὶ μὲ τὴν δικαιολογία τῆς Ἁγίας Γραφῆς ποῦ καπηλεύονται, σᾶς βάζουν στὰ σπίτια σας μορφὲς σατανᾶ <τίς μορφὲς σατανᾶ θὰ σᾶς τὶς βάλουν τὰ πονηρὰ πνεύματα, ἐξ αἰτίας τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ποῦ σᾶς ὑπέδειξαν νὰ διαβάσεται, μέσῳ τῶν δικῶν των ἀνθρώπων, καὶ ποῦ στὴν συνέχεια θὰ δείξουν στὸν σατανᾶ τους>, καὶ ὁ ὁποῖος θὰ σᾶς ἀλλάξει τὰ φῶτα, ἂν θέλετε νὰ διαβάσετε τὴν Ἁγία Γραφή, ποῦ εἶναι ἡ Ζωὴ ἢ προστατεύει τὴν Ζωὴ ἢ τὸ μέσον ποῦ θὰ σᾶς πεῖ τὴν Ἀλήθεια καὶ πολλὰ ἄλλα ἀκόμη, νὰ πάρετε μόνοι σας τὴν ἀπόφαση αὐτή, καὶ ὄχι νὰ δέχεσθε ὑποδείξεις ἀμφιβόλων ἀνθρώπων καὶ νὰ σᾶς προτρέπουν, ἂν καταφέρουν τέτοιου εἴδους ἀπατεῶνες καὶ πάρετε μία τέτοια ἀπόφαση, θὰ στραφεῖ ἐναντίον σας, διότι δὲν ἔχετε δικῆ σας λογικὴ νὰ ἀξιολογήσετε τὴν Ἀξία της, καὶ ὅποιος δὲν ἔχει αὐτὴν τὴν λογική, δέν ἔχει καμία σχέση μὲ τὰ Τοῦ Θεοῦ, μήπως καὶ μὲ τὴν λογικὴ δὲν δημιούργησε ὁ Θεὸς τὸ κάθε τι; Πῶς θὰ γίνῃ τὸ ὁτιδήποτε ἑπόμενο, ἐὰν δέν προηγεῖται ἕνα Τέλειο προηγούμενο.  
Τὰ σήριαλ δὲν ἔχουν μείνει ἔξω ἀπὸ τὸ παιγνίδι τοῦ ἐπηρεασμοῦ, τὰ θέματα ποῦ ἐπεξεργάζονται καὶ προβάλωνται χρησιμοποιοῦνται κατὰ κόρον στὸν ἐπηρεασμὸ τῆς μετάλλαξης τῶν ἀνθρώπων.
Στὸ κεφάλαιον τῆς Ἀγάπης ποὺ γίνεται ἀναφορὰ στὶς ἀγάπες Τοῦ Θεοῦ, ὑπάρχη μία ἀγάπη ποῦ χρησιμοποιήθηκε μία περίοδο, ποῦ  προερχόταν ἀπὸ ἕνα σήριαλ ἑνὸς μεγάλου καναλιοῦ, στὸ ὁποῖον πρωταγωνιστοῦσαν δύο νεαρές.
Τίς δύο νεαρὲς τὶς εἶχαν κατεβάσει, πνευματικὰ κάτω μέσα στὴν γῆ, ἡ μία εἶχε περάσῃ ἴδῃ ἕνα χαντάκι, γιὰ νὰ πάψουν νὰ χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὴν ἀγάπη, καὶ μοῦ ὑπέδειξαν ἀπὸ τὸν οὐρανό, νὰ ἀνασύρω τίς δύο γυναῖκες, γιὰ νὰ μῆ χαθῆ ἡ προσφορᾶ τους, ἐπειδὴ χρησιμοποιήθηκαν γιὰ τὴν ἀγάπη.
Θὰ ἀντιλαμβάνεσθαι ὅτι ἐγὼ δέν γνώριζα, ὅτι οἱ γυναῖκες ποῦ ἔβλεπα στὸ σήριαλ, τοὺς εδόθη ἕνας τέτοιος ρόλος, μοῦ τὸ ἐξήγησαν μετά, καὶ τότε κατάλαβα ὅτι οἱ συγκεκριμένες γυναῖκες - ἀγάπες, χρησιμοποιήθηκαν γιὰ τὰ διαδραματισθέντα, ποῦ συνέβαιναν τὴν περίοδο αὐτή.
Τὸ θέμα τοῦ σήριαλ χρησιμοποιήθηκε καὶ ἔγιναν πολλὰ εὐτράπελα, ἁπλῶς τὸ ἀναφέρω γιὰ νὰ δείξω τὸ ξεπούλημα ποῦ γίνετε σὲ νέες ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον κοπέλες, οἱ ὁποῖες θέλουν νὰ κάνουν καριέρα, καὶ οἱ μεταλλαγμένοι συγγραφεῖς, δημιουργοῖ κ.λ.π φαίνεται ὅτι ἔχουν διασυνδέσεις ἢ δέν καταλαβαίνουν πῶς τοὺς χρησιμοποιοῦν συνειδητὰ ἢ ἀσυνείδητα καὶ ἐπιβάλουν τὶς ἀπόψεις τους.
Σὲ ἕνα ἄλλο σήριαλ, ὁ ἐπιστήμων δημιουργός, εἶχε στήσῃ τόσο καλὰ μία πλεκτάνη στοὺς ἀνθρώπους τοῦ σήριαλ ποῦ ἔπεζαν, ποῦ κατάφερε νὰ ὑποχρεώσει, ὅσους ἔπαιζαν, νὰ στείλει ὁ ἕνας τὸν ἄλλο, ἐναλλὰξ στὸν ἀπατεώνα, μὲ μεγάλη μαεστρία ἀνάγκασε τὴν πρωταγωνίστρια νὰ ἐπικαλεσθῆ δύο ἢ τρεῖς φορὲς τὸν ἀπατεώνα, νὰ τὴν πάρῃ, καὶ μία νὰ συνεργασθῆ μαζῆ του, γιὰ νὰ ἐπιτευχθῆ ὁ σκοπός της.
Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι νὰ χάσῃ τὴν μητέρα της, καὶ ἡ ἴδια παραλίγο νὰ τὴν ἀκολουθήσῃ ἀπὸ τὸ ἴδιο μέρος, καὶ πιθανὸν ἕπεται συνέχεια.
Ὅσο γιὰ τὴν ἐξευτελισμὸ τῶν πιστῶν καὶ τῆς Παρθένου, χρησιμοποίησε κάποιον μὲ μεταβαλλόμενη πνευματικὴ συμπεριφορᾶ, λόγῳ βλάβης ποῦ τοῦ προκαλοῦσε ἕνα κτύπημα, νὰ τοὺς κοροϊδεύει.
Καὶ ἕνα ἄλλο σήριαλ, τὸ ὁποῖο ἐνῶ φαινόταν ὅτι εἶχε σωστὴ θέση, μὲ τὶς ἀρετὲς τῆς δικαιοσύνης, στὸ τέλος φοβήθηκε νὰ ὀνομάσῃ, ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ὁ ρυθμιστὴς γιὰ ὅτι συμβαίνει ἐπὶ τῆς γῆς, ἐπιτρέπετε μοναχὴ νὰ εἶναι εἴκοσι  χρόνια σὲ Μοναστήρι καὶ νὰ μὴ γνωρίζει ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι Αὐτός, ποῦ ἐπιτρέπει τί θὰ γίνῃ;
Τὰ βιβλία δὲν ξέφυγαν ἀπὸ τὸ μένος ἑνὸς τέτοιου θεοῦ, καὶ ἂν ψάξετε λίγο θὰ βρεῖτε ἕνα σήριαλ τὸ ὁποῖο στέλνει τὰ βιβλία στὸν ἔξω ἀπὸ ἐδῶ ὅπως λέγετε, μάλιστα ἂν παρατηρήσετε λίγο, θὰ δεῖτε ὅταν τὸ σήριαλ προβλήθηκε, ἄρχισε καὶ ἡ ἀντίστροφη μέτρηση γιὰ τὴν κατάρρευση τῶν βιβλίων, τὸ ἂν συνέπεσε μὲ τὴν διάδοση τοῦ ἰντερνέτ, αὐτὸ δέν ἔχει καμία σημασία.
Θὰ ἤθελα νὰ κάνῳ μία παρατήρησῃ, ὁτιδήποτε λέγετε ἢ πράττετε στὴν θεατρικὴ ἢ κινηματογραφικὴ τέχνη, ἔχει ἰσχὺ καὶ χρησιμοποιεῖτε σὰν νὰ εἶναι πραγματικό, ὅταν ὁ βρικόλακας χρειαζόταν βρῶμα καὶ ἔβλεπα ὁτιδήποτε στὴν τηλεόραση, περίμενε ἀνάλογα τὸ θέμα νὰ χρησιμοποιήσῃ ἀντίστοιχο περιεχόμενο.
Τὸ λάθος τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐκκλησίας, εἶναι ἡ ἄγνοια τῶν μεθόδων τοῦ βρικόλακα, πῶς χρησιμοποιεῖ τὸ κάθε τι καὶ τὴν τηλεόραση, π.χ λέει ἡ ἐκκλησία, ἡ τηλεόραση εἶναι τοῦ διαβόλου, ἀλλὰ δέν μπορῆ νὰ τὸ τεκμηριώσῃ αὐτό, γιατί δὲν γνωρίζει τὸν τρόπο ποῦ τὴν χρησιμοποιῇ, καὶ γελᾶνε οἱ πολὺ ξύπνιοι καὶ τοὺς κοροϊδεύουν, ὁ βρικόλακας ὅταν θέλῃ νὰ προκαλέσῃ ὁτιδήποτε σὲ ἕνα στόχο, ἀντλῆ τὴν εἰκόνα τῆς μορφῆς τῆς μετάλλαξης ποῦ θέλῃ νὰ ἐπιβάλῃ, ἀπὸ ἕνα πρόσωπο ἢ ἀπὸ ἕνα ἔργο στὴν τηλεόραση, διότι αὐτὸ τὸν διευκολύνῃ, καθὼς δέν καταβάλῃ καμία προσπάθεια, ὅπως παλαιότερα καὶ κάνει περίπατο ἀπὸ τὰ προσφερόμενα θέματα ποῦ προβάλωνται μὲ τὴν μορφὴ εἰκόνας στὴν τηλεόραση.
Σὲ ἐμένα ποῦ χρησιμοποιοῦσε πάντα πεθαμένους γιὰ νὰ εἶναι ποιὸ σκληρὰ τὰ ἀποτελέσματα, ὅταν τὸν κούρδιζα, ὅτι ἔβλεπα τὴν δεδομένη στιγμὴ τὸ ἐκμεταλευόταν, καὶ τὸ ἀποτέλεσμα δὲν διέφερε ἀπὸ ἄλλες ἐνέργειες πεθαμένων.
Ἐπίσης εἶναι ἀπαράδεκτο νὰ παρουσιάζεται, τὸ κάθε ἀνθρωπάκι καὶ νὰ κοροϊδεύῃ τὸν Χριστό, ὅτι ἀπὸ τότε ἕως τότε εἶχε σεξουαλικὲς σχέσεις μὲ τὴν τάδε, λὲς καὶ ὁ Χριστὸς ἐνεργῆ καὶ σκέπτεται ὅπως τὸ ἀνθρωπάκι, ἡ ἐκκλησία δέν γνωρίζει ὅτι εἶχε ἀφαιρεθῆ ἀπὸ τὸν Χριστὸ τὸ σεξουαλικὸ στοιχεῖο;
Ὁ Ἰωάννης στὴν Ἀποκάλυψις, Κεφάλαιον ΙΓ, παράγραφος 18 ποῦ ἀναφέρετε στὸ ἀριθμητικὸ ὄνομα τοῦ βρικόλακα, θέλῃ νὰ πῆ ὅτι θὰ ἐπιδιώξῃ νὰ ἀντικαταστήσει τὰ ὀνόματα τῶν ἀνθρώπων μὲ ἀριθμούς, αὐτὸ θὰ ἔχη σὰν ἀποτέλεσμα τὴν κατάργηση τῶν Ἁγίων ἢ καὶ τὸ ἴδιο τὸ ὄνομα Τοῦ Χριστοῦ μετά, σιγὰ σιγὰ θὰ ἐπιτευχθῆ, ὅλες οἱ μεταβολὲς χρειάζονται  χρόνο γιὰ νὰ ἐπιβληθοῦν, ἐξαρτᾶτε ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, καὶ ὁ τρόπος ποῦ θὰ χρησιμοποιηθῆ γιὰ τὴν μετάλλαξή τους,  τὸ τί σημαίνει αὐτὸ τὸ καταλαβαίνετε, δέν θὰ πρέπει ἡ ὀρθόδοξη ἐκκλησία νὰ συμμετάσχῃ σὲ καμία πανθρησκεία ἡ ὁποῖα θὰ ἐλέγχετε ἀπὸ ἕνα πρόσωπο, ἀκόμη καὶ ἂν οἱ ἀποφάσεις παίρνονται μὲ ψηφοφορία πολλῶν ἀτόμων, ἐν μία νυκτὶ ὑπάρχει ἡ πιθανότητα νὰ μεταλλαχτοῦν ἅπαντες καὶ νὰ ἐπιβάλῃ ὅτι θέλει ὁ ἕνας ἄνθρωπος.
Τὴν κατάργηση τῶν Ἁγίων τὴν προβλέπει καὶ προλέγῃ καὶ ὁ Δανιὴλ στὸ Κεφάλαιον Ζ, παράγραφος 25.

Τὸ παράδειγμα τῆς ὀδοντιάτρου ποῦ τὴν καβάλησε ὁ βρικόλακας γιὰ νὰ μὲ μολύνῃ, καὶ νὰ μὲ ἐξουσιάζῃ στὴν συνέχεια, σᾶς τὸ ἀνέλυσα διότι αὐτὴ ἡ πρακτικὴ τηρεῖτε σὲ ὅλες τὶς ἐνέργειες τῶν μεγάλων, αὐτὸ ἰσχύει καὶ στὰ ἀεροπλάνα καὶ πιθανὸν σὲ πολλὲς πράξεις αἱματοκυλίσματος πολλῶν γεγονότων, ὅταν ἐκτελεσθῆ ἡ πράξης, φεύγουν οἱ βρικόλακες ποῦ ἐξουσιάζουν τὸν ἄνθρωπο, καὶ τότε ξυπνᾶ καὶ ἀναρωτιέται ὁ ἄνθρωπος πῶς τὸ ἔκανα ἐγὼ αὐτό, παράλληλα χρεώνεστε καὶ τὴν πράξη,  διότι μέσῳ ἐσᾶς ἔγινε.
Τὸ ἴδιο συνέβη καὶ στοὺς πέντε φόνους τοῦ Ἀγρινίου, τὰ πονηρὰ πτώματα ποῦ ἦταν ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι, καὶ ἀσελγοῦσαν ἐπάνω μου γιὰ νὰ μὴ διαδώσω ὅλα αὐτὰ ποῦ διαβάσατε μέσω των γνωστών e-mail, μόλις εἶδαν ὅτι ἔχασαν τὸ παιγνίδι τοῦ ἐλέγχου, γιὰ νὰ μοῦ ἐπιβάλλουν τὶς δικές τους ἀπόψεις, ζήτησαν νὰ ἐνισχυθοῦν, καὶ ζήτησαν αἷμα, ὄχι γιὰ νὰ τὸ ποιοῦν ἀλλὰ ἔπρεπε νὰ σκοτώσουν γιὰ νὰ ἀποκτήσουν νέα δύναμη ἢ ὅπλα δικῆ τους μορφῆς, ὥστε νὰ μὲ τιμωρήσουν ἢ νὰ μὲ παρεμποδίσουν νὰ διαδόσω τὰ ἔργα τους, καὶ ἀμέσως ἔφυγαν ἀπὸ τὴν Καραϊσκάκη γιὰ νὰ πᾶνε νὰ σκοτώσουν, ὅπως τὸ εἶχε καθορίσει ὁ θεός τους, ποῦ τὰ εἶχε βάλει - θὰ κάνω πέντε φόνους, γι’ αὐτὸ δὲν πρέπει οἱ ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι ἔχουν παραβιάσει τοὺς Νόμους Τοῦ Θεοῦ νὰ καταλαμβάνουν θέσεις ἢ νὰ διαχειρίζονται σύνολα ἀνθρώπων διότι εἶναι εὐάλωτοι σὲ μία τέτοια ὑποβολή.
Καὶ ἐπειδὴ ἴδῃ ἡ κοινωνία μας ἔχει ἀρχίσῃ καὶ μεταλλάσετε ἀπὸ ἑτερόκλητες ὁμάδες, καὶ οἱ ὁποῖες προβάλλονται κιόλας ὥστε νὰ παρασύρουν καὶ ἄλλους ὥστε νὰ ἐνισχυθοῦν, καὶ ἐπειδὴ τώρα ὅλοι αὐτοὶ χαίρωνται διότι ἄλλοι χαζοὶ πληρώνουν τὶς ἁμαρτίες τους, καὶ ποῦ δὲν φταῖνε οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, καὶ δὲν εἶναι καὶ δίκαιο, κάποια στιγμὴ οἱ παραβάτες τῶν νόμων θὰ τοὺς ζητηθεῖ νὰ πληρώσουν τὸ τίμημα τῶν πράξεών τους στὸν <δημιουργό> ποῦ τοὺς ἐπέβαλε αὐτὴν τὴν ζωή, γιατὶ αὐτοὺς θὰ χρησιμοποιήσει γιὰ νὰ ἐπιβάλλει ἄλλες πράξεις, μὲ μία διαφορὰ ὅτι ἐδῶ ὁ Θεὸς δέν θὰ ἐπέμβῃ νὰ μᾶς σώσει.   
Ὁ ἄνθρωπος γιὰ νὰ ἀποφύγει τέτοιες πράξεις, θὰ πρέπει νὰ εἶναι καθαρός, ἡ καθαρότητα τοῦ πνεύματος ἢ τῆς ψυχῆς, θὰ τὸν ἀποτρέψῃ νὰ δεχθεῖ ἕνα τέτοιο σκάνδαλο.

Συνέχεια στὴν Σελίδα τῆς Μετάλλαξης~Β
Copyright : : Ἁγία Γραφή : Holy Bibles : : https://www.bibles.gr : : koinakis@bibles.gr